Διαδικασία : 2015/2189(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0091/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0091/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.38
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0174

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 713kWORD 137k
7.4.2016
PE 569.752v02-00 A8-0091/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2189(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2189(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Αρχής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής(4), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0091/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2189(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Αρχής(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής(10), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0091/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2189(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0091/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής «Αρχή») για το οικονομικό έτος 2014 ήταν 21 582 772 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 15%, σε σύγκριση με το 2013, λόγω του γεγονότος ότι η Αρχή ιδρύθηκε πρόσφατα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40% του προϋπολογισμού της Αρχής προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο (εφεξής «Συνέδριο»), στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2014 (εφεξής «έκθεση του Συνεδρίου»), δηλώνει πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής για το οικονομικό έτος 2014 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

1.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστάτησε στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός νέου και συνολικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) μετά την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και στη δημιουργία της Αρχής, ως τμήματος του ΕΣΧΕ, το 2011·

2.  υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της Αρχής στην προαγωγή ενός κοινού συστήματος εποπτείας σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά είναι ουσιώδης για την εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μιας περισσότερο ενοποιημένης, διαφανέστερης, αποδοτικότερης και ασφαλέστερης χρηματοπιστωτικής αγοράς καθώς και υψηλότερου βαθμού προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση·

3.  τονίζει ότι το έργο της Αρχής έχει αμιγώς τεχνικό χαρακτήρα και ότι οι σημαντικές πολιτικές αποφάσεις αποτελούν προνόμιο του νομοθέτη της Ένωσης·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2013

4.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι μία παρατήρηση που περιέχεται στην έκθεση για το 2012 και η οποία, στην έκθεση για το 2013, επισημαίνεται με την ένδειξη «Εκκρεμεί», πλέον επισημαίνεται στην τρέχουσα έκθεση με την ένδειξη «ά.α.»· σημειώνει, επιπλέον, όσον αφορά τις δύο παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2013, ότι ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα και οι εν λόγω δύο παρατηρήσεις χαρακτηρίζονται πλέον με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε», ενώ μία ακόμη επισημαίνεται με την ένδειξη «ά.α»·

5.  αναγνωρίζει ότι η Αρχή ότι έχει θεσπίσει πρόσθετες ρυθμίσεις έγκρισης προκειμένου να αποφευχθεί η αμφισημία όσον αφορά την έγκριση των νομικών δεσμεύσεων· σημειώνει ιδίως την τακτική αναθεώρηση των χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων της Αρχής, την καθιέρωση ειδικής κατάρτισης σε θέματα χρηματοοικονομίας και σύναψης συμβάσεων για όλο το προσωπικό της Αρχής που ασχολείται με χρηματοοικονομικά κυκλώματα, καθώς και την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών διαδικασιών με έμφαση στη συμμόρφωση με τα χρηματοοικονομικά κυκλώματα·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

6.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι το συνολικό ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος ήταν 26%, και ιδίως στην περίπτωση του τίτλου III ανήλθε σε 66%· επισημαίνει ότι οι εν λόγω μεταφορές αφορούσαν κυρίως τις πολυετείς επενδύσεις ΤΠ οι οποίες προορίζονται για την ανάπτυξη των πληροφοριακών ικανοτήτων της Αρχής και θα της επιτρέψουν να υλοποιήσει δεόντως το απαιτητικό χρονοδιάγραμμα της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ(13)·

7.  σημειώνει ότι το σημαντικό έλλειμμα του προϋπολογισμού της Αρχής για το 2015 κατέστησε αναγκαίο τον εξορθολογισμό του προϋπολογισμού για το 2014 προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις για τα εν εξελίξει έργα ΤΠ·

8.  σημειώνει, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αρχή, ότι τα περισσότερα ζητήματα που αφορούν μεταφορές θα αντιμετωπιστούν το 2016, οπότε και αναμένεται να επιτευχθεί αυξημένος βαθμός ωριμότητας όσον αφορά τις πληροφοριακές ικανότητες της Αρχής· σημειώνει ειδικότερα ότι οι περισσότερες μεταφορές σχετίζονται με συμβατικές υποχρεώσεις της Αρχής που είχαν ήδη αναληφθεί από το 2014, για τις οποίες όμως η παροχή των σχετικών υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε εν μέρει το 2015· σημειώνει επιπλέον ότι, εκτός από τα έργα ΤΠ, οι μεταφορές κάλυψαν επιστροφές εξόδων για εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο του έργου «Κοινή εποπτική νοοτροπία», καθώς και συνεδριάσεις, αποστολές και μεταφράσεις για επιχειρησιακούς σκοπούς· καλεί την Αρχή να βελτιώσει τη διαχείριση των εξωτερικών συμβάσεων στο μέλλον και να την εναρμονίσει με τις αρχές της βιώσιμης και σταθερής δημοσιονομικής διαχείρισης·

