Процедура : 2015/2189(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0091/2016

Внесени текстове :

A8-0091/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.38
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0174

ДОКЛАД     
PDF 719kWORD 134k
7.4.2016
PE 569.752v02-00 A8-0091/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година

(2015/2189(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Дерек Вон

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година

(2015/2189(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Органа(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията,(4) и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0091/2016),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година

(2015/2189(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Органа(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията,(10) и по-специално член 64 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0091/2016),

1.  констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  одобрява приключването на сметките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година

(2015/2189(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0091/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 21 582 772 EUR, което представлява увеличение от 15% спрямо 2013 г., дължащо се на неотдавнашното създаване на Органа; като има предвид, че 40% от бюджета на Органа се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата („Палатата“) в нейния доклад относно годишните отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година („доклад на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа за финансовата 2014 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

1.  припомня, че Европейският парламент беше основен двигател на усилията за изграждане на нова и всеобхватна Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) след финансовата криза и, като част от ЕСФН, на създаването на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване през 2011 г.;

2.  подчертава, че ролята на Органа за насърчаване на общ надзорен режим за целия вътрешен пазар е от съществено значение за осигуряването на финансова стабилност, по-добре интегриран, по-прозрачен, по-ефективен и по-сигурен финансов пазар, както и на високо равнище на защита на потребителите в Съюза;

3.  подчертава, че работата на Органа е от чисто техническо естество и че ключовите политически решения са прерогативи на законодателя на Съюза;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

4.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че един коментар, направен в доклада на Сметната палата за 2012 г. и отбелязан като „текущ“ в доклада на Сметната палата за 2013 г., сега е отбелязан като „не е приложимо“ в доклада на Сметната палата; отбелязва освен това, че по отношение на два коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2013 г., са предприети коригиращи действия и понастоящем тези два коментара са отбелязани като „завършени“, а един е отбелязан като „не е приложимо“;

5.  установява, че Органът е въвел допълнителни разпоредби за одобряването, за да се избегне двусмисленост при разрешаването на правни задължения; отбелязва по-конкретно редовното ревизиране на финансовите потоци на Органа, въвеждането на специални обучения по финанси и в областта на обществените поръчки за всички служители на Органа, работещи с финансови потоци, както и укрепването на финансовите и бюджетните процеси с акцент върху спазването на финансовите потоци;

Поети задължения и преноси

6.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че общото равнище на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е 26%, а конкретно за дял III е 66%; посочва, че тези преноси са били свързани главно с многогодишните инвестиции в ИТ, предназначени да изградят информационния капацитет на Органа и да му дадат възможност да приложи правилно изпълнения с предизвикателства график на Директивата „Платежоспособност ІІ“(13);

7.  отбелязва, че значителният недостиг в бюджета на Органа за 2015 г. е наложил рационализиране на бюджета за 2014 г. с оглед ефективно и ефикасно усвояване на наличните ресурси и свеждане до минимум на въздействието върху текущите ИТ проекти;

8.  отбелязва въз основа на информация от Органа, че повечето от проблемите, свързани с преносите, ще намалеят през 2016 г., когато се очаква информационният капацитет на Органа да бъде на по-високо равнище; отбелязва по-конкретно, че повечето от преносите са свързани с договорни задължения, поети от Органа през 2014 г., но по които част от доставката на услуги се е състояла през 2015 г.; отбелязва също така, че в допълнение към ИТ проектите преносите включват възстановяване на разходи на експерти по проекта „Обща култура на надзор“, както и заседания, командировки и преводи с оперативна цел; призовава Органа в бъдеще да подобри управлението на външните проекти и да го приведе в съответствие с принципите за устойчиво и стабилно изпълнение на бюджета;

9.  настоятелно призовава Органа в бъдеще да поддържа пренесените за следващата година бюджетни кредити на възможно най-ниско равнище;

