Postopek : 2015/2187(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0085/2016

Predložena besedila :

A8-0085/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.37
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0173

POROČILO     
PDF 593kWORD 109k
7.4.2016
PE 569.751v02-00 A8-0085/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014

(2015/2187(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014

(2015/2187(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014 z odgovorom inštituta(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice inštitutu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0085/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov(4), zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0085/2016),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov glede izvrševanja proračuna inštituta za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014

(2015/2187(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014 z odgovorom inštituta(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice inštitutu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0085/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov(10), zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0085/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropskega inštituta za enakost spolov, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014

(2015/2187(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0085/2016),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega inštituta za enakost spolov (v nadaljevanju: inštitut) kažejo, da je končni proračun inštituta v proračunskem letu 2014 znašal 7.340.081 EUR, kar je za 3,08 % manj kot leta 2013;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu inštituta za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov inštituta za proračunsko leto 2014 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

1.  opozarja, da je bil inštitut ustanovljen zato, da bi prispeval k spodbujanju enakosti spolov in jo krepil, med drugim z vključevanjem načela enakosti spolov v vse politike Unije in državne politike, oblikovane na njihovi osnovi, se boril proti diskriminaciji na podlagi spola ter ozaveščal državljane Unije o enakosti spolov; z zadovoljstvom ugotavlja, da je inštitut leta 2014 dosegel 95 % načrtovanih rezultatov; poudarja, da je zaradi ciljev in nalog, ki jih ima inštitut, potreben poseben, temu namenjen organ v institucionalnem okviru Unije;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je bila zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 stopnja izvrševanja proračuna visoka, in sicer 99,04 %, kar kaže, da so bile obveznosti prevzete pravočasno; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 71,91 %, kar je 1,75 % več kot leto prej;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

3.  pozdravlja, da je inštitut še zmanjšal skupni znesek prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, in sicer z 2.500.000 EUR (32 %) v letu 2012 in 2.200.000 EUR (29 %) v letu 2013 na 1.900.000 EUR (27 %) v letu 2014; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bila stopnja prenosov za naslov III (odhodki iz poslovanja) visoka in je znašala 1.800.000 EUR (54 %); priznava, da so glavni razlogi za te prenose zamude pri javnih naročilih za raziskave in študije ter študije, ki se izvajajo in bi morale biti predvidoma zaključene v letu 2015, kot je bilo načrtovano; se zaveda, da so zamude pri študijah v okviru operativnih sredstev pogosto posledica okoliščin, na katere inštitut ne more vplivati; vendar poziva inštitut, naj si še naprej prizadeva zmanjšati znesek prenosov operativnega proračuna v naslednje leto ter upošteva proračunsko načelo enoletnosti;

4.  opaža, da je bilo iz proračunskega leta 2013 prenesenih 2.167.128 EUR; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo storniranih le 1,76 % v leto 2013 prenesenih sredstev;

5.  spominja agencijo, da mora obseg v naslednje leto prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katere so bile prevzete obveznosti, v prihodnje ohraniti na najnižji možni ravni;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

6.  ugotavlja, da so bile pogodbe za javna naročila inštituta oddane na najširši možni podlagi, pri postopkih s pogajanji za naročila male vrednosti pa je bilo število povabljenih kandidatov določeno za zagotovitev ravnovesja med oglaševanjem in sorazmernostjo; poleg tega ugotavlja, da je bilo 47 operativnih postopkov javnih naročil zaključenih za znesek 3.217.653 EUR, preostanek proračuna za leto 2014 pa je bil porabljen za prevode, dnevnice, ki so bile izplačane strokovnjakom, službene poti in občasne nakupe na podlagi računov;

7.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je inštitut ob koncu leta v kadrovskem načrtu imel 29 zasedenih delovnih mest; ugotavlja, da je inštitut, v pričakovanju zmanjšanja osebja in razvijajočih se prednostnih nalog, zmanjšal število delovnih mest za eno v primerjavi s prejšnjim letom, medtem ko je zmanjšanje dveh začasnih delovnih mest predvideno za obdobje 2016–2017; ugotavlja, da bodo ta zmanjšanja povzročila 10-odstotno celotno zmanjšanje delovnih mest v kadrovskem načrtu;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter preglednost

8.  opozarja, da mora agencija natančno preveriti izjave o navzkrižju interesov članov, administrativnega osebja in strokovnjakov ter nemudoma objaviti poročilo v zvezi s tem;

Notranja revizija

9.  ugotavlja, da je inštitut službi Komisije za notranjo revizijo decembra 2014 predložil akcijski načrt za odziv na področja z visokim tveganjem, ki so bila ugotovljena v okviru analize tveganja te službe v letu 2013; ugotavlja, da so bili ob koncu leta vsi postopki pravilno izvedeni v določenem časovnem obdobju;

10.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo marca 2014 izvedla letno notranje revizijsko poročilo inštituta za proračunsko leto 2013; z zadovoljstvom ugotavlja, da služba Komisije za notranjo revizijo ni podala nobenega „kritičnega“ ali „zelo pomembnega“ priporočila; je seznanjen s tem, da je služba Komisije za notranjo revizijo po celoviti oceni tveganja pripravila strateški načrt za notranjo revizijo za obdobje 2015–2017, ki ga je sprejel upravni odbor inštituta; ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo v svojem poročilu iz aprila 2015 potrdila, da ni bilo nobeno odprto priporočilo „kritično“, eno odprto priporočilo pa je bilo „zelo pomembno“;

Notranje kontrole

11.  ugotavlja, da se je inštitut v okviru izvajanja svojih standardov notranje kontrole osredotočil na sprejetje okvira za upravljanje kakovosti, izvajanje sistema predhodnih kontrol, krepitev okolja proti goljufijam in proti nadlegovanju kot tudi na razvoj svojega načrta neprekinjenega poslovanja; ugotavlja, da so bili nekateri ukrepi učinkovito izvedeni do leta 2014, medtem ko se bodo drugi predvidoma nadaljevali v letu 2015;

Druge pripombe

12.  ugotavlja, da se inštitut o določenih temah redno posvetuje z odborom Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov prek neposrednih stikov s člani oziroma uradniki za zvezo; poleg tega ugotavlja, da inštitut sodeluje pri delovni skupini Komisije (Eurostat) za raziskovanje sinergij, in nudi tudi svetovanje o tehničnih vprašanjih, vidiku enakosti spolov pri zbiranju podatkov in harmonizaciji; je seznanjen s tem, da inštitut tesno sodeluje z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (FRA) in z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound); ugotavlja, da se to odraža v indeksu enakosti spolov in v pekinških poročilih inštituta za predsedstvo Sveta;

13.  poziva inštitut, naj izboljša postopke in prakse za zaščito finančnih interesov Unije ter naj dejavno prispeva k ciljno usmerjenemu postopku razrešnice;

14.  z zadovoljstvom ugotavlja, da inštitut išče sinergije z združevanjem nekaterih nalog in uvajanjem skupnih storitev z drugimi agencijami; je seznanjen predvsem z uvedbo sporazuma o ravni storitve z Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) na področju naknadnih kontrol;

15.  pozdravlja plodovito sodelovanje med inštitutom ter Odborom za pravice žensk in enakost spolov; poziva k nadaljnji interakciji med zakonodajnimi in nezakonodajnimi prednostnimi nalogami Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter raziskovalnim delom inštituta, ob upoštevanju indeksa enakosti spolov, ki ga je razvil inštitut;

°

°  °

16.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 4. aprila 2016(13) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

29.1.2016

MNENJE Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2014

(2015/2187(DEC))

Pripravljavka mnenja: Barbara Matera

POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  opozarja, da je bil Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) ustanovljen zato, da bi prispeval k spodbujanju enakosti spolov in jo krepil, med drugim z vključevanjem načela enakosti spolov v vse politike Unije in državne politike, oblikovane na njihovi osnovi, se boril proti diskriminaciji na podlagi spola ter ozaveščal državljane EU o enakosti spolov; z zadovoljstvom ugotavlja, da je EIGE leta 2014 dosegel 95 % načrtovanih rezultatov; poudarja, da cilji in naloge inštituta zahtevajo ločen, namenski subjekt v institucionalnem okviru;

2.  ugotavlja, da po mnenju Računskega sodišča letni računovodski izkazi EIGE v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2014 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za končano leto v skladu z določbami njegove finančne uredbe in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

3.  poudarja, da so po mnenju Računskega sodišča transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi EIGE za leto, ki se je končalo 31. decembra 2014, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

4.  pozdravlja dejstvo, da je leta 2014 skupna stopnja odobrenih proračunskih sredstev znašala 99,04 % in skupna stopnja izvrševanja razpoložljivega proračuna 77,97 %, do konca leta 2014 pa je bilo zapolnjenih 100 % delovnih mestih v kadrovskem načrtu;

5.  ugotavlja, da je bila stopnja prenesenih odobrenih proračunskih sredstev za odhodke iz poslovanja v naslovu III visoka (54 %), kar je vseeno izboljšanje v primerjavi s stopnjo 56 % iz leta 2013; glavni vzroki, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče, so bile zamude pri javnih naročilih za ankete in študije ter pri potekajočih študijah, za katere se je pričakovalo, da bodo končane v letu 2015; ugotavlja, da zamude pri sredstvih za poslovanje včasih nastanejo zaradi okoliščin, ki jih EIGE ne more nadzorovati; poziva EIGE, naj si še naprej prizadeva, da bi te prenose postopoma zmanjšal;

6.  z zadovoljstvom ugotavlja podporo za strateški načrt za notranjo revizijo 2015–2017 za EIGE in posledično delno oziroma celovito izvajanje ukrepov, vključenih v ustrezen akcijski načrt;

7.  pozdravlja plodovito sodelovanje med EIGE ter Odborom za pravice žensk in enakost spolov; poziva k nadaljnji interakciji med zakonodajnimi in nezakonodajnimi prednostnimi nalogami Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter raziskovalnim delom EIGE, ob upoštevanju podatkov iz indeksa enakosti spolov, ki ga je razvil EIGE;

8.  na osnovi razpoložljivih podatkov meni, da se izvršni direktorici EIGE lahko podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna inštituta za proračunsko leto 2014.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

28.1.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Ildikó Gáll-Pelcz, Constance Le Grip, Clare Moody, Julie Ward

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pedro Silva Pereira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 168.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 168.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 403, 30.12.2006, str. 9.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 168.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 168.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 403, 30.12.2006, str. 9.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravno obvestilo