Postopek : 2015/2201(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0083/2016

Predložena besedila :

A8-0083/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.60
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0196

POROČILO     
PDF 580kWORD 101k
7.4.2016
PE 571.623v02-00 A8-0083/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2014

(2015/2201(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Marian-Jean Marinescu

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2014

(2015/2201(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2014 z odgovori skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 521/2008 z dne 30. maja 2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik(4),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 559/2014 z dne 6. maja 2014 o Skupnem podjetju za gorivne celice in vodik 2(5), zlasti člena 1(2) in člena 12,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0083/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2014

(2015/2201(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2014 z odgovori skupnega podjetja(8),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(9) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(10), zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 521/2008 z dne 30. maja 2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik(11),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 559/2014 z dne 6. maja 2014 o Skupnem podjetju za gorivne celice in vodik 2(12), zlasti člena 1(2) in člena 12,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(13),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(14),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0083/2016),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2014;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2014

(2015/2201(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0083/2016),

A.  ker je bilo Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (v nadaljevanju: skupno podjetje) ustanovljeno maja 2008 z Uredbo (ES) št. 521/2008(15) kot javno-zasebno partnerstvo za obdobje do 31. decembra 2017, da bi se osredotočili na razvoj tržnih aplikacij ter tako pospešili dodatna gospodarska prizadevanja za hitro uveljavljanje tehnologij gorivnih celic in vodika;

B.  ker je bila Uredba (ES) št. 521/2008 spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 559/2014(16);

C.  ker je bilo z Uredbo (EU) št. 559/2014 maja 2014 ustanovljeno Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (v nadaljevanju: skupno podjetje 2), ki naj bi nadomestilo skupno podjetje za obdobje do 31. decembra 2024;

D.  ker so člani skupnega podjetja Unija, ki jo zastopa Komisija, Industrijsko združenje za skupne tehnološke pobude za gorivne celice in vodik (v nadaljevanju: industrijsko združenje) ter raziskovalna skupnost N.ERGHY (v nadaljevanju: skupnost N.ERGHY);

E.  ker so člani skupnega podjetja 2 Unija, ki jo zastopa Komisija, industrijsko združenje New Energy World Industry Grouping (v nadaljevanju: novo industrijsko združenje) in raziskovalno združenje New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (v nadaljevanju: raziskovalno združenje);

F.  ker je najvišji prispevek Unije k skupnemu podjetju za celotno obdobje 470.000.000 EUR, k skupnemu podjetju 2 pa 665.000.000 EUR, ustrezno pa se izplača iz sedmega okvirnega programa in programa Obzorje 2020, pri čemer delež, namenjen tekočim stroškom, ne sme preseči 20.000.000 EUR oziroma 38.000.000 EUR;

G.  ker se za skupno podjetje pričakuje, da bosta industrijsko združenje in skupnost N.ERGHY skupaj prispevala 50 % tekočih stroškov, skupnost N.ERGHY bo prispevala eno dvanajstino tekočih stroškov, oba pa bosta prispevala za stroške poslovanja s stvarnimi prispevki, ki bodo najmanj enakovredni finančnemu prispevku Unije,

H.  ker se za skupno podjetje 2 pričakuje, da bodo člani novega industrijskega združenja in člani raziskovalnega združenja prispevali 43 % oziroma 7 % tekočih stroškov, oboji pa bodo prispevali za stroške poslovanja s stvarnimi prispevki, ki bodo najmanj enakovredni 285.000.000 EUR;

Splošno

1.  ugotavlja, da poročilo Računskega sodišča temelji na prevelikem številu splošnih ugotovitev na škodo tehtnih, specifičnih; zato poziva k reviziji z odločnejšim poudarkom na letni finančni uspešnosti, statusu izvajanja večletnih projektov, vključno z jasno predstavitvijo izvrševanja proračuna za ustrezno leto in za predhodna leta, ter njihovih rezultatih in izvajanju;

2.  ugotavlja, da morajo institucije in organi poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju pripraviti vsako leto in da so informacije, ki sta jih v poročilu navedla skupno podjetje in skupno podjetje 2, neusklajene in pogosto nepopolne; ugotavlja, da mora Komisija zagotoviti smernice o naravi in vsebini poročila;

3.  ugotavlja, da delovni program Računskega sodišča za leto 2016 vključuje posebno poročilo o reviziji uspešnosti skupnega podjetja in skupnega podjetja 2;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.  ugotavlja, da je v poročilu Računskega sodišča za leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo računskega sodišča)navedeno, da letni računovodski izkazi skupnega podjetja za leto 2014 v vseh pomembnih vidikih ustrezno prikazujejo njegovo finančno stanje na dan 31. decembra 2014 ter rezultate njegovega poslovanja in denarne tokove za leto, ki se je takrat končalo, v skladu z določbami njegovih finančnih pravil;

5.  je seznanjen s pomanjkanjem informacij glede naknadnih revizij, ki sta jih izvedla skupno podjetje in skupno podjetje 2; poziva Računsko sodišče, naj v prihodnja poročila vključi informacije o številu naknadnih revizij, skupnih zajetih zneskih in ugotovitvah;

6.  je seznanjen z navedbami iz letnega poročila o dejavnostih za leto 2014, da je skupno podjetje 2 nadaljevalo naknadne revizije in je začelo 22 novih; pozdravlja pozitivne rezultate, ki pomenijo, da je stopnja preostale napake pod 2 %;

7.  ugotavlja, da programi skupnega podjetja, ki so se financirali iz sedmega okvirnega programa, še potekajo; ugotavlja, da so te odobritve na voljo do konca leta 2016, in sicer zaradi finančnih predpisov skupnega podjetja, ki mu omogočajo, da svoje odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil ponovno vnese v svoj proračun do tri leta po tem, ko so bile iz njega črtane; spodbuja skupno podjetje, naj bo skrbno pri proračunskem načrtovanju in ustrezno upošteva vzporedne procese;

8.  ugotavlja, da iz letnega poročila skupnega podjetja o dejavnostih za leto 2014 izhaja, da je njegov končni proračun za proračunsko leto 2014 vključeval odobritve za prevzem obveznosti v višini 112.064.990 EUR in odobritve plačil v višini 95.952.176 EUR;

9.  poudarja, iz njegovega letnega poročila o dejavnostih za leto 2014 izhaja, da je izvrševanje proračuna ob koncu leta za vse vire sredstev doseglo 98,48 % pri odobritvah za prevzem obveznosti in 74,52 % pri izvrševanju plačil; meni, da glede na odsotnost jasne razmejitve med informacijami o izvrševanju v zvezi s sedmim okvirnim programom in programom Obzorje 2020 ti kazalniki ne zagotavljajo dejanske ocene uspešnosti; poziva Računsko sodišče, naj v prihodnja poročila vključi ločene informacije o izvrševanju proračuna v okviru sedmega okvirnega programa in v okviru programa Obzorje 2020;

10.  ugotavlja, da iz letnega poročila skupnega podjetja o dejavnostih za leto 2014 izhaja, da izvrševanje proračuna, dodeljenega sedmemu okvirnemu programu, znaša 98,13 % za obveznosti (252.106.348,47 EUR od 256.893.749,15 EUR)in 65,84 % za plačila (44.981.766,61 EUR od 68.309.937,03 EUR); ugotavlja, da izvrševanje proračuna, dodeljenega programu Obzorje 2020, znaša 100 % za obveznosti (96.154.619,50 EUR od 96.154.619,50 EUR) in 0 % za plačila;

11.  obžaluje, da ni informacij o prispevkih v naravi in gotovini; poziva Računsko sodišče, naj v svoja prihodnja poročila vključi ločene določbe o postopku ocenjevanja in stopnji prejetih prispevkov v naravi in gotovini za sedmi okvirni program in za program Obzorje 2020;

12.  pozdravlja letno oceno ravni prispevkov v naravi, ki jo je opravilo skupno podjetje, in izpolnitev nalog članov v zvezi s sedmim okvirnim programom;

Razpisi za zbiranje predlogov

13.  pozdravlja, da iz letnega poročila skupnega podjetja o dejavnostih za leto 2014 izhaja, da je bilo v podpisanih sporazumih o dodelitvi nepovratnih sredstev v letu 2014 potrjenih 61 zahtevkov za povračilo stroškov 551 upravičencev v zvezi s sedmim okvirnim programom; poudarja, da se je v obdobju od januarja do decembra 2014 končalo obdobje poročanja za 71 projektov;

14.  je seznanjen, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da je bilo 31. decembra 2014 v sedmi okvirni program skupnega podjetja vključenih 155 sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, sklenjenih po sedmih letnih razpisih, organiziranih v letih od 2008 do 2013; je seznanjen z navedbami iz poročila Računskega sodišča, da bi morali biti prvi sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 podpisani leta 2015;

15.  pozdravlja prizadevanja skupnega podjetja za jasno oceno povpraševanja po avtobusih z gorivnimi celicami v Evropi;

16.  poudarja, da je skupno podjetje 2 v maju 2014 prevzelo dejavnosti skupnega podjetja; ugotavlja, da ni dovolj jasnih informacij glede statusa izvrševanja za skupno podjetje (raven plačil, plačilni načrt za prihodnja leta);

Pravni okvir

17.  ugotavlja, da so bila finančna pravila skupnega podjetja 2 sprejeta 30. junija 2014 na podlagi vzorčne finančne uredbe za subjekte javno-zasebnega partnerstva in ob upoštevanju zahtev iz Uredbe (EU) št. 559/2014;

Sistemi notranje kontrole

18.  je seznanjen z osnutkom poročila o omejenem pregledu o uporabi in razširjanju rezultatov raziskav, ki ga je pripravila služba skupnega podjetja 2 za notranjo revizijo in v katerem so določene nove smernice in predloge za sestanke o vmesnem pregledu z zunanjimi pregledovalci;

Spremljanje in poročanje

19.  pozdravlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da je skupno podjetje 2 od leta 2011 vsako leto objavilo poročilo o pregledu programa, s katerim je želelo oceniti dosežke projektov portfelja, ki jih financira skupno podjetje 2, s primerjavo z njihovimi strateškimi cilji;

20.  pozdravlja, da je skupno podjetje 2 objavilo poročilo o socialno-ekonomskem vplivu dejavnosti skupnega podjetja;

21.  pozdravlja, da iz letnega poročila skupnega podjetja o dejavnostih za leto 2014 izhaja, da so bile zaradi prehoda na skupno podjetje 2 glavne prednostne naloge v letu 2014 osvežitev vizualne podobe in prenova spletnega mesta, pa tudi izboljšanje blagovne znamke in povečanje prepoznavnosti.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

UL C 422, 17.12.2015, str. 51.

(2)

UL C 422., 17.12.2015, str. 53.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 153, 12.6.2008, str. 1.

(5)

UL L 169, 7.6.2014, str. 108.

(6)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(8)

UL C 422, 17.12.2015, str. 51.

(9)

UL C 422, 17.12.2015, str. 53.

(10)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(11)

UL L 153, 12.6.2008, str. 1.

(12)

UL L 169, 7.6.2014, str. 108.

(13)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(14)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(15)

  Uredba Sveta (ES) št. 521/2008 z dne 30. maja 2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik (UL L 153, 12.6.2008, str. 1).

(16)

  Uredba Sveta (EU) št. 559/2014 z dne 6. maja 2014 o Skupnem podjetju za gorivne celice in vodik 2 (UL L 169, 7.6.2014, str. 108).

Pravno obvestilo