Procedura : 2015/2197(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0089/2016

Teksty złożone :

A8-0089/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.63
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0199

SPRAWOZDANIE     
PDF 693kWORD 126k
7.4.2016
PE 571.629v02-00 A8-0089/2016

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR na rok budżetowy 2014

(2015/2197(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu

 1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR na rok budżetowy 2014

(2015/2197(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Wspólnego Przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)(4), w szczególności jego art. 4b,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0089/2016),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2014

(2015/2197(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsięwzięcia(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(8), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Wspólnego Przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)(10), w szczególności jego art. 4b,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(11),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0089/2016),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2014;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR na rok budżetowy 2014

(2015/2197(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0089/2016),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie SESAR („Wspólne Przedsięwzięcie”) zostało ustanowione w lutym 2007 r. z myślą o wdrożeniu europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR), który ma na celu unowocześnienie zarządzania ruchem w Europie;

B.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 2 zastąpiło Wspólne Przedsięwzięcie SESAR w czerwcu 2014 r. zgodnie z przyjętym rozporządzeniem Rady (UE) nr 721/2014 i wydłużyło czas trwania Wspólnego Przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2024 r.;

C.  mając na uwadze, że projekt SESAR dzieli się na „fazę definicji” (2004–2007) przeprowadzoną przez Eurocontrol, pierwszą „fazę rozwoju” (2008–2016), finansowaną ze środków na okres programowania 2008–2013 i zarządzaną przez Wspólne Przedsięwzięcie oraz „fazę rozmieszczenia” (2014–2020) prowadzoną równolegle do „fazy rozwoju”; mając na uwadze, że faza rozmieszczenia ma być prowadzona przez branżę i zainteresowane podmioty w celu utworzenia i wdrażania na dużą skalę nowej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym;

D.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie podjęło autonomiczną działalność w 2007 r.;

E.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie zostało nakreślone jako partnerstwo publiczno-prywatne, którego członkami założycielskimi są Unia i Eurocontrol;

F.  mając na uwadze, że budżet przeznaczony na fazę rozwoju projektu SESAR na lata 2008–2016 wynosi 2 100 000 000 EUR i ma być w równych częściach zapewniony przez Unię, Eurocontrol oraz uczestniczących w projekcie partnerów publicznych i prywatnych,

Uwagi ogólne

1.  zauważa, że sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego opiera się na zbyt wielu ogólnych uwagach, z pominięciem istotnych, szczegółowych informacji; apeluje zatem o przeprowadzenie kontroli ściślej ukierunkowanej na roczne wyniki finansowe, stan realizacji projektów wieloletnich (w tym przejrzystą prezentację wykonania budżetu na dany rok i lata poprzednie) oraz wyniki i ich wdrożenie;

2.  zauważa, że instytucje i organy mają obowiązek sporządzać co roku sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami oraz że informacje przekazane w tym sprawozdaniu przez Wspólne Przedsięwzięcie były niespójne i często niekompletne; Komisja powinna opracować wytyczne dotyczące charakteru i zawartości sprawozdania;

3.  zauważa, że w programie prac Trybunału Obrachunkowego na 2016 r. uwzględniono opracowanie specjalnego sprawozdania dotyczącego kontroli wspólnych przedsięwzięć pod kątem osiąganych przez nie wyników;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.  odnotowuje, że zgodnie z ostatecznym rocznym sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia na rok budżetowy 2014 przewidywał środki na zobowiązania w wysokości 13 119 600 EUR oraz środki na płatności w wysokości 121 942 760 EUR(13);

5.  odnotowuje, że wskaźnik wykorzystania środków na zobowiązania wyniósł 99,4% (w 2013 r. – 99,6%); zauważa ponadto, że wskaźnik wykorzystania środków na płatności wyniósł 79,8 % (w 2013 r. – 94,4 %)(14);

6.  odnotowuje przełożenie z końca 2014 r. na początek 2015 r. trzech z piętnastu płatności dotyczących rocznych zestawień wydatków poniesionych przez członków; zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia i jego członków o przedkładanie zestawień kosztów w odpowiednim czasie i unikanie przekładania płatności oraz o dopilnowanie, by zarządzanie zasobami finansowymi było zawsze należyte;

7.  zauważa, że w dniu 25 czerwca 2015 r. zarząd przyjął przepisy finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na okres programowania 2014–2020, po przyjęciu w dniu 4 czerwca 2015 r. przez Komisję decyzji wykonawczej upoważniającej do odstępstw w stosowaniu przepisów finansowych Wspólnego Przedsięwzięcia od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013;

8.  zwraca uwagę, że na dzień 31 grudnia 2014 r. faza opracowywania Wspólnego Przedsięwzięcia obejmowała prace 16 członków (w tym Eurocontrol) w ramach działalności programowej, w których uczestniczyło ponad 100 podmiotów prywatnych i publicznych oraz podwykonawców; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że spośród 369 projektów SESAR uwzględnionych w decyzji o czwartej zmianie wielostronnej umowy ramowej realizowano lub ukończono 348 (94%)(15);

9.  uwzględnia fakt, że zaciągnięto zobowiązania na 100% (556 mln EUR) wkładów w ramach współfinansowania wpłacanych przez Unię i Eurocontrol pozostałym 15 członkom (od dnia 1 stycznia 2014 r.) w ramach czwartej wielostronnej umowy ramowej; ponadto odnotowuje, że 66% tej kwoty (369 mln EUR) wypłacono do dnia 31 grudnia 2014 r., natomiast pozostałe 34% (187 mln EUR) ma zostać wypłacone do dnia 31 grudnia 2017 r.(16);

10.  zauważa brak informacji o kontroli ex post przeprowadzonych przez SESAR i SESAR 2; wzywa Trybunał Obrachunkowy do uwzględnienia w przyszłych sprawozdaniach informacji o liczbie kontroli ex post, ogólnej kwocie poddanej kontroli i ustaleniach z tych kontroli;

11.  zauważa, że budżet 7. programu ramowego (7PR) wykonano w 99,44 % w odniesieniu do środków na zobowiązania (13 046 425 EUR z 13 119 600 EUR) i 79,82 % w odniesieniu do środków na płatności (97 328 996 EUR ze 121 942 760 EUR)(17); zauważa ponadto, że nie przedstawiono danych liczbowych dotyczących środków na zobowiązania i płatności dla programu Horyzont 2020; uważa, że wobec braku jasnego rozdziału między informacjami o wykonaniu budżetów 7PR i programu Horyzont 2020 wskaźniki te nie gwarantują faktycznej oceny wyników; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do dostarczenia organowi udzielającemu absolutorium takich informacji w odniesieniu do roku budżetowego 2014 oraz do uwzględniania osobno w przyszłych sprawozdaniach informacji dotyczących wykonania budżetu dla 7PR i programu Horyzont 2020;

12.  odnotowuje, że programy realizowane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, finansowane ze środków 7PR są nadal w toku; zauważa, że środki te pozostają dostępne do 2016 r., ponieważ regulamin finansowy Wspólnego Przedsięwzięcia zezwala na ponowne zapisanie w budżecie środków na zobowiązania i płatności do trzech lat po ich anulowaniu z budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia; zachęca Wspólne Przedsięwzięcie do ostrożnego planowania budżetu, z należytym uwzględnieniem procesu równoległego;

13.  ubolewa nad skąpymi informacjami na temat wkładów niepieniężnych i pieniężnych; wzywa Trybunał Obrachunkowy do uwzględnienia w przyszłych sprawozdaniach zapisów dotyczących procedury oceny i poziomu wniesionych wkładów niepieniężnych i pieniężnych osobno dla 7PR i programu Horyzont 2020;

Zaproszenia do składania wniosków

14.  z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości fakt, że jednym z dużych sukcesów w 2014 r. było rozpoczęcie nowego projektu dotyczącego ogólnych operacji lotniczo-śmigłowcowych(18);

15.  zauważa, że SESAR2 przejęło działalność SESAR w czerwcu 2014 r.; zauważa, że brak jest wystarczająco jasnych informacji dotyczących stanu realizacji projektów prowadzonych w ramach SESAR (poziom płatności, plan płatności na kolejne lata);

Ramy prawne

16.  odnotowuje, że regulamin finansowy Wspólnego Przedsięwzięcia na okres programowania 2014–2020 został przyjęty przez zarząd w dniu 25 czerwca 2015 r.(19);

Jednostka kontroli wewnętrznej i Służba Audytu Wewnętrznego Komisji

17.  odnotowuje, że jednostka audytu wewnętrznego Wspólnego Przedsięwzięcia przeprowadziła kontrole działów kadr/rekrutacji oraz walidacji zatwierdzeń transakcji w systemie rachunkowości memoriałowej, a także inne działania konsultacyjne i służące uzyskaniu pewności(20);

18.  odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła kontrolę zarządzania ryzykiem, a następnie dokonała oceny ryzyka; po kontroli wydano trzy zalecenia (żadne nie było „o znaczeniu krytycznym”, ale dwa uznano za „bardzo ważne”, a jedno za „ważne”), które zostały przyjęte; wdrażany jest stosowny plan działania(21);

19.  z zadowoleniem przyjmuje podpisanie porozumienia o współpracy ze Wspólnym Przedsięwzięciem „Czyste Niebo 2” w celu wzmocnienia powiązań i synergii;

20.  wyraża ubolewanie z powodu faktu, że Wspólne Przedsięwzięcie nie opublikowało sprawozdania w sprawie społeczno-gospodarczych skutków swojej działalności; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do przekazania organowi udzielającemu absolutorium tego ww. sprawozdania;

Zarządzanie ryzykiem

21.  odnotowuje, że w 2014 r. Wspólne Przedsięwzięcie przeprowadziło dwa ważne przeglądy, aby ocenić główne zagrożenia programowe i odnośne działania łagodzące; zauważa, że przegląd poskutkował sporządzeniem listy 33 zagrożeń dotyczących programu i Wspólnego Przedsięwzięcia, z których dziewięć uznano za najpoważniejsze z uwagi na ich krytyczny poziom; jest zdania, że w 2014 r. kilka czynników zewnętrznych spowodowało niepewność co do przyszłości programu i stwierdzenie większej liczby zagrożeń niż zazwyczaj (niepewne prognozy gospodarcze, nowe wieloletnie ramy finansowe oraz zmiany organizacyjne we Wspólnym Przedsięwzięciu i w odnośnej DG itp.); z zadowoleniem przyjmuje, że Wspólne Przedsięwzięcie zrealizowało bądź realizuje szczegółowe działania zaradcze;

Rola Wspólnego Przedsięwzięcia

22.  podkreśla kluczową rolę, jaką Wspólne Przedsięwzięcie odgrywa w koordynacji i realizacji badań prowadzonych w ramach projektu SESAR stanowiącego podstawę jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej; odnotowuje również, że w roku 2014 rozpoczęła się faza rozmieszczenia projektu SESAR; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje powołanie kierownika procesu realizacji SESAR, którego zadaniem jest monitorowanie wdrażania nowych rozwiązań operacyjnych i usprawnień technologicznych opracowanych przez SESAR oraz sprawozdawczość w tym zakresie, a także zapewnienie ich skutecznego stosowania;

23.  zachęca Wspólne Przedsięwzięcie i kierownika procesu realizacji, aby we współpracy z państwami członkowskimi zwiększyli liczbę i podnieśli jakość projektów proponowanych w programie w dziedzinie transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”; przypomina stanowisko, jakie Parlament Europejski zajął w procedurze budżetowej, kiedy opowiedział się za odzyskaniem łącznych kwot przeniesionych z instrumentu „Łącząc Europę” do Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych;

24.  zwraca uwagę, że od dnia 31 grudnia 2014 r. faza rozwojowa Wspólnego Przedsięwzięcia obejmowała prace 16 członków (w tym Eurocontrol) w ramach działalności programowej, w których uczestniczyło ponad 100 podmiotów prywatnych i publicznych oraz podwykonawców; zauważa, że z 369 projektów programowych SESAR 348 (94%) było wdrażanych lub zostało ukończonych.

18.2.2016

OPINIA KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR na rok budżetowy 2014

(2015/2197(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Inés Ayala Sender

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  wyraża zadowolenie z powodu stwierdzenia przez Trybunał Obrachunkowy prawidłowości rachunków Wspólnego Przedsięwzięcia w celu Opracowania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej Generacji (SESAR) („Przedsięwzięcia”) za rok budżetowy 2014;

2.  zwraca uwagę, że budżet roczny Przedsięwzięcia na rok 2014 wyniósł 13,1 mln EUR w środkach na zobowiązania i 121,9 mln EUR w środkach na płatności oraz że wskaźnik wykonania wyniósł odpowiednio 99,4% i 79,8%;

3.  odnotowuje przełożenie z końca 2014 r. na początek 2015 r. trzech z piętnastu płatności dotyczących rocznych zestawień wydatków poniesionych przez członków; zwraca się do Przedsięwzięcia i jego członków o przedkładanie zestawień kosztów w odpowiednim czasie i unikanie przekładania płatności oraz o dopilnowanie, by zarządzanie zasobami finansowymi było zawsze należyte;

4.  zauważa, że w dniu 25 czerwca 2015 r. zarząd przyjął przepisy finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na okres programowania 2014–2020, po przyjęciu w dniu 4 czerwca 2015 r. przez Komisję decyzji wykonawczej upoważniającej do odstępstw w stosowaniu przepisów finansowych Wspólnego Przedsięwzięcia od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013;

5.  podkreśla kluczową rolę, jaką Przedsięwzięcie odgrywa w koordynacji i realizacji badań prowadzonych w ramach projektu SESAR stanowiącego podstawę jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej; odnotowuje również, że w roku 2014 rozpoczęła się faza rozmieszczenia projektu SESAR; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje powołanie kierownika procesu realizacji SESAR, którego zadaniem jest monitorowanie wdrażania nowych rozwiązań operacyjnych i usprawnień technologicznych opracowanych przez SESAR oraz sprawozdawczość w tym zakresie, a także zapewnienie ich skutecznego stosowania;

6.  zachęca Przedsięwzięcie i kierownika procesu realizacji, aby we współpracy z państwami członkowskimi zwiększyli liczbę i podnieśli jakość projektów proponowanych w programie w dziedzinie transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”; przypomina stanowisko, jakie Parlament Europejski zajął w procedurze budżetowej, kiedy opowiedział się za odzyskaniem łącznych kwot przeniesionych z instrumentu „Łącząc Europę” do Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS);

7.  zwraca uwagę, że od dnia 31 grudnia 2014 r. faza rozwojowa Przedsięwzięcia obejmowała prace 16 członków (w tym Eurocontrol) w ramach działalności programowej, w których uczestniczyło ponad 100 podmiotów prywatnych i publicznych oraz podwykonawców; zauważa, że z 369 projektów programowych SESAR 348 (94%) było wdrażanych lub zostało ukończonych;

8.  zwraca uwagę, że z 556 mln EUR wkładów w ramach współfinansowania wypłacanych przez Unię Europejską i Eurocontrol pozostałym piętnastu członkom (od 1 stycznia 2014 r.) zaciągnięto zobowiązania na 100% kwoty, a 66% (369 mln EUR) wypłacono do dnia 31 grudnia 2014 r., podczas gdy pozostałe 34% (187 mln EUR) powinno zostać wypłacone do dnia 31 grudnia 2017 r.;

9.  z zadowoleniem przyjmuje, że Przedsięwzięcie wzmocniło istniejące szczegółowe środki mające na celu zapobieganie konfliktom interesów; przyznaje, że w rezultacie liczbę pracowników oddelegowanych do Przedsięwzięcia przez jego członków ograniczono do kilku kluczowych stanowisk;

10.  odnotowuje, że w 2014 r. Przedsięwzięcie przeprowadziło dwa ważne przeglądy, aby ocenić główne zagrożenia programowe i odnośne działania łagodzące; zauważa, że przegląd poskutkował sporządzeniem listy 33 zagrożeń dotyczących programu i Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR, z których dziewięć uznano za najpoważniejsze z uwagi na ich krytyczny poziom; jest zdania, że w 2014 r. kilka czynników zewnętrznych spowodowało niepewność co do przyszłości programu i stwierdzenie większej liczby zagrożeń niż zazwyczaj (niepewne prognozy gospodarcze, nowe wieloletnie ramy finansowe oraz zmiany organizacyjne we Wspólnym Przedsięwzięciu SESAR i w odnośnej DG itp.); z zadowoleniem przyjmuje, że Przedsięwzięcie zrealizowało bądź realizuje szczegółowe działania zaradcze;

11.  z zadowoleniem przyjmuje, że Przedsięwzięcie przygotowuje obecnie kompleksowe sprawozdanie, które ma być dostępne w drugiej połowie 2015 r., dotyczące społecznych i gospodarczych korzyści płynących z ukończonych projektów oraz z wkładu wniesionego przez jego członków, a także jest zdania, że przyczyni się to do poprawy przejrzystości i zwiększenia wsparcia dla tego partnerstwa publiczno-prywatnego;

12.  proponuje, by Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Przedsięwzięcia absolutorium z wykonania budżetu Przedsięwzięcia na rok budżetowy 2014.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

16.2.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Gabriel Mato

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  Dz. U. C 422 z 17.12.2015, s. 70.

(2)

  Dz. U. C 422 z 17.12.2015, s. 72.

(3)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

  Dz.U. L 64 z 2.3.2007, s. 1.

(5)

  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(6)

  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

  Dz. U. C 422 z 17.12.2015, s. 70.

(8)

  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 72.

(9)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

  Dz.U. L 64 z 2.3.2007, s. 1.

(11)

  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(12)

  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

  Sprawozdanie ETO za rok budżetowy 2014, załącznik I, s. 2.

(14)

  Sprawozdanie ETO za rok budżetowy 2014, s. 7.

(15)

  Sprawozdanie ETO za rok budżetowy 2014, s. 7.

(16)

  Sprawozdanie ETO za rok budżetowy 2014, s. 7.

(17)

  Ostateczna wersja sprawozdania finansowego SESAR – s. 36.

(18)

  Roczne sprawozdanie z działalności, s. 33.

(19)

  Sprawozdanie ETO za rok budżetowy 2014, s. 8.

(20)

  Sprawozdanie ETO za rok budżetowy 2014, s. 8.

(21)

  Roczne sprawozdanie z działalności, s. 119.

Informacja prawna