Förfarande : 2015/2197(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0089/2016

Ingivna texter :

A8-0089/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.63
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0199

BETÄNKANDE     
PDF 296kWORD 102k
7.4.2016
PE 571.629v02-00 A8-0089/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2014

(2015/2197(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Marian-Jean Marinescu

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2014

(2015/2197(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2014, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)(4), särskilt artikel 4b,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0089/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma Sesar-företaget ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2014,

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma Sesar-företaget, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2014

(2015/2197(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2014, med det gemensamma företagets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)(10), särskilt artikel 4b,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0089/2016),

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma Sesar-företaget, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2014

(2015/2197(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0089/2016), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma Sesar-företaget (nedan kallat det gemensamma företaget) bildades i februari 2007 för att driva det forskningsprogram om flygledningstjänster i det gemensamma europeiska luftrummet (Sesar) som syftar till att modernisera flygledningstjänsterna i Europa.

B.  Det gemensamma Sesar2-företaget ersatte det gemensamma Sesar-företaget i juni 2014 i enlighet med antagandet av rådets förordning (EU) nr 721/2014, och förlängde det gemensamma företagets verksamhetstid till den 31 december 2024.

C.  Sesar-projekten är indelade i en ”utformningsfas” (2004–2007) som leds av Eurocontrol, en första ”utvecklingsfas” (2008–2016), som finansieras inom programperioden 2008‑2013 och förvaltas av det gemensamma företaget samt en ”installationsfas” (2014‑2020) som ska genomföras parallellt med ”utvecklingsfasen”. ”Installationsfasen” förväntas genomföras under ledning av näringslivet och berörda aktörer och kommer att innebära produktion och genomförande i stor skala av den nya flygledningsinfrastrukturen.

D.  Det gemensamma företaget började arbeta självständigt 2007.

E.  Det gemensamma företaget är utformat som ett offentlig–privat partnerskap med unionen och Eurocontrol som grundande medlemmar.

F.  Budgeten för Sesarprojektets utvecklingsfas (2008−2016) uppgår till 2 100 000 000 EUR, och finansieringen av denna ska fördelas lika mellan unionen, Eurocontrol och deltagande offentliga och privata partner.

Allmänt

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens rapport baserar sig på alltför många generella kommentarer och alltför få relevanta och specifika kommentarer. Parlamentet uppmanar därför till en granskning med skärpt fokus på det årliga finansiella resultatet, på genomförandestatusen för fleråriga projekt (inklusive en tydlig presentation av budgetgenomförandet under det aktuella året och tidigare år) samt resultaten och deras tillämpning.

2.  Europaparlamentet noterar att institutionerna och organen varje år ska lägga fram en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen, och att den information som lämnades av det gemensamma företaget i den rapporten inte var harmoniserad och ofta var ofullständig. Kommissionen måste ge anvisningar om hur rapporten ska utformas och vad den ska innehålla.

3.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens arbetsprogram för 2016 omfattar en särskild rapport om effektivitetsrevision för gemensamma företag.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företagets slutliga budget för budgetåret 2014 innehöll åtagandebemyndiganden på 13 119 600 EUR och betalningsbemyndiganden på 121 942 760 EUR(13).

5.  Europaparlamentet noterar att utnyttjandegranden för åtagandebemyndiganden var 99,4 % (99,6 % för 2013), och att utnyttjandegranden för betalningsbemyndiganden var 79,8 % (94,4 % för 2013)(14).

6.  Europaparlamentet uppmärksammar att betalningen av tre av 15 årliga ersättningsanspråk från medlemmarna sköts upp från slutet av 2014 till början av 2015. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget och dess medlemmar att presentera ersättningsanspråk i tid och att undvika uppskjutningar, samt sörja för att den ekonomiska förvaltningen av de ekonomiska resurserna alltid är sund.

7.  Europaparlamentet konstaterar att styrelsen antog företagets finansiella bestämmelser för programperioden 2014–2020 den 25 juni 2015, efter det att kommissionen den 4 juni 2015 hade antagit sitt genomförandebeslut om beviljande av undantag när det gäller det gemensamma företagets finansiella bestämmelser från kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013.

8.  Europaparlamentet påpekar att den 31 december 2014 bestod det gemensamma företagets utvecklingsfas av 16 medlemmars (inklusive Eurocontrol) arbete med programverksamhet där över hundra privata och offentliga enheter och underleverantörer deltog. Parlamentet välkomnar att av de 369 projekten inom Sesarprogrammet som omfattas av den fjärde ändringen av det multilaterala ramavtalet höll 348 (94 %) på att genomföras eller hade slutförts(15).

9.  Europaparlamentet tar hänsyn till att åtaganden hade gjorts för 100 % (556 miljoner EUR) av unionens och Eurocontrols medfinansiering till de övriga 15 medlemmarna enligt den fjärde ändringen av det multilaterala ramavtalet. Parlamentet noterar också att 66 % (369 miljoner EUR) hade betalats ut per den 31 december 2014, medan resterande 34 % (187 miljoner EUR) förväntas betalas senast den 31 december 2017(16).

10.  Europaparlamentet noterar bristen på information om de efterhandsgranskningar som Sesar och Sesar2 har genomfört. Revisionsrätten uppmanas att i framtida rapporter ta med information om antalet efterhandsgranskningar, summan av de belopp sam granskats samt sina iakttagelser.

11.  Europaparlamentet noterar att budgetgenomförandet för medel i det sjunde ramprogrammet (FP7) är 99,44 % för åtaganden (13 046 425 EUR av 13 119 600 EUR) och 79,82 % för betalningar (97 328 996 EUR av 121 942 760 EUR)(17). Parlamentet noterar också att det inte fanns några siffor tillgängliga för åtagande- och betalningsbemyndiganden för Horisont 2020. Parlamentet anser att i avsaknad av en tydlig åtskillnad mellan det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020 när det gäller information om genomförande, ger dessa indikatorer inte en riktig bild av resultatet. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att lämna sådan information till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten för budgetåret 2014 och att i framtida årsrapporter lämna separata uppgifter om genomförandet av budgeten för det sjunde ramprogrammet respektive Horisont 2020.

12.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets program som finansierades under sjunde ramprogrammet fortfarande pågår. Dessa anslag kan utnyttjas till och med 2016 på grund av det gemensamma företagets finansiella bestämmelser som gör det möjligt att i budgeten åter föra in åtagande- och betalningsbemyndiganden upp till tre år efter det att de har annullerats i det gemensamma företagets budget. Det gemensamma företaget uppmuntras att planera sin budget med omsorg och ta vederbörlig hänsyn till den parallella processen.

13.  Europaparlamentet beklagar den begränsade informationen om bidrag in natura respektive kontantbidrag. Revisionsrätten uppmanas att i framtida rapporter ta med bestämmelser rörande utvärderingsförfarandena och nivån på bidrag in natura respektive pengabidrag för det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020, vilka bör presenteras separat.

Ansökningsomgångar

14.  Europaparlamentet välkomnar att en av de största framgångarna 2014 var lanseringen av ett nytt projekt som avser allmän luftfarts- och rotorflygverksamhet(18).

15.  Europaparlamentet framhåller att i juni 2014 tog Sesar2 över verksamheten från Sesar. Parlamentet noterar att det inte finns tillräckligt med tydlig information om genomförandestatusen för Sesar-projekten (betalningsnivå, betalningsplan för kommande år).

Rättslig ram

16.  Det gemensamma företagets finansiella bestämmelser för programperioden 2014–2020 antogs av styrelsen den 25 juni 2015(19).

Internrevisionsfunktionen och kommissionens tjänst för internrevision

17.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets internrevisionsfunktion genomförde revisioner av personalresurser och rekrytering och av valideringen av behörighetstilldelningar när det gäller arbetsgången med periodiserad redovisning (ABAC Workflow). Den tillhandahöll även andra bestyrkande tjänster och konsulttjänster(20).

18.  Europaparlamentet noterar att tjänsten för internrevision genomförde en revision av riskhanteringen som följdes av en riskbedömning. Tre rekommendationer lämnades som en följd av revisionen (ingen var betecknad som ”kritisk”, men två var betecknade som ”mycket viktig” och en var betecknad som ”viktig”) och godkändes. En handlingsplan håller på att genomföras(21).

19.  Europaparlamentet välkomnar att ett samarbetsmemorandum har skrivits under med det gemensamma företaget Clean Sky2 som syftar till att stärka förbindelser och synergieffekter.

20.  Europaparlamentet beklagar att det gemensamma företaget inte har offentliggjort någon rapport om de socio-ekonomiska effekterna av sin verksamhet. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att förse den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med ovannämnda rapport.

Riskhantering

21.  Europaparlamentet uppmärksammar att det gemensamma företaget under 2014 utförde två större granskningar för att på nytt bedöma de största riskerna för uppfyllelsen av programmålen och de relaterade åtgärderna för att minska dessa risker. Parlamentet konstaterar att denna granskning resulterade i en förteckning över 33 program- och företagsrelaterade risker, av vilka nio betraktades som mycket höga risker på grund av sin kritikalitetsnivå. Parlamentet anser att ett antal externa faktorer under 2014 skapade osäkerhet när det gäller programmens framtid och ledde till ett större antal konstaterade risker än normalt (osäkra ekonomiska utsikter, en ny flerårig budgetram samt organisatoriska förändringar inom det gemensamma företaget och inom det berörda generaldirektoratet m.m.). Parlamentet välkomnar att företaget har vidtagit eller håller på att vidta särskilda korrigerande åtgärder.

Det gemensamma företagets roll

22.  Europaparlamentet påminner om det gemensamma företagets viktiga roll när det gäller att samordna och genomföra forskningen inom Sesarprojektet, som är en hörnsten i det gemensamma europeiska luftrummet. Parlamentet noterar också att införandefasen av Sesarprojektet började under 2014. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang inrättandet av Sesars införandeförvaltare, vars uppgift är att rapportera om och övervaka genomförandet av nya operativa lösningar och tekniska förbättringar som utvecklats av Sesar, för att på detta sätt säkra ett effektivt ibruktagande.

23.  Europaparlamentet uppmanar det gemensamma företaget och införandeförvaltaren att i samarbete med medlemsstaterna öka antalet projekt som föreslås inom ramen för transportprogrammet i Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), samt förbättra kvaliteten på dessa. Parlamentet påminner om sin ståndpunkt under budgetförfarandet enligt vilken man bör återkräva de sammanlagda belopp som omfördelats från FSE till Europeiska fonden för strategiska investeringar.

24.  Europaparlamentet konsterar att från och med den 31 december 2014 bestod det gemensamma företagets utvecklingsfas av 16 medlemmars (inklusive Eurocontrol) arbete med programverksamhet där över 100 privata och offentliga enheter och underleverantörer deltog. Av de 369 projekten inom Sesarprogrammet höll 348 (94 %) på att genomföras eller hade slutförts.

18.2.2016

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar‑företaget för budgetåret 2014

(2015/2197(DEC))

Föredragande av yttrande: Inés Ayala Sender

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten konstaterat att räkenskaperna för det gemensamma Sesar-företaget (Sesar – Single European Sky ATM Research) (nedan kallat företaget) varit korrekta för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet konstaterar att företagets årliga budget för 2014 uppgick till 13,1 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och 121,9 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden och att genomförandegraderna uppgick till 99,4 respektive 79,8 %.

3.  Europaparlamentet uppmärksammar att betalningen av tre av 15 årliga ersättningsanspråk från medlemmarna sköts upp från slutet av 2014 till början av 2015. Parlamentet uppmanar företaget och dess medlemmar att presentera ersättningsanspråk i tid och att undvika uppskjutningar, samt sörja för den ekonomiska förvaltningen av de ekonomiska resurserna alltid är sund.

4.  Europaparlamentet konstaterar att styrelsen antog företagets finansiella bestämmelser för programperioden 2014–2020 den 25 juni 2015, efter det att kommissionen den 4 juni 2015 hade antagit sitt genomförandebeslut om beviljande av undantag när det gäller det gemensamma företagets finansiella bestämmelser från kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013.

5.  Europaparlamentet påminner om företagets viktiga roll när det gäller att samordna och genomföra forskningen inom Sesarprojektet, som är en hörnsten i det gemensamma europeiska luftrummet. Parlamentet noterar också att införandefasen av Sesarprojektet började under 2014. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang inrättandet av Sesars införandeförvaltare, vars uppgift är att rapportera om och övervaka genomförandet av nya operativa lösningar och tekniska förbättringar som utvecklats av Sesar, för att på detta sätt säkra ett effektivt ibruktagande.

6.  Europaparlamentet uppmanar företaget och införandeförvaltaren att i samarbete med medlemsstaterna öka antalet projekt som föreslås inom ramen för transportprogrammet i Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), samt förbättra kvaliteten på dessa. Parlamentet påminner om sin ståndpunkt under budgetförfarandet enligt vilken man bör återkräva de sammanlagda belopp som omfördelats från FSE till Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi).

7.  Europaparlamentet konsterar att från och med den 31 december 2014 bestod företagets utvecklingsfas av sexton medlemmars (inklusive Eurocontrol) arbete med programverksamhet där över hundra privata och offentliga enheter och underleverantörer deltog. Av de 369 projekten inom Sesarprogrammet höll 348 (94 %) på att genomföras eller hade slutförts.

8.  Europaparlamentet noterar att av de 556 miljoner EUR i medfinansiering som Europeiska unionen och Eurocontrol skulle betala till de övriga 15 medlemmarna (sedan den 1 januari 2014) hade åtaganden gjorts för 100 % och 66 % (369 miljoner EUR) hade betalats ut per den 31 december 2014, medan resterande 34 % (187 miljoner EUR) förväntas betalas senast den 31 december 2017.

9.  Europaparlamentet gläder sig över att företaget har stärkt sina existerande särskilda åtgärder för att motverka intressekonflikter. Parlamentet konstaterar att antalet anställda som utstationerats från medlemmarna till följd av detta har minskats till ett fåtal nyckelbefattningar.

10.  Europaparlamentet uppmärksammar att företaget under 2014 utförde två större granskningar för att på nytt bedöma de största riskerna för uppfyllelsen av programmålen och de relaterade åtgärderna för att minska dessa risker. Parlamentet konstaterar att denna granskning resulterade i en förteckning över 33 program- och företagsrelaterade risker, av vilka 9 betraktades som mycket höga risker på grund av sin kritikalitetsnivå. Parlamentet anser att ett antal externa faktorer under 2014 skapade osäkerhet när det gäller programmens framtid och ledde till ett större antal konstaterade risker än normalt (osäkra ekonomiska utsikter, en ny flerårig budgetram samt organisatoriska förändringar inom företaget och inom det berörda generaldirektoratet m.m.). Parlamentet välkomnar att företaget har vidtagit eller håller på att vidta särskilda korrigerande åtgärder.

11.  Europaparlamentet gläder sig över att företaget för närvarande håller på att utarbeta en heltäckande rapport, som ska vara klar under det andra halvåret 2015, om de sociala och ekonomiska fördelarna med de avslutade projekten, liksom med bidragen från medlemmarna. Parlamentet anser att detta kommer att bidra till att förbättra transparensen och främja stödet för detta offentlig-privata partnerskap.

12.  Europaparlamentet föreslår att den verkställande direktören för det gemensamma Sesar‑företaget beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2014.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

16.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Gabriel Mato

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  EUT C 422, 17.12.2015, s. 70.

(2)

  EUT C 422, 17.12.2015, s. 72.

(3)

  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

  EUT L 64, 2.3.2007, s. 1.

(5)

  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

  EUT C 422, 17.12.2015, s. 70.

(8)

  EUT C 422, 7.12.2015, s. 72.

(9)

  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

  EUT L 64, 2.3.2007, s. 1.

(11)

  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

  Revisionsrättens rapport för budgetåret 2014, bilaga I, s. 2.

(14)

  Revisionsrättens rapport för budgetåret 2014, s. 7.

(15)

  Revisionsrättens rapport för budgetåret 2014, s. 7.

(16)

  Revisionsrättens rapport för budgetåret 2014, s. 7.

(17)

  Slutliga redovisningen för Sesar – s. 36

(18)

  Den årliga verksamhetsrapporten, s. 33.

(19)

  Revisionsrättens rapport för budgetåret 2014, s. 8.

(20)

  Revisionsrättens rapport för budgetåret 2014, s. 8.

(21)

  Den årliga verksamhetsrapporten, s. 119.

Rättsligt meddelande