Menetlus : 2015/2201(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0083/2016

Esitatud tekstid :

A8-0083/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.60
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0196

RAPORT     
PDF 274kWORD 85k
7.4.2016
PE 571.623v02-00 A8-0083/2016

kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2201(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Marian-Jean Marinescu

  1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2201(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 30. mai 2008. aasta määrust (EÜ) nr 521/2008, millega luuakse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte(4),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta(5), eriti selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2013 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(7),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0083/2016),

1.  annab heakskiidu kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2201(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(8),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(9) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(10), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 30. mai 2008. aasta määrust (EÜ) nr 521/2008, millega luuakse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte(11),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta(12), eriti selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2013 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(14),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0083/2016),

1.  annab heakskiidu kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Teise Ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2201(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0083/2016),

A.  arvestades, et kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte”) asutati 2008. aasta mais nõukogu määrusega (EÜ) nr 521/2008(15) avaliku ja erasektori partnerlusena ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017, et välja töötada turukõlblikke rakendusi ning seeläbi hõlbustada tööstuse edasisi püüdlusi kütuseelementide ja vesikutehnoloogiate kiireks kasutuselevõtmiseks;

B.  arvestades, et määrust (EÜ) nr 521/2008 on muudetud nõukogu määrusega (EL) nr 559/2014(16);

C.  arvestades, et määrusega (EL) nr 559/2014 loodi 2014. aasta mais kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte 2“), mis on ühisettevõtte asendaja ja järglane kuni 31. detsembrini 2024;

D.  arvestades, et ühisettevõttes osalevad Euroopa Liit, keda esindab Euroopa Komisjon, kütuseelementide ja vesiniku ühise tehnoloogiaalgatuse tööstusrühmitus (edaspidi „tööstusrühmitus FCH“) ning teadusrühmitus N.ERGHY (edaspidi „N.ERGHY“);

E.  arvestades, et teises ühisettevõttes osalevad Euroopa Liit, keda esindab Euroopa Komisjon, maailma uue energia tööstusrühmitus (edaspidi „tööstusrühmitus NEW“) ning mittetulundusühing New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (edaspidi „teadusrühmitus“);

F.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus kogu perioodi vältel on 470 000 000 eurot ühisettevõtte ja 665 000 000 ühisettevõtte 2 jaoks ning seda antakse vastavalt seitsmenda raamprogrammi ja raamprogrammi „Horisont 2020“ kaudu, kusjuures jooksvateks kuludeks määratud osa ei tohi olla suurem kui vastavalt 20 000 000 eurot ja 38 000 000 eurot;

G.  arvestades, et ühisettevõttes peavad tööstusrühmitus FCH ja N.ERGHY koos katma 50 % jooksevkuludest, N.ERGHY ühe kaheteistkümnendiku jooksevkuludest ning kummagi rühmituse mitterahaline osa tegevuskuludes peab olema vähemalt võrdne liidu rahalise panusega;

H.  arvestades, et ühisettevõttes 2 peavad tööstusrühmitus NEW ja teadusrühmitus katma vastavalt 43 % ja 7 % jooksevkuludest ning kummagi rühmituse mitterahaline osa tegevuskuludes peab rahas arvestatuna olema vähemalt 285 000 000 eurot;

Üldosa

1.  märgib, et kontrollikoja aruanne põhineb liiga arvukatel üldistel tähelepanekutel ning otstarbekaid ja konkreetseid tähelepanekuid on liiga vähe; nõuab seetõttu auditit, milles keskendutaks rohkem iga-aastastele majandustulemustele ning mitmeaastaste projektide rakendamise seisule (kaasa arvatud selge ülevaade eelarve täitmisest asjaomasel aastal ja eelnevatel aastatel), tulemustele ja rakendamisele;

2.  märgib, et institutsioonid ja asutused peavad igal aastal koostama eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruande ning et ühisettevõtte ja ühisettevõtte 2 aruandes esitatud teave ei olnud piisavalt sidus ja tihti oli see ka lünklik; märgib, et komisjon peab koostama aruande olemuse ja sisu kohta suunised;

3.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja 2016. aasta tööprogramm hõlmab ka eriaruande koostamist ühisettevõtte ja ühisettevõtte 2 tulemusauditi kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.  märgib, et kontrollikoja 2014. aasta aruandes (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) esitatud hinnangul kajastab ühisettevõtte 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele;

5.  märgib, et ühisettevõtte ja ühisettevõtte 2 teostatud järelauditite kohta puudub teave; kutsub kontrollikoda üles lisama edaspidistesse aruannetesse teabe järelauditite arvu, hõlmatud kogusummade ja leidude kohta;

6.  võtab 2014. aasta tegevusaruande põhjal teadmiseks, et ühisettevõte 2 jätkas järelauditeid, alustades 22 uue auditiga; väljendab rahulolu positiivsete tulemuste üle, kuna jääkvigade määr on alla 2 %;

7.  märgib, et ühisettevõtte programmid, mida rahastati seitsmendast raamprogrammist, on alles pooleli; võtab teadmiseks, et neid assigneeringuid saab kasutada kuni 2016. aasta lõpuni, sest ühisettevõtte finantseeskirjad võimaldavad ühisettevõttel kanda oma kulukohustuste ja maksete assigneeringuid uuesti eelarvesse kuni kolme aasta jooksul pärast nende ühisettevõtte eelarvest kustutamist; soovitab ühisettevõttel oma eelarvet hoolikalt planeerida, võttes nõuetekohaselt arvesse paralleelset protsessi;

