Menettely : 2015/2187(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0085/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0085/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.37
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0173

MIETINTÖ     
PDF 283kWORD 92k
7.4.2016
PE 569.751v02-00 A8-0085/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2187(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Derek Vaughan

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2187(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä instituutin vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä instituutille (05584/2016 – C80085/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1922/2006(4) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A8-0085/2016),

1.  myöntää Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle vastuuvapauden instituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan tasa-arvoinstituutin varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2187(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä instituutin vastaukset(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä instituutille (05584/2016 – C80085/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1922/2006(10) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A8-0085/2016),

1.  toteaa, että Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan tasa-arvoinstituutin varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2187(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A8-0085/2016),

A.  toteaa, että Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 7 340 081 euroa, mikä merkitsee 3,08 prosentin vähennystä vuoteen 2013 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin totesi kertomuksessaan Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että Euroopan tasa-arvoinstituutin tilit varainhoitovuonna 2014 ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

1.  palauttaa mieliin, että instituutin tavoitteena on myötävaikuttaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja vahvistaa sitä, mihin sisältyy ennen kaikkea tasa-arvon valtavirtaistaminen kaikissa unionin politiikoissa ja niihin perustuvissa kansallisissa politiikoissa, torjua sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja lisätä unionin kansalaisten tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta; panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2014 instituutti saavutti 95 prosenttia suunnitellusta tuloksesta; painottaa, että instituutin tavoitteet ja tehtävät ovat sellaisia, että niiden toteuttaminen edellyttää unionin institutionaalisissa puitteissa erillistä omaa kokonaisuutta;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion korkea toteutusaste oli 99,04 prosenttia, mikä osoittaa, että sitoumukset tehtiin oikea-aikaisesti; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 71,91 prosenttia, mikä merkitsee 1,75 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  pitää myönteisenä, että sidottujen määrärahojen siirtojen kokonaismäärää on edelleen vähennetty 2 500 000 eurosta (32 prosenttia) vuonna 2012 ja 2 200 000 eurosta (29 prosenttia) vuonna 2013 aina 1 900 000 euroon (27 prosenttia) vuonna 2014; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että osaston 3 (toimintamenot) määrärahasiirrot olivat huomattavia eli 800 000 euroa (54 prosenttia); toteaa, että nämä määrärahasiirrot johtuivat pääasiassa kyselyitä ja tutkimuksia koskevien hankintamenettelyjen viivästymisestä sekä meneillään olevista tutkimuksista, jotka oli suunnitelmien mukaan tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2015; ymmärtää, että toimintamäärärahojen osalta tutkimusten viivästyminen johtuu usein instituutista riippumattomista olosuhteista; kehottaa kuitenkin instituuttia jatkamaan ponnistelujaan määrärahasiirtojen vähentämiseksi toimintatalousarviossa, jotta kunnioitetaan vuotuisuuden periaatetta;

4.  panee merkille, että varainhoitovuodelta 2013 siirrettiin 2 167 128 euron määrä; panee tyytyväisenä merkille, että ainoastaan 1,76 prosenttia vuoden 2013 määrärahasiirroista peruttiin;

5.  kehottaa instituuttia pitämään seuraavalle vuodelle siirrettävien sidottujen määrärahojen osuuden tulevaisuudessa mahdollisimman pienenä;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

6.  panee merkille, että instituutin julkiset hankintasopimukset kilpailutettiin mahdollisimman laajasti, kun taas arvoltaan vähäisiä sopimuksia koskevissa neuvottelumenettelyissä kutsuttujen hakijoiden määrä asetettiin siten, että varmistettiin julkisuuden ja suhteellisuuden välinen tasapaino; panee lisäksi merkille, että 47 operatiivista hankintamenettelyä, joiden arvo oli 3 217 653 euroa, saatettiin päätökseen, kun taas loput vuoden 2014 toimintamäärärahoista käytettiin käännöksiin, asiantuntijoille maksettuihin päivärahoihin, henkilöstön virkamatkoihin ja yksittäisiin ostoihin laskua vastaan;

7.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että vuoden lopussa instituutin henkilöstötaulukossa oli 29 tointa, joista kaikki olivat täytettyjä; toteaa, että henkilöstövähennystä ja työn painopisteiden muutosta ennakoiden instituutti vähensi toimiensa lukumäärää yhdellä edelliseen vuoteen verrattuna ja että suunnitelmien mukaan vähennetään kaksi muuta tointa kaudella 2016–2017; toteaa, että näillä vähennyksillä saadaan aikaan yhteensä 10 prosentin vähennys instituutin henkilöstötaulukkoon;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

8.  huomauttaa, että instituutin on tarkasteltava jäsentensä, hallinnollisen henkilöstönsä ja asiantuntijoidensa eturistiriitoja koskevia ilmoituksia ja julkaistava raportti viipymättä;

Sisäinen tarkastus

9.  ottaa huomioon, että instituutti toimitti komission sisäiselle tarkastukselle (IAS) joulukuussa 2014 toimintasuunnitelman, jossa käsitellään IAS:n vuonna 2013 tekemän riskianalyysin yhteydessä kartoitettuja korkean riskin aloja; panee merkille, että vuoden lopussa kaikki prosessit oli pantu asianmukaisesti täytäntöön asetetussa määräajassa;

10.  panee merkille, että maaliskuussa 2014 IAS laati instituuttia koskevan vuosikertomuksen sisäisestä tarkastuksesta vuodelta 2013; panee tyytyväisenä merkille, että IAS ei antanut yhtään kriittiseksi tai erittäin tärkeäksi luokiteltua suositusta; ottaa huomioon, että kattavan riskinarvioinnin jälkeen IAS laati vuosiksi 2015–2017 strategisen sisäisen tarkastuksen suunnitelman, jota instituutin hallintoneuvosto kannatti; toteaa, että huhtikuussa 2015 laatimassaan kertomuksessa IAS vahvisti, että yhtään avoinna olevaa suositusta ei luokiteltu kriittiseksi ja että yksi avoinna oleva suositus luokiteltiin erittäin tärkeäksi;

