Förfarande : 2015/2188(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0090/2016

Ingivna texter :

A8-0090/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.31
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0167

BETÄNKANDE     
PDF 297kWORD 101k
7.4.2016
PE 569.745v03-00 A8-0090/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2014

(2015/2188(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2014

(2015/2188(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2014, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG(4), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0090/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2014

(2015/2188(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2014, med myndighetens svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0086/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG(10), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0090/2016),

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2014

(2015/2188(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0090/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska bankmyndigheten (nedan kallad myndigheten) för budgetåret 2014 uppgick den slutliga budgeten till 33 599 863 EUR, vilket innebär en ökning med 29,39 % jämfört med 2013 och beror på att myndigheten nyligen har inrättats. Myndigheten finansieras med bidrag från unionen (40 %) och bidrag från medlemsstaterna (60 %).

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2014 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att institutets räkenskaper för budgetåret 2014 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

1.  Europaparlamentet konstaterar, när det gäller en kommentar som gjordes i revisionsrättens rapport för budgetåret 2012 och som markerades som "pågående" i revisionsrättens rapport för budgetåret 2013, att korrigerande åtgärder vidtagits och till största delen slutförts, och kommentaren markeras nu som "pågående". Parlamentet noterar vidare att två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2013 nu är markerade som ”ej tillämpliga”.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar nöjt att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,81 %, vilket utgör en ökning på 2,28 % jämfört med 2013, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 83,94 %, vilket är en ökning med 8,60 %. Parlamentet noterar från myndigheten att den ökade budgetgenomförandegraden var resultatet av förbättrad budgetplanering och budgetövervakning.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet noterar att myndigheten ytterligare minskade den andel åtagandebemyndiganden som förts över till efterföljande budgetår från 16,50 % för 2013 till 15,90 % för 2014. Parlamentet konstaterar att de gjorda åtaganden som överfördes för avdelning II var 3 431 070 EUR och framför allt avsåg myndighetens flytt till nya lokaler i december 2014.

4.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten i högre grad har fått sina IT-kontrakt att överensstämma med budgetåret i syfte att minska nivån på överföringar som gäller planerad upphandling av IT-infrastruktur och IT-tjänster. Parlamentet betonar att överföringsprocenten som avser IT-kontrakt minskade med 9 % jämfört med budgetåret 2013.

5.  Europaparlamentet betonar att genomförandegraden för åtagandebemyndiganden som överförts från 2013 var 92 %. Parlamentet betonar att det bara var minskade priser på myndighetens IT-infrastrukturtjänster som gjorde att myndighetens mål om 95 % inte uppnåddes.

Överföringar

6.  Europaparlamentet noterar från myndighetens årsredovisning att dess styrelse godkände de fem budgetöverföringar som genomfördes under 2014 och som överskred gränsen i artikel 27 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(13).

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

7.  Europaparlamentet konstaterar från myndighetens årsredovisning att antalet tillsatta tjänster är 146. Parlamentet välkomnar myndighetens fokus på att avsätta sina resurser till kärnverksamheten. Parlamentet betonar att det bara finns en administrativ tjänst på varje fyra tjänster som är kopplade till det direkta genomförandet av myndighetens uppdrag.

8.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att strikt tillämpa de åtgärder som rör skönsmässiga befogenheter och uteslutning i samband med offentliga upphandlingar, och att i varje enskilt fall göra ordentliga bakgrundskontroller och tillämpa uteslutningskriterier för att utestänga företag om det föreligger någon intressekonflikt, något som är ytterst viktigt för att skydda unionens ekonomiska intressen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

9.  Europaparlamentet konstaterar att avsiktsförklaringarna och intresseförklaringarna från ledamöter och observatörer i myndighetens tillsynsstyrelse och styrelse och myndighetens ledning har publicerats på dess webbplats. Parlamentet noterar att personalens intresseförklaringar samlas in årligen och utvärderas av den etikansvariga.

10.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att förbättra medvetenheten bland sin personal om policyn avseende intressekonflikter, parallellt med den pågående upplysningsverksamheten och det faktum att man tagit med integritet och transparens som en obligatorisk fråga som måste diskuteras under rekryteringsförfaranden och resultatöversyner.

11.  Europaparlamentet efterlyser en övergripande förbättring av arbetet med att förebygga och bekämpa korruption. För att åstadkomma detta bör man anta ett helhetsgrepp och börja med att förbättra allmänhetens tillgång till handlingar och införa mer strikta bestämmelser vad gäller intressekonflikter, upprätta eller förbättra transparensregister och tillhandahålla tillräckliga resurser för brottsbekämpande åtgärder, samtidigt som även samarbetet mellan medlemsstaterna och med relevanta tredjeländer förbättras.

12.  Europaparlamentet noterar att myndighetens antibedrägeristrategi antogs i april 2015 och kommer att genomföras mellan 2015 och 2017.

13.  Europaparlamentet noterar att processerna som avser policyn för oberoende och beslutsprocesserna genomfördes av myndigheten i syfte att säkerställa att de erforderliga förklaringarna ges av nya ledamöter och observatörer. Parlamentet noterar vidare att tidigare ledamöter och observatörer påminns om sina fortsatta förpliktelser.

14.  Europaparlamentet begär att myndigheten genomför artikel 16 i tjänsteföreskrifterna genom att årligen offentliggöra uppgifter om vilka höga tjänstemän som har lämnat tjänsten samt en förteckning över intressekonflikter.

Internrevision

15.  Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevisionstjänst under 2014 genomförde en begränsad granskning av myndighetens IT-projektförvaltning. Parlamentet noterar att ingen av de fyra identifierade iakttagelserna ansågs vara kritisk. Parlamentet uppskattar att den handlingsplan som beslutats för att ta itu med dessa iakttagelser redan genomförts fullt ut av myndigheten. Parlamentet konstaterar att inga kritiska rekommendationer utfärdats under 2014 och att det den 1 januari 2015 inte fanns någon oavslutad kritisk rekommendation.

Resultat

16.  Europaparlamentet noterar att myndigheten bedriver ett nära samarbete med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för alla stödfunktioner för att minska de administrativa kostnaderna där detta är möjligt, samt för att utnyttja synergier och utbyta bästa praxis. Parlamentet ser fram emot ytterligare insatser från myndigheten för att stärka samarbetet med andra decentraliserade byråer.

17.  Europaparlamentet noterar att myndigheten använder sig av de redovisningssystem som kommissionen tillhandahållit och som validerats av räkenskapsföraren på grundval av det arbete som utförts av en oberoende revisionsfirma gällande systemen, de finansiella flödena och en översyn av bokföringsplanen. Parlamentet noterar vidare att det i syfte att öka effektiviteten i dessa system under 2014 gjordes ändringar i genomförandet av massbetalningar för tjänsteresor och att elektroniskt mottagande av fakturor infördes och testades med framgång.

Övriga kommentarer

18.  Europaparlamentet påminner om att det självt varit en central drivkraft bakom insatserna för att skapa ett nytt och omfattande europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) i finanskrisens efterdyningar och i arbetet med att – som en del av detta system – inrätta myndigheten 2011.

19.  Europaparlamentet betonar att myndighetens roll i främjandet av en gemensam tillsynsordning på hela den inre marknaden är av avgörande betydelse för att trygga finansiell stabilitet och en mer integrerad, effektivare och säkrare finansmarknad, och en hög nivå av konsumentskydd i unionen genom att främja rättvisa och transparens på marknaden för varor och finansiella tjänster.

20.  Europaparlamentet betonar att myndighetens arbete är rent tekniskt, och att viktiga politiska beslut är unionens lagstiftares befogenhet.

21.  Europaparlamentet betonar att myndigheten när den utför sin verksamhet särskilt måste uppmärksamma säkerställandet av finanssektorns säkerhet och sundhet, och garantera överensstämmelse med unionslagstiftningen samt respekt för proportionalitetsprincipen och de grundläggande principerna för den inre marknaden för finansiella tjänster. Parlamentet understryker att myndigheten utifrån dessa förutsättningar måste sträva efter att uppnå resultat som är otvetydiga, konsekventa, enhetliga och inte onödigt komplicerade.

22.  Europaparlamentet påpekar att det är särskilt viktigt att bestämmelser som utarbetas av myndigheten är utformade på ett sätt som gör att de lika väl kan tillämpas av mindre enheter.

23.  Europaparlamentet betonar att det i allt som rör myndighetens resurser måste säkerställas att mandatet kan utföras konsekvent, och att budgetbegränsningar inte är utslagsgivande för hur en oberoende, tillförlitlig och effektiv tillsyn praktiskt ska begränsas.

24.  Europaparlamentet noterar Europeiska revisionsrättens slutsats i den särskilda rapporten 2014/05 att myndighetens resurser sammantaget under inledningsfasen var otillräckliga för att myndigheten skulle kunna fullgöra sitt mandat. Europaparlamentet inser att inrättningsfasen för ESFS ännu inte har slutförts, och betonar därför att de uppgifter som redan anförtrotts myndigheten, liksom ytterligare uppgifter som planeras inom ramen för det pågående lagstiftningsarbetet, kräver en tillräckligt stor personalstyrka, i fråga om såväl antal som kvalifikationer, och finansiering för att en tillfredsställande tillsyn ska bli möjlig. Parlamentet understryker att om kvaliteten på tillsynsarbetet ska kunna bibehållas är det ofta så att en tilldelning av fler uppgifter måste gå hand i hand med ökade resurser. Parlamentet betonar dock att alla eventuella ökningar av myndighetens resurser måste förklaras utförligt och åtföljas av rationaliseringsåtgärder om detta är möjligt.

25.  Europaparlamentet betonar att myndigheten måste se till att alla uppdrag utförs till fullo, och samtidigt noggrant hålla sig till de uppgifter den tilldelats av unionens lagstiftare och inte försöka att i praktiken bredda sitt mandat utöver dessa uppgifter. Parlamentet betonar att myndigheten i samband med utförandet av sin verksamhet, i synnerhet utarbetandet av tekniska standarder och teknisk rådgivning, i god tid och regelbundet måste ge Europaparlamentet fullständig information om sin verksamhet. Parlamentet beklagar att detta inte alltid skett tidigare.

26.  Europaparlamentet betonar att myndigheten vid utarbetandet av genomförandelagstiftning, riktlinjer, frågor och svar eller liknande åtgärder alltid måste respektera det mandat som unionens lagstiftare har tilldelat myndigheten, och inte sträva efter att fastställa standarder på områden där lagstiftningsförfaranden fortfarande pågår.

27.  Europaparlamentet beklagar att myndigheten inte har klarat av att ge unionens lagstiftare tillräcklig och heltäckande information om alla detaljer i dess pågående arbete.

28.  Europaparlamentet beklagar att dokument i vissa fall har översänts till unionens lagstiftare först efter att de har läckt ut till allmänheten, och anser att detta är oacceptabelt.

29.  Europaparlamentet drar slutsatsen att myndighetens blandade finanseringsarrangemang, som i hög grad är beroende av bidrag från nationella behöriga myndigheter, är otillräckligt, oflexibelt och tungrott och utgör ett potentiellt hot mot myndighetens oberoende ställning. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att i den vitbok som är planerad till andra kvartalet 2016 och i ett lagstiftningsförslag som ska läggas fram senast 2017 lansera ett annat finansieringsarrangemang som baseras på en separat budgetpost i unionens budget och ett fullständigt ersättande av bidragen från nationella myndigheter med avgifter som betalas av marknadsaktörerna.

30.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att komplettera sin information till parlamentet om förslag till rådgivning eller tekniska standarder i samband med kalibreringen av tillsynsformler med en fullständig beskrivning av de uppgifter och den metod som används vid sådana kalibreringar.

31.  Europaparlamentet välkomnar den ökade transparensen avseende myndighetens sammanträden med intressenter.

°

°  °

32.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](14) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].).

25.2.2016

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2014

(2015/2188(DEC))

Föredragande av yttrande: Markus Ferber

FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet har varit en viktig drivkraft i samband med insatserna för att skapa ett nytt och övergripande europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) i finanskrisens efterdyningar och i samband med arbetet med att – som en del av detta system – inrätta Europeiska bankmyndigheten (EBA) 2011.

2.  Europaparlamentet betonar att EBA:s roll i främjandet av en gemensam tillsynsordning på hela den inre marknaden är av avgörande betydelse för att trygga finansiell stabilitet och en mer integrerad, effektivare och säkrare finansmarknad, och en hög nivå av konsumentskydd i unionen genom att främja rättvisa och transparens på marknaden för varor och finansiella tjänster.

3.  Europaparlamentet betonar att EBA:s arbete är av rent teknisk karaktär och att det är unionens lagstiftare som har befogenhet att fatta viktiga politiska beslut.

4.  Europaparlamentet betonar att EBA i samband med utövandet av sin verksamhet särskilt måste uppmärksamma säkerställandet av finanssektorns säkerhet och sundhet, och garantera överensstämmelse med unionslagstiftningen samt respekt för proportionalitetsprincipen och de grundläggande principerna för den inre marknaden för finansiella tjänster. Parlamentet understryker att EBA utifrån dessa förutsättningar måste sträva efter att uppnå resultat som är otvetydiga, konsekventa, enhetliga och inte onödigt komplicerade.

5.  Europaparlamentet påpekar att det är särskilt viktigt att bestämmelser som utarbetas av EBA är utformade på ett sätt som gör att de lika väl kan tillämpas av mindre enheter.

6.  Europaparlamentet noterar att Europeiska revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för EBA:s årliga räkenskaper avseende det budgetår som löpte ut den 31 december 2014 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

7.  Europaparlamentet betonar att det i allt som rör EBA:s resurser måste säkerställas att mandatet kan utföras kontinuerligt och att budgetbegränsningar inte är utslagsgivande för hur en oberoende, tillförlitlig och effektiv tillsyn praktiskt ska begränsas.

8.  Europaparlamentet noterar Europeiska revisionsrättens slutsats i den särskilda rapporten 2014/05 att EBA:s resurser sammantaget under inledningsfasen var otillräckliga för att myndigheten skulle kunna fullgöra sitt mandat. Parlamentet inser att inrättningsfasen för ESFS ännu inte har slutförts, och betonar därför att de uppgifter som redan anförtrotts EBA, liksom ytterligare uppgifter som planeras inom ramen för det pågående lagstiftningsarbetet, kräver en tillräckligt stor personalstyrka, i fråga om såväl antal som kvalifikationer, och finansiering för att en tillfredsställande tillsyn ska bli möjlig. Parlamentet understryker att om kvaliteten på tillsynsarbetet ska kunna bibehållas är det ofta så att en tilldelning av fler uppgifter måste gå hand i hand med ökade resurser. Parlamentet betonar dock att alla eventuella ökningar av EBA:s resurser måste förklaras utförligt och åtföljas av rationaliseringsåtgärder om detta är möjligt.

9.  Europaparlamentet betonar att EBA måste se till att alla uppdrag utförs till fullo, och samtidigt noggrant hålla sig till de uppgifter den tilldelats av unionens lagstiftare och inte försöka att i själva verket bredda sitt mandat utöver dessa uppgifter. Parlamentet betonar att EBA i samband med utövandet av sin verksamhet, i synnerhet utarbetandet av tekniska standarder och teknisk rådgivning, i tid och regelbundet måste ge Europaparlamentet övergripande information om sin verksamhet. Parlamentet beklagar att detta tidigare inte alltid har skett.

10.  Europaparlamentet betonar att EBA vid utarbetandet av genomförandelagstiftning, riktlinjer, frågor och svar eller liknande åtgärder alltid måste respektera det mandat som unionens lagstiftare har tilldelat myndigheten, och inte sträva efter att fastställa standarder på områden där lagstiftningsförfaranden fortfarande pågår.

11.  Europaparlamentet beklagar att EBA inte har klarat av att ge unionens lagstiftare tillräcklig och heltäckande information om alla detaljer i dess pågående arbete.

12.  Europaparlamentet beklagar att dokument i vissa fall har översänts till unionens lagstiftare först efter att de har läckt ut till allmänheten, och anser att detta är oacceptabelt.

13.  Europaparlamentet drar slutsatsen att EBA:s blandade finanseringsarrangemang, som i hög grad är beroende av bidrag från nationella behöriga myndigheter, är otillräckligt, oflexibelt och tungrott och utgör ett potentiellt hot mot myndighetens oberoende ställning. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att i den vitbok som är planerad till andra kvartalet 2016 och i ett lagstiftningsförslag som ska läggas fram senast 2017 lansera ett annat finansieringsarrangemang som baseras på en separat budgetpost i unionens budget och ett fullständigt ersättande av bidragen från nationella myndigheter med avgifter som betalas av marknadsaktörerna.

14.  Europaparlamentet uppmanar EBA att komplettera sin information till parlamentet om förslag till rådgivning eller tekniska standarder i samband med kalibreringen av tillsynsformler med en fullständig beskrivning av de uppgifter och den metod som används vid sådana kalibreringar.

15.  Europaparlamentet välkomnar den ökade transparensen avseende EBA:s sammanträden med intressenter.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

22.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

3

9

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Laura Agea

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 111.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 111.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 111.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 111.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(14)

Antagna texter, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Rättsligt meddelande