Διαδικασία : 2015/2191(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0087/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0087/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.24
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0160

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 688kWORD 110k
7.4.2016
PE 569.736v02-00 A8-0087/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2191(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2191(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας(4), και ιδίως το άρθρο 24,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0087/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2191(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας(10), και ιδίως το άρθρο 24,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0087/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2191(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0087/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (του «Οργανισμού») για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε σε 10 880 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 8,80% σε σχέση με το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο (το «Συνέδριο»), στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2014 («έκθεση του Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Επακολούθηση της απαλλαγής για το 2013

1.  επισημαίνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι όσον αφορά δύο παρατηρήσεις που περιέχονταν στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012 και επισημαίνονταν με την ένδειξη «σε εξέλιξη» στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2013, λήφθηκαν διορθωτικά μέτρα και πλέον επισημαίνονται και οι δύο με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε» στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2013· επισημαίνει, ακόμα, όσον αφορά τις τρεις παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2013, ότι λήφθηκαν διορθωτικά μέτρα και δύο παρατηρήσεις χαρακτηρίζονται πλέον με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε», ενώ μία επισημαίνεται με την ένδειξη «ά.α»·

2.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες που έλαβε από τον Οργανισμό, ότι:

  ένα υψηλό ταμειακό υπόλοιπο ύψους 5 500 000 EUR στο τέλος του έτους, που προερχόταν εν μέρει από την είσπραξη διορθωτικού προϋπολογισμού για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13) (του «κανονισμού REMIT»), αντισταθμίστηκε το 2014 και μειώθηκε σε 3 300 000 EUR στο τέλος του 2014· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι στην έκθεση του Συνεδρίου αναφέρεται πως η ενέργεια επακολούθησης ολοκληρώθηκε·

  η αναθεωρημένη πολιτική του Οργανισμού για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων εγκρίθηκε από το διοικητικό του συμβούλιο στις 31 Ιανουαρίου 2015· γνωρίζει ακόμα ότι η νέα πολιτική εφαρμόζεται στο προσωπικό του Οργανισμού, στα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη και των τριών συμβουλίων του Οργανισμού, όπως επίσης στους προέδρους, τους αντιπροέδρους και τους υπεύθυνους των ομάδων εργασίας του Οργανισμού που είναι σε θέση να διευθύνουν το έργο των ομάδων·

  τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προέδρων, των αντιπροέδρων και των υπευθύνων των ομάδων εργασίας δημοσιοποιήθηκαν στην πλειονότητά τους στον ιστότοπο του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να εξετάσει και να δημοσιοποιήσει τα υπόλοιπα βιογραφικά σημειώματα και τις υπόλοιπες δηλώσεις συμφερόντων χωρίς καθυστέρηση, όπως προβλέπει η πολιτική του·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 οδήγησαν σε ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 95%, και συνεπώς στην επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου του Οργανισμού, το οποίο αντιπροσωπεύει μείωση κατά 2,53% σε σύγκριση με το 2013· επισημαίνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 69,84%, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 14,84% σε σύγκριση με το 2013· θεωρεί ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών υπολείπεται του στόχου του 75% που είχε θέσει ο Οργανισμός, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ανανέωση ή τη διαπραγμάτευση των ετήσιων συμβάσεων του Οργανισμού στο τέλος του έτους, και στον πολυετή χαρακτήρα του σχεδίου REMIT·

4.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με συνεισφορά των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών στον Οργανισμό, δεδομένου ότι η τρίτη ενεργειακή δέσμη δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

5.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές στο επόμενο έτος πιστώσεων διοικητικών δαπανών του Τίτλου ΙΙ ανήλθαν σε 980 000 EUR, ποσό που αναλογεί στο 41% των πιστώσεων για διοικητικές δαπάνες του Τίτλου ΙΙ· επισημαίνει ακόμα ότι οι εν λόγω μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος αφορούσαν κυρίως μελέτες για την εφαρμογή του κανονισμού REMIT καθώς και ετήσιες συμβάσεις που ανανεώθηκαν στο τέλος του έτους·

6.  επισημαίνει ότι μεταφέρθηκαν στο 2015 ανειλημμένες πιστώσεις συνολικού ύψους 1 570 000 EUR από τον Τίτλο ΙΙΙ, ποσό που αναλογεί στο 62% των ανειλημμένων πιστώσεων για επιχειρησιακές δαπάνες· επισημαίνει ακόμα ότι το ποσοστό μεταφορών πιστώσεων στον Τίτλο ΙΙΙ μειώθηκε κατά 29% σε σύγκριση με το 2013· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω μεταφορές αφορούσαν κυρίως τη σύνθετη και πολυετή δραστηριότητα της εφαρμογής του κανονισμού REMIT, για τον οποίο εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1384/2014 της Επιτροπής(14), στις 17 Δεκεμβρίου 2014·

7.  επισημαίνει ότι στην έκθεση του Συνεδρίου αναφέρεται πως στο τέλος του 2014 ο Οργανισμός προέβη σε δύο πληρωμές προχρηματοδότησης συνολικού ύψους 1 560 000 EUR, από τις πιστώσεις που είχε λάβει με διορθωτικό προϋπολογισμό στα τέλη του 2013· επισημαίνει ότι οι πιστώσεις αυτές συνδέονταν με συμβάσεις υπηρεσιών σχετικών με τον REMIT, για την περίοδο από το 2015 έως το 2017· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός χρειάστηκε να αναστείλει μέρος του εκτελεστικού σχεδίου του REMIT, δεδομένου ότι η έγκριση του κανονισμού REMIT έγινε αργότερα από ό,τι αναμενόταν· επισημαίνει ότι οι πληρωμές αυτές, μολονότι αντίθετες προς την αρχή της ετήσιας διάρκειας, θα επιτρέψουν στον Οργανισμό να χρηματοδοτήσει τις μελλοντικές δραστηριότητές του σε σχέση με τον REMIT και τις ανατεθείσες συμβάσεις σύμφωνα με τον αρχικό του σχεδιασμό· τονίζει, ωστόσο, ότι παρά τον σύνθετο και πολυετή χαρακτήρα της υλοποίησης του REMIT, το ύψος των μεταφορών πιστώσεων και των πληρωμών προχρηματοδότησης αντιβαίνει στη δημοσιονομική αρχή της ετήσιας διάρκειας· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεχίσει τη βελτίωση του σχεδιασμού και της εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού του·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

8.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός ενέκρινε την αναθεωρημένη πολιτική του για τις διαδικασίες πρόσληψης και το έργο των επιτροπών επιλογής τον Απρίλιο του 2014· επισημαίνει ακόμα ότι η συγκεκριμένη πολιτική περιλαμβάνει ειδικούς όρους για τις συνεντεύξεις και τις γραπτές δοκιμασίες, καθώς και αυστηρές διατάξεις για την εξασφάλιση της ανωνυμίας των υποψηφίων· δέχεται τη διαβεβαίωση του Οργανισμού ότι η συγκεκριμένη πολιτική αποτελεί βήμα προόδου όσον αφορά τη δέσμευσή του για διαφάνεια και ισότιμη μεταχείριση του προσωπικού του·

Εσωτερικοί έλεγχοι

9.  επισημαίνει ότι η επανεξέταση της κατάστασης εκ μέρους του Οργανισμού όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ICS) το 2014 δεν κατέδειξε σημαντικές αδυναμίες· επισημαίνει, επίσης, ότι σε συνέχεια της επανεξέτασης της κατάστασης ο Οργανισμός θεωρεί ότι συμμορφώνεται προς τις ελάχιστες απαιτήσεις κάθε ICS· καλεί τον Οργανισμό να συνεχίσει να ενισχύει τους εσωτερικούς ελέγχους του και να εξασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία των ελέγχων που καθιέρωσε και τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων του·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

10.  επισημαίνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διεξήγαγε έλεγχο στον Οργανισμό σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο ελέγχων της για τον Οργανισμό για την περίοδο 2013-2015 με αντικείμενο την ανάπτυξη πλαισίου κατευθυντήριων γραμμών και γνωμοδότησης για τους κώδικες δικτύου· επισημαίνει ότι στο πλαίσιο του ελέγχου η IAS εντόπισε τομείς που επιδέχονται βελτίωση και εξέδωσε μία σύσταση χαρακτηριζόμενη «πολύ σημαντική» και πέντε συστάσεις χαρακτηριζόμενες «σημαντικές»·

11.  διαπιστώνει ότι, ανταποκρινόμενος στις συστάσεις που διατυπώθηκαν από την IAS, ο Οργανισμός κατάρτισε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν· επισημαίνει ότι η IAS ενέκρινε το σχέδιο δράσης δεχόμενη ότι αντιμετωπίζει επαρκώς τους κινδύνους που εντοπίστηκαν·

12.  επισημαίνει ότι 10 από τις 11 συστάσεις που εξέδωσε η IAS σε συνέχεια του ελέγχου της το 2013 έχουν κλείσει, ενώ μία, χαρακτηριζόμενη «σημαντική» στον έλεγχο του 2013, αναφέρεται ως εν μέρει υλοποιηθείσα και αναμενόταν να ολοκληρωθεί μέσα το 2015·

Επιδόσεις

13.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός επανεξέτασε το σύστημα των βασικών δεικτών επιδόσεών του (KPI) και καθιέρωσε μια διάκριση μεταξύ των δεικτών επιδόσεων και των KPI, ώστε να μπορεί η διοίκηση να κρίνει καλύτερα αν έχουν επιτευχθεί οι γενικοί στόχοι του Οργανισμού· επισημαίνει ότι το νέο σύστημα επρόκειτο να εφαρμοστεί το 2015, στο πλαίσιο της νέας διάρθρωσης του προγράμματος εργασιών του Οργανισμού·

14.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι προκειμένου να καταγράφονται και να παρακολουθούνται οι δημοσιονομικές πράξεις, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί το ABAC, το σύστημα λογιστικής που χρησιμοποιεί και η Επιτροπή, με το σύστημα SAP ενσωματωμένο ως υποστήριξη για το λογιστικό μέρος·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

15.  δηλώνει ότι η ετήσια έκθεση του Οργανισμού θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση προς τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας· καλεί τον Οργανισμό να περιλάβει ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τα θέματα αυτά στην ετήσια έκθεσή του·

Λοιπά σχόλια

16.  επισημαίνει ότι με βάση τη συμφωνία για την έδρα μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους υποδοχής θα ιδρυθεί Ευρωπαϊκό Σχολείο στο κράτος μέλος υποδοχής· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι τέσσερα και πλέον έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, το Ευρωπαϊκό Σχολείο δεν έχει ιδρυθεί ακόμη· επισημαίνει τη διαβεβαίωση του Οργανισμού ότι η κυβέρνηση του κράτους μέλους υποδοχής αξιολογεί τις αναγκαίες νομικές τροποποιήσεις και ρυθμίσεις για την εξεύρεση της βέλτιστη λύσης· παροτρύνει τον Οργανισμό και το κράτος μέλος υποδοχής να αντιμετωπίσουν το θέμα και καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων·

17.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ακεραιότητα και να βελτιωθεί το ηθικό πλαίσιο με καλύτερη εφαρμογή των κωδίκων δεοντολογίας και των ηθικών αρχών, ούτως ώστε να ενισχυθεί μια κοινή και ουσιαστική νοοτροπία ακεραιότητας·

°

°  °

18.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2016](15) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 18.

(2)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 18.

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 211, 14.8.2009, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 18.

(8)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 18.

(9)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 211, 14.8.2009, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(13)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (ΕΕ L 326, 8.12.2011, σ. 1).

(14)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1348/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L 363, 18.12.2014, σ. 121).

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2016)0000.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου