Postupak : 2015/2201(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0083/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0083/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.60
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0196

IZVJEŠĆE     
PDF 590kWORD 101k
7.4.2016
PE 571.623v02-00 A8-0083/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2014.

(2015/2201(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2014.

(2015/2201(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3) Vijeća, a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 521/2008 od 30. svibnja 2008. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorive ćelije i vodik(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 559/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2(5), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0083/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorive ćelije i vodik 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za gorive ćelije i vodik za financijsku godinu 2014.

(2015/2201(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završna godišnja financijska izvješća Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Zajedničkog poduzeća(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(10), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 521/2008 od 30. svibnja 2008. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorive ćelije i vodik(11),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 559/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2(12), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0083/2016),

1.  odobrava zatvaranje računa Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2014.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorive ćelije i vodik 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2014.

(2015/2201(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0083/2016),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik („Zajedničko poduzeće FCH”) osnovano u svibnju 2008. kao javno-privatno partnerstvo Uredbom Vijeća (EZ) br. 521/2008(15) za razdoblje do 31. prosinca 2017. radi usredotočenja na razvoj rješenja primjenjivih na tržištu kojima će se potom pospješiti dodatni napori koje industrija ulaže u brzo uvođenje tehnologija gorivnih članaka i vodika;

B.  budući da je Uredba (EZ) br. 521/2008 izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) br. 559/2014(16);

C.  budući da je Uredbom (EZ) br. 559/2014 u svibnju 2014. osnovano Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 („Zajedničko poduzeće FCH2”) kako bi zamijenilo i naslijedilo Zajedničko poduzeće FCH za razdoblje do 31. prosinca 2024.;

D.  budući da su članovi Zajedničkog poduzeća FCH Unija, koju predstavlja Komisija, Industrijska grupacija za zajedničku tehnološku inicijativu za gorivne članke i vodik („industrijska grupacija FCH”) i istraživačka grupacija N.ERGHY („N.ERGHY”);

E.  budući da su članovi Zajedničkog poduzeća FCH2 Unija, koju predstavlja Komisija, New Energy World Industry Grouping („industrijska grupacija NEW”) i New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL („istraživačka grupacija”);

F.  budući da najviši doprinos Unije za cijelo razdoblje iznosi 470 000 000 EUR za Zajedničko poduzeće FCH te 665 000 000 EUR za Zajedničko poduzeće FCH2, koji će se platiti iz proračuna Sedmog okvirnog programa („FP7”) i Obzora 2020., kako je primjenjivo, od čega dio namijenjen za tekuće troškove ne smije premašiti 20 000 000 EUR, odnosno 38 000 000 EUR.;

G.  budući da se očekuje da industrijska grupacija FCH i N.ERGHY zajedno pridonesu 50 % tekućih troškova Zajedničkog poduzeća FCH te da bi istraživačka grupacija N.ERGHY trebala pridonijeti dvanaestinu tekućih troškova, a oba bi člana trebala pridonijeti operativnim troškovima preko doprinosa u naravi koji su barem jednaki financijskom doprinosu Unije;

H.  budući da se očekuje da industrijska grupacija NEW i istraživačka grupacija kao članovi Zajedničkog poduzeća FCH2 pridonesu 43 %, odnosno 7 % tekućih troškova te da se očekuje da oba člana pridonesu operativnim troškovima doprinosima u naravi vrijednima barem 285 000 000 EUR;

Općenito

1.  napominje da se izvješće Revizorskog suda u prevelikoj mjeri temelji na općenitim primjedbama umjesto na utemeljenim, konkretnim primjedbama; stoga zahtijeva reviziju koja će se posebno usredotočiti na godišnje financijske rezultate te na status višegodišnjih projekata (što uključuje i jasno predstavljene podatke o izvršenju proračuna za predmetnu godinu i za prethodne godine), odnosno na njima postignute rezultate i njihovu provedbu;

2.  napominje da su institucije i tijela obvezni svake godine izraditi izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju te da su informacije koje su dostavili FCH i FCH2 bile neusklađene i često nepotpune; napominje da se od Komisije traže smjernice u pogledu obilježja i sadržaja tih izvješća;

3.  prima na znanje da radni program Revizorskog suda za 2016. uključuje posebno izvješće o reviziji uspješnosti Zajedničkih poduzeća FCH i FCH2;

Upravljanje proračunom i financijama

4.  prima na znanje da je Revizorski sud u svom izvješću za 2014. izjavio da godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća FCH za 2014. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje njegov financijski položaj na dan 31. prosinca 2014. te rezultate poslovanja i novčane tokove za okončanu godinu, u skladu s odredbama financijskih pravila;

5.  prima na znanje manjak informacija u pogledu ex post revizija koje su izvršila Zajednička poduzeća FCH i FCH2; poziva Sud da u buduća izvješća uključi informacije o broju ex post revizija, ukupne obuhvaćene iznose i zaključke;

6.  potvrđuje na temelju Godišnjeg izvješća o radu za 2014. da je Zajedničko poduzeće FCH2 2014. nastavilo provoditi ex post revizije započevši 22 nove revizije; pozdravlja pozitivne rezultate koji znače da je stopa preostalih pogrešaka manja od 2 %;

7.  prima na znanje da programi Zajedničkog poduzeća FCH koje financira FP7 još traju; prima na znanje da ta odobrena sredstva ostaju dostupna do kraja 2016. zbog financijskih pravila Zajedničkog poduzeća FCH koja mu dopuštaju ponovan pristup odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i za plaćanja do tri godine nakon što se ona povuku iz proračuna Zajedničkog poduzeća FCH; potiče Zajedničko poduzeće FCH da pozorno planira proračun, propisno uzimajući u obzir paralelni postupak;

8.  prima na znanje da je prema Godišnjem izvješću o radu za 2014. konačni proračun Zajedničkog poduzeća FCH za financijsku godinu 2014. uključuje odobrena sredstva za preuzete obveze u iznosu od 112 064 990 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 95 952 176 EUR;

9.  naglašava da je prema Godišnjem izvješću o radu za 2014. izvršenje proračuna do kraja godine za sve izvore sredstava dosegnulo 98,48 % za odobrena sredstva za preuzete obveze i 74,52 % za izvršena plaćanja; smatra da zbog nepostojanja jasnog razgraničenja između podataka o provedbi programa FP7 i Obzor 2020. ti pokazatelji ne omogućuju stvarno vrednovanje uspješnosti; poziva Revizorski sud da u buduća izvješća zasebno jedne od drugih uključi informacije o izvršenju proračuna u okviru programa FP7 i Obzor 2020.;

10.  prima na znanje da prema Godišnjem izvješću o radu za 2014. izvršenje proračuna dodijeljenog programu FP7 iznosi 98,13 % za preuzete obveze (252 106 348,47 EUR od 256 893 749,15 EUR) i 65,84 % za plaćanja (44 981 766,61 EUR od 68 309 937,03 EUR); prima na znanje da izvršenje proračuna dodijeljenog Obzoru 2020. iznosi 100 % za preuzete obveze (96 154 619,50 EUR od 96 154 619,50 EUR) i 0 % za plaćanja;

11.  žali zbog toga što ne postoje podaci o doprinosima u naravi i gotovini; poziva Sud da u buduća izvješća uključi zasebne odredbe o postupku evaluacije i iznosima doprinosa isplaćenih u naravi i u gotovini, odvojeno za Sedmi okvirni program i za program Obzor 2020.;

12.  pozdravlja godišnju procjenu razine doprinosa u naravi i ispunjenje zadaća članova u pogledu programa FP7 koju provodi Zajedničko poduzeće FCH;

Pozivi na podnošenje prijedloga

13.  pozdravlja činjenicu da je 2014. godine prema Godišnjem izvješću o radu za 2014. u pogledu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potvrđen 61 zahtjev za povrat troškova koji se odnosi na 551 korisnika povezanog s programom FP7; naglašava da je od siječnja do prosinca 2014. završilo izvještajno razdoblje za 71 projekt;

14.  prima na znanje da je prema izvješću Suda do 31. prosinca 2014. Zajedničko poduzeće FCH u okviru programa FP7 sklopilo 155 ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava na temelju sedam godišnjih poziva organiziranih od 2008. do 2013.; prima na znanje da će prema Godišnjem izvješću o radu za 2014. prvi ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru programa Obzor 2020. biti zaključeni 2015.;

15.  pozdravlja nastojanja Zajedničkog poduzeća FCH da dobije jasnu procjenu potražnje za autobusima na pogon s gorivim ćelijama u Europi;

16.  naglašava da je u svibnju 2014. Zajedničko poduzeće FCH2 preuzelo djelatnost Zajedničkog poduzeća FCH; napominje da nema dovoljno jasnih podataka o statusu provedbe Zajedničkog poduzeća FCH (o razini plaćanja, planu plaćanja za sljedeće godine);

Pravni okvir

17.  prima na znanje da su financijska pravila Zajedničkog poduzeća FCH2 donesena 30. lipnja 2014. na temelju ogledne financijske uredbe za tijela javno-privatnog partnerstva te s obzirom na zahtjeve Uredbe (EU) 559/2014;

Sustavi unutarnjeg nadzora

18.  prima na znanje Nacrt izvješća o ograničenoj provjeri upotrebe i objavljivanja rezultata istraživanja Službe za unutarnju reviziju u pogledu Zajedničkog poduzeća FCH2, u kojemu su utvrđene nove smjernice i predlošci za sastanke s vanjskim nadzornicima povezane s revizijom na sredini razdoblja;

Praćenje i izvješćivanje

19.  pozdravlja činjenicu da prema izvješću Revizorskog suda Zajedničko poduzeće FCH2 od 2011. svake godine objavljuje izvješće o preispitivanju programa kojim se ocjenjuje uspješnost portfelja projekata koje Zajedničko poduzeće FCH2 financira u postizanju strateških ciljeva;

20.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće FCH2 objavilo Izvješće o društveno-gospodarskom učinku djelatnosti Zajedničkog poduzeća FCH;

21.  pozdravlja činjenicu da su prema Godišnjem izvješću o radu za 2014. zbog prelaska na Zajedničko poduzeće FCH2 glavni prioriteti 2014. bili osvježavanje vizualnog identiteta te ponovno osmišljavanje internetskih stranica, kao i poboljšanje razvoja robne marke te vidljivosti.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema članku 200. stavku 2.

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  SL C 422, 17.12.2015., str. 51.

(2)

  SL C 422, 17.12.2015., str. 53.

(3)

  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

  SL L 153, 12.6.2008., str. 1.

(5)

  SL L 169, 7.6.2014., str. 108.

(6)

  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

  SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(8)

  SL C 422, 17.12.2015., str. 51.

(9)

  SL C 422, 17.12.2015., str. 53.

(10)

  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(11)

  SL L 153, 12.6.2008., str. 1.

(12)

  SL L 169, 7.6.2014., str. 108.

(13)

  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

  SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(15)

  Uredba Vijeća (EZ) br. 521/2008 od 30. svibnja 2008. o osnivanju zajedničkog poduzeća za gorive ćelije i vodik (SL L 153, 12.6.2008., str. 1.).

(16)

  Uredba Vijeća (EU) br. 559/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 (SL L 169, 7.6.2014., str. 108.).

Pravna napomena