Menetlus : 2015/2187(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0085/2016

Esitatud tekstid :

A8-0085/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.37
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0173

RAPORT     
PDF 282kWORD 89k
7.4.2016
PE 569.751v02-00 A8-0085/2016

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2187(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2187(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0085/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1922/2006 (millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)(4), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0085/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktori tegevusele instituudi 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2187(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0085/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1922/2006 (millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)(10), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0085/2016),

1.  märgib, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2187(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0085/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (edaspidi „instituut“) finantsaruannete kohaselt oli instituudi 2014. aasta lõplik eelarve 7 340 081 eurot, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 3,08 % suurust vähenemist;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et instituudi eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

1.  tuletab meelde, et instituut asutati selleks, et toetada ja tugevdada soolise võrdõiguslikkuse edendamist, eelkõige soolise aspekti arvestamist kõikides liidu poliitikavaldkondades ja nendel põhinevas liikmesriikide poliitikas, ning võitlust soolise diskrimineerimise vastu ja tõsta liidu kodanike teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest; märgib rahuloluga, et 2014. aastal saavutas instituut 95 % kavandatud tulemustest; rõhutab, et instituudi eesmärgid ja ülesanded nõuavad eraldiseisva spetsiaalse üksuse säilitamist liidu institutsioonilises raamistikus;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr kõrge, st 99,04 %, mis näitab, et kulukohustused võeti õigeaegselt; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 71,91 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 1,75 % suurem;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  peab kiiduväärseks, et kulukohustustega seotud ülekantud assigneeringute kogumaht on veelgi vähenenud (2 500 000 eurot (32 %) 2012. aastal, 2 200 000 eurot (29 %) 2013. aastal ja 1 900 000 eurot (27 %) 2014. aastal); võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ülekandmiste määr III jaotises (tegevuskulud) oli 1 800 000 eurot (54 %); võtab teadmiseks, et nende ülekandmiste peamisteks põhjusteks olid viivitused küsitluste ja uuringute hankemenetlustes ning pooleliolevad uuringud, mis pidid kava kohaselt valmima 2015. aastal; mõistab, et tegevuskulude all teostatavate uuringute hilinemine on sageli põhjustatud institutsiooni kontrolli alt väljas olevatest asjaoludest; palub instituudil siiski jätkata oma pingutusi vähendada tegevuseelarves ülekantud summasid, et järgida eelarve aastasuse põhimõtet;

4.  täheldab, et 2013. aastast kanti üle 2 167 128 euro suurune summa; märgib rahuloluga, et üksnes 1,76 % 2013. aasta ülekantud assigneeringutest tühistati;

5.  palub instituudil edaspidi hoida järgmisse aastasse ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringute tase võimalikult madalal;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

6.  märgib, et instituudi avalike hangete lepingud sõlmiti võimalikult laiapõhjalise hankemenetluse tulemusena, samas kui madala maksumusega lepingute puhul korraldatud läbirääkimistega menetluste puhul pidi kutse saanud kandidaatide arv tagama tasakaalu nähtavuse ja proportsionaalsuse vahel; märgib lisaks, et lõpule viidi 47 põhitegevusega seotud hankemenetlust kogumaksumusega 3 217 653 eurot ning ülejäänud 2014. aasta tegevuseelarve vahendid kulutati kirjalikule tõlkele, ekspertide päevarahadele, töötajate lähetustele ja ostudele, mille eest tasuti arve alusel;

7.  märgib kontrollikoja aruande alusel, et aasta lõpu seisuga oli instituudi ametikohtade loetelus 29 ametikohta ja need olid kõik täidetud; kinnitab, et töötajate vähendamist ja tööprioriteetide arengut ennetades vähendas instituut eelneva aastaga võrreldes ametikohtade arvu ühe võrra ning aastateks 2016–2017 on ette nähtud veel kahe ajutise ametikoha kaotamine; märgib, et töökohtade arvu vähendamine nende kohtade võrra tähendab, et ametikohti vähendatakse kokku 10 %;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

8  märgib, et instituut peab uurima oma liikmete, haldustöötajate ja ekspertide huvide konfliktide deklaratsioone ja avaldama viivitamata asjakohase aruande;

Siseaudit

9.  võtab teadmiseks, et instituut esitas 2014. aasta detsembris komisjoni siseauditi talitusele tegevuskava, milles käsitletakse 2013. aastal komisjoni siseauditi talituse poolt läbi viidud riskianalüüsi käigus tuvastatud suure riskiga valdkondi; võtab teadmiseks, et aasta lõpu seisuga olid kõik menetlused ette nähtud ajakava jooksul nõuetekohaselt ellu viidud;

10.  märgib, et 2014. aasta märtsis koostas siseauditi talitus instituudi kohta siseauditi 2013. aasta aruande; märgib rahuloluga, et siseauditi talitus ei esitanud ühtegi kriitilise tähtsusega või väga olulist soovitust; võtab teadmiseks, et pärast täielikku riskihindamist koostas siseauditi talitus strateegilise siseauditi kava (2015–2017), mille instituudi haldusnõukogu heaks kiitis; võtab teadmiseks, et siseauditi talitus kinnitas oma 2015. aasta aprilli aruandes, et ühtegi kriitilise tähtsusega soovitust ei ole täitmata ja ainult üks lõpetamata soovitus on märgitud väga oluliseks;

Sisekontroll

11.  võtab teadmiseks, et instituut on oma sisekontrollistandardite rakendamise raames keskendunud kvaliteedijuhtimise raamistiku vastuvõtmisele, eelkontrollide süsteemi rakendamisele, pettuste ja ahistamise vastase keskkonna tugevdamisele ning institutsiooni talitluspidevuse kava väljakujundamisele; märgib, et teatavaid meetmeid rakendati tõhusalt juba 2014. aastaks, aga teiste rakendamine pidi kava kohaselt jätkuma 2015. aastal;

Muud märkused

12.  märgib, et instituut konsulteerib konkreetsetel teemadel korrapäraselt Euroopa Parlamendi naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoniga, võttes parlamendiliikmetega ühendust otse või vahendaja kaudu; märgib lisaks, et instituut osaleb komisjoni (Eurostat) töörühmade töös, et uurida koostoime võimalusi ning anda nõu tehnilistes küsimustes, aga ka andmete kogumise soolise mõõtme ja ühtlustamise osas; võtab teadmiseks, et instituut teeb tihedat koostööd Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga (FRA) ning Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondiga (Eurofound); märgib, et see kajastub soolise võrdõiguslikkuse indeksis ja instituudi poolt nõukogu eesistujale esitatud Pekingi aruannetes;

13.  kutsub instituuti üles parandama oma menetlusi ja tavasid, mille eesmärk on kaitsta liidu finantshuve, ning anda aktiivne panus tulemustele orienteeritud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse;

14.  märgib rahuloluga, et instituut soovib saavutada sünergiat, nii et teatavate ülesannete täitmine toimub ühiselt ning sisse on seatud teiste asutustega jagatavate teenuste süsteeme; juhib eelkõige tähelepanu asjaolule, et järelkontrollide osas on sõlmitud teenustaseme kokkulepe Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuriga (Frontex);

15.  tunneb heameelt instituudi ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni vahel tehtava tulemusliku koostöö üle; nõuab naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni seadusandlike ja muude kui seadusandlike prioriteetide ning instituudi teadusuuringute ulatuslikumat koostoimet, võttes ühtlasi arvesse instituudi poolt välja töötatud soolise võrdõiguslikkuse indeksit;

°

°  °

16.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 4. aprilli 2016. aasta resolutsioonile(13) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

29.1.2016

NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2187(DEC))

Arvamuse koostaja: Barbara Matera

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tuletab meelde, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) asutati selleks, et toetada ja tugevdada soolise võrdõiguslikkuse edendamist, eelkõige soolise aspekti arvestamist kõikides liidu poliitikavaldkondades ja nendel põhinevas liikmesriikide poliitikas, ning võitlust soolise diskrimineerimise vastu ja tõsta ELi kodanike teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest; märgib rahuloluga, et 2014. aastal saavutas EIGE 95 % kavandatud tulemustest; rõhutab, et instituudi eesmärgid ja ülesanded eeldavad eraldi sihtotstarbelise üksuse säilitamist ELi institutsioonilises raamistikus;

2.  võtab teadmiseks kontrollikoja arvamuse, mille kohaselt kajastab EIGE raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt instituudi finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning instituudi finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt tema finantsmääruse sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

3.  juhib tähelepanu kontrollikoja arvamusele, mille kohaselt on EIGE 31. detsembril 2014 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

4.  tunneb heameelt asjaolu üle, et 2014. aastal oli kulukohustustega seotud assigneeringute üldine kasutusmäär 99,04 %, 2014. aasta kasutada olnud eelarve üldine täitmise määr oli 77,97 % ning 2014. aasta lõpuks olid ametikohtade loetelus esitatud ametikohad täidetud 100 % ulatuses;

5.  märgib, et kulukohustustega seotud assigneeringute järgmise eelarveaastasse ülekandmiste määr oli kõrge III jaotises (tegevuskulud) – 54 %, mis kujutab endast 2013. aasta määraga (56 %) võrreldes edasiminekut; kontrollikoja poolt tuvastatud peamisteks põhjusteks olid viivitused küsitluste ja uuringute hankemenetlustes ning pooleliolevad uuringud, mis jõuavad kavakohaselt lõpule 2015. aastal; märgib, et tegevusassigneeringutega seotud viivitused on vahel tingitud EIGEst sõltumatutest asjaoludest; nõuab tungivalt, et EIGE jätkaks pingutusi nende järkjärguliseks vähendamiseks;

6.  võtab rahuloluga teadmiseks EIGE strateegilise siseauditi kava (2015–2017) kinnitamise ning sellega seotud tegevuskavas sisalduvate meetmete osalise või täieliku elluviimise;

7.  tunneb heameelt EIGE ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni vahel tehtava tulemusliku koostöö üle; nõuab naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni seadusandlike ja muude kui seadusandlike prioriteetide ning EIGE teadusuuringute ulatuslikumat koostoimet, võttes ühtlasi arvesse EIGE poolt välja töötatud soolise võrdõiguslikkuse indeksil tuginevaid tõendeid;

8.  on praegu olemasolevate andmete põhjal arvamusel, et EIGE direktori tegevusele instituudi 2014. aasta eelarve täitmisel saab anda heakskiidu.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

28.1.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Ildikó Gáll-Pelcz, Constance Le Grip, Clare Moody, Julie Ward

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Pedro Silva Pereira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 168.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 168.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 168.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 168.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusalane teave