Förfarande : 2015/2180(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0088/2016

Ingivna texter :

A8-0088/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.28
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0164

BETÄNKANDE     
PDF 289kWORD 95k
7.4.2016
PE 569.742v02-00 A8-0088/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2014

(2015/2180(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2014

(2015/2180(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2014, med akademins svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja akademin ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakademin (CEPOL) och om upphävande av beslut 2000/820/RIF(4), särskilt artikel 16,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 543/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av rådets beslut 2005/681/RIF om inrättande av Europeiska polisakademin (Cepol),

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0088/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska polisakademin ansvarsfrihet för genomförandet av akademins budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska polisakademin, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska polisakademin för budgetåret 2014

(2015/2180(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2014, med akademins svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja akademin ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakademin (CEPOL) och om upphävande av beslut 2000/820/RIF(10), särskilt artikel 16,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 543/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av rådets beslut 2005/681/RIF om inrättande av Europeiska polisakademin (Cepol),

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0088/2016),

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisakademin framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska polisakademin för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska polisakademin, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2014

(2015/2180(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0088/2016),

A.  Enligt Europeiska polisakademins (nedan kallad akademin) räkenskaper för budgetåret 2014 uppgick den slutliga budgeten till 8 575 859 EUR, vilket är en ökning med 1,48 % jämfört med 2013. Akademins budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska polisakademin för budgetåret 2014 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att akademins räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013  

1.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att avseende två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2011 och som markerades som ”ej åtgärdade” i revisionsättens rapport för 2012 och ”pågående” i revisionsättens rapport för 2013, har korrigerande åtgärder vidtagits och båda rekommendationerna har i revisionsrättens rapport nu markerats som ”har genomförts”. Parlamentet noterar också i revisionsrättens rapport att avseende de tre kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 och som markerades som ”ej åtgärdade” eller ”pågående” i revisionsrättens rapport för 2013 har korrigerande åtgärder vidtagits och två är nu markerade som ”genomförda” och en som ”pågående”. Av de tre kommentarerna i revisionsrättens rapport för 2013 är två markerade i revisionsrättens rapport som ”pågående” och en som ”ej tillämplig”.

2.  Europaparlamentet noterar att akademin har meddelat följande:

-  I enlighet med akademins policy för förbyggande och hantering av intressekonflikter och meddelandet om skydd av personuppgifter till dem som uppgifterna berör, har akademin på sin webbplats publicerat intresseförklaringar från sin direktör, ställföreträdande direktör, chefen för företagstjänster samt från styrelsemedlemmarna. Intresseförklaringarna från akademins anställda, utstationerade nationella experter och andra personer som samarbetar direkt med akademin har inte offentliggjorts, för att begränsa den onödiga exponeringen av personuppgifter.

-  En serie åtgärder har vidtagits efter att akademin flyttat från Bramshill till sitt nyligen renoverade huvudkontor i Budapest för att garantera att akademin har en kostnadseffektiv och miljöanpassad arbetsmiljö.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för att följa upp budgeten 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 97,40 %, vilket innebär en ökning med 2,51 % från 94,89 % under 2013. Parlamentet konstaterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 82,40 %, vilket innebär en minskning med 6,74 % från 89,14 % under 2013.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet noterar i akademins slutliga räkenskaper att en stor andel gjorda åtaganden, motsvarande 1 287 094 EUR, förts över till nästföljande budgetår, vilket motsvarar 15 % av hela budgeten för 2014 och innebär en ökning med 4 % jämfört med 2013. Parlamentet ser i revisionsrättens rapport att överföringarna är stora i avdelning II (administrativa utgifter) och uppgår till 383 940 EUR (59 %), vilket innebär en ökning med 29 % jämfört med 145 414 EUR (30 %) 2013. Dock konstaterar parlamentet att överföringarna till nästföljande budgetår är större än föregående år huvudsakligen på grund av att akademin flyttat sitt huvudkontor, vilket skedde i oktober 2014 samt på grund av att fakturor gällande utbildningar under perioden januari–februari 2015 inte hade inkommit före årsskiftet.

5.  Europaparlamentet noterar med oro hur stor andel av de ingångna åtaganden som förts över från 2013 som förfallit, nämligen 129 828 EUR (15%). Parlamentet framhåller att den stora andelen förfallna överföringar till största delen berodde på att Matrixprojektet las ned och på att lägre kostnader än beräknat skulle ersättas i enlighet med bidragsöverenskommelserna för 2013. Akademin uppmanas att göra en ordentlig användaranalys för liknande projekt och se till att man får in tillförlitligare information från sina bidragstagare när man beräknar bidragskostnaderna. Parlamentet framhåller att den stora andelen förfallna överföringar som beror på att lägre kostnader än beräknat skulle ersättas i enlighet med bidragsöverenskommelserna för året innan, är ett återkommande fenomen i akademins budgetförvaltning, och att akademin därför noga bör undersöka detta. Dessutom noterar parlamentet att 14 % av de anslag som fördes över i avdelning III, och som huvudsakligen rörde utbildning och kommunikationsverksamhet, drogs tillbaka.

6.  Europaparlamentet framhåller att akademin förbättrade sitt system för uppföljning av budgeten genom att införa månatliga budgetrapporter och regelbundna möten med alla sysselsatta inom finansieringsområdet för att analysera och minimera potentiella överföringar till följande år. Parlamentet noterar att detta har lett till att det under de senaste fem åren har skett en fortlöpande minskning, procentuellt sett, av överföringar mellan budgetår och av förfallna anslag. Europaparlamentet uppmanar akademin att ytterligare minska andelen åtaganden som förs över till påföljande budgetår och att hålla den så låg som möjligt.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

7.  Europaparlamentet erfar från akademin att den har antagit riktlinjer för att poängsätta sökande samt en matris för att rangordna de intressantaste kandidaterna, som kopplar poängsättningen till de bakomliggande bedömningarna; båda används av urvalskommittén vid rekryteringsförfaranden. Dessa riktlinjer användes vid den rekryteringsomgång som inleddes i april 2014. Akademin uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om den slutliga utvärderingen av riktlinjerna så snart som de har utvärderats av revisionsrätten och kommissionens tjänst för internrevision (IAS). Parlamentet uppmanar akademin att utan dröjsmål föra in eventuella nödvändiga förbättringar i riktlinjerna.

8.  Europaparlamentet uppmanar akademin att strikt tillämpa de åtgärder som rör skönsmässiga befogenheter och uteslutning i samband med offentliga upphandlingar, och att i varje enskilt fall göra ordentliga bakgrundskontroller och tillämpa uteslutningskriterier för att utestänga företag om det föreligger någon intressekonflikt, något som är ytterst viktigt för att skydda unionens ekonomiska intressen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

9.  Europaparlamentet noterar att de partner och intressenter som akademin samarbetar med för att uppnå sina mål består av unionsorgan inom brottsbekämpning och liknande områden samt utbildningsorgan i Europa, bland vilka nationella polisutbildningsinstitut spelar en viktig roll. Parlamentet erfar från akademin att man på grund av verksamhetens karaktär och den specifika kontext inom vilken man verkar, inte arbetar med lobbyister inom lagstiftningsområdet eller liknande verksamhetsområden.

10.  Europaparlamentet konstaterar att akademins årsrapporter skulle kunna spela en viktig roll för efterlevnaden när det gäller transparens, redovisningsansvar och integritet. Parlamentet uppmanar akademin att införa ett standardkapitel om dessa principer i sin årsrapport.

11.  Europaparlamentet kräver att de EU-institutioner och byråer som har infört uppförandekoder, däribland Europaparlamentet, skärper sina genomförandeåtgärder, som t.ex. kontroller av förklaringar om ekonomiska intressen.

12.  Europaparlamentet begär att akademin ska anta en tydlig strategi för visselblåsare och regler mot ”svängdörrsmetoder”. Parlamentet påminner akademin om att den måste anta bindande interna regler för visselblåsare i enlighet med kravet i artikel 22c i tjänsteföreskrifterna, som trädde i kraft den 1 januari 2014.

Internrevision

13.  Europaparlamentet ser i akademins årsrapport att samtliga IAS rekommendationer har åtgärdats. Efter att akademin hade översänt information om förbättringar, bekräftade IAS att två av dess rekommendationer var åtgärdade, medan återkoppling avseende de återstående tre rekommendationerna kommer att göras efter nästkommande skrivbordsgranskning eller uppföljande revision. Akademin uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om av översynens resultat, så snart de föreligger.

