Διαδικασία : 2015/2197(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0089/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0089/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.63
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0199

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 696kWORD 126k
7.4.2016
PE 571.629v02-00 A8-0094/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2197(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2197(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8–0053/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)(4), και ιδίως το άρθρο 4β,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0089/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης SESAR όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης SESAR, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2197(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8–0053/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)(10), και ιδίως το άρθρο 4β,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8–0089/2016),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης SESAR, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2197(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8–0089/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση SESAR (η «κοινή επιχείρηση») συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2007 με σκοπό τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του ερευνητικού προγράμματος για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (SESAR), με το οποίο επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση SESAR 2 αντικατέστησε την κοινή επιχείρηση SESAR τον Ιούνιο 2014 σύμφωνα με τη θέσπιση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 721/2014 του Συμβουλίου και παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας της κοινής επιχείρησης για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια SESAR διαιρούνται σε μία «φάση καθορισμού» (2004-2007) υπό την ευθύνη του οργανισμού Eurocontrol, μία «φάση ανάπτυξης» (2008-2016), χρηματοδοτούμενη από την περίοδο προγραμματισμού 2008-2013 την οποία διαχειρίζεται η κοινή επιχείρηση και μία «φάση εφαρμογής» (2014-2020) που εκτυλίσσεται παράλληλα με τη «φάση ανάπτυξης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη «φάση εφαρμογής» αναμένεται να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο η βιομηχανία και οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων με στόχο την ευρείας κλίμακας παραγωγή και εφαρμογή της νέας υποδομής για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα το 2007·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιχείρηση σχεδιάστηκε ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με ιδρυτικά μέλη την Ένωση και τον Eurocontrol·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός για τη φάση ανάπτυξης του σχεδίου SESAR ανέρχεται σε 2 100 000 000 EUR για την περίοδο 2008-2016 και χρηματοδοτείται ισομερώς από την Ένωση, τον Eurocontrol και τους συμμετέχοντες εταίρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

Γενικά

1.  επισημαίνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου βασίζεται σε πάρα πολλές γενικές παρατηρήσεις εις βάρος των εφαρμόσιμων και πιο εξειδικευμένων παρατηρήσεων· ζητεί συνεπώς ο λογιστικός έλεγχος να επικεντρώνεται περισσότερο στις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις, στην κατάσταση υλοποίησης των πολυετών σχεδίων (περιλαμβανομένης μιας σαφούς παρουσίασης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το αντίστοιχο έτος και για τα προηγούμενα έτη) και στα αποτελέσματα και την εφαρμογή τους·

2.  σημειώνει ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα οφείλουν να καταρτίζουν ετησίως έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση, και ότι οι πληροφορίες που παρείχε η κοινή επιχείρηση στην εν λόγω έκθεση δεν ήταν εναρμονισμένες και σε πολλές περιπτώσεις εμφάνιζαν ελλείψεις· η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο της έκθεσης·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι στο πρόγραμμα εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016 περιλαμβάνεται ειδική έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των επιδόσεων των κοινών επιχειρήσεων·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.  διαπιστώνει από την έκθεση για τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014 περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 13 119 600 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 121 942 760 EUR(13)·

5.  σημειώνει ότι το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ανήλθε σε 99,4% (έναντι 99,6% το 2013)· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ανήλθε σε 79,8% (έναντι 94,4% το 2013)(14)·

6.  σημειώνει την αναβολή, από τα τέλη του 2014 στις αρχές του 2015, τριών πληρωμών από τις 15 που αφορούν ετήσιες δηλώσεις δαπανών μελών· καλεί την κοινή επιχείρηση και τα μέλη της να υποβάλλουν εγκαίρως δηλώσεις δαπανών και να αποφεύγουν τις αναβολές, καθώς και να εξασφαλίζουν πάντα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των οικονομικών της πόρων·

7.  επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της κοινής επιχείρησης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2015, που επιτρέπει παρεκκλίσεις για τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013·

8.  επισημαίνει ότι, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η φάση ανάπτυξης της κοινής επιχείρησης περιελάμβανε εργασίες 16 μελών (περιλαμβανομένου του Eurocontrol) σε δραστηριότητες του προγράμματος, στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι από 100 ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς και υπεργολάβοι. χαιρετίζει το γεγονός ότι από τα 369 έργα του προγράμματος SESAR που εμπίπτουν στην 4η τροποποίησης της πολυμερούς συμφωνίας-πλαισίου (MFA), 348 (94%) βρίσκονταν υπό υλοποίηση ή είχαν ολοκληρωθεί(15).

9.  λαμβάνει υπόψη ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις για το 100% (556 εκατομμύρια EUR) των εισφορών συγχρηματοδότησης που οφείλουν η Ένωση και ο Eurocontrol στα λοιπά 15 μέλη (από την 1η Ιανουαρίου 2014) στο πλαίσιο της τέταρτης τροποποίησης της MFA· σημειώνει ακόμη ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2014 είχαν πραγματοποιηθεί πληρωμές για το 66% (369 εκατομμύρια EUR, ενώ το υπόλοιπο 34% (187 εκατομμύρια EUR) αναμένεται να καταβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017(16)·

10.  επισημαίνει την έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά τους εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους που διενήργησαν η SESAR και SESAR2· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να περιλαμβάνει, στις μελλοντικές εκθέσεις, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων, το σύνολο των ποσών που καλύπτονται και τα ευρήματα·

11.  σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού που διατίθεται στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (ΠΠ7) είναι 99,44% για τις αναλήψεις υποχρεώσεων (13 046 425 EUR από 13 119 600 EUR) και 79,82% για πληρωμές (97 328 996 EUR από 121 942 760 EUR)(17)· σημειώνει ακόμη ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών που διατίθενται στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· θεωρεί ότι, ελλείψει σαφούς διαχωρισμού μεταξύ πληροφοριών σχετιζόμενων με την εκτέλεση του ΠΠ7 και του «Ορίζων 2020», οι δείκτες αυτοί δεν εξασφαλίζουν πραγματική αποτίμηση επιδόσεων· καλεί την κοινή επιχείρηση να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τις εν λόγω πληροφορίες αναφορικά με το οικονομικό έτος 2014 και να περιλάβει χωριστά στις εκθέσεις των επόμενων ετών πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το ΠΠ7 και το «Ορίζων 2020»·

12.  παρατηρεί ότι τα προγράμματα της κοινής επιχείρησης που χρηματοδοτούνται από το ΠΠ7 βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη· λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι εν λόγω πιστώσεις παραμένουν διαθέσιμες μέχρι το 2016 λόγω των δημοσιονομικών κανόνων της κοινής επιχείρησης οι οποίοι της επιτρέπουν να ξαναεγγράφει τις πιστώσεις υποχρεώσεων και πληρωμών μέχρι τρία έτη από τη στιγμή που ακυρώνονται από τον προϋπολογισμό της κοινής επιχείρησης· προτρέπει την κοινή επιχείρηση να διενεργεί προσεκτικά τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού της, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την παράλληλη διεργασία·

13.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις περιορισμένες πληροφορίες όσον αφορά τις εισφορές σε είδος ή σε χρήμα· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να περιλαμβάνει, στις προσεχείς εκθέσεις του, σημεία αναφορικά με τη διαδικασία αποτίμησης και το επίπεδο εισφορών που καταβάλλονται σε είδος ή σε χρήμα για το ΠΠ7 και το «Ορίζων 2020», που θα πρέπει να παρουσιάζονται χωριστά·

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

14.  χαιρετίζει το γεγονός ότι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα το 2014 ήταν η εκκίνηση ενός νέου σχεδίου με αντικείμενο τις επιχειρήσεις γενικής αεροπορίας και στροφειοπτέρων(18)·

15.  επισημαίνει ότι, τον Ιούνιο 2014, η SESAR2 ανέλαβε τη δραστηριότητα της SESAR· σημειώνει ότι δεν υπάρχουν αρκετές και σαφείς πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση υλοποίησης των σχεδίων SESAR (ύψος πληρωμών, σχέδια πληρωμών για τα επόμενα έτη)·

Νομικό πλαίσιο

16.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της κοινής επιχείρησης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στις 25 Ιουνίου 2015 από το διοικητικό της συμβούλιο(19)·

Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής

17.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης διενήργησε ελέγχους για τους ανθρώπινους πόρους / προσλήψεις και για την επικύρωση των εγκρίσεων με τη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση και παρείχε και άλλες υπηρεσίες διασφάλισης και παροχής συμβουλών(20)·

18.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου διενήργησε έλεγχο της διαχείρισης κινδύνων τον οποίο ακολούθησε αξιολόγηση κινδύνων· μετά τον έλεγχο διατυπώθηκαν τρεις συστάσεις (από τις οποίες καμιά δεν αξιολογήθηκε ως «κρίσιμης σημασίας», δύο όμως αξιολογήθηκαν ως «πολύ σημαντικές» και μία ως «σημαντική») και έγιναν δεκτές· επί του παρόντος, έχει αρχίσει η υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης(21)·

19.  επιδοκιμάζει την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την κοινή επιχείρηση Clean Sky2, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεσμών και των συνεργειών·

20.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση δεν δημοσίευσε έκθεση για τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της· καλεί την κοινή επιχείρηση να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή την προαναφερθείσα έκθεση.

Διαχείριση κινδύνου

21.  αναγνωρίζει ότι, κατά τη διάρκεια του 2014, η κοινή επιχείρηση προέβη σε δύο μείζονες αναθεωρήσεις με σκοπό να επαναξιολογηθούν οι βασικοί κίνδυνοι του προγράμματος και οι σχετικές δράσεις μετριασμού· σημειώνει ότι από την αναθεώρηση προέκυψε ένας κατάλογος 33 προγραμμάτων και κινδύνων για την κοινή επιχείρηση, εννέα εκ των οποίων θεωρήθηκαν «εξαιρετικά σοβαροί κίνδυνοι» λόγω του βαθμού κρισιμότητάς τους· θεωρεί ότι μια σειρά εξωτερικών παραγόντων το 2014 οδήγησε σε αβεβαιότητα όσον αφορά το μέλλον του προγράμματος, καθώς και στον εντοπισμό υψηλότερου αριθμού κινδύνων από ό,τι συνήθως (αβέβαιες οικονομικές προβλέψεις, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και οργανωτικές αλλαγές στην κοινή επιχείρηση και στη γενική διεύθυνση αναφοράς, κ.λπ.)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχουν εφαρμοστεί ή εφαρμόζονται συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες από την κοινή επιχείρηση·

Ρόλος της κοινής επιχείρησης

22.  τονίζει τον καίριο ρόλο της κοινής επιχείρησης στον συντονισμό και στην υλοποίηση των ερευνών για το έργο SESAR, το οποίο αποτελεί έργο πυλώνα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού· επισημαίνει επίσης ότι το 2014 σηματοδοτεί την έναρξη της φάσης εφαρμογής του σχεδίου SESAR· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δημιουργία θέσης διαχειριστή της ανάπτυξης για το SESAR, που υποβάλλει εκθέσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή νέων επιχειρησιακών λύσεων και τεχνολογικών βελτιώσεων που έχουν αναπτυχθεί από το SESAR, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική ανάπτυξή του·

23.  ενθαρρύνει την κοινή επιχείρηση και τον διαχειριστή ανάπτυξης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αυξήσουν τον αριθμό και την ποιότητα των έργων που προτείνονται στο πλαίσιο του προγράμματος μεταφορών της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ)· υπενθυμίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη διαδικασία προϋπολογισμού, υπέρ της πλήρους ανάκτησης των ποσών που μεταφέρθηκαν από τη ΔΣΕ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων·

24.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η φάση ανάπτυξης της κοινής επιχείρησης περιλάμβανε τις εργασίες 16 μελών (συμπεριλαμβανομένου του Eurocontrol) με αντικείμενο δραστηριότητες του προγράμματος στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 100 ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς και υπεργολάβοι· σημειώνει ότι από τα 369 έργα του προγράμματος SESAR, τα 348 (94%) ήταν υπό εκτέλεση ή είχαν ολοκληρωθεί.

18.2.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2197(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Inés Ayala Sender

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κανονικότητα των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης (εφεξής «η επιχείρηση») για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (SESAR), όπως διαπιστώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014·

2.  επισημαίνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της επιχείρησης για το έτος 2014 ανήλθε σε 13,1 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 121,9 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, τα δε ποσοστά εκτέλεσης ήταν 99,4% και 79,8% αντίστοιχα·

3.  σημειώνει την αναβολή, από τα τέλη του 2014 στις αρχές του 2015, τριών πληρωμών από τις 15 που αφορούν ετήσιες δηλώσεις δαπανών μελών· καλεί την επιχείρηση και τα μέλη της να υποβάλλουν εγκαίρως δηλώσεις δαπανών και να αποφεύγουν τις αναβολές, καθώς και να εξασφαλίζουν πάντα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των οικονομικών της πόρων·

4.  επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της κοινής επιχείρησης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2015, που επιτρέπει παρεκκλίσεις για τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013·

5.  τονίζει τον καίριο ρόλο της επιχείρησης στον συντονισμό και στην υλοποίηση των ερευνών για το έργο SESAR, το οποίο αποτελεί έργο πυλώνα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού· σημειώνει επίσης ότι το 2014 σηματοδοτεί την έναρξη της φάσης εφαρμογής του προγράμματος SESAR· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δημιουργία θέσης διαχειριστή της ανάπτυξης για το SESAR, που υποβάλλει εκθέσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή νέων επιχειρησιακών λύσεων και τεχνολογικών βελτιώσεων που έχουν αναπτυχθεί από το SESAR, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική ανάπτυξή του·

6.  ενθαρρύνει την επιχείρηση και τον διαχειριστή ανάπτυξης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αυξήσουν τον αριθμό και την ποιότητα των έργων που προτείνονται στο πλαίσιο του προγράμματος μεταφορών της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ)· υπενθυμίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη διαδικασία προϋπολογισμού, υπέρ της πλήρους ανάκτησης των ποσών που μεταφέρθηκαν από τη ΔΣΕ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·

7.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η φάση ανάπτυξης της επιχείρησης περιλάμβανε τις εργασίες 16 μελών (συμπεριλαμβανομένου του Eurocontrol) με αντικείμενο δραστηριότητες του προγράμματος στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 100 ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς και υπεργολάβοι· σημειώνει ότι από τα 369 έργα του προγράμματος SESAR, τα 348 (94%) ήταν υπό εκτέλεση ή είχαν ολοκληρωθεί·

8.  σημειώνει ότι από τις εισφορές συγχρηματοδότησης ύψους 595 εκατομμυρίων EUR που οφείλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Eurocontrol στα λοιπά 15 μέλη (από την 1η Ιανουαρίου 2014), στις 31 Δεκεμβρίου 2014 είχαν αναληφθεί υποχρεώσεις για το 100% και είχαν πραγματοποιηθεί πληρωμές για το 66% (369 εκατομμύρια EUR), ενώ το υπόλοιπο 34% (187 εκατομμύρια EUR) αναμένεται να καταβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η επιχείρηση έχει ενισχύσει τα υφιστάμενα ειδικά μέτρα για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων· αναγνωρίζει ότι, ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των υπαλλήλων που αποσπώνται στην επιχείρηση από τα μέλη της έχει περιοριστεί σε λίγες θέσεις κομβικής σημασίας·

10.  αναγνωρίζει ότι, κατά τη διάρκεια του 2014, η επιχείρηση προέβη σε δύο μείζονες αναθεωρήσεις με σκοπό να επαναξιολογηθούν οι βασικοί κίνδυνοι του προγράμματος και οι σχετικές δράσεις μετριασμού· σημειώνει ότι από την αναθεώρηση προέκυψε ένας κατάλογος 33 προγραμμάτων και κινδύνων για την κοινή επιχείρηση (ΚΕ) SESAR, εννέα εκ των οποίων θεωρήθηκαν «εξαιρετικά σοβαροί κίνδυνοι» λόγω του βαθμού κρισιμότητάς τους· θεωρεί ότι μια σειρά εξωτερικών παραγόντων το 2014 οδήγησε σε αβεβαιότητα όσον αφορά το μέλλον του προγράμματος, καθώς και στον εντοπισμό υψηλότερου αριθμού κινδύνων από ό,τι συνήθως (αβέβαιες οικονομικές προβλέψεις, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και οργανωτικές αλλαγές στην ΚΕ SESAR και στη γενική διεύθυνση αναφοράς, κ.λπ.)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχουν εφαρμοστεί ή εφαρμόζονται συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες από την επιχείρηση·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η επιχείρηση προετοιμάζει επί του παρόντος λεπτομερή έκθεση, η οποία αναμένεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015, σχετικά με τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των έργων που έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και των συνεισφορών από τα μέλη της, και εκτιμά ότι αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της διαφάνειας και στην υποστήριξη αυτής της σύμπραξης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα·

12.  προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της επιχείρησης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2014.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriel Mato

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 422, 17.12.2015, σ. 70.

(2)

ΕΕ C 422, 17.12.2015, σ. 72.

(3)

ΕΕ L 298, 16.9.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 64, 2.3.2007, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 422, 17.12.2015, σ. 70.

(8)

ΕΕ C 422, 17.12.2015, σ. 72.

(9)

ΕΕ L 298, 16.9.2002, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 64, 2.3.2007, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(13)

  Έκθεση του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2014, Παράρτημα I, σ. 2.

(14)

  Έκθεση του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2014, σ. 7.

(15)

  Έκθεση του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2014, σ. 7.

(16)

  Έκθεση του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2014, σ. 7.

(17)

  Οριστικοί λογαριασμοί της SESAR - σ. 36

(18)

  Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, σ. 33.

(19)

  Έκθεση του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2014, σ. 8.

(20)

  Έκθεση του ΕΕΣ για το οικονομικό έτος 2014, σ. 8.

(21)

  Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, σ. 119.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου