Menettely : 2015/2201(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0083/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0083/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.60
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0196

MIETINTÖ     
PDF 271kWORD 86k
7.4.2016
PE 571.623v02-00 A8-0083/2016

vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2201(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Marian-Jean Marinescu

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2201(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta 30. toukokuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 521/2008(4),

–  ottaa huomioon toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 559/2014(5) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0083/2016),

1.  myöntää toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2201(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä yhteisyrityksen vastaukset(8),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(9) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(10) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta 30. toukokuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 521/2008(11),

–  ottaa huomioon toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 559/2014(12) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(13),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(14),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0083/2016),

1.  hyväksyy polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2201(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0083/2016),

A.  ottaa huomioon, että polttokenno- ja vety-yhteisyritys perustettiin toukokuussa 2008 asetuksella (EY) N:o 521/2008(15) julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeeksi ajanjaksoksi, joka ulottuu 31. päivään joulukuuta 2017, ja että tarkoituksena on keskittyä kehittämään markkinasovelluksia ja helpottaa siten teollisuuden pyrkimyksiä ottaa polttokenno- ja vetyteknologiat nopeasti käyttöön;

B.  ottaa huomioon, että asetusta (EY) N:o 521/2008 on muutettu asetuksella (EU) N:o 559/2014(16);

C.  ottaa huomioon, että toukokuussa 2014 annetulla asetuksella (EU) N:o 559/2014 perustettiin toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys korvaamaan alkuperäinen ja toimimaan sen seuraajana ajanjaksona, joka ulottuu 31. päivään joulukuuta 2024;

D.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen perustajaosakkaat ovat komission edustama unioni, eurooppalaisen polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisen teknologia-aloitteen teollisuusryhmittymä ja tutkimusryhmittymä (N.ERGHY);

E.  ottaa huomioon, että toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen osakkaat ovat komission edustama unioni, New Energy World Industry Grouping -teollisuusryhmittymä ja New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL -tutkimusryhmittymä;

F.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa yhteisyritystä koko ajanjakson ajan enintään 470 000 000 eurolla tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman talousarviosta ja toista yhteisyritystä koko ajanjakson ajan enintään 665 000 000 eurolla Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja että juokseviin kustannuksiin varattu osuus saa olla enintään 20 000 000 euroa yhteisyrityksen osalta ja 38 000 000 euroa toisen yhteisyrityksen osalta;

G.  toteaa, että yhteisyritys, teollisuusryhmittymä ja N.ERGHY-tutkimusryhmittymä maksavat yhdessä 50 prosentista juoksevista kuluista; toteaa, että N.ERGHYn osuus on kahdestoistaosa juoksevista kustannuksista, ja että molempien on määrä osallistua operatiivisen toiminnan rahoittamiseen luontaissuorituksin, joiden arvo on vähintään yhtä suuri kuin unionin rahoitusosuus;

H.  ottaa huomioon, että teollisuusryhmittymän odotetaan kattavan 43 prosenttia toisen yhteisyrityksen juoksevista kustannuksista ja tutkimusryhmittymän puolestaan 7 prosenttia ja että molempien on määrä osallistua operatiivisen toiminnan rahoittamiseen luontaissuorituksin, joiden arvo on vähintään 285 000 000 euroa;

Yleistä

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomus perustuu liian moniin yleisluonteisiin huomautuksiin käyttökelpoisten erityisten huomautusten sijasta; edellyttää siksi tarkastusta, jossa keskitytään enemmän vuotuiseen taloudelliseen tulokseen, monivuotisten hankkeiden täytäntöönpanoa koskevaan tilanteeseen (mukaan lukien selkeä esitys talousarvion toteuttamisesta kyseiseltä vuodelta ja edeltäviltä vuosilta) sekä hankkeiden tuloksiin ja täytäntöönpanoon;

2.  toteaa, että toimielimiltä ja elimiltä edellytetään, että ne laativat joka vuosi selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta, ja että kummankin yhteisyrityksen selvityksessä antamat tiedot olivat epäyhdenmukaisia ja usein puutteellisia; katsoo, että komission on aiheellista antaa kertomuksen luonnetta ja sisältöä koskevia ohjeita;

3.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 työohjelmaan kuuluu erityiskertomus yhteisyritysten tuloksellisuuden tarkastuksesta;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2014 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty varainhoitovuoden 2014 tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti;

5.  panee merkille, ettei yhteisyrityksen ja toisen yhteisyrityksen suorittamista jälkitarkastuksista ole esitetty tietoja; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään tuleviin kertomuksiinsa tietoja jälkitarkastusten määrästä, kohteena olevista kokonaismääristä ja havainnoista;

6.  panee vuotuisesta toimintakertomuksesta 2014 merkille, että toinen yhteisyritys jatkoi vuonna 2014 jälkitarkastuksia ja käynnisti 22 uutta tarkastusta; pitää saatuja tuloksia myönteisinä, koska jäännösvirhetaso jää alle 2 prosentin;

7.  panee merkille, että seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitetut yhteisyrityksen ohjelmat ovat edelleen käynnissä; toteaa, että määrärahat ovat käytettävissä vuoden 2016 loppuun saakka, koska yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännökset mahdollistavat sen, että yhteisyrityksen talousarviosta peruutetut maksusitoumus- ja maksumäärärahat otetaan uudelleen talousarvioon kolmen vuoden aikana; kannustaa yhteisyritystä suunnittelemaan talousarvionsa huolellisesti ja ottamaan rinnakkaisen prosessin asianmukaisesti huomioon;

8.  ottaa huomioon, että vuotuisen toimintakertomuksen 2014 mukaan yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 lopulliseen talousarvioon sisältyi 112 064 990 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 95 952 176 euroa maksumäärärahoja;

