Postup : 2015/2201(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0083/2016

Predkladané texty :

A8-0083/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.60
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0196

SPRÁVA     
PDF 527kWORD 103k
7.4.2016
PE 571.623v02-00 A8-0083/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014

(2015/2201(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Marian-Jean Marinescu

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014

(2015/2201(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 521/2008 z 30. mája 2014 o založení spoločného podniku pre palivové články a vodík(4),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 559/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre palivové články a vodík 2(5), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0083/2016),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre palivové články a vodík 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014

(2015/2201(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(8),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií , ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 521/2008 z 30. mája 2008 o založení spoločného podniku pre palivové články a vodík(11),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 559/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre palivové články a vodík 2(12), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(13),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0083/2016),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre palivové články a vodík 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014

(2015/2201(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0083/2016),

A.  keďže spoločný podnik pre palivové články a vodík (ďalej len „FCH“) bol zriadený v máji 2008 ako verejno-súkromné partnerstvo nariadením Rady (ES) č. 521/2008(15) na obdobie do 31. decembra 2017 s cieľom zamerať sa na vývoj trhových aplikácií, a tým uľahčovať ďalšie úsilie priemyslu o rýchle zavedenie technológie palivových článkov a vodíkovej technológie do praxe;

B.  keďže nariadenie (ES) č. 521/2008 bolo zmenené nariadením Rady (EÚ) č. 559/2014(16);

C.  keďže nariadením (ES) č. 559/2014 bol v máji 2014 založený spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 („FCH2“), aby nahradil FCH v období do 31. decembra 2024 a bol jeho nástupcom;

D.  keďže členmi FCH sú Únia zastúpená Komisiou, Európske priemyselné zoskupenie pre spoločnú technologickú iniciatívu pre palivové články a vodík (ďalej len „priemyselné zoskupenie FCH“) a výskumné zoskupenie N.ERGHY;

E.  keďže členmi FCH2 sú Únia zastúpená Komisiou, Celosvetové priemyselné zoskupenie pre novú energiu (ďalej len „priemyselné zoskupenie NEW“) a Nové európske výskumné zoskupenie pre palivové články a vodík AISBL (ďalej len „výskumné zoskupenie“);

F.  keďže maximálna výška príspevku Únie za celé obdobie je 470 000 000 EUR pre FCH a 665 000 000 EUR pre FCH2, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu, príp. z programu Horizont 2020, z čoho podiel vyčlenený na prevádzkové náklady nesmie prekročiť 20 000 000 EUR, resp. 38 000 000 EUR,

G.  keďže v FCH by priemyselné zoskupenie FCH a N.ERGHY mali spolu prispieť vo výške 50 % prevádzkových nákladov a N.ERGHY má prispieť jednou dvanástinou prevádzkových nákladov, pričom obe zoskupenia by mali prispieť na operačné náklady prostredníctvom nepeňažných príspevkov najmenej vo výške finančného príspevku Únie;

H.  keďže v členovia priemyselného zoskupenia NEW a výskumného zoskupenia FCH2 by mali spolu prispieť vo výške 43 %, resp. 7 % prevádzkových nákladov a obe zoskupenia by mali prispieť na operačné náklady prostredníctvom nepeňažných príspevkov najmenej vo výške 285 000 000;

Všeobecne

1.  konštatuje, že správa Dvora audítorov je založená na príliš veľkom počte poznámok na úkor použiteľných a konkrétnych poznámok; požaduje preto, aby sa uskutočnil audit, ktorý by sa cielenejšie zameriaval na ročnú finančnú výkonnosť, stav realizácie viacročných projektov, vrátane jasnej prezentácie plnenia rozpočtu v príslušnom roku a v predchádzajúcich rokoch, na ich výsledky a využívanie;

2.  konštatuje, že od inštitúcií a orgánov sa požaduje, aby každoročne vypracovali správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení a že informácie, ktoré FCH a FCH2 poskytli v tejto správe, neboli zjednotené a často boli neúplné; konštatuje, že je potrebné, aby Komisia vydala usmernenia k povahe a obsahu tejto správy;

3.  berie na vedomie, že pracovný program Dvora audítorov na rok 2016 zahŕňa osobitnú správu o audite výkonnosti spoločných podnikov FCH a FCH2;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

4.  konštatuje, že v správe Dvora audítorov za rok 2014 ročná účtovná závierka FCH za rok 2014 verne vyjadruje vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2014, ako aj výsledky jeho operácií a tok hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách;

5.  konštatuje nedostatok informácií o auditoch ex post vykonaných spoločným podnikom FCH a FCH2; vyzýva Dvor audítorov, aby do budúcich správ zaradil informácie o počte auditov ex post, celkových zahrnutých sumách a zistených skutočnostiach;

6.  na základe výročnej správy o činnosti za rok 2014 konštatuje, že FCH2 pokračoval v auditoch ex post a začal 22 nových auditov; víta pozitívne výsledky, ktoré znamenajú, že zvyšková chybovosť predstavuje menej ako 2 %;

7.  konštatuje, že programy FCH financované v rámci siedmeho rámcového programu stále prebiehajú; konštatuje, že tieto rozpočtové prostriedky sú aj naďalej k dispozícii do konca roku 2016, pretože rozpočtové pravidlá FCH mu umožňujú, aby opätovne využil viazané a platobné rozpočtové prostriedky, a to v období až troch rokov po tom, ako boli tieto prostriedky v rozpočte FCH zrušené; nabáda FCH, aby starostlivo plánoval svoj rozpočet a riadne pritom zohľadňoval paralelné procesy;

8.  berie na vedomie, že podľa jeho výročnej správy o činnosti za rok 2014 konečný rozpočet FCH na rozpočtový rok 2014 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 112 064 990 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 95 952 176 EUR;

9.  poukazuje na to, že podľa jeho výročnej správy o činnosti za rok 2014 plnenie rozpočtu do konca roka dosiahlo v prípade všetkých finančných zdrojov 98,48 % pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky a 74,52 % pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky; domnieva sa, že ak informácie o plnení v rámci RP7 nebudú jasne oddelené od informácií o plnení v rámci programu Horizont 2020, tieto ukazovatele nezabezpečia riadne posúdenie výkonnosti; vyzýva Dvor audítorov, aby vo svojich budúcich správach uviedol informácie o plnení rozpočtu v rámci RP7 oddelene od informácií o plnení rozpočtu v rámci programu Horizont 2020;

10.  konštatuje, že podľa jeho výročnej správy o činnosti za rok 2014 miera plnenia rozpočtu vyčleneného na siedmy rámcový program dosahuje 98,13 % pre záväzky (252 106 348,47 EUR z 256 893 749,15 EUR) a 65,84 % pre platby (44 981 766,61 EUR zo 68 309 937,03 EUR); konštatuje, že miera plnenia rozpočtu vyčleneného na program Horizont 2020 dosahuje 100 % pre záväzky ( 96 154 619,50 EUR z 96 154 619,50 EUR) a 0 % pre platby;

11.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom informácií o nepeňažných a hotovostných príspevkoch; žiada Dvor audítorov, aby vo svojich budúcich správach oddelene uviedol údaje o postupe hodnotenia a výške nepeňažných a hotovostných príspevkov do 7RP a programu Horizont 2020;

12.  víta výročné hodnotenie FCH úrovne nefinančných príspevkov, ako aj splnenie všetkých úloh členov v súvislosti s RP7;

Výzvy na predloženie návrhov

13.  víta skutočnosť, že podľa jeho výročnej správy o činnosti za rok 2014 v podpísaných dohodách o grante bolo 61 žiadostí o preplatenie nákladov súvisiacich s RP7, ktoré sa týkali 551 príjemcov, potvrdených v roku 2014; upozorňuje, že od januára do decembra 2014 sa skončilo vykazovacie obdobie pre 71 projektov;

14.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov bol RP7 spoločného podniku FCH 31. decembra 2014 tvorený 155 dohodami o grante uzatvorenými na základe siedmich každoročných výberových konaní, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2008 až 2012; berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov prvé dohody o grante v rámci programu Horizont 2020 budú podpísané v roku 2015;

15.  víta úsilie FCH o jasný odhad dopytu po autobusoch poháňaných palivovými článkami v Európe;

16.  poukazuje na to, že FCH2 prevzal v máji 2014 činnosti FCH; konštatuje, že chýbajú dostatočne jasné informácie o stave realizácie spoločného podniku FCH (úroveň platieb, platby plánované na budúce roky);

Právny rámec

17.  berie na vedomie, že 30 júna 2014 boli na základe vzorového nariadenia o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva a so zreteľom na požiadavky nariadenia (EÚ) 559/2014 prijaté rozpočtové pravidlá FCH2;

Systémy vnútornej kontroly

18.  berie na vedomie výsledky obmedzeného preskúmania využívania a šírenia výsledkov výskumu FCH2, ktoré vykonal Útvar Komisie pre vnútorný audit, ktorým sa stanovujú nové usmernenia a vzory pre stretnutia s externými hodnotiteľmi týkajúce sa preskúmania v polovici trvania;

Monitorovanie a podávanie správ

19.  víta skutočnosť, že podľa správy Dvora audítorov FCH2 od roku 2011 každoročne uverejňuje svoju správu z preskúmania programu zameranú na hodnotenie výsledkov portfólia projektov, ktoré financoval FCH2 v porovnaní s ich strategickými cieľmi;

20.  víta skutočnosť, že FCH2 zverejnil správu o sociálno-ekonomickom vplyve činností FCH;

21.  víta skutočnosť, že podľa jeho výročnej správy o činnosti za rok 2014 v dôsledku prechodu na FCH2 boli hlavnými prioritami na rok 2014 obnovenie vizuálnej identity a vývoj nového webového sídla, ako aj zlepšenie značky a viditeľnosti.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

18

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 51.

(2)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 53.

(3)

  Ú. v. ES L 298, 26.10.2012 s, 1

(4)

  Ú. v. EÚ L 153, 12.6.2008, s. 1.

(5)

  Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 108.

(6)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

  Ú. v. ES L 38, 7.2.2014, s. 2.

(8)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 51.

(9)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 53.

(10)

  Ú. v. ES L 298, 26.10.2012 s, 1

(11)

  Ú. v. EÚ L 153, 12.6.2008, s. 1.

(12)

  Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 108.

(13)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

  Ú. v. ES L 38, 7.2.2014, s. 2.

(15)

  nariadenie Rady (ES) č. 521/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre palivové články a vodík (Ú. v. EÚ L 153, 12.6.2008, s. 1).

(16)

  nariadenie Rady (EÚ) č. 559/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 108).

Právne oznámenie