Трансфери

10.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че част от пренесените задължения са свързани с бюджетни трансфери, извършени през ноември и декември 2014 г.; отбелязва, че тези трансфери са свързани с увеличение на оперативния бюджет от 1 100 000 EUR (19%) чрез трансфери от бюджета за разходи за персонала в размер на 858 828 EUR и от административни разходи в размер на 266 360 EUR; отчита, че тези трансфери са били предназначени за компенсиране на дефицити в бюджета на Органа за 2015 г. след значителни бюджетни съкращения;

Бюджетно и финансово управление

11.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%, което постига планираната цел на Органа и представлява увеличение с 3,26% спрямо 2013 г.; отбелязва също така, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 74,1%, което е с 6% под планираната цел и представлява увеличение с 5,21% спрямо 2013 г.;

12.  отчита, че процедурите на Органа за формиране на бюджета и за възлагане на обществени поръчки са преработени, за да се гарантира, че са напълно интегрирани в общите процедури за планиране и координиране, което следва по-добре да съгласува предоставените за дадена година бюджетни средства;

13.  заключава, че системата на смесено финансиране на Органа, която разчита в голяма степен на вноски от компетентните национални органи, не е адекватна и гъвкава, създава административна тежест и представлява потенциална заплаха за неговата независимост, особено когато 60% от неговия бюджет се финансира от компетентните национални надзорни органи; призовава поради това Комисията, в планираната за второто тримесечие на 2016 г. бяла книга и в законодателно предложение, което да бъде представено до 2017 г., да стартира различна система на финансиране, основана на отделен бюджетен ред в бюджета на Съюза и на цялостно заместване на вноските от националните органи с такси, плащани от участниците на пазара;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

14.  отчита, че Органът е постигнал 100% изпълнение на щатното си разписание; отбелязва, че са били стартирани общо 49 кампании за набиране на персонал и към Органа са се присъединили 27 нови служители, с което общият брой на служителите става 129 души от 26 различни националности;

15.  отбелязва, че целта за ключов показател за изпълнението (КПИ) за обучение на персонала е била постигната на 100%, въпреки че само 80% от служителите са могли да участват в свързано с работата обучение; изразява съжаление, че КПИ за обучение на персонала не е бил продължен през 2015 г. поради бюджетни съкращения, засегнали бюджета за обучения на Органа и способността му да поема такъв ангажимент в бъдеще;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

16.  отбелязва, че Органът е публикувал на своя уебсайт автобиографиите, декларациите за намерения и декларациите за конфликти на интереси на членовете на управителния съвет и членовете на Съвета на надзорниците;

17.  призовава Органа да обърне специално внимание на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, в контекста на Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване, която предстои скоро да бъде приета;

18.  призовава Органа да подобри своите процедури и практики, които имат за цел да гарантират финансовите интереси на Съюза, и да допринася активно за ориентирана към резултатите процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

19.  насърчава Органа да повишава в по-голяма степен осведомеността във връзка с политиката относно конфликтите на интереси сред длъжностните си лица, наред с текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна точка, която да бъде разисквана по време на процедурите за набиране на персонал и обсъждането на постигнатите резултати;

20.  отбелязва със съжаление, че Органът не успя да държи законодателя на Съюза достатъчно и цялостно информиран за всички подробности от текущата си работа;

21.  отбелязва със съжаление, че в някои случаи документите бяха предавани на законодателя на Съюза едва след изтичането на информация за тях сред широката общественост, и счита това за неприемливо;

22.  призовава Органа да последва примера на Европейския банков орган за по-голяма прозрачност, като оповестява всички свои срещи със заинтересовани трети страни;

Вътрешен контрол

23.  отбелязва, че Органът е изпълнил всички съответни препоръки, издадени от Службата за вътрешен одит на Комисията в нейния ограничен преглед на прилагането от страна на Органа на стандартите за вътрешен контрол; отбелязва напредъка, постигнат от Органа в областта на вътрешния контрол, особено засилените процеси на планиране, отчитане и докладване, допълнителните мерки за сигурност и разработването на стратегия за борба с измамите за периода 2015 – 2017 г.; при все това отбелязва, че въвеждането на система за управление на документи със съпътстващи процедури, както и осъществяването на оставащите елементи на капацитета за непрекъснатост на дейността на Органа предстоят да бъдат завършени през 2015 г.; призовава Органа да информира органа по освобождаване от отговорност относно напредъка в изпълнението на тези действия;

Вътрешен одит

24.  отбелязва, че през 2014 г. Службата за вътрешен одит е извършила одит на процесите на планиране и бюджетните процеси на Органа и е издала шест препоръки, от които едната е оценена като „много важна“; отчита, че Органът е разработил специален план за действие, за да разгледа всички препоръки, издадени от Службата за вътрешен одит;

25.  отбелязва със задоволство, че в края на 2014 г. не е имало неизпълнени критични или много важни препоръки на Службата за вътрешен одит;

Други коментари

26.  посочва, че при осъществяването на своите дейности Органът трябва да обръща особено внимание на гарантирането на безопасността и стабилността на финансовия сектор, обезпечаването на съвместимост с правото на Съюза, зачитането на принципа на пропорционалност и спазването на основните принципи на вътрешния пазар за финансови услуги; подчертава, че на тази основа Органът трябва да се стреми към постигането на резултати, които да са недвусмислени, последователни и съгласувани и да не са излишно сложни;

27.  посочва, че е особено важно изготвените от Органа разпоредби да са изработени по начин, който да позволява тяхното прилагане и от по-малки образувания;

28.  подчертава, че по всички въпроси, свързани с ресурсите на Органа, трябва да се гарантира, че мандатът може да бъде осъществен последователно и че практическите граници на един независим, надежден и ефективен надзор не се определят от бюджетни ограничения;

29.  признава, че етапът на изграждане на ЕСФН все още не е приключил, и поради това отбелязва, че задачите, които вече са възложени на Органа, както и допълнителните задачи, предвидени в текущата законодателна дейност, изискват подходящо равнище на персонал – както по брой, така и по квалификации – и финансиране, което да позволи упражняването на задоволителен надзор; подчертава, че за да се поддържа качеството на работата по надзора, много често на увеличаването на задачите трябва да отговаря увеличаване на ресурсите; подчертава обаче, че всяко потенциално увеличение на средствата на Органа трябва да бъде подробно обяснено и придружено от мерки за рационализиране, когато това е възможно;

30.  подчертава, че докато обезпечава цялостното изпълнение на всички задачи, Органът трябва внимателно да се придържа към задачите, възложени му от законодателя на Съюза, и да не се опитва фактически да разширява своя мандат извън рамките на тези задачи; подчертава, че при осъществяването на своите дейности, и по-специално при изработването на технически стандарти и технически консултации, Органът трябва своевременно, редовно и изчерпателно да информира Европейския парламент относно своите дейности; изразява съжаление, че в миналото това не е правено винаги;

31.  подчертава, че когато изработва законодателство за прилагането, насоки, въпроси и отговори или подобни мерки, Органът трябва винаги да спазва мандата, предоставен от законодателя на Съюза, и не трябва да се стреми да определя стандарти в области, в които законодателните процеси са все още в ход;

32.  призовава Органа да допълни комуникацията с Парламента по проекти за консултации или технически стандарти, свързани с адаптирането на пруденциални формули, с пълно описание на данните и методологията, използвани при подобно адаптиране;

°

°  °

33.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2016](14) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

25.2.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2014 година

(2015/2189(DEC))

Докладчик по становище: Маркус Фербер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че Европейският парламент беше основен двигател на усилията за изграждане на нова и всеобхватна Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) след финансовата криза и на създаването, като част от ЕСФН, на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) през 2011 г.;

2.  подчертава, че ролята на EIOPA за насърчаване на общ надзорен режим за целия вътрешен пазар е от съществено значение за осигуряването на финансова стабилност, по-добре интегриран, по-прозрачен, по-ефективен и по-сигурен финансов пазар, както и на високо равнище на защита на потребителите в Съюза;

3.  подчертава, че работата на EIOPA е от чисто техническо естество и че ключовите политически решения са прерогативи на законодателя на Съюза;

4.  посочва, че при осъществяването на своите дейности EIOPA трябва да обърне особено внимание на поддържането на сигурността и стабилността на финансовия сектор, обезпечаването на съвместимост с правото на Съюза, зачитането на принципа на пропорционалност и спазването на основните принципи на вътрешния пазар за финансови услуги; подчертава, че на тази основа EIOPA трябва да се стреми към постигането на резултати, които да са недвусмислени, последователни и съгласувани и да не са излишно сложни;

5.  посочва, че е особено важно изготвените от EIOPA разпоредби да са изработени по начин, който да позволява тяхното прилагане и от по-малки образувания;

6.  признава, че според Европейската сметна палата операциите на EIOPA, свързани с годишните отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2014 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

7.  подчертава, че по всички въпроси, свързани с ресурсите на EIOPA, трябва да се гарантира, че мандатът може да бъде осъществен последователно и че практическите граници на един независим, надежден и ефективен надзор не се определят от бюджетни ограничения;

8.  признава, че етапът на изграждане на ЕСФН все още не е приключил, и следователно отбелязва, че задачите, които вече са възложени на EIOPA, както и предвидените допълнителни задачи в подготвяното законодателство, изискват подходящо равнище на персонал – както по брой, така и по квалификации – и финансиране, което да позволи упражняването на задоволителен надзор; подчертава, че за да се поддържа качеството на работата по надзора, много често на увеличаването на задачите трябва да отговаря увеличаване на ресурсите; подчертава обаче, че всяко потенциално увеличение на средствата на EIOPA трябва да бъде подробно обяснено и придружено от мерки за рационализация, когато това е възможно;

9.  подчертава, че докато обезпечава цялостното изпълнение на всички задачи, EIOPA трябва внимателно да се придържа към задачите, възложени му от законодателя на Съюза, и да не се опитва фактически да разширява своя мандат извън рамките на тези задачи; подчертава, че при осъществяването на своите дейности, и по-специално при изработването на технически стандарти и технически консултации, EIOPA трябва своевременно, редовно и изчерпателно да информира Европейския парламент относно своите дейности; изразява съжаление, че в миналото това не винаги е правено;

10.  подчертава, че когато изработва законодателство за прилагането, насоки, въпроси и отговори или подобни мерки, EIOPA трябва винаги да спазва мандата, предоставен от законодателя на Съюза, и не трябва да се стреми да определя стандарти в области, в които законодателните процеси са все още в ход;

11.  отбелязва със съжаление, че EIOPA не успя да държи законодателя на Съюза достатъчно и цялостно информиран за всички подробности от текущата си работа;

12.  отбелязва със съжаление, че в някои случаи документите бяха предадени на законодателя на Съюза едва след изтичането на информация за тях сред широката общественост, и счита това за неприемливо;

13.  заключава, че системата на смесено финансиране на EIOPA, която разчита в голяма степен на вноски от компетентните национални органи, не е адекватна и гъвкава, създава административна тежест и представлява потенциална заплаха за неговата независимост, особено когато 60% от неговия бюджет се финансира от компетентните национални надзорни органи; призовава поради това Комисията, в планираната за второто тримесечие на 2016 г. бяла книга и в законодателно предложение, което да бъде представено до 2017 г., да стартира различна система на финансиране, основана на отделен бюджетен ред в бюджета на Съюза и на цялостно заместване на вноските от националните органи с такси, плащани от участниците на пазара;

14.  призовава EIOPA да последва примера на ЕБО за по-голяма прозрачност, като оповестява всички свои срещи със заинтересовани трети страни;

15.  призовава EIOPA да допълни комуникацията с ЕП по проекти за консултации или технически стандарти, свързани с адаптирането на пруденциални формули, с пълно описание на данните и методологията, използвани при подобно адаптиране.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

3

10

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Bodil Valero

(1)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 175.

(2)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 175.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48

(5)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 175.

(8)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 175.

(9)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48

(11)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(12)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

ОВ L 153, 22.5.2014, стр. 1.

(14)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Правна информация