9.  korostaa, että vuotuisen toimintakertomuksen 2014 mukaan vuoden loppuun mennessä kaikkia rahoituslähteitä koskeva talousarvion käyttöaste oli 98,48 prosenttia maksusitoumusmäärärahojen osalta ja 74,52 prosenttia maksumäärärahojen osalta; katsoo, että nämä ilmaisimet eivät anna takeita tuloksellisuuden todellisesta arvioinnista, koska seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevia tietoja ei ole erotettu selvästi; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään tuleviin kertomuksiinsa eriteltyjä tietoja seitsemättä puiteohjelmaa koskevasta talousarvion toteuttamisesta ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevasta talousarvion toteuttamisesta;

10.  panee merkille, että vuotuisen toimintakertomuksen 2014 mukaan seitsemänteen puiteohjelmaan kohdennettujen maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 98,13 prosenttia (252 106 348,47 euroa kaikkiaan 256 893 749,15 eurosta) ja maksumäärärahojen käyttöaste puolestaan 65,84 prosenttia (44 981 766,61 euroa kaikkiaan 68 309 937,03 eurosta); panee merkille, että Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kohdennettujen maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 100 prosenttia (96 154 619,50 euroa kaikkiaan 96 154 619,50 eurosta) ja maksumäärärahojen käyttöaste puolestaan 0 prosenttia;

11.  pitää valitettavana, että luontais- ja käteissuorituksia koskevia tietoja ei ole annettu; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään tuleviin kertomuksiinsa erillisiä kokonaisuuksia arviointimenettelystä sekä luontais- ja käteissuoritusten tasosta seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteydessä;

12.  pitää myönteisenä, että yhteisyritys on arvioinut vuosittain luontaissuoritusten tasoa sekä osakkaiden tehtävien hoitamista seitsemännen puiteohjelman osalta;

Ehdotuspyynnöt

13.  pitää myönteisenä, että vuotuisen toimintakertomuksen 2014 mukaan vuonna 2014 allekirjoitetuissa avustussopimuksissa validoitiin 61 kuluilmoitusta, jotka koskivat seitsemänteen puiteohjelmaan liittyviä 551:tä edunsaajaa; korostaa, että 71 hankkeen raportointikausi päättyi tammikuussa–joulukuussa 2014;

14.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että yhteisyrityksen seitsemännen puiteohjelman alaan kuuluva ohjelma käsitti 31. joulukuuta 2014 yhteensä 155 avustussopimusta, jotka oli tehty vuosien 2008–2013 aikana järjestettyjen seitsemän vuotuisen ehdotuspyynnön perusteella; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että ensimmäiset Horisontti 2020 -puiteohjelman alaan kuuluvat avustussopimukset allekirjoitetaan vuonna 2015;

15.  pitää myönteisenä, että yhteisyritys pyrkii esittämään selkeän arvion polttokennoja käyttävien linja-autojen kysynnästä Euroopassa;

16.  korostaa, että toinen yhteisyritys otti toukokuussa 2014 hoitaakseen yhteisyrityksen toiminnan; toteaa, että yhteisyrityksen hankkeiden toteuttamisen tilanteesta ei ole riittävästi selviä tietoja (maksujen määrä, lähivuosien maksusuunnitelma);

Oikeudelliset puitteet

17.  panee merkille, että toisen yhteisyrityksen varainhoitoa koskevat säännökset hyväksyttiin 30. kesäkuuta 2014 julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvia elimiä koskevan varainhoidon malliasetuksen pohjalta ja ottaen huomioon neuvoston asetuksessa (EU) N:o 559/2014 säädetyt vaatimukset;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

18.  panee merkille toisen yhteisyrityksen oman sisäisen tarkastuksen laatiman rajoitettua tarkastusta koskevan alustavan selonteon, joka koskee tutkimustulosten hyödyntämistä ja levittämistä ja jossa annettiin uusia ohjeita ja malleja ulkoisten arvioijien kanssa järjestettäviä väliarviointiin liittyviä tapaamisia varten;

Seuranta ja raportointi

19.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan toinen yhteisyritys on vuodesta 2011 alkaen laatinut vuosittain ohjelman edistymistä koskevan raportin, jossa pyritään arvioimaan yhteisyrityksen rahoittaman hankesalkun saavutuksia yhteisyrityksen strategisten tavoitteiden perusteella;

20.  pitää myönteisenä, että toinen yhteisyritys on julkaissut selonteon, joka koskee yhteisyrityksen toiminnan sosiaalis-taloudellisia vaikutuksia;

21.  pitää myönteisenä, että vuotuisen toimintakertomuksen 2014 mukaan siirryttäessä toiseen yhteisyritykseen vuoden 2014 painopisteiksi asetettiin visuaalisen identiteetin elvyttäminen ja verkkosivuston uudelleen kehittäminen sekä yrityskuvan ja näkyvyyden parantaminen.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

EUVL C 422, 17.12.2015, s. 51.

(2)

EUVL C 422, 17.12.2015, s.53.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 153, 12.6.2008, s. 1.

(5)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 108.

(6)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(8)

EUVL C 422, 17.12.2015, s. 51.

(9)

EUVL C 422, 17.12.2015, s. 53.

(10)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

EUVL L 153, 12.6.2008, s. 1.

(12)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 108.

(13)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(15)

  Neuvoston asetus (EY) N:o 521/2008, annettu 30. toukokuuta 2008, polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 153, 12.6.2008, s. 1).

(16)

  Neuvoston asetus (EU) N:o 559/2014, annettu 6. toukokuuta 2014, toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 108).

Oikeudellinen huomautus