Resultat

14.  Europaparlamentet noterar att kostnaden för flytten från Storbritannien till Ungern har uppskattats till 1 006 515 EUR, av vilka 43 % har finansierats av akademin via besparingar som uppstår genom den lägre korrektionskoefficient för utbetalningar till personalen i Ungern. Parlamentet konstaterar att resten av beloppet har finansierats till lika delar av kommissionen och Storbritannien.

15.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att akademins styrelse 2014 la ut sin redovisningstjänst på entreprenad till kommissionen, för att kunna minska sina administrativa utgifter. Utnämningen av kommissionens räkenskapsförare till räkenskapsförare för akademin trädde i kraft i april 2014.

Övriga kommentarer

16.  Europaparlamentet uppmanar akademin att förbättra sina förfaranden och sin praxis syftande till skydd av unionens ekonomiska intressen, och att aktivt bidra till ett resultatorienterat ansvarsfrihetsförfarande.

°

°  °

17.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 4 april 2016(13) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

19.2.2016

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2014

(2015/2180(DEC))

Föredragande av yttrande: Monica Macovei

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens slutsatser att årsredovisningen för Europeiska polisakademin (Cepol) ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2014, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet konstaterar utifrån 2014 års rapport om akademins budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning att två viktiga händelser påverkade akademins ekonomiska resultat: utnämningen av kommissionens räkenskapsförare till akademins räkenskapsförare från och med den 1 april och akademins flytt från Bramshill (Storbritannien) till Budapest (Ungern) den 19 september–1 oktober.

3.  Europaparlamentet noterar att en stor andel (15 %) av de gjorda åtaganden som hade förts över till 2014 förföll på grund av att projektet Matrix lades ned och att de kostnader som skulle ersättas enligt bidragsöverenskommelsen för 2013 var lägre än beräknat. Parlamentet begär förbättringar i detta avseende, men är samtidigt fullt medvetet om att revisionsrätten anser att överföringar ofta är en följd av händelser som ligger utanför byråernas kontroll eller motiveras av att insatserna, upphandlingsförfarandena eller projekten är fleråriga i sin karaktär.

4.  Europaparlamentet noterar akademins svar på revisionsrättens kommentarer och de åtgärder som akademin har vidtagit under de senaste åren och som har lett till avsevärt mindre överföringar och förfallna medel samt akademins åtagande att se till att principen om budgetens ettårighet i budgetförordningen i högre grad respekteras och efterlevs.

5.  Europaparlamentet är oroat över att akademins rekryteringsförfarande ännu inte medger full insyn och att kraven på yrkeserfarenhet inte alltid överensstämde med genomförandebestämmelserna till akademins tjänsteföreskrifter. Parlamentet noterar att akademin antog riktlinjer för hur ansökande ska poängsättas (UG HR 001-2), och uppmanar enträget akademin att offentliggöra dessa riktlinjer. Parlamentet beklagar att det inte finns någon information om dessa riktlinjer i den årliga verksamhetsrapporten för 2014, och uppmanar akademin att inkludera den och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilken effekt riktlinjerna har på rekryteringsförfarandet.

6.  Europaparlamentet välkomnar antagandet och offentliggörandet av akademins strategi för förebyggande och hantering av intressekonflikter i november 2014. Parlamentet noterar att direktörens, biträdande direktörens och de flesta styrelseledamöters meritförteckningar och intresseförklaringar har offentliggjorts på akademins webbplats. Parlamentet uppmanar enträget akademin att offentliggöra samtliga styrelseledamöters och experters meritförteckningar och intresseförklaringar samt ett detaljerat organisationsschema. Parlamentet begär att akademin ska anta en tydlig strategi för visselblåsare och regler mot ”svängdörrsmetoder”. Parlamentet påminner akademin om att den måste anta interna bindande regler för visselblåsare i enlighet med artikel 22c i EU:s tjänsteföreskrifter, som trädde i kraft den 1 januari 2014.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

16.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

54

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 46.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 46.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 256, 1.10.2005, s. 63.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 46.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 46.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 256, 1.10.2005, s. 63.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande