Procedūra : 2015/2201(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0083/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0083/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.60
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0196

ZIŅOJUMS     
PDF 676kWORD 101k
7.4.2016
PE 571.623v02-00 A8-0083/2016

par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2201(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Marian-Jean Marinescu

 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2201(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2014. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 521/2008, ar ko izveido Kopuzņēmumu „Kurināmā elementi un ūdeņradis”, lai nodrošinātu kurināmā elementu un ūdeņraža jomas kopīgās tehnoloģiju ierosmes īstenošanu(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 559/2014, ar ko izveido Kopuzņēmumu „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”(5)un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(7),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0083/2016),

1.  sniedz kopuzņēmuma „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2015/2201(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2014. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildi(8),

–  ņemot vērā deklarāciju(9) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(10) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 521/2008, ar ko izveido Kopuzņēmumu „Kurināmā elementi un ūdeņradis”, lai nodrošinātu kurināmā elementu un ūdeņraža jomas kopīgās tehnoloģiju ierosmes īstenošanu(11),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 559/2014, ar ko izveido Kopuzņēmumu „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”(12)un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(13),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(14),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0083/2016),

1.  apstiprina kopuzņēmuma ,,Kurināmā elementi un ūdeņradis” kontu slēgšanu attiecībā uz 2014. finanšu gadu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2201(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0083/2016),

A.  tā kā kopuzņēmums „Kurināmā elementi un ūdeņradis” (turpmāk FCH) ar Padomes Regulu (EK) Nr. 521/2008(15) tika izveidots 2008. gada maijā kā publiskā un privātā sektora partnerība uz laiku līdz 2017. gada 31. decembrim ar mērķi pievērsties tirgū izmantojamu lietojumu izstrādei, tādējādi atvieglojot nozares centienus nodrošināt kurināmā elementu un ūdeņraža tehnoloģiju strauju attīstību;

B.  tā kā Regulā (EK) Nr. 521/2008 ar Padomes Regulu (ES) Nr. 559/2014(16) tika izdarīti grozījumi;

C.  tā kā 2014. gada maijā ar Regulu (ES) Nr. 559/2014 tika izveidots kopuzņēmums „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (turpmāk FCH2), lai tas aizstātu FCH un turpinātu tā darbību līdz 2024. gada 31. decembrim;

D.  tā kā FCH dalībnieki ir Savienība, kuru pārstāv Komisija, „Eiropas kurināmā elementu un ūdeņraža jomā uzsāktās kopīgās tehnoloģiju ierosmes nozares grupa” (turpmāk „FCH Nozares grupa”) un Pētniecības grupa N.ERGHY (turpmāk „N.ERGHY”);

E.  tā kā FCH2 dalībnieki ir Savienība, kuru pārstāv Komisija, New Energy World Industry Grouping (turpmāk „NEW nozares grupa”) un New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen (turpmāk „Pētniecības grupa”);

F.  tā kā Savienības maksimālais ieguldījums visam periodam ir EUR 470 000 000 FCH un EUR 665 000 000 FCH2, kas jāmaksā no attiecīgi Septītās pamatprogrammas budžeta un programmas „Apvārsnis 2020” budžeta, un kārtējām izmaksām paredzētie līdzekļi nedrīkst pārsniegt attiecīgi EUR 20 000 000 un EUR 38 000 000;

G.  tā kā FCH nozares grupa un „N.ERGHY” kopā sedz 50 % no FCH kārtējām izmaksām, „N.ERGHY” finansē divpadsmito daļu no kārtējām izmaksām, un abas grupas kopā piedalās pamatdarbības izdevumu segšanā, veicot iemaksas natūrā, kuru apmērs ir vismaz līdzvērtīgs Savienības finansiālajam ieguldījumam;

H.  tā kā NEW nozares grupa un Pētniecības grupa segs attiecīgi 43 % un 7 % no FCH2 kārtējām izmaksām, un abas šis dalībnieces kopā ar iemaksām natūrā piedalīsies tā pamatdarbības izdevumu segšanā vismaz EUR 285 000 000 apjomā,

Vispārīgas piezīmes

1.  atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojuma pamatā ir pārāk daudz vispārīgu norāžu un trūkst konstruktīvu, konkrētu piezīmju; tāpēc prasa revīzijā lielāku uzmanību pievērst gada finansiālās darbības sniegumam un daudzgadu projektu īstenošanas statusam (tostarp sniedzot skaidru pārskatu par attiecīgā gada un iepriekšējo gadu budžeta īstenošanas gaitu), to rezultātiem un īstenošanai;

2.  norāda, ka iestādēm un struktūrām ik gadu jāgatavo ziņojums par budžeta un finanšu pārvaldību un ka informācija par FCH un FCH2 šajā ziņojumā nebija saskaņota un nereti bija nepilnīga; atzīmē, ka Komisijai ir jāsniedz norādījumi par to, kādam jābūt šim ziņojumam un kas tajā jāiekļauj;

3.  atzīmē, ka Revīzijas palātas 2016. gada darba programmā iekļauts īpašs ziņojums par FCH un FCH2 lietderības revīziju;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.  ņem vērā Revīzijas palātas 2014. gada ziņojumā norādīto, ka FCH 2014. gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2014. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka tā finanšu noteikumi;

5.  atzīmē, ka trūkst informācijas par FCH un FCH2 veiktajām ex post revīzijām; aicina Revīzijas palātu turpmākajos ziņojumos iekļaut informāciju par ex post revīziju skaitu, kopējām summām un konstatējumiem;

6.  pēc iepazīšanās ar 2014. gada darbības pārskatu konstatē, ka FCH2 turpināja veikt ex post revīzijas, uzsākot 22 jaunas revīzijas; atzinīgi vērtē pozitīvos rezultātus, kas nozīmē, ka atlikušo kļūdu īpatsvars ir mazāks par 2 %;

7.  atzīmē, ka vēl arvien turpinās tās FCH programmas, kas tika finansētas no Septītās pamatprogrammas; atzīmē, ka šīs apropriācijas ir pieejamas līdz 2016. gada beigām, jo FCH finanšu noteikumi ļauj atkārtoti iekļaut budžetā saistību un maksājumu apropriācijas līdz pat trim gadiem pēc to atcelšanas FCH budžetā; mudina FCH rūpīgi plānot budžetu, pienācīgi ņemot vērā paralēlos procesus;

8.  pieņem zināšanai 2014. gada darbības pārskatā minēto, ka FCH 2014. finanšu gada galīgajā budžetā bija saistību apropriācijas EUR 112 064 990 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 95 952 176 apmērā;

9.  norāda uz 2014. gada darbības pārskatā minēto, ka budžeta izpilde līdz gada beigām visiem līdzekļu avotiem sasniedza 98,48 % attiecībā uz saistību apropriācijām un 74,52 % attiecībā uz maksājumu izpildi; uzskata — tā kā informācija par Septītās pamatprogrammas un pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” īstenošanu nav skaidri nošķirta, šie rādītāji nedod iespēju novērtēt faktisko sniegumu; aicina Revīzijas palātu turpmākajos ziņojumos iekļaut nodalītu informāciju par budžeta izpildi saskaņā ar attiecīgi Septīto pamatprogrammu un pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”;

10.  atzīmē 2014. gada darbības pārskatā minēto, ka Septītajai pamatprogrammai piešķirtā budžeta izpilde ir 98,13 % saistību apropriācijām (EUR 252 106 348,47 no EUR 256 893 749,15) un 65,84 % maksājumu apropriācijām (EUR 44 981 766,61 no EUR 68 309 937,03); atzīmē, ka pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” piešķirtā budžeta izpilde ir 100 % saistību apropriācijām (EUR 96 154 619,50 no EUR 96 154 619,50) un 0 % maksājumu apropriācijām;

11.  pauž nožēlu, ka nav sniegta informācija par ieguldījumiem natūrā un skaidrā naudā; aicina Revīzijas palātu turpmākajos ziņojumos iekļaut atsevišķus noteikumus par procedūru attiecīgi Septītajā pamatprogrammā un pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” veikto ieguldījumu natūrā un skaidrā naudā novērtēšanai un par šo ieguldījumu apmēru;

12.  atzinīgi vērtē FCH ikgadējo novērtējumu par ieguldījumu natūrā līmeni, kā arī to, kā dalībnieki veikuši savus uzdevumus saistībā ar Septīto pamatprogrammu;

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

13.  atzinīgi vērtē 2014. gada darbības pārskatā minēto, ka no parakstītajiem dotāciju nolīgumiem 2014. gadā tika apstiprināts 61 izmaksu pieprasījums, kas attiecās uz 551 saņēmēju saistībā ar Septīto pamatprogrammu; norāda, ka no 2014. gada janvāra līdz decembrim ziņošanas periods beidzies 71 projektam;

14.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu FCH 2014. gada 31. decembrī bija 155 dotācijas nolīgumi atbilstoši Septītajai pamatprogrammai, kas bija noslēgti pēc 2008.–2013. gadā rīkotiem septiņiem ikgadējiem konkursiem; atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu pirmos dotācijas nolīgumus saskaņā ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” bija paredzēts noslēgt 2015. gadā;

15.  atzinīgi vērtē FCH centienus precīzi novērtēt pieprasījumu Eiropā pēc autobusiem, kas darbināmi ar kurināmā elementiem;

16.  norāda, ka 2014. gada maijā FCH darbību pārņēma FCH2; norāda, ka nav pietiekami skaidras informācijas par FCH projektu īstenošanas statusu (maksājumu apmērs, maksājumu plāni nākamajiem gadiem);

Tiesiskais regulējums

17.  atzīmē, ka FCH2 finanšu noteikumus pieņēma 2014. gada 30. jūnijā, pamatojoties uz finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām un ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 559/2014 prasības;

Iekšējās kontroles sistēmas

18.  ņem vērā projektu FCH2 Iekšējās revīzijas dienesta ierobežotā pārskata ziņojumam par pētniecības rezultātu lietošanu un izplatīšanu, kurā noteiktas jaunas vadlīnijas un paraugi tam, kā rīkojamas vidusposma pārskata sanāksmes ar ārējiem vērtētājiem;

Uzraudzība un ziņošana

19.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu kopš 2011. gada FCH2 ik gadu publicējis programmas pārskatīšanas ziņojumu, kura mērķis ir FCH2 finansēto portfeļa projektu sasniegumus salīdzināt ar Kopuzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem;

20.  atzinīgi vērtē to, ka FCH2 publicējis ziņojumu par FCH darbību sociālekonomisko ietekmi;

21.  atzinīgi vērtē 2014. gada darbības pārskatā minēto, ka sakarā ar pāreju uz FCH2 2014. gada svarīgas prioritātes bija vizuālās identitātes atjaunošana un tīmekļa vietnes pārveide, kā arī zīmola nostiprināšana un redzamības uzlabošana.

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

OV C 422, 17.12.2015., 51. lpp.

(2)

OV C 422, 17.12.2015., 53. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 153, 12.6.2008., 1. lpp.

(5)

OV L 169, 7.6.2014., 108. lpp.

(6)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(7)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(8)

OV C 422, 17.12.2015., 51. lpp.

(9)

OV C 422, 17.12.2015., 53. lpp.

(10)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(11)

OV L 153, 12.6.2008., 1. lpp.

(12)

OV L 169, 7.6.2014., 108. lpp.

(13)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(14)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(15)

  Padomes 2008. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 521/2008, ar ko izveido kopuzņēmumu „Kurināmā elementi un ūdeņradis” (OV L 153, 12.6.2008., 1. lpp.).

(16)

  Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 559/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu „Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (OV L 169, 7.6.2014., 108. lpp.).

Juridisks paziņojums