8.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte 2014. aasta tegevusaruande kohaselt sisaldas selle 2014. aasta lõplik eelarve 112 064 990 euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 95 952 176 euro ulatuses maksete assigneeringuid;

9.  juhib tähelepanu sellele, et ühisettevõtte 2014. aasta tegevusaruande kohaselt oli eelarve täitmise määr kõigi rahastamisallikate kokkuvõttes aasta lõpuks kulukohustuste assigneeringute osas 98,48 % ja maksete täitmise osas 74,52 %; on seisukohal, et kui seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ rakendamise alast teavet selgelt ei eristata, ei taga kõnealused näitajad tegelikku tulemuslikkuse hindamist; kutsub kontrollikoda üles esitama oma tulevastes aruannetes eelarve täitmise alast teavet seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ kohta eraldi;

10.  märgib, et ühisettevõtte 2014. aasta tegevusaruande kohaselt täideti seitsmendale raamprogrammile eraldatud eelarvest kulukohustuste osas 98,13 % (252 106 348,47 eurot 256 893 749,15 eurost) ja maksete osas 65,84 % (44 981 766,61 eurot 68 309 937,03 eurost); märgib, et raamprogrammile „Horisont 2020“ eraldatud eelarvest täideti kulukohustuste osas 100 % (96 154 619,50 eurot 96 154 619,50 eurost) ja maksete osas 0 %;

11.  peab kahetsusväärseks teabe puudumist mitterahalise ja rahalise osaluse kohta; palub kontrollikojal lisada oma edaspidistesse aruannetesse eraldi sätted seitsmenda raamprogrammi ja raamprogrammiga „Horisont 2020“ seotud hindamismenetluse ning mitterahalise ja rahalise toetuse taseme kohta;

12.  peab tervitatavaks ühisettevõtte iga-aastast mitterahalise toetuse taseme ja osalejate ülesannete täitmise hindamist seoses seitsmenda raamprogrammiga;

Projektikonkursid

13.  peab kiiduväärseks, et ühisettevõtte 2014. aasta tegevusaruande kohaselt valideeriti 2014. aastal sõlmitud toetuslepingute puhul 61 seitsmenda raamprogrammiga seotud väljamaksetaotlust, mis puudutasid 551 toetusesaajat; juhib tähelepanu sellele, et ajavahemikus jaanuarist kuni detsembrini 2014 lõppes 71 projekti aruandlusperiood;

14.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruande andmetel hõlmas ühisettevõtte seitsmenda raamprogrammiga seotud programm 31. detsembri 2014. aasta seisuga 155 toetuslepingut, mis tulenesid seitsmest aastatel 2008–2013 korraldatud iga-aastasest projektikonkursist; võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruande andmetel allkirjastatakse esimesed programmist „Horisont 2020“ rahastatavad toetuslepingud 2015. aastal;

15.  tunnustab jõupingutusi, mida ühisettevõte on teinud täpse ülevaate saamiseks sellest, kui suur on Euroopas nõudlus kütuseelemente kasutavate busside järele;

16.  juhib tähelepanu asjaolule, et ühisettevõte 2 võttis ühisettevõtte tegevuse üle 2014. aasta mais; märgib, et ühisettevõtte projektide elluviimise seisu kohta (maksete määr, maksekava järgmisteks aastateks) ei ole piisavalt selget teavet;

Õigusraamistik

17.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte 2 finantseeskirjad võeti vastu 30. juunil 2014 avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmäärusele tuginedes ning määruses (EL) 559/2014 sätestatud nõudeid arvesse võttes;

Sisekontrollisüsteemid

18.  võtab teadmiseks ühisettevõtte 2 siseauditi üksuse tehtud piiratud hindamise aruande projekti uurimistulemuste kasutamise ja levitamise kohta, milles esitatakse uued suunised ja pakutakse välja vormid vahehindamisega seotud kohtumisteks välishindajatega;

Järelevalve ja aruandlus

19.  peab kiiduväärseks, et ühisettevõte 2 on kontrollikoja aruande kohaselt avaldanud alates 2011. aastast igal aastal oma programmi hindamise aruande, milles vaetakse ühisettevõtte 2 rahastatavate projektide edenemist võrreldes seatud strateegiliste eesmärkidega;

20.  tunneb heameelt selle üle, et ühisettevõte 2 avaldas aruande ühisettevõtte tegevuse sotsiaal-majandusliku mõju kohta;

21.  peab kiiduväärseks, et 2014. aasta tegevusaruande kohaselt olid 2014. aasta peamised prioriteedid ühisettevõttele 2 ülemineku tõttu ettevõtte visuaalse identiteedi taaselustamine ja veebisaidi ümberkujundamine ning ettevõtte brändimise ja nähtavuse parandamine.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

ELT C 422, 17.12.2015, lk 51.

(2)

ELT C 422, 17.12.2015, lk 53.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 153, 12.6.2008, lk 1.

(5)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 108.

(6)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(8)

ELT C 422, 17.12.2015, lk 51.

(9)

ELT C 422, 17.12.2015, lk 53.

(10)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(11)

ELT L 153, 12.6.2008, lk 1.

(12)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 108.

(13)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(15)

  Nõukogu 30. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 521/2008, millega luuakse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (ELT L 153, 12.6.2008, lk 1).

(16)

  Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 108).

Õigusalane teave