Postopek : 2015/2170(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0084/2016

Predložena besedila :

A8-0084/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.26
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0162

POROČILO     
PDF 577kWORD 92k
7.4.2016
PE 569.740v02-00 A8-0084/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014

(2015/2170(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014

(2015/2170(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014 z odgovori centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(4), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0084/2016),

1.  podeli razrešnico direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014

(2015/2170(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014 z odgovori centra(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(10), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0084/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014

(2015/2170(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0084/2016),

A.  ker računovodski izkazi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: center) kažejo, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2014 znašal 56.268.041 EUR, kar je 7,81 % več kot leta 2013;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.  je seznanjen s trditvami centra, da:

–  je podpisal sporazum o sedežu z vlado države članice gostiteljice;

–  bo olajšal dostop do dokumentov v zvezi z upravnim odborom v sklopu načrta za prenovitev spletnega mesta v letu 2017;

–  je od leta 2013 v okviru sprejetih ukrepov za zmanjšanje proračunskega presežka strankam izplačal dve vračili v skupnem znesku 4.900.000 EUR;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 79,34 %, kar pa je 4,13 % manj kot leta 2013; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 71,97 %, kar je 5,71 % manj kot leta 2013;

3.  na osnovi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da se je gotovinska vloga centra povečala s 40.000.000 EUR ob koncu leta 2013 na 44.000.000 EUR ob koncu leta 2014; ugotavlja, da so se proračunski presežek in rezerve povečali s 37.500.000 EUR na 40.400.000 EUR, kar kaže, da bi bilo mogoče znižati cene; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v centru vedno znova nastaja proračunski presežek; vseeno priznava, da je center sprejel pozitivne ukrepe, da bi spremenil ta trend;

4.  je seznanjen s podatkom centra, da je povprečno ceno na stran od leta 2013 do druge polovice leta 2014 zmanjšal za 2 %; vseeno ugotavlja, da se je cena na stran za vsebinski pregled (revizijo) v istem obdobju povečala za 23 %; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice obvesti, katera merila je uporabil pri določanju cen v proračunskem letu 2014; poziva ga, naj posreduje najnovejše podatke o trenutnih honorarjih, gotovinskih vlogah in presežkih;

Notranja revizija

5.  je seznanjen s pojasnilom centra, da je bilo v začetku leta 2014 pet priporočil službe za notranjo revizijo pri Komisiji še nezaključenih; je seznanjen tudi s tem, da je center izvedel popravljalne ukrepe in dve priporočili zaključil; prav tako ugotavlja, da bodo izvedena tudi preostala priporočila, od katerih sta dve „zelo pomembni“, eno pa „pomembno“; poziva center, naj začne čim prej izvajati preostala priporočila in organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku v zvezi s tem;

Notranje kontrole

6.  ugotavlja, da center izpolnjuje 80 % standardov notranje kontrole, saj si je zelo prizadeval uresničiti še preostale ukrepe v akcijskem načrtu za te standarde; ugotavlja tudi, da je selitev centra v stavbo Drosbach zahtevala precejšnje spremembe njegovega načrta za neprekinjeno poslovanje; ugotavlja, da je odhod nekaterih pomembnih članov vodstva povzročil zaostanek pri upravljanju neprekinjenega poslovanja, tako da je bila revizija analize poslovnega učinka opravljena z zamudo;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

7.  je seznanjen s pojasnilom centra, da oblikuje in uvaja strategijo proti goljufijam na osnovi smernic urada OLAF za strategije proti goljufijam v decentraliziranih agencijah; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku v zvezi s tem;

8  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila centra pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva center, naj v svoja letna poročila vključi standardno poglavje o teh sestavinah;

Uspešnost

9.  z zadovoljstvo ugotavlja, da je center ustvaril sinergije na račun skupnih služb, ki si jih deli z drugimi agencijami; še zlasti mu izreka pohvalo za sporazum o sodelovanju, ki ga je sklenil z Evropsko železniško agencijo (ERA), po katerem center agenciji zagotavlja sistem za obnovitev delovanja po nesrečah, kar omogoča prihranke, pa tudi večjo varnost za oba organa;

10.  pozdravlja dejstvo, da sta center in Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHIM) uvedla skupen pristop za vnaprejšnjo obdelavo v zvezi z blagovnimi znamkami, tako da si delita prevajalske pomnilnike in ustrezno usklajujeta potek dela, da bi zagotovila preglednost in učinkovitost procesa; ugotavlja, da v proračunskem letu 2014 še ni bilo mogoče sprejeti dokončne odločitve o tem; potrjuje, da sta se agenciji dogovorili, da se bo projekt začel izvajati leta 2015; podpira takšne sporazume in center poziva, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o poteku te pobude;

Druge pripombe

11.  se z zadovoljstvom seznanja s projektom prilagodljivosti, ki ga je center začel izvajati leta 2014 in ki je namenjen povečanju prilagodljivosti zaposlenih in zmanjšanju odkritih vrzeli v veščinah; ugotavlja, da je center sestavil seznam inštruktorjev in začel izvajati ukrepe usposabljanja; ugotavlja, da je analiza veščin, ki jih imata najmanj dve osebi na vsakem oddelku, konec leta 2015 pokazala, da se je ta delež občutno izboljšal in znaša 76,50 %, v primerjavi s 65,46 % v letu 2014;

12.  z zadovoljstvom ugotavlja, da si center želi izboljšati sistem za nadzor kakovosti in povratne informacije za stranke, za neodvisne prevajalce pa je organiziral delavnico, da bi jih seznanil s svojim načinom dela;

13.  je seznanjen s pojasnilom centra, da je pri pripravi proračuna za leto 2015 uporabil novo orodje za proračunsko načrtovanje in spremljanje, uvedel pa je tudi nov sistem za upravljanje poteka prevajalskega dela e-CdT in novo orodje za računalniško podprto prevajanje;

°

°  °

14.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2016](13) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 33.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 33.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 314, 7.12.1994, str. 1.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 33.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 33.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 314, 7.12.1994, str. 1.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

Besedila, sprejeta na ta dan, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravno obvestilo