Förfarande : 2015/2170(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0084/2016

Ingivna texter :

A8-0084/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.26
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0162

BETÄNKANDE     
PDF 269kWORD 81k
7.4.2016
PE 569.740v02-00 A8-0084/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014

(2015/2170(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014

(2015/2170(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ(4), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0084/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014

(2015/2170(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014, med centrumets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ(10), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0084/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014

(2015/2170(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0084/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2014 uppgick den slutliga budgeten till 56 268 041 EUR, vilket utgör en ökning med 7,81 % jämfört med 2013.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2014 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att centrumets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

1.  Europaparlamentet konstaterar följande på grundval av uppgifter från centrumet:

-  En överenskommelse om ett huvudkontor har undertecknats mellan centrumet och regeringen i värdmedlemsstaten.

-  Centrumet kommer att förenkla tillgången till dokumentation avseende dess styrelse inom ramen för planen att omstrukturera webbplatsen till 2017.

-  Centrumet har sedan 2013 utfört två återbetalningar till kunder motsvarande ett belopp på totalt 4 900 000 EUR inom ramen för de åtgärder som vidtagits för att minska budgetöverskottet.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 79,34 %, vilket innebär en minskning med 4,13 % jämfört med 2013. Parlamentet konstaterar att genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 71,97 %, vilket innebär en minskning med 5,71 % jämfört med 2013.

3.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att centrumets innehav av kontanter och kortfristiga placeringar ökade ytterligare från 40 000 000 EUR vid utgången av 2013 till 44 000 000 EUR vid utgången av 2014. Parlamentet noterar vidare att budgetöverskottet och reserverna ökade från 37 500 000 EUR till 40 400 000 EUR, vilket tyder på att det finns utrymme att sänka priserna. Parlamentet noterar bekymrat att budgetöverskottet är ett återkommande fenomen för centrumet. Parlamentet uppskattar dock de positiva åtgärder som har vidtagits av centrumet för att vända denna tendens.

4.  Europaparlamentet erfar från centrumet att det genomsnittliga priset per sida minskades med 2 % från 2013 fram till andra halvåret 2014. Parlamentet noterar dock att priset per sida för ”granskning” ökade med 23 % under samma period. Parlamentet uppmanar centrumet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de kriterier som ledde till prissättningen under budgetåret 2014. Parlamentet uppmanar centrumet att lämna uppdaterade uppgifter om de aktuella priserna, innehav av kontanter och överskott.

Internrevision

5.  Europaparlamentet erfar från centrumet att det i början av 2014 återstod att åtgärda fem rekommendationer som utfärdats av kommissionens internrevisionstjänst (IAS). Parlamentet konstaterar vidare utifrån centrumets uppgifter att det vidtog korrigerande åtgärder och avslutade två rekommendationer. Parlamentet noterar dessutom att man hade planerat att genomföra de återstående två rekommendationerna, varav en hade betecknats som ”mycket viktig” och en som ”viktig”. Parlamentet uppmanar centrumet att genomföra de återstående rekommendationerna så snart som möjligt och att hålla den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten underrättad.

Interna kontroller

6.  Europaparlamentet noterar att centrumet uppfyller 80 % av normerna för intern kontroll, då det har gjort avsevärda insatser för att genomföra de kvarstående åtgärderna i handlingsplanen avseende normer för intern kontroll. Parlamentet noterar vidare att centrumets flytt till Drosbach-byggnaden krävde en omfattande omarbetning av kontinuitetsplanen för verksamheten. Parlamentet konstaterar att flera centrala medlemmar av centrumets ledning har avgått och att detta fått negativa konsekvenser för genomförandet i utsatt tid av kontinuitetsplanen för verksamheten, vilket har lett till en försenad revision och uppdatering av verksamhetsanalysen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

7.  Europaparlamentet erfar från centrumet att det håller på att införa och genomföra en strategi för bekämpning av bedrägeri baserad på de riktlinjer för byråernas antibedrägeristrategier som utarbetats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Parlamentet uppmanar centrumet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs i denna fråga.

8  Europaparlamentet konstaterar att centrumets årsrapporter skulle kunna spela en viktig roll för efterlevnaden när det gäller transparens, redovisningsansvar och integritet. Parlamentet uppmanar centrumet att införa ett standardkapitel om dessa principer i sin årsrapport.

Resultat

9.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse de synergier som centrumet har skapat genom ömsesidiga utbyten av tjänster med andra byråer. Parlamentet uppskattar särskilt det samarbetsavtal som ingåtts mellan centrumet och Europeiska järnvägsbyrån, genom vilket centrumet inhyser järnvägbyråns katastrofberedskapssystem, vilket möjliggör besparingar och säkrar en högre säkerhetsnivå för de båda organen.

10.  Europaparlamentet gläder sig över att centrumet infört en gemensam förbehandlingsstrategi för EU-varumärken tillsammans med Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster), i syfte att dela översättningsminnen och harmonisera de respektive arbetsflödena och därmed säkerställa en transparent och effektiv process. Parlamentet noterar att ett slutligt beslutet inte kunde fattas under budgetåret 2014. Parlamentet konstaterar att de båda organen enades om att fortsätta projektet under 2015. Parlamentet stöder denna överenskommelse och uppmanar centrumet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur detta initiativ utvecklas.

Övriga kommentarer

11.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse centrumets anpassningsprojekt, som inleddes 2014 och som fokuserar på att stärka personalens anpassningsförmåga och minska identifierade kvalifikationsskillnader. Parlamentet påpekar att centrumet tog fram en lista över utbildare och började genomföra den fastställda utbildningsverksamheten. Parlamentet konstaterar att den analys av sådana kvalifikationer som minst två personer vid varje avdelning besitter som gjordes i slutet av 2015 visar att procentandelen har ökat betydligt och uppgår till 76,50 % jämfört med 65.46 % år 2014.

12.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse centrumets intresse av att förbättra sin kvalitetssäkring för översättningar och sitt system för feedback till kunderna, samt den workshop som centrumet anordnade för frilansöversättare i syfte att visa dem centrumets arbetsmetoder.

13.  Europaparlamentet erfar från centrumet att det införde ett nytt budgetplanerings- och övervakningsredskap, som användes i samband med utarbetandet av 2015 års budget, ett nytt arbetsflödessystem för översättningen och ett nytt it-baserat översättningsverktyg.

°

°  °

14.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](13) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 33.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 33.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EGT L 314, 7.12.1994, s. 1.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 33.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 33.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EGT L 314, 7.12.1994, s. 1.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande