Procedūra : 2015/2187(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0085/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0085/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.37
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0173

ZIŅOJUMS     
PDF 684kWORD 107k
7.4.2016
PE 569.751v02-00 A8-0085/2016

par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2187(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Derek Vaughan

 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2187(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2014. finanšu gada pārskatiem ar Institūta atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Institūtam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0085/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1922/2006 par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi(4) un jo īpaši tās 15. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A8-0085/2016),

1.  sniedz Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktoram apstiprinājumu par Institūta 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2015/2187(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2014. finanšu gada pārskatiem ar Institūta atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Institūtam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0085/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1922/2006 par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi(10) un jo īpaši tās 15. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A8-0085/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2187(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A8-0085/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (turpmāk “Institūts”) finanšu pārskatiem tā 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 7 340 081, kas ir par 3,08 % mazāk nekā 2013. gadā;

B.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2014. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Institūta 2014. finanšu gada pārskati ir ticami un pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

1.  atgādina, ka Institūts tika izveidots, lai sekmētu un stiprinātu dzimumu līdztiesības veicināšanu, tostarp — un galvenokārt — integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai visās Savienības politikas jomās un no tām izrietošajās valstu politikas jomās, cīnītos pret diskrimināciju dzimuma dēļ, kā arī veicinātu Savienības iedzīvotāju izpratni par dzimumu līdztiesību; ar gandarījumu norāda, ka 2014. gadā Institūts ir sasniedzis 95 % no plānotajiem rezultātiem; uzsver, ka Institūta mērķi un uzdevumi ir tādi, kuru īstenošanai Savienības iestāžu sistēmā ir jāsaglabā atsevišķa struktūra;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  norāda, ka 2014. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija augsts, proti, 99,04 %, kas liecina par to, ka saistības bija uzņemtas savlaicīgi; norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 71,91 %, t. i., par 1,75 % augstāks nekā iepriekšējā gadā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

3.  atzinīgi vērtē to, ka vēl vairāk ir samazinājies kopējais to pārnesto apropriāciju apmērs, par kurām uzņemtas saistības, proti, no EUR 2 500 000 (32 %) 2012. gadā un EUR 2 200 000 (29 %) 2013. gadā līdz EUR 1 900 000 (27 %) 2014. gadā; norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu III sadaļā (pamatdarbības izdevumi) pārnesto apropriāciju apmērs bija augsts — EUR 1 800 000 (54 %); atzīst, ka šo pārnesumu galvenie iemesli bija novēloti apsekojumu un pētījumu iepirkumi, kā arī turpinātie pētījumi, kurus saskaņā ar plānoto paredzēts pabeigt 2015. gadā; apzinās, ka no pamatdarbības apropriācijām finansētu pētījumu aizkavēšanās bieži notiek tādu apstākļu dēļ, kurus Institūts nespēj ietekmēt; tomēr aicina Institūtu turpināt centienus samazināt pārnesumu apmēru pamatdarbības budžetā, lai tiktu ievērots budžeta gada pārskata princips;

4.  konstatē, ka EUR 2 167 128 tika pārnesti no 2013. finanšu gada; ar gandarījumu norāda, ka tikai 1,76 % no 2013. gada pārnesumiem tika atcelti;

5.  aicina Institūtu turpmāk pēc iespējas samazināt to uz nākamo gadu pārnesto apropriāciju apmēru, par kurām uzņemtas saistības;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

6.  norāda, ka Institūta publiskā iepirkuma līgumu konkursi notika uz visplašākās iespējamās bāzes, savukārt sarunu procedūrās par zemas vērtības līgumiem uzaicināto kandidātu skaits tika noteikts tā, lai nodrošinātu līdzsvaru starp publicitāti un samērīgumu; norāda arī to, ka 47 ar pamatdarbību saistīto iepirkumu procedūras tika noslēgtas par kopējo summu EUR 3 217 653, bet 2014. gada pamatdarbības budžeta atlikusī daļa tika izlietota tulkojumiem, ekspertu dienas naudām, darbinieku komandējumiem un atsevišķiem pirkumiem, par kuriem izrakstīts rēķins;

7.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu gada beigās Institūta štatu sarakstā bija 29 vietas un tās visas bija aizpildītas; konstatē, ka, ņemot vērā gaidāmo darbinieku skaita samazināšanu un darbības prioritāšu maiņu, Institūts štata vietu skaitu ir samazinājis par vienu vietu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, bet vēl divu pagaidu štata vietu svītrošana ir plānota 2016.–2017. gadā; konstatē, ka minētie svītrojumi Institūta štatu sarakstu samazinās par kopumā 10 %;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

8.  norāda, ka Institūtam ir jāpārbauda tā locekļu, administratīvo darbinieku un ekspertu interešu konfliktu deklarācijas un nekavējoties jāpublicē attiecīgais ziņojums;

Iekšējā revīzija

9.  pieņem zināšanai, ka Institūts 2014. gada decembrī ir iesniedzis Komisijas Iekšējās revīzijas dienestam (IAS) rīcības plānu, kas paredzēts paaugstinātā riska novēršanai jomās, kuras tika konstatētas IAS 2013. gadā veiktajā riska analīzē; pieņem zināšanai, ka gada beigās visas procedūras bija pienācīgi īstenotas noteiktajā termiņā;

10.  norāda, ka 2014. gada martā IAS par Institūtu sagatavoja iekšējās revīzijas ziņojumu par 2013. finanšu gadu; ar gandarījumu norāda, ka IAS nesniedza nevienu ieteikumu ar atzīmi “ārkārtīgi svarīgs” vai “ļoti svarīgs”; pieņem zināšanai, ka pēc vispārējā riska novērtējuma IAS sagatavoja stratēģisko iekšējās revīzijas plānu 2015.–2017. gadam, kuru apstiprināja Institūta valde; konstatē, ka IAS 2015. gada aprīļa ziņojumā apstiprināja, ka nebija līdz galam neīstenotu ieteikumu ar atzīmi “ārkārtīgi svarīgs” un bija viens līdz galam neīstenots ieteikums ar atzīmi “ļoti svarīgs”;

Iekšējā kontrole

11.  konstatē, ka Institūts, īstenojot iekšējās kontroles standartus, galveno uzmanību ir pievērsis kvalitātes vadības sistēmas pieņemšanai, ex ante pārbaužu sistēmas īstenošanai, stingrākai krāpšanas apkarošanai un uzmākšanās novēršanai, kā arī darbības nepārtrauktības plāna izstrādei; norāda, ka vairāki pasākumi 2014. gadā bija veiksmīgi īstenoti, savukārt citus ir plānots turpināt 2015. gadā;

Citi komentāri

12.  norāda, ka Institūts par konkrētiem jautājumiem regulāri apspriežas ar Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju, vai nu tieši kontaktējoties ar tās locekļiem, vai ar kontaktpersonu palīdzību; norāda arī to, ka Institūts ir iesaistīts Komisijas (Eurostat) darba grupā, lai pētītu sinerģijas, bet arī lai sniegtu padomu saistībā ar tehniskiem jautājumiem, datu vākšanas dzimumu perspektīvu un saskaņošanu; pieņem zināšanai, ka Institūts cieši sadarbojas ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (FRA) un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound); konstatē, ka tas atspoguļojas dzimumu līdztiesības indeksā un Institūta Pekinas ziņojumos, kas sniegti Padomes prezidentūrai;

13.  aicina Institūtu uzlabot procedūras un praksi, kas vērstas uz Savienības finanšu interešu aizsardzību, un aktīvi sekmēt uz rezultātiem orientētu budžeta izpildes apstiprināšanas procesu;

14.  ar gandarījumu norāda, ka Institūts cenšas panākt sinerģiju, apvienojot konkrētus uzdevumus un ieviešot kopīgu pakalpojumu izmantošanu ar citām aģentūrām; īpaši norāda uz to, ka ir noslēgts pakalpojumu nolīgums ar Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) ex post pārbaužu jomā;

15.  atzinīgi vērtē Institūta un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas pašreizējo ražīgo sadarbību; prasa vēl vairāk uzlabot mijiedarbību starp Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas leģislatīvajām un neleģislatīvajām prioritātēm un Institūta veikto pētniecību, ņemot vērā arī Institūta izstrādāto dzimumu līdztiesības indeksu;

°

°  °

16.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2016. gada 4. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(13).

29.1.2016

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2187(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Barbara Matera

IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atgādina, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ir izveidots, lai sekmētu un stiprinātu dzimumu līdztiesības veicināšanu, tostarp — un galvenokārt — integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai visās Savienības politikas jomās un no tām izrietošajās valstu politikas jomās, cīnītos pret diskrimināciju dzimuma dēļ, kā arī veicinātu ES iedzīvotāju izpratni par dzimumu līdztiesību; ar gandarījumu norāda, ka 2014. gadā EIGE ir sasniedzis 95 % no plānotajiem rezultātiem; uzsver, ka Institūta mērķi un uzdevumi ir tādi, kuru īstenošanai ES iestāžu sistēmā ir jāsaglabā atsevišķa tiem paredzēta struktūra;

2.  norāda — Revīzijas palāta uzskata, ka EIGE gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2014. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka EIGE finanšu noteikumi un Komisijas galvenā grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi;

3.  norāda — Revīzijas palāta uzskata, ka EIGE 2014. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

4.  atzinīgi vērtē to, ka 2014. gadā kopējais to apropriāciju līmenis, par kurām uzņemtas saistības, bija 99,04 %, kopējais pieejamā budžeta izpildes līmenis 2014. gadā bija 77,97 % un līdz 2014. gada beigām bija aizpildītas visas štatu sarakstā iekļautās vietas;

5.  norāda, ka III sadaļā (darbības izdevumi) to apropriāciju līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas, bija augsts (54 %), bet tas ir uzlabojums salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni (56 %); galvenie Revīzijas palātas konstatētie iemesli bija aizkavēti aptauju un pētījumu iepirkumi un jau notiekoši pētījumi, kurus bija plānots noslēgt 2015. gadā; norāda, ka ar darbības apropriācijām saistīta aizkavēšanās reizēm notiek no EIGE neatkarīgu apstākļu dēļ; mudina EIGE turpināt centienus pakāpeniski mazināt šādu gadījumu skaitu;

6.  ar gandarījumu norāda, ka tika apstiprināts EIGE stratēģiskais iekšējās revīzijas plāns 2015.–2017. gadam un ka pēc tam daļēji vai pilnībā tika īstenoti pasākumi, kas ietverti ar to saistītajā rīcības plānā;

7.  atzinīgi vērtē EIGE un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas pašreizējo ražīgo sadarbību; prasa vēl vairāk uzlabot mijiedarbību starp Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas leģislatīvajām un neleģislatīvajām prioritātēm un EIGE veikto pētniecību, ņemot vērā arī EIGE izstrādātā dzimumu līdztiesības indeksa rādītājus;

8.  pamatojoties uz patlaban pieejamajiem datiem, uzskata, ka EIGE direktoram var sniegt apstiprinājumu par Institūta 2014. finanšu gada budžeta izpildi.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS

GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

28.1.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Ildikó Gáll-Pelcz, Constance Le Grip, Clare Moody, Julie Ward

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pedro Silva Pereira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS

GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bodil Valero

(1)

OV C 409, 9.12.2015., 168. lpp.

(2)

OV C 409, 9.12.2015., 168. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 403, 30.12.2006., 9. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 409, 9.12.2015., 168. lpp.

(8)

OV C 409, 9.12.2015., 168. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 403, 30.12.2006., 9. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV[(2016)0000].

Juridisks paziņojums