Postup : 2015/2197(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0089/2016

Predkladané texty :

A8-0089/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.63
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0199

SPRÁVA     
PDF 548kWORD 122k
7.4.2016
PE 571.629v02-00 A8-0089/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014

(2015/2197(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Marian-Jean Marinescu

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014

(2015/2197(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(4), a najmä na jeho článok 4b,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0089/2016),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014

(2015/2197(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(10), a najmä na jeho článok 4b,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0089/2016),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014

(2015/2197(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0089/2016),

A.  keďže spoločný podnik SESAR (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený vo februári 2007 s cieľom realizovať program výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR), ktorého zámerom je zmodernizovať manažment letovej prevádzky v Európe;

B.  keďže spoločný podnik SESAR 2 nahradil v júni 2014 spoločný podnik SESAR na základe nariadenia Rady (EÚ) č. 721/2014 a predĺžil trvanie spoločného podniku až do 31. decembra 2024,

C.  keďže projekty SESAR pozostávajú z „fázy definovania“ (2004 – 2007), ktorú realizovala Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej prevádzky (Eurocontrol), prvej „fázy vývoja“ (2008 – 2016), financovanej z programového obdobia 2008 – 2013, ktorú riadi spoločný podnik, a „fázy zavádzania“ (2014 – 2020), ktorá prebieha súbežne s „fázou vývoja“; keďže sa očakáva, že fázu zavádzania bude viesť príslušné priemyselné odvetvie spolu so stranami zainteresovanými do veľkovýroby novej infraštruktúry manažmentu letovej prevádzky a jej uvádzania do prevádzky;

D.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v roku 2007,

E.  keďže spoločný podnik bol vytvorený ako verejno-súkromné partnerstvo s Úniou a organizáciou Eurocontrol ako zakladajúcimi členmi;

F.  keďže rozpočet na fázu vývoja projektu SESAR 2008 – 2016 je 2 100 000 000 EUR a majú ho v rovnakej miere poskytnúť Európska únia, organizácia Eurocontrol a zúčastnení partneri z verejného a súkromného sektora;

Všeobecne

1.  konštatuje, že správa Dvora audítorov obsahuje príliš veľký počet všeobecných poznámok na úkor použiteľných a konkrétnych poznámok; požaduje preto audit, ktorý by sa cielenejšie zameriaval na ročnú finančnú výkonnosť, stav realizácie viacročných projektov (vrátane jasnej prezentácie plnenia rozpočtu v príslušnom roku a v predchádzajúcich rokoch) a na výsledky a ich využívanie;

2.  konštatuje, že od inštitúcií a orgánov sa požaduje, aby každoročne vypracovali správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení a že informácie, ktoré spoločné podniky poskytli v tejto správe, neboli zjednotené a často boli neúplné; treba, aby Komisia vydala usmernenia k charakteru a obsahu tejto správy;

3.  berie na vedomie, že pracovný program Dvora audítorov na rok 2016 zahŕňa osobitnú správu o audite výkonnosti spoločných podnikov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

4.  berie na vedomie na základe správy o overení konečnej ročnej závierky, že konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2014 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 13 119 600 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 121 942 760 EUR(13);

5.  konštatuje, že miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov bola 99,4 % (99,6 % v roku 2013); konštatuje navyše, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola 79,8 % (94,4 % v roku 2013)(14);

6.  berie na vedomie odloženie troch platieb z pätnástich žiadostí členov o uhradenie ročných nákladov z konca roka 2014 na začiatok roka 2015; vyzýva spoločný podnik a jeho členov, aby predkladali žiadosti o úhradu nákladov včas a predchádzali odkladom a aby pritom vždy zabezpečovali riadne finančné hospodárenie s finančnými zdrojmi;

7.  poznamenáva, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku pre programové obdobie 2014 – 2020 boli prijaté 25. júna 2015 správnou radou na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie prijatého 4. júna 2015, ktorým sa povoľujú výnimky z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013, pokiaľ ide o nariadenie o rozpočtových pravidlách;

8.  poukazuje na to, že do 31. decembra 2014 sa do fázy vývoja spoločného podniku v rámci projektovej činnosti zapojilo 16 členov (vrátane organizácie Eurocontrol), ktorí sa podieľali na programových činnostiach s účasťou viac než 100 súkromných a verejných subjektov a subdodávateľov; víta skutočnosť, že z 369 projektov v rámci programu SESAR spadajúcich pod štvrtý dodatok k viacstrannej rámcovej dohode sa 348 (94 %) realizovalo alebo bolo dokončených(15);

9.  berie na vedomie, že 100 % (556 miliónov EUR) príspevkov Európskej únie a organizácie Eurocontrol na spolufinancovanie splatných ostatným 15 členom (od 1. januára 2014) podľa štvrtého dodatku k viacstrannej rámcovej dohode bolo viazaných; ďalej konštatuje, že 66 % (369 miliónov EUR) bolo vyplatených k 31. decembru 2014, kým zostávajúcich 34 % (187 miliónov EUR) sa má vyplatiť do 31. decembra 2017(16);

10.  konštatuje nedostatok informácií o auditoch ex post vykonaných spoločným podnikom SESAR a SESAR 2; vyzýva Dvor audítorov, aby do budúcich správ zaradil informácie o počte auditov ex post, celkových zahrnutých sumách a zistených skutočnostiach;

11.  konštatuje, že miera plnenia rozpočtu vyčleneného na siedmy rámcový program dosahuje 99,44 % pre záväzky (13 046 425 EUR z 13 119 600 EUR) a 79,82 % pre platby (EUR 97 328 996 z 121 942 760 EUR)(17); konštatuje ďalej, že údaje neboli k dispozícii v prípade viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov vyčlenených na program Horizont 2020; domnieva sa, že ak informácie o plnení rozpočtu týkajúce sa siedmeho rámcového programu nebudú jasne oddelené od informácií o programe Horizont 2020, tieto ukazovatele neumožnia náležité posúdenie výkonnosti; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytol takéto informácie o rozpočtovom roku 2014 a aby v správach za budúci rok uviedol informácie o plnení rozpočtu týkajúce sa siedmeho rámcového programu oddelene od informácií o programe Horizont 2020;

12.  konštatuje, že programy spoločného podniku financované v rámci siedmeho rámcového programu stále prebiehajú; konštatuje, že tieto rozpočtové prostriedky sú k dispozícii až do roku 2016, na základe rozpočtových pravidiel spoločného podniku, ktoré mu umožňujú opätovne využívať viazané a platobné rozpočtové prostriedky, a to až do obdobia troch rokov po tom, ako boli tieto prostriedky v rozpočte spoločného podniku zrušené; nabáda spoločný podnik, aby starostlivo plánoval svoj rozpočet a zohľadňoval pri tom paralelné procesy;

13.  vyjadruje poľutovanie nad obmedzenými informáciami o nepeňažných a hotovostných príspevkoch; vyzýva Dvor audítorov, aby v budúcich správach uviedol ustanovenia o postupe hodnotenia a výške nepeňažných a hotovostných príspevkov pre siedmy rámcový program oddelene od ustanovení pre program Horizont 2020;

Výzvy na predloženie návrhov

14.  víta skutočnosť, že jedným z hlavných úspechov v roku 2014 bolo spustenie nového projektu zameraného na operácie všeobecného a vrtuľového letectva(18);

15.  poukazuje na to, že v júni 2014 prevzal činnosti spoločného projektu SESAR spoločný projekt SESAR 2; konštatuje, že chýbajú dostatočne jasné informácie o stave realizácie projektov spoločného podniku SESAR (úroveň platieb, platby plánované na budúce roky);

Právny rámec

16.  berie na vedomie, že nariadenie o rozpočtových pravidlách spoločného podniku na programové obdobie 2014 – 2020 prijala správna rada 25. júna 2015(19);

Oddelenie vnútorného auditu a Útvar Komisie pre vnútorný audit

17.  berie na vedomie, že Oddelenie vnútorného auditu spoločného podniku vykonalo audity ľudských zdrojov/prijímania zamestnancov a validácie schválení v module ABAC Workflow (účtovníctvo založené na akruálnom princípe) a poskytlo ďalšie uisťovacie a konzultačné služby(20);

18.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit vykonal audit riadenia rizík, po ktorom nasledovalo posúdenie rizika; výsledkom auditu boli tri odporúčania (z ktorých ani jedno nebolo hodnotené ako „kritické“, ale dve boli hodnotené ako „veľmi dôležité“ a jedno ako „dôležité“) a tieto boli aj prijaté; v súčasnosti sa vykonáva akčný plán(21);

19.  víta podpis memoranda o spolupráci so spoločným podnikom Čisté nebo 2 zameraného na posilnenie prepojení a synergických účinkov;

20.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že spoločný podnik nezverejnil správu o sociálno-ekonomických dosahoch svojej činnosti; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu zodpovednému za udelenie absolutória predložil uvedenú správu.

Riadenie rizík

21.  uznáva, že počas roka 2014 vykonal spoločný podnik dve rozsiahle preskúmania s cieľom opätovne posúdiť hlavné programové riziká a súvisiace zmierňujúce opatrenia; poznamenáva, že na základe týchto preskúmaní bol vypracovaný zoznam 33 programových rizík a rizík spoločného podniku, z ktorých deväť sa považuje za veľké riziko vzhľadom na úroveň ich závažnosti; domnieva sa, že vzhľadom na viaceré vonkajšie faktory vznikla v roku 2014 neistota, pokiaľ ide o budúcnosť programu, a bol identifikovaný vyšší počet rizík ako obvykle (neisté hospodárske prognózy, nový viacročný finančný rámec, ako aj organizačné zmeny v spoločnom podniku a v príslušnom GR atď.); víta skutočnosť, že spoločný podnik zaviedol alebo zavádza osobitné nápravné opatrenia;

Úloha spoločného podniku

22.  zdôrazňuje významnú úlohu spoločného podniku pri koordinácii a vykonávaní výskumu v rámci projektu SESAR, ktorý je pilierom projektu jednotného európskeho neba; poznamenáva tiež, že rok 2014 predstavuje začiatok fázy zavádzania projektu SESAR; v tejto súvislosti víta vytvorenie funkcie manažéra zavedenia SESAR s cieľom podávať správy o vykonávaní nových prevádzkových riešení a technologických vylepšení vyvinutých v rámci projektu SESAR a toto vykonávanie sledovať, čím sa zabezpečí jeho účinné zavedenie;

23.  nabáda spoločný podnik a manažéra zavedenia, aby v spolupráci s členskými štátmi zvýšili počet a kvalitu projektov navrhnutých v rámci dopravného programu Nástroja na prepájanie Európy (NPE); pripomína, že Európsky parlament sa v rámci rozpočtového postupu vyslovil za vrátenie celkovej sumy, ktorá bola presunutá z NPE do Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI);

24.  konštatuje, že od 31. decembra 2014 pozostávala fáza vývoja spoločného podniku z projektovej práce 16 členov (vrátane organizácie Eurocontrol) na programových činnostiach, do ktorých bolo zapojených viac než 100 súkromných a verejných subjektov a subdodávateľov; konštatuje, že z 369 projektov v rámci programu SESAR je 348 (94 %) vo fáze realizácie alebo boli dokončené;

18.2.2016

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014

(2015/2197(DEC))

Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta zistenie Dvora audítorov, že účtovná závierka spoločného podniku Výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR) (ďalej len „podnik“) za rozpočtový rok 2014 je v poriadku;

2.  konštatuje, že rozpočet podniku na rok 2014 predstavoval 13,1 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 121,9 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch a že miery plnenia boli 99,4 %, resp. 79,8 %;

3.  berie na vedomie odloženie troch platieb z pätnástich žiadostí členov o uhradenie ročných nákladov z konca roka 2014 na začiatok roka 2015; vyzýva podnik a jeho členov, aby predkladali žiadosti o úhradu nákladov včas a predchádzali odkladom a aby pritom vždy zabezpečovali riadne finančné hospodárenie s finančnými zdrojmi;

4.  poznamenáva, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku pre programové obdobie 2014 – 2020 boli prijaté 25. júna 2015 správnou radou na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie prijatého 4. júna 2015, ktorým sa povoľujú výnimky z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013, pokiaľ ide o nariadenie o rozpočtových pravidlách;

5.  zdôrazňuje významnú úlohu podniku pri koordinácii a vykonávaní výskumu v rámci projektu SESAR, ktorý je pilierom projektu jednotného európskeho neba; poznamenáva tiež, že rok 2014 predstavuje začiatok fázy zavádzania projektu SESAR; v tejto súvislosti víta zriadenie manažéra zavedenia SESAR s cieľom podávať správy a monitorovať, pokiaľ ide o vykonávanie nových prevádzkových riešení a technologických vylepšení vyvinutých v rámci projektu SESAR, čím sa zabezpečí jeho účinné zavedenie;

6.  nabáda podnik a manažéra zavedenia, aby v spolupráci s členskými štátmi zvýšili počet a kvalitu projektov navrhnutých v rámci dopravného programu Nástroja na prepájanie Európy (NPE); pripomína pozíciu Európskeho parlamentu počas rozpočtového postupu, ktorá je v prospech vrátenia celkovej sumy, ktorá bola presunutá z NPE do Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI);

7.  konštatuje, že od 31. decembra 2014 fáza vývoja podniku pozostáva z projektovej práce 16 členov (vrátane organizácie Eurocontrol) na programových činnostiach, do ktorých sa zapája viac než 100 súkromných a verejných subjektov a subdodávateľov; konštatuje, že z 369 projektov v rámci programu SESAR je 348 (94 %) vo fáze realizácie alebo dokončených;

8.  poznamenáva, že z príspevkov na spolufinancovanie vo výške 556 miliónov EUR, ktoré má Európska únia a Eurocontrol vyplatiť ostatným 15 členom (od 1. januára 2014), bolo k 31. decembru 2014 100 % zaviazaných a 66 % (369 miliónov EUR) bolo vyplatených, pričom sa predpokladá, že zostávajúcich 34 % (187 miliónov EUR) bude vyplatených do 31. decembra 2017;

9.  víta skutočnosť, že podnik posilnil existujúce osobitné opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov; berie na vedomie, že v dôsledku toho sa počet zamestnancov vyslaných do podniku jeho členmi znížil na niekoľko kľúčových pozícií;

10.  berie na vedomie, že počas roka 2014 podnik uskutočnil dve rozsiahle preskúmania na opätovné posúdenie hlavných programových rizík a súvisiacich zmierňujúcich opatrení; poznamenáva, že z týchto preskúmaní vyplynul zoznam 33 programových rizík a rizík spoločného podniku SESAR, z ktorých 9 sa považuje za veľké riziká vzhľadom na úroveň ich závažnosti; domnieva sa, že v roku 2014 viedlo množstvo vonkajších faktorov k neistote, pokiaľ ide o budúcnosť programu, a k zisteniu vyššieho počtu rizík ako obvykle (neisté hospodárske prognózy, nový viacročný finančný rámec a organizačné zmeny v spoločnom podniku SESAR a na príslušnom GR atď.); víta skutočnosť, že podnik zaviedol alebo zavádza osobitné nápravné opatrenia;

11.  víta skutočnosť, že podnik v súčasnosti pripravuje komplexnú správu o sociálnych a ekonomických prínosoch dokončených projektov a o príspevkoch svojich členov, ktorá má byť k dispozícii v druhej polovici roka 2015, a zastáva názor, že to pomôže zlepšiť transparentnosť a podporu tohto verejno-súkromného partnerstva;

12.  navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi podniku absolutórium za plnenie jeho rozpočtu za rozpočtový rok 2014.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

16.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Gabriel Mato

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 70.

(2)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 72.

(3)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

  Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.

(5)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

  Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 70.

(8)

  Ú. v. EÚ C 422, 7.12.2015, s. 72.

(9)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

  Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.

(11)

  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

  Správa Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014, príloha I, s. 2.

(14)

  Správa Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014, s. 7.

(15)

  Správa Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014, s. 7.

(16)

  Správa Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014, s. 7.

(17)

  Konečná účtovná závierka SESAR, s. 36

(18)

  Výročná správa o činnosti, s. 33.

(19)

  Správa Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014, s. 8.

(20)

  Správa Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014, s. 8.

(21)

  Výročná správa o činnosti, s. 119.

Právne oznámenie