Procedură : 2015/2201(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0083/2016

Texte depuse :

A8-0083/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.60
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0196

RAPORT     
PDF 679kWORD 110k
7.4.2016
PE 571.623v02-00 A8-0083/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2201(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Marian-Jean Marinescu

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2201(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 521/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de înființare a întreprinderii comune Pile de combustie și hidrogen(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”(5), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0083/2016),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2201(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(8),

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(10) al Consiliului, în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 521/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de înființare a întreprinderii comune Pile de combustie și hidrogen(11),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”(12), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0083/2016),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” pentru exercițiul financiar 2014;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2201(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0083/2016),

A.  întrucât întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (denumită în continuare „FCH”) a fost înființată în mai 2008 în cadrul unui parteneriat public-privat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 521/2008(15) pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2017, cu scopul de a se axa pe dezvoltarea aplicațiilor comerciale, încurajând astfel noi eforturi industriale în vederea difuzării rapide a tehnologiilor pilelor de combustie și ale hidrogenului;

B.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 521/2008 a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 559/2014(16);

C.  întrucât prin Regulamentul (UE) nr. 559/2014 a fost înființată, în mai 2014, întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (denumită în continuare „FCH2”), pentru a o înlocui și a-i succeda FCH pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2024;

D.  întrucât FCH are ca membri Uniunea, reprezentată de Comisie, Gruparea industrială pentru inițiativa tehnologică comună în domeniul pilelor de combustie și al hidrogenului (denumită în continuare „Gruparea industrială FCH”) și Gruparea științifică N.ERGHY (denumită în continuare „N.ERGHY”);

E.  întrucât membrii FCH 2 sunt Uniunea, reprezentată de Comisie, organizația New Energy World Industry Grouping (denumită în continuare „Gruparea industrială NEW”) și comunitatea de cercetare New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (denumită în continuare „Gruparea științifică”);

F.  întrucât contribuția maximă a Uniunii pentru întreaga perioadă este de 470 000 000 EUR pentru FCH și de 665 000 000 EUR pentru FCH2, sumă ce provine din bugetul celui de Al șaptelea program-cadru (PC7) și din bugetul programului Orizont 2020, după caz, din care partea alocată costurilor administrative nu poate depăși 20 000 000 EUR și, respectiv, 38 000 000 EUR;

G.  întrucât, în cadrul FCH, Gruparea industrială FCH și N.ERGHY ar trebui să contribuie împreună la un procent de 50 % din costurile administrative, N.ERGHY contribuind cu 1/12 din aceste costuri, iar ambele grupări ar trebui să aducă la costurile operaționale contribuții în natură cel puțin egale cu contribuția financiară a Uniunii;

H.  întrucât Gruparea industrială NEW și Gruparea științifică, membre ale FCH2, ar trebui să contribuie cu 43 % și, respectiv, 7 % din costurile administrative, iar ambele grupări ar trebui să aducă la costurile operaționale contribuții în natură cel puțin echivalente cu 285 000 000 EUR,

Aspecte generale

1.  remarcă faptul că raportul Curții de Conturi („Curtea”) are la bază prea multe informații de ordin general, în detrimentul unor observații viabile și specifice; prin urmare, solicită realizarea unui audit care să se axeze mai mult pe performanța financiară anuală, pe situația punerii în aplicare a proiectelor multianuale (care să includă o prezentare clară a executării bugetului aferent exercițiului financiar relevant și al anilor anteriori) și pe rezultate, precum și pe punerea sa în aplicare;

2.  observă că instituțiile și organismele au obligația să elaboreze în fiecare an un raport privind gestiunea bugetară și financiară, iar informațiile incluse de FCH și FCH2 în acest raport nu erau armonizate, fiind în multe cazuri incomplete; constată că Comisia trebuie să furnizeze instrucțiuni cu privire la natura și conținutul acestui raport;

3.  ia act de faptul că programul de lucru al Curții de Conturi pentru 2016 include un raport special privind auditul performanței FCH și FCH2;

Gestiunea bugetară și financiară

4.  constată că în raportul Curții de Conturi pe 2014, conturile anuale ale FCH pentru 2014 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2014, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile normelor sale financiare;

5.  remarcă lipsa de informații referitoare la auditurile ex post efectuate de FCH și FCH2; solicită Curții să includă în viitoarele rapoarte informații privind numărul de audituri ex post, sumele totale acoperite și constatările;

6.  ia act, pe baza informațiilor din Raportul anual de activitate pe 2014, că FCH2 a continuat auditurile ex post, demarând 22 de audituri noi; salută rezultatele pozitive, care arată că rata erorilor reziduale este de sub 2 %;

7.  constată că programele FCH finanțate din PC7 sunt în continuare în curs de desfășurare; ia act de faptul că aceste credite rămân disponibile până la finalul anului 2016, datorită normelor financiare ale FCH, care îi permit să reintroducă creditele de angajament și de plată până la trei ani după ce acestea au fost eliminate din bugetul FCH; încurajează FCH să își realizeze cu atenție planificarea bugetară, ținând cont în mod corespunzător de procesul paralel;

8.  ia act de faptul că, conform Raportului anual de activitate pe 2014, bugetul definitiv al FCH pentru exercițiul financiar 2014 a inclus credite de angajament în valoare de 112 064 990 EUR și credite de plată în valoare de 95 952 176 EUR;

9.  arată că, conform Raportului anual de activitate pe 2014, execuția bugetului la finalul anului pentru toate sursele de finanțare a atins 98,48 % în ceea ce privește creditele de angajament și 74,52 % în ceea ce privește execuția plăților; consideră că, în lipsa unei separări clare între informațiile privind implementarea PC7 și cea a Orizont 2020, acești indicatori nu garantează o evaluare reală a performanțelor; invită Curtea de Conturi să includă în rapoartele viitoare informații privind execuția bugetului aferent PC7 și, separat, aferent programului Orizont 2020;

10.  constată că, conform Raportului anual de activitate pe 2014, execuția bugetului alocat PC7 este de 98,13 % pentru angajamente (252 106 348,47 EUR din 256 893 749,15 EUR) și de 65,84 % pentru plăți (44 981 766,61 EUR din 68 309 937,03 EUR); constată că execuția bugetului programului Orizont 2020 este de 100 % pentru angajamente (96 154 619,50 EUR din 96 154 619,50 EUR) și de 0 % pentru plăți;

11.  regretă lipsa de informații privind contribuțiile în natură și în numerar; invită Curtea să includă în rapoartele viitoare dispoziții separate privind procedura de evaluare și nivelul contribuțiilor în natură și în numerar plătite, separat pentru PC7 și pentru Orizont 2020;

12.  salută evaluarea anuală a nivelului contribuțiilor în natură al FCH, precum și îndeplinirea sarcinilor membrilor în ceea ce privește PC7;

Cererile de propuneri

13.  salută faptul că, conform Raportului anual de activitate pe 2014, în acordurile de grant semnate în 2014 au fost validate 61 declarații de cheltuieli implicând 551 de beneficiari în legătură cu PC7; arată că, între ianuarie și decembrie 2014, s-a încheiat o perioadă de raportare pentru 71 proiecte;

14.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, la 31 decembrie 2014, în contextul PC7, programul FCH a constat în 155 de acorduri de grant încheiate în urma a șapte cereri anuale de propuneri organizate în perioada 2008-2013; ia act de faptul că, conform Raportului Curții, primele acorduri de grant din cadrul programului Orizont 2020 vor fi semnate în 2015;

15.  salută eforturile depuse de FCH pentru a avea o estimare clară a cererii de autobuze echipate cu pile de combustie din Europa;

16.  subliniază că, în mai 2014, FCH2 a preluat activitatea FCH; constată că nu există informații suficient de clare privind statutul implementării proiectelor FCH (nivelul plăților, planul de plăți pentru anii viitori);

Cadrul juridic

17.  ia act de faptul că normele financiare ale FCH2 au fost adoptate la 30 iunie 2014 pe baza regulamentului financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat și ținând cont de cerințele Regulamentului (UE) nr. 559/2014;

Sistemele de control intern

18.  ia act de proiectul de raport de evaluare limitată a utilizării și diseminării rezultatelor cercetării întocmit de serviciul de audit intern al FCH2, care stabilește noi orientări și modele pentru reuniunile de reexaminare la jumătatea perioadei organizate cu evaluatorii externi;

Monitorizarea și raportarea

19.  salută faptul că, conform raportului Curții, începând din 2011, FCH2 și-a publicat anual raportul de analiză a programului, menit să estimeze realizările proiectelor din portofoliu finanțate de FCH2, comparativ cu obiectivele strategice;

20.  salută publicarea de către FCH2 a Raportului privind impactul socioeconomic al activităților FCH;

21.  salută faptul că, conform Raportului anual de activitate pe 2014, datorită tranziției la FCH2, principalele priorități pentru 2014 au fost revitalizarea identității vizuale și refacerea site-ului, precum și îmbunătățirea imaginii de brand și a vizibilității.

REZULTATUL VOTULUI FINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 51.

(2)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 53.

(3)

  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

  JO L 153, 12.6.2008, p. 1.

(5)

  JO L 169, 7.6.2014, p. 108.

(6)

  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

  JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(8)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 51.

(9)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 53.

(10)

  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(11)

  JO L 153, 12.6.2008, p. 1.

(12)

  JO L 169, 7.6.2014, p. 108.

(13)

  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

  JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(15)

  Regulamentul (CE) nr. 521/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de înființare a întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” (JO L 153, 12.6.2008, p. 1).

(16)

  Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” (JO L 169, 7.6.2014, p. 108).

Notă juridică