Menetlus : 2015/2188(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0090/2016

Esitatud tekstid :

A8-0090/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.31
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0167

RAPORT     
PDF 293kWORD 98k
7.4.2016
PE 569.745v03-00 A8-0090/2016

Euroopa Pangandusjärelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2188(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Pangandusjärelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2188(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Pangandusjärelevalve eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ)(4), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0090/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Pangandusjärelevalve 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2188(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Pangandusjärelevalve eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ)(10), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0090/2016),

1.  märgib, et Euroopa Pangandusjärelevalve lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Pangandusjärelevalve 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Pangandusjärelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2188(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Pangandusjärelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0090/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Pangandusjärelevalve (edaspidi „asutus“) finantsaruannete kohaselt oli asutuse 2014. aasta lõplik eelarve 33 599 863 eurot, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 29,39 % suurust kasvu, mis tuleneb asutuse hiljutisest loomisest; arvestades, et asutust rahastatakse liidu eelarvest (40 %) ja liikmesriikide osamaksudest (60 %);

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Pangandusjärelevalve eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et asutuse eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses ühe kommentaariga, mille kontrollikoda tegi 2012. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2013. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes märgitud „pooleli“, on võetud parandusmeetmeid ja need on suuremas osas lõpetatud, ning parandusmeetmete võtmise seisuks on märgitud „pooleli“; märgib lisaks, et kahe 2013. aastat käsitlevas kontrollikoja aruandes esitatud kommentaari seisuks on nüüd märgitud „ei kohaldata“;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib rahulolevalt, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,81 %, mis on 2,28 % võrra 2013. aasta määrast kõrgem, ning maksete assigneeringute täitmise määr oli 83,94 %, mis on 2013. aasta määrast 8,60 % kõrgem; võtab asutuse andmete põhjal teadmiseks, et eelarve täitmise määra tõus tulenes paremast eelarve planeerimisest ja järelevalvest;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  märgib, et asutus vähendas veelgi kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise kogumäära 2013. aasta 16,50 %-lt 2014. aastal 15,90%-ni; võtab teadmiseks, et II jaotises kanti üle 3 431 070 euro eest kulukohustustega seotud assigneeringuid, mis on peamiselt seotud asutuse kolimisega uutesse ruumidesse 2014. aasta detsembris;

4.  märgib rahuolevalt, et asutus viis oma IT-lepingud paremini kooskõlla eelarveaastaga, et vähendada IT-taristu ja IT-teenuste kavandatavate hangetega seotud ülekandmiste määra; märgib, et IT-lepingutega seotud ülekandmiste määr langes 2013. aastaga võrreldes 9 %;

5.  toonitab, et 2013. aastast üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute täitmise määr oli 92 %; juhib tähelepanu sellele, et ameti eesmärki (95 %) ei saavutatud üksnes seetõttu, et IT-taristu teenuste hind langes;

Ümberpaigutamised

6.  võtab asutuse raamatupidamise aastaaruande põhjal teadmiseks, et haldusnõukogu kiitis heaks viis 2014. aastal teostatud ümberpaigutamist, mis ületab komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(13) artiklis 27 osutatud limiiti;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

7.  võtab asutuse raamatupidamise aastaaruande põhjal teadmiseks, et asutuse täidetud ametikohtade arv on 146; väljendab heameelt selle üle, et asutus on keskendunud vahendite eraldamisele oma põhitegevusvaldkondadele; toonitab, et iga nelja ametikoha kohta, mis on otseselt seotud ameti mandaadi teostamisega, on ainult üks halduslik ametikoht;

8.  palub asutusel avalike hangete puhul täpselt rakendada meetmeid, mis on seotud kaalutlusõiguse ja menetlusest kõrvalejätmisega, korraldada igal juhtumil asjakohaseid taustakontrolle ning kohaldada menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumit, et ettevõtteid huvide konflikti korral kõrvale jätta – kõik need sammud on olulised liidu finantshuvide kaitsmiseks;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9.  võtab teadmiseks, et asutuse järelevalvenõukogu, haldusnõukogu ja juhtkonna liikmete ja vaatlejate kavatsuste ja huvide deklaratsioonid on avaldatud asutuse veebisaidil; märgib, et töötajad täidavad huvide deklaratsioonid igal aastal ja neid hindab eetikanõunik;

10.  ergutab asutust suurendama koos muude teadlikkuse suurendamise meetmetega oma töötajate teadlikkust huvide konflikti vältimise poliitikast ning lisama usaldusväärsuse ja läbipaistvuse kohustuslike küsimustena töölevõtmismenetlustesse ja tulemusvestlustesse;

11.  nõuab korruptsiooni ennetamise ja sellevastase võitluse üldist parandamist tervikliku lähenemise abil, alustades üldsuse juurdepääsu parandamisest dokumentidele ja rangematest eeskirjadest huvide konfliktide kohta, läbipaistvusregistrite loomisest või tugevdamisest ja piisavate vahendite eraldamisest õiguskaitsemeetmeteks, ning tihendades ka koostööd liikmesriikide vahel ning asjaomaste kolmandate riikidega;

12.  märgib, et asutuse pettustevastane strateegia võeti vastu 2015. aasta aprillis ning see viiakse ellu aastatel 2015–2017;

13.  märgib, et asutus viis ellu sõltumatust ja otsustusprotsesse käsitlevad protsessid, et tagada vajalike deklaratsioonide esitamine uute liikmete ja vaatlejate poolt; märgib lisaks, et ametist lahkunud liikmetele ja vaatlejatele tuletatakse meelde nende jätkuvaid kohustusi;

14.  palub asutusel rakendada personalieeskirjade artiklit 16, avaldades igal aastal teabe teenistusest lahkunud kõrgete ametnike kohta ja loetelu huvide konfliktide kohta;

Siseaudit

15.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus viis 2014. aastal läbi asutuse IT projektihalduse piiratud läbivaatamise; märgib lisaks, et neljast auditileiust ühtegi ei peetud kriitiliseks; võtab teadmiseks, et asutus on neid auditileide käsitleva kokkulepitud tegevuskava juba täielikult ellu viinud; võtab teadmiseks, et 2014. aastal ei esitatud ega lõpetatud ühtegi kriitilise tähtsusega soovitust ning 1. jaanuaril 2015 ei olnud pooleli ühegi kriitilise tähtsusega soovituse elluviimine;

Tulemuslikkus

16.  märgib, et asutus teeb kõikide tugifunktsioonide osas tihedat koostööd Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvega ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega, et vähendada igal võimalikul viisil halduskulusid, suurendada koostoimet ja jagada parimaid tavasid; ootab, et asutus teeks veelgi suuremaid jõupingutusi koostöö tõhustamiseks teiste detsentraliseeritud asutustega;

17.  märgib, et asutus kasutab komisjoni pakutavaid raamatupidamissüsteeme, mille peaarvepidaja on heaks kiitnud sõltumatu raamatupidamisfirma töö alusel, mis hõlmab kõnealuseid süsteeme, raharinglust ja arvelduskavade läbivaatamist; märgib lisaks, et 2014. aastal viidi nende süsteemide tõhususe suurendamiseks ellu muudatused lähetustega seotud rohkearvuliste maksete teostamises ning võeti kasutusele elektrooniliste arvete vastuvõtmise süsteem ja seda katsetati edukalt;

Muud märkused

18.  tuletab meelde, et Euroopa Parlament oli finantskriisi järellainetuses uue ja tervikliku Euroopa finantsjärelevalve süsteemi ning asutuse kui selle osa loomisel 2011. aastal peamine eestvedaja;

19.  rõhutab, et asutuse roll siseturul ühtse järelevalvekorra edendamisel on ülimalt tähtis, et tagada liidus finantsstabiilsus, paremini integreeritud, tõhusam ja ohutum finantsturg ning kõrgel tasemel tarbijakaitse, edendades toodete ja finantsteenuste turul õiglust ja läbipaistvust;

20.  rõhutab, et asutuse töö on puhtalt tehnilist laadi ja oluliste poliitiliste otsuste tegemine on liidu seadusandja eelisõigus;

21.  märgib, et asutus peab oma tegevuse elluviimisel pöörama erilist tähelepanu finantssektori turvalisuse ja usaldusväärsuse säilitamisele, liidu õigusega kooskõla tagamisele, proportsionaalsuse põhimõtte austamisele ning finantsteenuste siseturu aluspõhimõtete järgimisele; toonitab, et asutus peab selle alusel püüdma saavutada ühemõttelisi, järjepidevaid, sidusaid ja liigse keerukuseta tulemusi;

22.  juhib tähelepanu, kui oluline on, et asutuse koostatud sätted oleksid kavandatud nii, et neid oleks võrdselt võimalik kohaldada ka väiksematel üksustel;

23.  rõhutab, et kõigis asutuse ressurssidega seotud küsimustes on vaja tagada see, et volitusi oleks võimalik järjepidevalt täita ning et eelarve piiratus ei seaks tegelikkuses piire sõltumatule, usaldusväärsele ja tulemuslikule järelevalvele;

24.  märgib, et kontrollikoda järeldas oma eriaruandes 2014/05, et üldiselt puudusid asutusel oma tegevuse käivitusfaasis piisavad vahendid oma kohustuste täitmiseks; võtab teadmiseks, et Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi ülesehitamisetapp ei ole veel lõpule viidud, ning märgib seetõttu, et asutusele juba usaldatud ülesannete täitmine ning poolelioleva õigusloometöö tulemusel lisanduvad kavandatavad ülesanded eeldavad nii töötajate arvu kui ka kvalifikatsiooni seisukohast piisavat personali ja rahastamist, mis võimaldaks teostada rahuldaval tasemel järelevalvet; rõhutab, et ülesannete laiendamise korral tuleb väga sageli ka vastavalt ressursse suurendada, et tagada järelevalvega seotud töö kvaliteet; rõhutab siiski, et igasugust asutuse vahendite võimalikku suurendamist tuleb üksikasjalikult põhjendada ja sellega peavad võimaluse korral käima kaasas ratsionaliseerimismeetmed;

25.  rõhutab, et asutus peab – tagades samas kõigi ülesannete täiel määral elluviimise – jääma rangelt ainult nende ülesannete juurde, mis liidu seadusandja on talle määranud, ning mitte püüdma de facto laiendada oma volitusi nendest ülesannetest kaugemale; rõhutab, et asutus peab oma töö tegemisel ja eelkõige tehniliste standardite ja tehniliste nõuannete koostamisel teavitama Euroopa Parlamenti oma tegevusest õigeaegselt, korrapäraselt ja põhjalikult; väljendab kahetsust, et seda ei ole alati tehtud;

26.  rõhutab, et asutus peab rakendusaktide, suuniste, küsimuste ja vastuste või sarnaste meetmete väljatöötamisel alati järgima liidu seadusandja antud volitusi ning ei tohi püüda seada standardeid valdkondades, milles õigusloome protsessid on alles pooleli;

27.  peab kahetsusega tunnistama, et asutus ei ole suutnud liidu seadusandjat käimasoleva töö kõigi üksikasjadega piisavalt ja igakülgselt kursis hoida;

28.  peab kahetsusega tunnistama, et mõnel juhul on dokumendid liidu seadusandjale edastatud üksnes pärast seda, kui need on laiemale avalikkusele lekkinud, ja peab seda vastuvõetamatuks;

29.  on jõudnud järeldusele, et asutuse segarahastamise süsteem, mis sõltub suurel määral liikmesriikide pädevate asutuste osamaksetest, on ebapiisav, paindumatu, koormav ja võib seada ohtu asutuse sõltumatuse; palub seetõttu komisjonil algatada 2016. aasta teise kvartalisse kavandatud valges raamatus ja 2017. aastaks esitatavas seadusandlikus ettepanekus teistsugune rahastamissüsteem, mis põhineb liidu eelarves loodaval eraldi eelarvereal ja liikmesriikide asutuste osamaksete täielikul asendamisel turuosaliste makstavate tasudega;

30.  palub asutusel täiendada usaldatavusnõudeid puudutavate valemite kalibreerimisega seotud nõuannete või tehniliste standardite eelnõude alast kommunikatsiooni Euroopa Parlamendiga, esitades täieliku kirjelduse sellega seoses kasutatavate andmete ja metoodika kohta;

31.  väljendab heameelt selle üle, et asutus on suurendanud läbipaistvust sidusrühmadega toimuvate kohtumistega seoses;

°

°  °

32.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2016. aasta] resolutsioonile(14) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

25.2.2016

MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Pangandusjärelevalve 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2188(DEC))

Arvamuse koostaja: Markus Ferber

ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tuletab meelde, et Euroopa Parlament oli finantskriisi järellainetuses uue ja tervikliku Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi loomise peamine eestvedaja ja toetas süsteemi osana ka Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) asutamist 2011. aastal;

2.  rõhutab, et EBA roll siseturul ühtse järelevalvekorra edendamisel on ülimalt tähtis, et tagada liidus finantsstabiilsus, paremini integreeritud, tõhusam ja ohutum finantsturg ning kõrgel tasemel tarbijakaitse, edendades toodete ja finantsteenuste turul õiglust ja läbipaistvust;

3.  rõhutab, et EBA töö on puhtalt tehnilist laadi ja et oluliste poliitiliste otsuste tegemine on liidu seadusandja eelisõigus;

4.  märgib, et EBA peab oma tegevuse elluviimisel pöörama erilist tähelepanu finantssektori turvalisuse ja usaldusväärsuse säilitamisele, liidu õigusega kooskõla tagamisele, proportsionaalsuse põhimõtte austamisele ning finantsteenuste siseturu aluspõhimõtete järgimisele; toonitab, et EBA peab selle alusel püüdma saavutada ühemõttelisi, järjepidevaid, sidusaid ja liigse keerukuseta tulemusi;

5.  juhib tähelepanu, et eriti oluline on see, et EBA koostatud sätted oleksid kavandatud nii, et neid oleks võrdselt võimalik kohaldada ka väiksematel üksustel;

6.  võtab teadmiseks, et Euroopa Kontrollikoja hinnangul on EBA 31. detsembril 2014. aastal lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

7.  rõhutab, et kõigis EBA ressurssidega seotud küsimustes on vaja tagada see, et volitusi on võimalik järjepidevalt täita ning et eelarve piiratus ei sea tegelikkuses piire sõltumatule, usaldusväärsele ja tõhusale järelevalvele;

8.  võtab teadmiseks, et kontrollikoda järeldas oma eriaruandes 2014/05, et üldiselt puudusid EBA-l oma tegevuse käivitusfaasis piisavad vahendid oma kohustuste täitmiseks; võtab teadmiseks, et Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi ülesehitamisetapp ei ole veel lõpule viidud, ning märgib seetõttu, et EBA-le juba usaldatud ülesannete täitmine ning poolelioleva õigusloometöö tulemusel lisanduvad kavandatavad ülesanded eeldavad nii töötajate arvu kui ka kvalifikatsiooni seisukohast piisavat personali ja rahastamist, mis võimaldaks teostada rahuldaval tasemel järelevalvet; rõhutab, et ülesannete laiendamise korral tuleb väga sageli ka vastavalt ressursse suurendada, et tagada järelevalvega seotud töö kvaliteet; rõhutab siiski, et igasugust EBA vahendite võimalikku suurendamist tuleb üksikasjalikult põhjendada ja sellega peavad võimaluse korral käima kaasas ratsionaliseerimismeetmed;

9.  rõhutab, et EBA peab – kindlustades samas kõigi ülesannete täiel määral elluviimise – jääma rangelt ainult nende ülesannete juurde, mis liidu seadusandja on talle määranud, ning mitte püüdma de facto laiendada oma volitusi nendest ülesannetest kaugemale; rõhutab, et EBA peab oma töö tegemisel ja eelkõige tehniliste standardite ja tehniliste nõuannete koostamisel teavitama Euroopa Parlamenti oma tegevusest õigeaegselt, korrapäraselt ja põhjalikult; väljendab kahetsust, et EBA ei ole varem seda alati teinud;

10.  rõhutab, et EBA peab rakendusaktide, suuniste, küsimuste ja vastuste või sarnaste meetmete väljatöötamisel alati järgima liidu seadusandja antud volitusi ning ei tohi püüda seada standardeid valdkondades, milles õigusloome protsessid on alles pooleli;

11.  peab kahetsusega tunnistama, et EBA ei ole suutnud liidu seadusandjat oma käimasoleva töö kõigi üksikasjadega piisavalt ja igakülgselt kursis hoida;

12.  peab kahetsusega tunnistama, et mõnel juhul on dokumendid liidu seadusandjale edastatud üksnes pärast seda, kui need on laiemale avalikkusele lekkinud, ja peab seda vastuvõetamatuks;

13.  on jõudnud järeldusele, et EBA segarahastamise süsteem, mis sõltub suurel määral liikmesriikide pädevate asutuste osamaksetest, on ebapiisav, paindumatu, koormav ja võib seada ohtu EBA sõltumatuse; kutsub seetõttu komisjoni üles algatama 2016. aasta teise kvartalisse kavandatud valge raamatu ja 2017. aastaks esitatava seadusandliku ettepanekuga teistsuguse rahastamissüsteemi, mis põhineb liidu eelarve eraldi eelarvereal ja liikmesriikide asutuste osamaksete täielikul asendamisel turuosaliste makstavate tasudega;

14.  palub EBA-l täiendada usaldatavusnõudeid puudutavate valemite kalibreerimisega seotud nõuannete või tehniliste standardite eelnõude alast kommunikatsiooni Euroopa Parlamendiga, esitades täieliku kirjelduse sellega seoses kasutatavate andmete ja metoodika kohta;

15.  tunneb heameelt selle üle, et EBA on suurendanud läbipaistvust sidusrühmadega toimuvate kohtumistega seoses.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

22.2.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

3

9

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Laura Agea

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 111.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 111.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 111.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 111.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(14)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusalane teave