Sisäinen valvonta

11.  toteaa, että sisäisen valvonnan standardiensa täytäntöönpanon puitteissa instituutti keskittyi laadunvalvontakehyksen hyväksymiseen, ennakkotarkastusjärjestelmän täytäntöönpanemiseen, petosten ja häirinnän vastaisen toimintaympäristön vahvistamiseen sekä toiminnan jatkuvuussuunnitelman kehittämiseen; panee merkille, että jotkut toimenpiteet oli toteutettu tehokkaasti vuoteen 2014 mennessä, kun taas toisia oli tarkoitus jatkaa vuoden 2015 aikana;

Muita huomautuksia

12.  panee merkille, että instituutti kuulee säännöllisesti naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa määrätyistä aiheista pitämällä yllä suoria yhteyksiä sen jäseniin tai yhteyshenkilöiden välityksellä; toteaa lisäksi, että instituutti ottaa osaa komission (Eurostat) työryhmiin tutkiakseen synergiavaikutuksia mutta myös antaakseen neuvoja teknisistä kysymyksistä, tietojenkeruun sukupuolinäkökulmasta ja yhdenmukaistamisesta; panee merkille, että instituutti tekee tiiviisti yhteistyötä Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) sekä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) kanssa; ottaa huomioon, että tämä näkyy tasa-arvoindeksissä ja Pekingin toimintaohjelmaa koskevissa instituutin raporteissa neuvoston puheenjohtajavaltiolle;

13.  kehottaa instituuttia tehostamaan unionin taloudellisten etujen turvaamiseen tarkoitettuja menettelyjään ja käytäntöjään ja edistämään aktiivisesti tulossuuntautunutta vastuuvapausmenettelyä;

14.  panee tyytyväisenä merkille, että instituutti etsii synergioita yhdistämällä tiettyjä tehtäviä ja ottamalla käyttöön muiden virastojen kanssa yhteisiä palveluja; panee erityisesti merkille Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) kanssa tehdyn palvelutasosopimuksen jälkitarkastusten alalla;

15.  panee tyytyväisenä merkille instituutin ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan jatkuvan hedelmällisen yhteistyön: kehottaa lisäämään vuorovaikutusta naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lainsäädäntöä ja muuta kuin lainsäädäntöä koskevien prioriteettien ja instituutin tutkimustyön välillä siten, että otetaan huomioon myös instituutin kehittämä tasa-arvoindeksi;

°

°  °

16.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 4. huhtikuuta 2016 antamaansa päätöslauselmaa(13).

29.1.2016

NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2187(DEC))

Valmistelija: Barbara Matera

EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  palauttaa mieliin, että Euroopan tasa-arvoinstituutin tavoitteena on myötävaikuttaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja vahvistaa sitä, mihin sisältyy ennen kaikkea tasa-arvon valtavirtaistaminen kaikissa unionin politiikoissa ja niihin perustuvissa kansallisissa politiikoissa, torjua sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja lisätä EU:n kansalaisten tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta; panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2014 instituutti saavutti 95 prosenttia suunnitelluista tuloksista; painottaa, että instituutin tavoitteet ja tehtävät ovat sellaisia, että niiden toteuttamiseksi EU:n institutionaalisissa puitteissa on säilytettävä oma erillinen kokonaisuus;

2.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan instituutin taloudellinen asema 31. päivänä joulukuuta 2014 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein instituutin varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

3.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan instituutin 31. päivänä joulukuuta 2014 päättyneeltä varainhoitovuodelta annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

4.  panee tyytyväisenä merkille, että sidottujen määrärahojen osuus oli vuonna 2014 kaikkiaan 99,04 prosenttia, talousarvion yleinen toteutusaste oli 77,97 prosenttia ja 100 prosenttia henkilöstötaulukon viroista oli täytetty vuoden 2014 lopussa;

5.  panee merkille, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli suuri (54 prosenttia) osastossa 3 (toimintamenot), mikä on parempi kuin vuoden 2013 taso (56 prosenttia); ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tämä johtui lähinnä kyselyitä ja tutkimuksia koskevien hankintamenettelyjen viivästymisestä ja meneillään olevista tutkimuksista, jotka on suunnitelmien mukaan tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2015; panee merkille, että toimintamäärärahojen viivästykset johtuvat joskus instituutista riippumattomista syistä; kehottaa instituuttia jatkamaan ponnistelujaan näiden viivästysten vähentämiseksi;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että instituutille on hyväksytty sisäisten tarkastusten strateginen suunnitelma vuosiksi 2015–2017 ja että tähän liittyvän toimintasuunnitelman toimet on pantu osittain tai täysin täytäntöön;

7.  panee tyytyväisenä merkille instituutin ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan jatkuvan hedelmällisen yhteistyön: kehottaa lisäämään vuorovaikutusta naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lainsäädäntöä ja muuta kuin lainsäädäntöä koskevien prioriteettien ja instituutin tutkimustyön välillä ja ottamaan huomioon myös instituutin kehittämän tasa-arvoindeksin tuottaman näytön;

8.  katsoo käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus instituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

28.1.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Ildikó Gáll-Pelcz, Constance Le Grip, Clare Moody, Julie Ward

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pedro Silva Pereira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bodil Valero

(1)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 168.

(2)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 168.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 403, 30.12.2006, s. 9.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 168.

(8)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 168.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 403, 30.12.2006, s. 9.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2016)0000.

Oikeudellinen huomautus