Procedură : 2015/2197(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0089/2016

Texte depuse :

A8-0089/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.63
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0199

RAPORT     
PDF 617kWORD 134k
7.4.2016
PE 571.629v01-00 A8-0089/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2197(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Marian-Jean Marinescu

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2197(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)(4), în special articolul 4b,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0089/2016),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune SESAR descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune SESAR, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2197(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)(10), în special articolul 4b,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0089/2016),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune SESAR pentru exercițiul financiar 2014;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune SESAR, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2197(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0089/2016),

A.  întrucât întreprinderea comună SESAR (denumită în continuare „întreprinderea comună”) a fost înființată în februarie 2007 pentru a derula Proiectul de cercetare privind managementul traficului aerian în contextul cerului unic european (SESAR), care vizează modernizarea gestionării traficului aerian în Europa;

B.  întrucât, în iunie 2014, întreprinderea comună SESAR 2 a înlocuit întreprinderea comună SESAR în conformitate cu adoptarea Regulamentului (UE) nr. 721/2014 al Consiliului, astfel încât durata de existență a întreprinderii comune a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2024;

C.  întrucât proiectul SESAR este împărțit în „faza de concepție” (2004-2007), coordonată de Eurocontrol, o primă „fază de dezvoltare” (2008-2016), finanțată în cadrul perioadei de programare 2008-2013 și gestionată de întreprinderea comună, și o „fază de desfășurare” (2014-2020), care se va derula concomitent cu „faza de dezvoltare”; întrucât se preconizează că faza de desfășurare va fi derulată de către partenerii industriali și părțile interesate și va consta în producția pe scară largă și instalarea noii infrastructuri de gestionare a traficului aerian;

D.  întrucât întreprinderea comună și-a început activitatea autonomă în 2007;

E.  întrucât întreprinderea comună a fost concepută ca un parteneriat public-privat, Uniunea și Eurocontrol fiind membrii fondatori;

F.  întrucât bugetul pentru faza de dezvoltare (2008-2016) a proiectului SESAR este de 2 100 000 000 EUR și trebuie asigurat în părți egale de Uniune, Eurocontrol și partenerii publici și privați participanți,

Aspecte generale

1.  remarcă faptul că raportul Curții de Conturi are la bază prea multe observații generale, în detrimentul unor observații viabile și specifice; prin urmare, solicită realizarea unui audit care să se axeze mai mult pe performanța financiară anuală, pe situația implementării proiectelor multianuale (care să includă o prezentare clară a execuției bugetului aferent exercițiului financiar respectiv și al anilor anteriori) și pe rezultate, precum și pe punerea lor în aplicare;

2.  observă că instituțiile și organismele au obligația să elaboreze în fiecare an un raport privind gestiunea bugetară și financiară, iar informațiile incluse de întreprinderile comune în acest raport nu erau armonizate și erau în multe cazuri incomplete; subliniază că Comisia trebuie să furnizeze instrucțiuni cu privire la natura și conținutul acestui raport;

3.  ia act de faptul că programul de lucru pentru 2016 al Curții de Conturi include un raport special referitor la auditul performanței întreprinderilor comune;

Gestiunea bugetară și financiară

4.  ia act de faptul că din raportul privind conturile anuale finale reiese că bugetul final al întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2014 a cuprins credite de angajament în valoare de 13 119 600 EUR și credite de plată în valoare de 121 942 760 EUR(13);

5.  remarcă faptul că rata de utilizare a creditelor de angajament a fost de 99,4 % (99,6 % în 2013); observă, de asemenea, că rata de utilizare a creditelor de plată a fost de 79,8 % (94,4 % în 2013)(14);

6.  constată amânarea de la sfârșitul lui 2014 la începutul lui 2015 a plății unui număr de trei dintre cele 15 declarații de cheltuieli anuale ale membrilor; solicită întreprinderii comune și membrilor săi să introducă declarațiile de cheltuieli la timp și să evite amânarea plăților, precum și să asigure în permanență buna gestiune financiară a resurselor sale financiare;

7.  constată că Regulamentul financiar al întreprinderii comune pentru perioada de programare 2014-2020 a fost adoptat la 25 iunie 2015 de Consiliul de administrație, în urma adoptării de către Comisie, la 4 iunie 2015, a unei decizii de punere în aplicare, prin care se autorizau derogări, în ceea ce privește Regulamentul financiar al întreprinderii comune SESAR, de la prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei;

8.  constată că, la 31 decembrie 2014, faza de dezvoltare a întreprinderii comune SESAR consta în activități legate de proiecte, desfășurate de 16 membri (printre care Eurocontrol) cu privire la acțiuni din cadrul programului care implicau peste 100 de entități publice și private și subcontractanți; salută faptul că din cele 369 de proiecte ale programului SESAR derulate în baza celei de a patra modificări a acordului-cadru multilateral (ACM), 348 (94 %) erau în curs de implementare sau fuseseră finalizate(15);

9.  ia act de faptul că un procent de 100 % (556 milioane EUR) din contribuțiile de cofinanțare pe care trebuie să le plătească Uniunea Europeană și Eurocontrol celorlalți 15 membri (de la 1 ianuarie 2014), în conformitate cu cea de a patra modificare a acordului-cadru multilateral, fusese angajat; remarcă, de asemenea, că 66 % (369 de milioane EUR) din această sumă s-a plătit înainte de 31 decembrie 2014, restul de 34 % (187 de milioane EUR) urmând a se plăti până la 31 decembrie 2017(16);

10.  remarcă lipsa de informații referitoare la auditurile ex post efectuate de SESAR și de SESAR 2; solicită Curții de Conturi să includă în rapoartele viitoare informații privind numărul de audituri ex post efectuate, sumele totale acoperite și constatările auditurilor;

11.  ia act de faptul că rata de execuție a bugetului alocat celui de Al șaptelea program-cadru (PC7) este de 99,44 % pentru angajamente (13 046 425 EUR din 13 119 600 EUR) și de 79,82 % pentru plăți (97 328 996 EUR din 121 942 760 EUR)(17); remarcă, de asemenea, că nu erau disponibile datele privind creditele de angajament și creditele de plată alocate programului Orizont 2020; consideră că, în lipsa unei separări clare între informațiile privind implementarea PC7, respectiv Orizont 2020, respectivii indicatori nu garantează o evaluare reală a performanțelor; solicită întreprinderii comune să pună la dispoziția autorității care acordă descărcarea de gestiune astfel de informații referitoare la exercițiul financiar 2014 și să includă, separat, în viitoarele rapoarte anuale, informații privind execuția bugetului pentru PC 7 și Orizont 2020;

12.  remarcă faptul că programele întreprinderii comune finanțate în cadrul PC7 se află încă în curs de desfășurare; ia act de faptul că respectivele credite rămân disponibile până în 2016 deoarece, potrivit Regulamentului financiar al întreprinderii comune, este posibilă reînscrierea creditelor de angajament și de plată ale întreprinderii timp de maximum trei exerciții după ce au fost anulate din bugetul întreprinderii comune; încurajează întreprinderea comună să își realizeze cu atenție planificarea bugetară, luând în considerare în mod adecvat procesul paralel;

13.  regretă cantitatea limitată de informații privind contribuțiile în natură/în numerar; invită Curtea de Conturi să includă în rapoartele viitoare dispoziții privind procedura de evaluare și nivelul contribuțiilor în natură/în numerar plătite pentru PC7 și Orizont 2020, care ar trebui prezentate separat;

Cererile de propuneri

14.  salută faptul că una din principalele realizări ale anului 2014 a fost lansarea unui nou proiect referitor la aviația generală și giravioane(18);

15.  subliniază că, în iunie 2014, SESAR 2 a preluat activitatea întreprinderii SESAR; ia act de faptul că nu există informații suficient de clare privind situația implementării proiectelor întreprinderii comune SESAR (nivelul plăților, planul de plăți pentru anii viitori);

Cadrul juridic

16.  ia act de faptul că Regulamentul financiar al întreprinderii comune pentru perioada de programare 2014-2020 a fost adoptat la 25 iunie 2015 de către Consiliul său de administrație(19);

Funcția de audit intern și Serviciul de Audit Intern al Comisiei

17.  ia act de faptul că structura de audit intern a întreprinderii comune SESAR a efectuat audituri ale resurselor umane/ale procedurilor de recrutare, precum și ale validării autorizațiilor prin procedura de contabilitate bazată pe angajamente (ABAC) și, de asemenea, a furnizat și alte servicii de asigurare și de consultanță(20);

18.  ia act de faptul că structura de audit intern a efectuat un audit al gestionării riscurilor, urmat de o evaluare a riscurilor; în urma auditului, au fost formulate trei recomandări (din care niciuna nu a fost clasificată drept „critică”, însă două au fost calificate drept „foarte importante” și una drept „importantă”), care au fost acceptate; un plan de acțiune se află în prezent în proces de punere în aplicare(21);

19.  salută semnarea unui memorandum de cooperare cu întreprinderea comună Clean Sky2, al cărui scop este întărirea legăturilor și consolidarea sinergiilor;

20.  regretă faptul că întreprinderea comună nu a publicat un raport privind impactul social și economic al activităților sale; invită întreprinderea comună să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune raportul menționat anterior;

Gestionarea riscurilor

21.  ia act de cele două revizuiri importante efectuate de întreprinderea comună în 2014, pentru a reevalua principalele riscuri ale programului și acțiunile de atenuare aferente; constată că revizuirea a avut drept rezultat o listă de 33 de riscuri aferente programului și activității întreprinderii comune SESAR, din care nouă erau considerate „de maximă importanță”, ca urmare a nivelului lor critic; consideră că o serie de factori externi au condus în 2014 la apariția unor incertitudini referitoare la viitorul programului și la identificarea unui număr mai mare de riscuri decât de obicei (previziuni economice incerte, un nou cadru financiar multianual și modificări organizatorice în cadrul întreprinderii comune și în DG tutelară etc.); salută implementarea de acțiuni specifice de remediere de către întreprinderea comună, atât în trecut, cât și în momentul de față;

Rolul întreprinderii comune

22.  reamintește rolul esențial al întreprinderii comune în coordonarea și punerea în aplicare a activităților de cercetare prevăzute de proiectul SESAR, un proiect-pilon al „cerului unic european”; constată, totodată, că anul 2014 marchează începutul fazei de desfășurare a proiectului SESAR; salută în acest context înființarea funcției de coordonator al implementării proiectului SESAR (SESAR Deployment Manager) cu sarcini de raportare și monitorizare legate de implementarea de noi soluții operaționale și îmbunătățiri tehnologice dezvoltate de SESAR, asigurând introducerea lor efectivă;

23.  încurajează întreprinderea comună și coordonatorul implementării proiectului SESAR, în colaborare cu statele membre, să mărească numărul și calitatea proiectelor propuse în cadrul programului pentru transporturi al MIE (Mecanismului pentru interconectarea Europei); reiterează poziția adoptată de Parlamentul European în cadrul procedurii bugetare, care sprijină ideea recuperării sumelor totale care au fost transferate din bugetul MIE pentru finanțarea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS);

24.  constată că, începând cu 31 decembrie 2014, faza de dezvoltare a întreprinderii comune a constat în acțiuni legate de proiecte, desfășurate de 16 membri (printre care Eurocontrol), cu privire la activități din cadrul programului care implicau peste 100 de entități publice și private și subcontractanți; observă că, dintre cele 369 de proiecte aferente programului SESAR, 348 (94 %) erau în fază de execuție sau fuseseră finalizate.

18.2.2016

AVIZ al Comisiei pentru transport și turism

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2197(DEC))

Raportoare pentru aviz: Inés Ayala Sender

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Curtea de Conturi a constatat regularitatea conturilor întreprinderii comune pentru Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR) (denumită în continuare „Întreprinderea”) aferente exercițiului financiar 2014;

2.  constată că bugetul anual al Întreprinderii pentru exercițiul 2014 se ridica la 13,1 milioane de euro în credite de angajament și 121,9 milioane de euro în credite de plată, iar rata de execuție a acestor credite a fost de 99,4 % și, respectiv, 79,8 %;

3.  constată amânarea de la sfârșitul lui 2014 la începutul lui 2015 a plății unui număr de trei dintre cele 15 declarații de cheltuieli anuale ale membrilor; solicită Întreprinderii și membrilor săi să introducă declarațiile de cheltuieli la timp și să evite amânarea plăților, precum și să asigure în permanență buna gestiune financiară a resurselor sale financiare;

4.  constată că Regulamentul financiar al întreprinderii comune pentru perioada de programare 2014-2020 a fost adoptat la 25 iunie 2015 de Consiliul de administrație, în urma adoptării de către Comisie, la 4 iunie 2015, a unei decizii de punere în aplicare, prin care se autorizau derogări, în ceea ce privește Regulamentul financiar al întreprinderii comune SESAR, de la prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei;

5.  reamintește rolul esențial al Întreprinderii în coordonarea și punerea în aplicare a activităților de cercetare prevăzute de proiectul SESAR, un proiect-pilon al „cerului unic european”; constată, totodată, că anul 2014 marchează începutul fazei de desfășurare a proiectului SESAR; salută în acest context înființarea SESAR Deployment Manager cu sarcini de raportare și monitorizare legate de implementarea de noi soluții operaționale și îmbunătățiri tehnologice dezvoltate de SESAR, asigurând introducerea lor efectivă;

6.  încurajează Întreprinderea și Deployment Manager, în colaborare cu statele membre, să mărească numărul și calitatea proiectelor propuse în cadrul programului în domeniul transportului MIE („Mecanismul pentru interconectarea Europei”); reiterează poziția adoptată de Parlamentul European în cadrul procedurii bugetare privind recuperarea sumelor totale realocate de la MIE la Fondul european pentru investiții strategice (FEIS);

7.  constată că, începând cu 31 decembrie 2014, faza de dezvoltare a întreprinderii comune SESAR a constat în acțiuni legate de proiecte, desfășurate de 16 membri (printre care Eurocontrol), cu privire la activități din cadrul programului care implicau peste 100 de entități publice și private și subcontractanți; observă că, dintre cele 369 de proiecte aferente programului SESAR, 348 (94 %) erau în fază de execuție sau de finalizare;

8.  constată că, din contribuțiile de cofinanțare în valoare de 556 de milioane EUR pe care trebuie să le plătească Uniunea Europeană și Eurocontrol celorlalți 15 membri (de la 1 ianuarie 2014), fuseseră angajate o proporție de 100 % și fuseseră plătite, până la 31 decembrie 2014, o proporție de 66 % (369 de milioane EUR), restul de 34 % (187 de milioane EUR) urmând a fi plătite până la 31 decembrie 2017;

9.  salută consolidarea de către Întreprindere a măsurilor sale specifice în vigoare privind evitarea conflictelor de interese; ia act de reducerea, în consecință, a personalului detașat de statele membre în cadrul Întreprinderii, detașările limitându-se la un număr redus de poziții-cheie;

10.  ia act de cele două revizuiri importante efectuate de Întreprindere în 2014, pentru a reevalua principalele riscuri ale programului și acțiunile de atenuare aferente; constată că revizuirea a avut drept rezultat o listă de 33 de riscuri de program și privind întreprinderea comună SESAR, din care 9 erau considerate „de maximă importanță”, ca urmare a nivelului lor critic; consideră că o serie de factori externi au condus în 2014 la incertitudini vizavi de viitorul programului și la identificarea unui număr mai mare de riscuri decât de obicei(previziuni economice incerte, un nou cadru financiar multianual și modificări organizatorice în cadrul SESAR și în DG tutelară etc.); salută implementarea de acțiuni specifice de remediere de către Întreprindere, atât în trecut, cât și în momentul de față;

11.  salută elaborarea în prezent de către Întreprindere a unui raport cuprinzător privind beneficiile sociale și economice ale proiectelor definitivate, precum și contribuțiile din partea membrilor săi, ce urmează a fi disponibil în cea de a doua jumătate a anului 2015; este de părere că acest lucru va ajuta la creșterea transparenței și a susținerii pentru acest parteneriat public-privat;

12.  propune ca Parlamentul European să acorde directorului executiv al Întreprinderii descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului acesteia aferent exercițiului financiar 2014.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

16.2.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Gabriel Mato

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 70.

(2)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 72.

(3)

  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

  JO L 64, 2.3.2007, p. 1.

(5)

  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 70.

(8)

  JO C 422, 7.12.2015, p. 72.

(9)

  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

  JO L 64, 2.3.2007, p. 1.

(11)

  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

  Raportul Curții de Conturi Europene privind exercițiul financiar 2014, anexa I, p. 2.

(14)

  Raportul Curții de Conturi Europene privind exercițiul financiar 2014, p. 7.

(15)

  Raportul Curții de Conturi Europene privind exercițiul financiar 2014, p. 7.

(16)

  Raportul Curții de Conturi Europene privind exercițiul financiar 2014, p. 7.

(17)

  Conturile finale ale SESAR - p. 36.

(18)

  Raportul anual de activitate, p. 33.

(19)

  Raportul Curții de Conturi Europene privind exercițiul financiar 2014, p. 8.

(20)

  Raportul Curții de Conturi Europene privind exercițiul financiar 2014, p. 8.

(21)

  Raportul anual de activitate, p. 119.

Notă juridică