9.  παροτρύνει την αρχή να περιορίσει στο μέλλον στο ελάχιστο τις μεταφορές στο επόμενο οικονομικό έτος·

Μεταφορές πιστώσεων

10.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι μέρος των μεταφορών αναλήψεων υποχρεώσεων αφορούσε ή σχετιζόταν με μεταφορές πιστώσεων εντός του προϋπολογισμού που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2014· παρατηρεί ότι οι εν λόγω μεταφορές αφορούν την αύξηση του επιχειρησιακού προϋπολογισμού κατά 1 100 000 EUR (19%), μέσω της μεταφοράς 858 828 EUR από τον προϋπολογισμό για το προσωπικό και 266 360 EUR από τις διοικητικές δαπάνες· αναγνωρίζει ότι αυτές οι μεταφορές πιστώσεων προορίζονταν για την αντιστάθμιση ελλείψεων στον προϋπολογισμό της Αρχής για το 2015 έπειτα από σημαντικές περικοπές του προϋπολογισμού·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

11.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 οδήγησαν σε ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100%, με αποτέλεσμα την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου της Αρχής και αύξηση κατά 3,26% σε σύγκριση με το 2013· σημειώνει, επιπλέον, ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 74,1%, με αποτέλεσμα να υπάρξει απόκλιση 6% από τον προγραμματισμένο στόχο και αύξηση κατά 5,21% σε σύγκριση με το 2013·

12.  αναγνωρίζει ότι οι διαδικασίες προϋπολογισμού και σύναψης συμβάσεων της Αρχής έχουν αναθεωρηθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης ενσωμάτωσή τους στις συνολικές διαδικασίες προγραμματισμού και συντονισμού, με στόχο να υπάρξει καλύτερη ευθυγράμμιση των κονδυλίων του προϋπολογισμού που διατίθενται σε ένα δεδομένο έτος·

13.  καταλήγει στο συμπέρασμά ότι το μικτό σύστημα χρηματοδότησης της Αρχής, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισφορές των αρμόδιων εθνικών αρχών, δεν είναι κατάλληλο ούτε ευέλικτο, δημιουργεί περιττό φόρτο και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της, ιδίως όταν το 60% του προϋπολογισμού της χρηματοδοτείται από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, στη Λευκή Βίβλο που έχει προγραμματίσει για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και στη νομοθετική πρόταση που θα υποβάλει έως το 2017, να δρομολογήσει ένα διαφορετικό σύστημα χρηματοδότησης βασιζόμενο σε ξεχωριστή γραμμή προϋπολογισμού στον προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και στην πλήρη αντικατάσταση των εισφορών των εθνικών αρχών από τέλη που θα καταβάλλονται από τους συμμετέχοντες στην αγορά·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

14.  αναγνωρίζει ότι η Αρχή πέτυχε 100% πλήρωση του πίνακα προσωπικού της· σημειώνει ότι, συνολικά, κινήθηκαν 49 διαδικασίες προσλήψεων και 27 νέοι υπάλληλοι εντάχθηκαν στην Αρχή, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός να ανέρχεται σε 129 υπαλλήλους 26 διαφορετικών εθνικοτήτων·

15.  σημειώνει ότι ο στόχος για τον κύριο δείκτη επιδόσεων (ΚΔΕ) όσον αφορά την κατάρτιση του προσωπικού ήταν 100%, παρότι μόνο το 80% του προσωπικού μπόρεσε να συμμετάσχει σε επαγγελματικές επιμορφώσεις· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν διατηρήθηκε και το 2015 ο ΚΔΕ όσον αφορά την κατάρτιση του προσωπικού, λόγω των περικοπών οι οποίες επηρεάζουν τον προϋπολογισμό κατάρτισης της Αρχής και την ικανότητά της να αναλάβει μια τέτοια δέσμευση στο μέλλον·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

16.  σημειώνει ότι η αρχή έχει δημοσιεύσει στον ιστότοπό της τα βιογραφικά σημειώματα, τις δηλώσεις προθέσεων και τις δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της, καθώς και εκείνες των μελών του συμβουλίου εποπτών της·

17.  ζητεί από την Αρχή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες στο πλαίσιο της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους, η έγκριση της οποίας επίκειται·

18.  καλεί την Αρχή να ενισχύσει τις διαδικασίες και πρακτικές της που αποσκοπούν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να συμβάλει ενεργά σε μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα διαδικασία απαλλαγής·

19.  ενθαρρύνει την Αρχή να μεριμνήσει ώστε να συνειδητοποιήσει καλύτερα το προσωπικό της την πολιτική αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων, παράλληλα με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και με την ενσωμάτωση της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως υποχρεωτικών θεμάτων που θα συζητούνται στις διαδικασίες πρόσληψης και στην αξιολόγηση των επιδόσεων·

20.  σημειώνει μετά λύπης ότι η Αρχή δεν έχει κατορθώσει να παρέχει επαρκή και συνολική ενημέρωση στον νομοθέτη της Ένωσης σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες του εν εξελίξει έργου της·

21.  σημειώνει μετά λύπης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις διαβιβάστηκαν έγγραφα στον νομοθέτη της Ένωσης αφού πρώτα είχαν διαρρεύσει στο ευρύτερο κοινό, και θεωρεί αυτό το γεγονός απαράδεκτο·

22.  καλεί την Αρχή να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά την ενίσχυση της διαφάνειας, δημοσιοποιώντας όλες τις συναντήσεις της με τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη·

Εσωτερικοί έλεγχοι

23.  σημειώνει ότι η Αρχή έθεσε σε εφαρμογή όλες τις σχετικές συστάσεις που εξέδωσε η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ) στο πλαίσιο της περιορισμένης επισκόπησης όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου της Αρχής· σημειώνει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Αρχή στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση των διαδικασιών προγραμματισμού, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων, τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφάλειας και την ανάπτυξη στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης για την περίοδο 2015-2017· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 2015 προβλεπόταν να ολοκληρωθεί η θέσπιση ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων με τις συνεπακόλουθες διαδικασίες, καθώς και η υλοποίηση των υπόλοιπων τμημάτων της ικανότητας συνέχισης των δραστηριοτήτων της Αρχής· καλεί την Αρχή να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την εκτέλεση αυτών των δράσεων·

Εσωτερικός έλεγχος

24.  σημειώνει ότι, το 2014, η ΥΕΛΕ διεξήγαγε έλεγχο των διαδικασιών προγραμματισμού και προϋπολογισμού της Αρχής, και εξέδωσε έξι συστάσεις, μία εκ των οποίων με τον χαρακτηρισμό «πολύ σημαντική»· αναγνωρίζει ότι η Αρχή ανέπτυξε ένα ειδικό σχέδιο δράσης προκειμένου να συμμορφωθεί με όλες τις συστάσεις της ΥΕΛΕ·

25.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, στα τέλη του 2014, δεν παρέμεναν ανοικτές κρίσιμης σημασίας ή πολύ σημαντικές συστάσεις από προηγούμενους ελέγχους της ΥΕΛΕ·

Λοιπά σχόλια

26.  τονίζει ότι, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η Αρχή πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση της ασφάλειας και της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην εξασφάλιση της συμβατότητας με το δίκαιο της Ένωσης, στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και στη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι η Αρχή, σε αυτή τη βάση, πρέπει να προσπαθήσει να επιτύχει σαφή, συνεπή και συνεκτικά αποτελέσματα, απαλλαγμένα από οιαδήποτε περιττή πολυπλοκότητα·

27.  επισημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία οι διατάξεις που εκπονεί η Αρχή να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπον ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν και από μικρότερες οντότητες·

28.  τονίζει ότι, για όλα τα θέματα που συνδέονται με τους πόρους της Αρχής, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εντολή μπορεί να ασκείται με συνέπεια και ότι τα πρακτικά όρια της ανεξάρτητης, αξιόπιστης και αποτελεσματικής εποπτείας δεν καθορίζονται από δημοσιονομικούς περιορισμούς·

29.  διαπιστώνει ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η αρχική φάση της λειτουργίας του ΕΣΧΕ και σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι τα καθήκοντα που έχουν ήδη ανατεθεί στην Αρχή, καθώς και τα πρόσθετα καθήκοντα που προβλέπεται να της ανατεθούν στο πλαίσιο των εν εξελίξει νομοθετικών εργασιών, απαιτούν επαρκή επίπεδα προσωπικού, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς τα προσόντα, και χρηματοδότησης ώστε να καταστεί δυνατή η ικανοποιητική εποπτεία· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα του εποπτικού έργου, σε πολλές περιπτώσεις η διεύρυνση των καθηκόντων πρέπει να συνοδεύεται από αύξηση των πόρων· τονίζει ωστόσο ότι οιαδήποτε δυνητική αύξηση των μέσων της Αρχής πρέπει να εξηγείται λεπτομερώς και να συνοδεύεται από μέτρα εξορθολογισμού εφόσον είναι δυνατόν·

30.  τονίζει ότι η Αρχή πρέπει μεν να διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες της εκτελούνται πλήρως, ταυτόχρονα όμως πρέπει να φροντίζει να περιορίζεται στην άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται από τον νομοθέτη της Ένωσης και δεν πρέπει να επιδιώκει την de facto επέκταση της εντολής της πέρα από τα εν λόγω καθήκοντα· τονίζει ότι, κατά την επιτέλεση του έργου της και ιδιαίτερα κατά την εκπόνηση τεχνικών προτύπων και τεχνικών συμβουλών, η Αρχή πρέπει να παρέχει εγκαίρως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τακτική και πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητές της· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτό δεν έχει πάντα τηρηθεί στο παρελθόν·

31.  τονίζει ότι, κατά την εκπόνηση εκτελεστικών νομοθετικών πράξεων, κατευθυντήριων γραμμών, ερωτήσεων και απαντήσεων ή συναφών μέτρων, η Αρχή πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρεί την εντολή που της έχει αναθέσει ο νομοθέτης της Ένωσης και να μην επιδιώκει να θέτει πρότυπα σε τομείς στους οποίους εκκρεμούν ακόμη νομοθετικές διαδικασίες·

32.  καλεί την Αρχή να συμπληρώσει τα στοιχεία που παρέχει στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα σχέδια συμβουλών ή τεχνικών προτύπων που αφορούν τη βαθμονόμηση των τύπων υπολογισμού για τους σκοπούς της προληπτικής εποπτείας, περιλαμβάνοντας πλήρη περιγραφή των στοιχείων και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούνται στις εν λόγω βαθμονομήσεις·

°

°  °

33.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2016](14) [σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών].).

25.2.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2189(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Markus Ferber

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστάτησε στις προσπάθειες δημιουργίας ενός νέου και συνολικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) μετά την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και στη δημιουργία - ως τμήματος του ΕΣΧΕ - της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) το 2011·

2.  υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της EIOPA στην προαγωγή ενός κοινού συστήματος εποπτείας σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά είναι ουσιώδης για την εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μιας περισσότερο ενοποιημένης, διαφανέστερης, αποδοτικότερης και ασφαλέστερης χρηματοπιστωτικής αγοράς καθώς και υψηλού βαθμού προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση·

3.  τονίζει ότι το έργο της EIOPA έχει αμιγώς τεχνικό χαρακτήρα και ότι οι σημαντικές πολιτικές αποφάσεις αποτελούν προνόμιο του νομοθέτη της Ένωσης·

4.  τονίζει ότι, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η EIOPA πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση της ασφάλειας και της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην εξασφάλιση της συμβατότητας με το δίκαιο της Ένωσης, στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και στη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι η EIOPA πρέπει να προσπαθήσει, σε αυτή τη βάση, να επιτύχει σαφή, συνεπή και συνεκτικά αποτελέσματα, απαλλαγμένα από οιαδήποτε περιττή πολυπλοκότητα·

5.  επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι διατάξεις που συντάσσονται από την EIOPA να σχεδιάζονται κατά τρόπο που επιτρέπει την εφαρμογή τους και από μικρότερες οντότητες·

6.  αναγνωρίζει ότι, κατά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πράξεις της EIOPA στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

7.  τονίζει ότι, για όλα τα θέματα που συνδέονται με τους πόρους της EIOPA, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εντολή μπορεί να ασκείται με συνέπεια και ότι τα πρακτικά όρια της ανεξάρτητης, αξιόπιστης και αποτελεσματικής εποπτείας δεν καθορίζονται από δημοσιονομικούς περιορισμούς·

8.  διαπιστώνει ότι η ιδρυτική φάση του ΕΣΧΕ δεν έχει ακόμη τελειώσει και, συνεπώς, τονίζει ότι τα καθήκοντα που έχουν ήδη ανατεθεί στην EIOPA, καθώς και τα επιπρόσθετα καθήκοντα που προβλέπεται να της ανατεθούν στο πλαίσιο των εν εξελίξει νομοθετικών εργασιών, απαιτούν επαρκή επίπεδα προσωπικού, τόσο από άποψη αριθμού υπαλλήλων όσο και από άποψη προσόντων, καθώς και επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ικανοποιητική εποπτεία· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα του εποπτικού έργου, σε πολλές περιπτώσεις η διεύρυνση των καθηκόντων πρέπει να συνοδεύεται από αύξηση των πόρων· τονίζει, ωστόσο, ότι οιεσδήποτε αυξήσεις των μέσων της EIOPA πρέπει να αιτιολογούνται με διεξοδικό τρόπο και να συνοδεύονται από μέτρα εξορθολογισμού, εφόσον είναι δυνατόν·

9.  τονίζει ότι η EIOPA πρέπει μεν να διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες της εκτελούνται πλήρως, ταυτόχρονα όμως πρέπει να φροντίζει να περιορίζεται στην άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται από τον νομοθέτη της Ένωσης και δεν πρέπει να επιδιώκει την de facto επέκταση της εντολής της πέρα από τα εν λόγω καθήκοντα· τονίζει ότι, κατά την επιτέλεση του έργου της και ιδιαίτερα κατά την εκπόνηση τεχνικών προτύπων και τεχνικών συμβουλών, η EIOPA πρέπει να παρέχει εγκαίρως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τακτική και πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητές της· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτό δεν έχει πάντα τηρηθεί στο παρελθόν·

10.  τονίζει ότι, κατά την εκπόνηση εκτελεστικών νομοθετικών πράξεων, κατευθυντήριων γραμμών, ερωτήσεων και απαντήσεων ή συναφών μέτρων, η EIOPA πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρεί την εντολή που της έχει αναθέσει ο νομοθέτης της Ένωσης και να μην επιδιώκει να θέτει πρότυπα σε τομείς στους οποίους εκκρεμούν ακόμη νομοθετικές διαδικασίες·

11.  σημειώνει μετά λύπης ότι η EIOPA δεν έχει κατορθώσει να παρέχει επαρκή και συνολική ενημέρωση στον νομοθέτη της Ένωσης σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες του εν εξελίξει έργου της·

12.  σημειώνει μετά λύπης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις διαβιβάστηκαν έγγραφα στον νομοθέτη της Ένωσης αφού πρώτα είχαν διαρρεύσει στο ευρύτερο κοινό, και θεωρεί αυτό το γεγονός απαράδεκτο·

13.  καταλήγει στο συμπέρασμά ότι το μικτό σύστημα χρηματοδότησης της EIOPA, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισφορές των αρμόδιων εθνικών αρχών, δεν είναι κατάλληλο ούτε ευέλικτο, δημιουργεί περιττό φόρτο και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της, ιδίως όταν το 60% του προϋπολογισμού της χρηματοδοτείται από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, στη Λευκή Βίβλο που έχει προγραμματίσει για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και στη νομοθετική πρόταση που θα υποβάλει έως το 2017, να δρομολογήσει ένα διαφορετικό σύστημα χρηματοδότησης βασιζόμενο σε ξεχωριστή γραμμή προϋπολογισμού στον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και στην πλήρη αντικατάσταση των εισφορών των εθνικών αρχών από τέλη που θα καταβάλλονται από τους συμμετέχοντες στην αγορά·

14.  καλεί την EIOPA να ακολουθήσει το παράδειγμα της ΕΑΤ όσον αφορά την ενίσχυση της διαφάνειας, δημοσιοποιώντας όλες τις συναντήσεις της με τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη·

15.  καλεί την EIOPA να περιλάβει στα στοιχεία που παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα σχέδια συμβουλών ή τεχνικών προτύπων που αφορούν τη βαθμονόμηση των τύπων υπολογισμού για τους σκοπούς της προληπτικής εποπτείας, και πλήρη περιγραφή των στοιχείων και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούνται στις εν λόγω βαθμονομήσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

3

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 175.

(2)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 175.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.

(5)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 175.

(8)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 175.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.

(11)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 1

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου