Postup : 2015/2191(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0087/2016

Predkladané texty :

A8-0087/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.24
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0160

SPRÁVA     
PDF 549kWORD 104k
7.4.2016
PE 569.736v02-00 A8-0087/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014

(2015/2191(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014

(2015/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(4), a najmä na jeho článok 24,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0087/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014

(2015/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(10), a najmä na jeho článok 24,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0087/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky má podobu uvedenú v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014

(2015/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0087/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sumu 10 880 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 8,80 %; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2014 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  berie na vedomie informácie uvedené v správe Dvora audítorov, že v súvislosti s dvomi pripomienkami uvedenými v správe Dvora audítorov za rok 2012, ktoré boli v správe Dvora audítorov za rok 2013 označené ako „prebiehajúce“, boli prijaté nápravné opatrenia a obe odporúčania sú teraz v správe Dvora audítorov označené ako „dokončené“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2013, boli prijaté nápravné opatrenia a dve pripomienky sú teraz označené ako „dokončené“, zatiaľ čo jedna pripomienka je označená ako „nevzťahuje sa“;

2.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že:

  vysoký hotovostný zostatok vo výške 5 500 000 EUR na konci roka, ktorý čiastočne vyplýva z príjmov z opravného rozpočtu v súvislosti s vykonávaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011(13) (ďalej len „nariadenie REMIT“), sa počas roka 2014 vyrovnával a ku koncu roka 2014 sa znížil na 3 300 000 EUR; s uspokojením poznamenáva, že v správe Dvora audítorov sa následné opatrenie uvádza ako dokončené;

  správna rada agentúry prijala 31. januára 2015 revidovanú politiku predchádzania konfliktom záujmov a ich riešenia; ďalej berie na vedomie, že táto nová politika sa vzťahuje na zamestnancov agentúry, členov a náhradníkov všetkých troch rád agentúry, ako aj predsedov a podpredsedov pracovných skupín agentúry a zvolávateľov osobitných skupín, ktorí môžu riadiť činnosť pracovných skupín agentúry;

  väčšina životopisov a vyhlásení o záujmoch členov správnej rady agentúry, predsedov a podpredsedov pracovných skupín agentúry a zvolávateľov osobitných skupín bola zverejnená na webovej stránke agentúry; vyzýva agentúru, aby v súlade so svojou politikou bezodkladne preskúmala a uverejnila zostávajúce životopisy a vyhlásenia o záujmoch;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že výsledkom úsilia o monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 2014 bola miera plnenia rozpočtu na úrovni 95 %, čím sa dosiahol plánovaný cieľ agentúry, hoci v porovnaní s rokom 2013 to predstavuje zníženie o 2,53 %; okrem toho konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 69,84 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 14,84 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov je nižšia ako cieľ agentúry stanovený na 75 %, a to najmä v dôsledku obnovenia ročných zmlúv agentúry alebo rokovaní o nich ku koncu roka, ako aj v dôsledku viacročného charakteru projektu REMIT;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nedosiahla žiadna dohoda o príspevku na agentúru od štátov Európskeho združenia voľného obchodu, keďže tretí energetický balík ešte nie je začlenený do Dohody o Európskom hospodárskom priestore;

Záväzky a prenosy

5.  berie na vedomie, že prenesené rozpočtové prostriedky týkajúce sa hlavy II (administratívne výdavky) dosiahli 980 000 EUR, čo predstavuje 41 % rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky); ďalej poznamenáva, že uvedené prenosy súviseli najmä so štúdiami súvisiacimi s vykonávaním nariadenia REMIT, ako aj s ročnými zmluvami, ktoré sa obnovujú koncom roka;

6.  berie na vedomie, že do roku 2015 sa v rámci hlavy III preniesla celková suma 1 570 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo predstavuje 62 % viazaných rozpočtových prostriedkov na operačné výdavky; ďalej konštatuje, že miera prenosov v rámci hlavy III sa znížila o 29 % v porovnaní s rokom 2013; zdôrazňuje, že tieto prenosy súviseli hlavne s komplexnými viacročnými činnosťami spojenými s vykonávaním nariadenia REMIT, pre ktoré sa vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014(14) prijalo 17. decembra 2014;

7.  berie na vedomie, že v správe Dvora audítorov sa uvádza, že na konci roka 2014 agentúra uskutočnila dve platby predbežného financovania vo výške 1 560 000 EUR, ktoré pochádzajú z rozpočtových prostriedkov prijatých na základe opravného rozpočtu koncom roka 2013; konštatuje, že uvedené platby sa týkali zmlúv o poskytovaní služieb v súvislosti s REMIT v období rokov 2015 – 2017; berie na vedomie, že agentúra musela pozastaviť vykonávanie časti projektu REMIT v dôsledku toho, že k prijatiu nariadenia REMIT došlo neskôr, než sa pôvodne predpokladalo; rozumie, že tieto platby agentúre umožnia financovať jej budúce činnosti týkajúce sa REMIT a uzavreté zmluvy tak, ako sa povodne plánovalo; zdôrazňuje však, že hoci má vykonávanie nariadenia REMIT komplexnú a viacročnú povahu, vysoké prenosy a platby v rámci predbežného financovania sú v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; konštatuje, že agentúra by mala pokračovať v zlepšovaní plánovania a vykonávania svojho ročného rozpočtu;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.  s uspokojením konštatuje, že v apríli 2014 agentúra prijala revidovanú politiku týkajúcu sa postupov prijímania zamestnancov a práce výberových komisií; ďalej poznamenáva, že táto politika zahŕňa osobitné podmienky pre pohovory a písomné testy, ako aj prísne ustanovenia na zabezpečenie anonymity kandidátov; berie na vedomie tvrdenie agentúry, že touto politikou sa zaistí pokrok, pokiaľ ide o jej záväzok k transparentnosti a rovnakému zaobchádzaniu so zamestnancami;

Vnútorná kontrola

9.  berie na vedomie, že z preskúmania stavu agentúry týkajúceho sa implementácie noriem vnútornej kontroly nevyplynuli v roku 2014 žiadne závažné nedostatky; ďalej berie na vedomie, že v nadväznosti na preskúmanie stavu samotná agentúra usudzuje, že spĺňa minimálne požiadavky všetkých noriem vnútornej kontroly; vyzýva agentúru, aby pokračovala v posilňovaní svojej vnútornej kontroly a zabezpečila, aby zavedená kontrola účinne fungovala a prispievala k dosiahnutiu jej cieľov;

Vnútorný audit

10.  poznamenáva, že Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) vykonal audit agentúry v súlade so svojím strategickým plánom auditov agentúry na roky 2013 – 2015 na tému Tvorba rámcových usmernení a stanovísk k sieťovým predpisom; berie na vedomie, že počas auditu IAS zistil oblasti vyžadujúce zlepšenie a vydal jedno odporúčanie označené ako veľmi dôležité, ako aj päť odporúčaní označených ako dôležité;

11.  konštatuje, že v reakcii na odporúčania IAS agentúra vypracovala akčný plán na vyriešenie zistených nedostatkov; poznamenáva, že IAS potvrdil, že akčný plán rieši zistené riziká primeraným spôsobom;

12.  konštatuje, že 10 z 11 odporúčaní, ktoré IAS vydal v rámci auditu v roku 2013, bolo uzavretých, zatiaľ čo pri jednom odporúčaní označenom ako dôležité v rámci auditu v roku 2013 sa uvádza, že sa čiastočne vykonalo a treba ho dokončiť v roku 2015;

Výkonnosť

13.  berie na vedomie, že agentúra preskúmala svoj systém kľúčových ukazovateľov výkonnosti a v rámci tohto preskúmania zaviedla rozlišovanie medzi ukazovateľmi výkonnosti a kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti, čo má vedeniu agentúry poskytovať zreteľnejší prehľad o tom, či sa plnili jej celkové ciele; konštatuje, že nový systém sa začne uplatňovať v roku 2015 v rámci novej štruktúry pracovného programu agentúry;

14.  víta skutočnosť, že na zaznamenávanie a sledovanie rozpočtových operácií agentúra využíva ABAC, t. j. rovnaký finančný systém, ako používa Komisia, pričom systém SAP je integrovaný ako podpora pre funkcie účtovníctva;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

15.  konštatuje, že výročné správy agentúry by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní zásad transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva agentúru, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

Ďalšie poznámky

16.  poukazuje na to, že podľa dohody o sídle medzi agentúrou a hostiteľským členským štátom sa v tomto štáte zriadi európska škola; vyjadruje poľutovanie nad tým, že ani po viac než štyroch rokoch od nadobudnutia platnosti zmluvy európska škola nebola zriadená; berie na vedomie tvrdenie agentúry, že vláda hostiteľského členského štátu posudzuje potrebné právne zmeny a opatrenia s cieľom nájsť optimálne riešenie; nabáda agentúru a hostiteľský členský štát, aby vyriešili túto otázku, a vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o stave rokovaní;

17.  zdôrazňuje potrebu posilniť integritu a etický rámec prostredníctvom lepšieho vykonávania kódexov správania a etických zásad s cieľom posilniť spoločnú a skutočnú kultúru integrity;

°

°  °

18.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](15) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 18.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 18.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 18.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 18.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1).

(14)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 (Ú. v. EÚ L 363, 18.12.2014, s. 121).

(15)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne oznámenie