Procedură : 2015/2187(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0085/2016

Texte depuse :

A8-0085/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.37
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0173

RAPORT     
PDF 602kWORD 119k
7.4.2016
PE 569.751v02-00 A8-0085/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2187(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Derek Vaughan

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2187(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Institutului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Institutului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8 - 0085/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați(4), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0085/2016),

1.  acordă directorului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2187(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Institutului(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Institutului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8 - 0085/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați(10), în special articolul 15,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0085/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2187(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0085/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați („Institutul”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 7 340 081 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 3,08 % față de bugetul pentru 2013;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Institutului pentru exercițiul financiar 2014 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

1.  reamintește că Institutul a fost creat pentru a consolida și a sprijini promovarea egalității de gen, inclusiv, înainte de toate, punerea în prim-plan a problematicii de gen în toate politicile Uniunii și politicile naționale rezultante, precum și lupta împotriva discriminării pe criterii legate de sex și pentru a desfășura acțiuni de sensibilizare a cetățenilor în legătură cu egalitatea de gen; constată cu satisfacție că în 2014 Institutul și-a îndeplinit 95 % din obiectivele planificate; subliniază că, date fiind obiectivele și sarcinile Institutului, se impune menținerea unei entități separate specifice în cadrul instituțional al Uniunii;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară ridicată, de 99,04 %, ceea ce demonstrează că creditele au fost angajate la timp; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 71,91 %, ceea ce reprezintă o creștere de 1,75 % în comparație cu exercițiul precedent;

Credite angajate și reportări

3.  salută reducerea în continuare a nivelului general al creditelor angajate reportate, de la 2 500 000 EUR (32 %) în 2012, la 2 200 000 EUR (29 %) în 2013 și 1 900 000 EUR (27 %) în 2014; constată din raportul Curții că nivelul reportărilor a fost mare, ridicându-se la 1 800 000 EUR (54%) pentru titlul III (cheltuieli operaționale); recunoaște că aceste reportări se explică, în principal, prin întârzierile înregistrate în cadrul achizițiilor de sondaje și de studii, precum și prin studiile în curs de desfășurare, care se preconizează a fi finalizate, conform planificării, în 2015; înțelege că motivele amânării studiilor finanțate prin creditele operaționale se datorează de multe ori unor circumstanțe pe care Institutul nu le poate controla; cere totuși Institutului să își continue eforturile de a reduce volumul reportărilor din bugetul operațional pentru a respecta principiul anualității;

4.  observă că suma de 2 167 128 EUR a fost reportată din exercițiul financiar 2013; constată cu satisfacție că doar 1,76 % din reportările din 2013 au fost anulate;

5.  invită Institutul ca pe viitor să mențină un volum cât mai scăzut al creditelor angajate reportate în exercițiul următor;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

6.  constată că contractele de achiziții publice ale Institutului au fost supuse unor licitații cât mai largi, iar la procedurile negociate privind contractele de valoare redusă au fost invitați suficient de mulți candidați pentru a asigura echilibrul între publicitate și proporționalitate; constată totodată că 47 de proceduri de achiziție operaționale au fost încheiate pentru suma totală de 3 217 653 EUR, iar restul bugetului operațional pentru 2014 a fost cheltuit pe traduceri, diurne acordate experților, delegații ale personalului și achiziții ocazionale pe bază de facturi;

7.  constată din raportul Curții că, la sfârșitul exercițiului, Institutul avea în organigramă 29 de posturi, toate fiind ocupate; ia act de faptul că, anticipând reducerile de personal și evoluțiile în activitate, Institutul a redus cu unu numărul posturilor față de exercițiul anterior, prevăzând și o reducere cu încă două posturi temporare în perioada 2016-2017; constată că aceste reduceri vor aduce o reducere totală a organigramei de 10%;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

8  indică faptul că Institutul trebuie să verifice temeinic declarațiile privind conflictele de interese ale membrilor săi, ale personalului administrativ și ale experților și, în consecință, să publice neîntârziat raportul respectiv;

Auditul intern

9.  ia act de planul de acțiune prezentat de Institut Serviciului de Audit Intern al Comisiei (IAS) în decembrie 2014 privind zonele importante de risc identificate în timpul analizei de risc efectuate de Serviciul de Audit Intern în 2013; ia act de faptul că, la sfârșitul exercițiului, toate procesele au fost corect încheiate în termenele fixate;

10.  constată că, în martie 2014, IAS a efectuat un raport de audit intern anual la Institut, pentru exercițiul financiar 2013; constată cu satisfacție că IAS nu a emis recomandări clasificate drept „critice” sau „foarte importante”; constată că, în urma exercițiului de evaluare completă a riscurilor, IAS a pregătit un plan strategic de audit intern 2015-2017, aprobat de Consiliul de administrație al Institutului; ia act de faptul că, în raportul său din aprilie 2015, IAS a confirmat că nicio recomandare deschisă nu a fost clasificată drept „critică” și că o singură recomandare deschisă a fost clasificată drept „foarte importantă”;

Controale interne

11.  ia act de faptul că Institutul, în cadrul implementării standardelor sale de control intern, s-a concentrat pe adoptarea cadrului de management al calității, pe implementarea sistemului de control ex-ante, pe consolidarea măsurilor anti-fraudă și anti-hărțuire și pe elaborarea planului său de continuitate în activitate; constată că unele măsuri au fost efectiv aplicate până în 2014, în timp ce, în cazul altor măsuri, punerea în aplicare a continuat în cursul exercițiului 2015;

Alte observații

12.  constată că Institutul se consultă în mod periodic cu Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen a Parlamentului pe diverse subiecte, prin contacte directe cu deputații sau prin interpuși; ia act de participarea Institutului în grupuri de lucru ale Comisiei (Eurostat) pentru explorarea de sinergii, dar și pentru a asigura consultanță privind aspecte tehnice, privind utilizarea perspectivei de gen în procesul de colectare de date și armonizarea procedurilor de colectare de date; ia act de colaborarea strânsă dintre Institut, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound); constată că acest lucru se reflectă în Indicele egalității de gen și în rapoartele „Beijing” ale Institutului adresate Președinției Consiliului;

13.  solicită Institutului să își perfecționeze procedurile și practicile menite să apere interesele financiare ale Uniunii și să contribuie activ la un proces de descărcare de gestiune orientat spre rezultate;

14.  constată cu satisfacție că Institutul analizează posibilitatea obținerii unor sinergii prin realizarea în comun a anumitor sarcini și introducerea de servicii comune cu alte agenții; ia act îndeosebi de introducerea unui acord la nivel de servicii cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex) în domeniul controalelor ex-post;

15.  salută cooperarea permanentă productivă dintre Institut și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen; se pronunță pentru o corelare mai eficientă între prioritățile legislative și nelegislative ale Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și activitatea de cercetare a Institutului, ținând seama de datele Indicelui egalității de gen elaborat de Institut;

°

°  °

16.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 4 aprilie 2016(13) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

29.1.2016

AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2187(DEC))

Raportoare pentru aviz: Barbara Matera

SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  reamintește că Institutul European pentru egalitatea de gen (EIGE) a fost creat pentru a contribui la promovarea egalității de gen, inclusiv, înainte de toate, la punerea în prim-plan a problematicii de gen în toate politicile Uniunii și politicile naționale rezultante și la lupta împotriva discriminării bazate pe sex și sensibilizarea cetățenilor în legătură cu egalitatea de gen; constată cu satisfacție că în 2014 EIGE și-a îndeplinit 95% din obiectivele planificate; subliniază că, date fiind obiectivele și sarcinile Institutului, se impune menținerea unei entități separate specifice în cadrul instituțional al Uniunii;

2.  ia act de opinia Curții de Conturi potrivit căreia conturile anuale ale EIGE prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția sa financiară la 31 decembrie 2014 și rezultatele operațiunilor și fluxurilor sale de numerar pentru exercițiul financiar încheiat, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului Financiar și normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

3.  relevă opinia Curții de Conturi potrivit căreia tranzacțiile pe care se bazează conturile anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 sunt legale și regulamentare sub toate aspectele semnificative;

4.  salută faptul că în 2014 nivelul global al creditelor angajate a fost de 99,04 %, rata generală de execuție a bugetului disponibil pentru 2014 a fost de 77,97 % și până la sfârșitul lui 2014 100 % din posturile prevăzute în Organigramă au fost ocupate;

5.  constată că nivelul creditelor angajate reportate a fost ridicat pentru cheltuielile operaționale de la titlul III (54%), ceea ce reprezintă o îmbunătățire față de nivelul din 2013 de 56%; principalele motive identificate de Curtea de Conturi au fost achiziționarea cu întârziere a sondajelor și studiilor și studiile aflate în desfășurare care se preconizează să fie finalizate în 2015; constată că întârzierile de la rubrica credite operaționale se datorează uneori unor circumstanțe ce depășesc controlul EIGE; îndeamnă EIGE să își continue eforturile de a reduce progresiv aceste întârzieri;

6.  ia act cu satisfacție de aprobarea unui Plan strategic de audit intern pentru 2015-2017 pentru EIGE și de implementarea subsecventă parțială sau integrală a acțiunilor cuprinse în planul de acțiune aferent;

7.  salută cooperarea permanentă productivă dintre EIGE și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen; se pronunță pentru o corelare mai eficientă între prioritățile legislative și nelegislative ale Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și activitatea de cercetare a EIGE, ținând seama de datele Indicelui egalității de gen elaborat de EIGE;

8.  consideră, pe baza datelor disponibile în prezent, că se poate acorda Directoarei EIGE descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2014.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

28.1.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Ildikó Gáll-Pelcz, Constance Le Grip, Clare Moody, Julie Ward

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Pedro Silva Pereira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bodil Valero

(1)

JO C 409, 9.12.2015, p. 168.

(2)

JO C 409, 9.12.2015, p. 168.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 403, 30.12.2006, p. 9.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 409, 9.12.2015, p. 168.

(8)

JO C 409, 9.12.2015, p. 168.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 403, 30.12.2006, p. 9.

(11)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

Texte adoptate la acea dată, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Notă juridică