Procedūra : 2015/2189(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0091/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0091/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.38
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0174

ZIŅOJUMS     
PDF 696kWORD 123k
7.4.2016
PE 569.752v02-00 A8-0091/2016

par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2189(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Derek Vaughan

 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2189(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2014. finanšu gada pārskatiem ar Iestādes atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK(4), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0091/2016),

1.  sniedz Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram apstiprinājumu par Iestādes 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2015/2189(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2014. finanšu gada pārskatiem ar Iestādes atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK(10), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0091/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2189(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0091/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (turpmāk „Iestāde”) finanšu pārskatiem tās 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 21 582 772, t. i., par 15 % lielāks nekā 2013. gadā, jo Iestāde tika izveidota nesen; tā kā 40 % Iestādes budžeta finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2014. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) norāda, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Iestādes 2014. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

1.  atgādina, ka Eiropas Parlaments bija galvenais virzītājspēks, pēc finanšu krīzes izstrādājot jaunu un visaptverošu Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu (EFUS) un tostarp arī izveidojot Iestādi 2011. gadā kā daļu no šīs sistēmas;

2.  uzsver, ka Iestādei ir nozīmīga loma attiecībā uz vienotas uzraudzības shēmas veicināšanu iekšējā tirgū, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, labāk integrētu, pārredzamāku, efektīvāku un drošāku finanšu tirgu, kā arī augstu patērētāju aizsardzības līmeni Savienībā;

3.  uzsver, ka Iestāde veic tīri tehnisku darbu un ka svarīgu politisku lēmumu pieņemšana ir Savienības likumdevēja prerogatīva;

Saistībā ar 2013. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

4.  no Revīzijas palātas ziņojuma konstatē, ka attiecībā uz vienu komentāru, kurš bija formulēts 2012. gada ziņojumā un attiecībā uz kuru Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā bija minēts, ka pasākuma ieviešana nav sākta, tagad Revīzijas palātas ziņojumā ir piezīme “neattiecas”; turklāt atzīmē, ka ir veikti korektīvi pasākumi attiecībā uz diviem Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā iekļautiem komentāriem un ka šie abi ieteikumi tagad ir ar piezīmi “ieviests” un viens — ar piezīmi “neattiecas”;

5.  pieņem zināšanai, ka Iestāde ir ieviesusi papildu apstiprināšanas kārtību, lai novērstu neskaidrības saistībā ar juridisko saistību apstiprināšanu; jo īpaši atzīmē Iestādes finanšu plūsmas regulāru pārskatīšanu, īpašas mācības finanšu un iepirkuma jomā visiem ar finanšu plūsmu saistītajiem Iestādes darbiniekiem, kā arī finanšu un budžeta procesu uzlabošanu, koncentrējoties uz finanšu plūsmu ievērošanu;

Saistības un pārnestās apropriācijas

6.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka to apropriāciju vispārējais līmenis, par kurām ir uzņemtas saistības, bija 26 %, un jo īpaši norāda, ka III sadaļā tas bija 66 %; norāda, ka šie pārnesumi bija galvenokārt saistīti ar daudzgadu IT investīcijām, kas paredzētas, lai veidotu Iestādes informatīvās spējas un ļautu tai pienācīgi īstenot Maksātspējas II direktīvas(13) saspringto grafiku;

7.  konstatē, ka sakarā ar būtisko deficītu Iestādes 2015. gada budžetā bija jāveic 2014. gada budžeta racionalizācija, lai efektīvi un lietderīgi izmantotu pieejamos resursus un līdz minimumam samazinātu ietekmi uz īstenošanas posmā esošiem IT projektiem;

8.  pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju konstatē, ka lielākā daļa problēmu saistībā ar pārnešanu samazināsies 2016. gadā, kad tiek paredzēts, ka Iestādes IT jauda sasniegs augstu brieduma pakāpi; jo īpaši norāda, ka lielākā daļa pārnesto apropriāciju ir saistītas ar līgumsaistībām, kuras iestāde uzņēmās 2014. gadā, bet attiecībā uz kurām pakalpojumu sniegšana daļēji notika 2015. gadā; turklāt konstatē, ka pārnestās apropriācijas sedza ne tikai IT projektus, bet arī atlīdzību ekspertiem saistībā ar projektu “Kopējā uzraudzības kultūra”, kā arī darbības izdevumus saistībā ar sanāksmēm, komandējumiem un rakstisko tulkošanu; aicina Iestādi turpmāk uzlabot ārējo līgumu pārvaldību un nodrošināt tās atbilstību ilgtspējīgas un stabilas budžeta pārvaldības principiem;

9.  mudina Iestādi turpmāk līdz minimumam samazināt uz nākamo gadu pārnesto saistību apjomu;

Pārvietojumi

10.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka daļa no pārnestajām apropriācijām radās budžeta pārvietojumu dēļ 2014. gada novembrī un decembrī; konstatē, ka minētie pārvietojumi ir saistīti ar darbības budžeta palielinājumu EUR 1 100 000 (19 %) apmērā, pārvietojot EUR 858 828 no sadaļas “Personāla budžets” un EUR 266 360 no sadaļas “Administratīvais budžets”; pieņem zināšanai, ka minētie pārvietojumi bija paredzēti tam, lai kompensētu iztrūkumu Iestādes 2015. gada budžetā pēc ievērojamiem budžeta samazinājumiem;

Budžeta un finanšu pārvaldība

11.  konstatē, ka 2014. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 100 %, sasniedzot Iestādes plānoto mērķrādītāju un nodrošinot 3,26 % palielinājumu salīdzinājumā ar 2013. gadu; konstatē arī to, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 74,1 %, kas ir par 6 % mazāk, nekā bija paredzēts, un par 5,21 % vairāk salīdzinājumā ar 2013. gadu;

12.  pieņem zināšanai, ka Iestādes budžeta un iepirkuma procesi ir pārskatīti, lai garantētu pilnīgu to iekļaušanu vispārējā plānošanā un koordinācijas procesos, kas, paredzams, labāk pielāgos pieejamos budžeta līdzekļus attiecīgajam gadam;

13.  secina, ka Iestādes jauktā finansēšanas kārtība, kas ievērojami balstās uz valstu kompetento iestāžu iemaksām, ir nepamatota, neelastīga, apgrūtinoša un var apdraudēt šīs iestādes neatkarību, jo īpaši tāpēc, ka 60 % tās budžeta finansē kompetentās valstu uzraudzības iestādes; tādēļ aicina Komisiju 2016. gada 2. ceturksnī plānotajā Baltajā grāmatā un likumdošanas priekšlikumā, kas jāiesniedz līdz 2017. gadam, ierosināt citu finansēšanas mehānismu, kurš balstītos uz atsevišķu budžeta pozīciju Savienības budžetā un uz valstu iestāžu iemaksu pilnīgu aizstāšanu ar maksu, ko veic tirgus dalībnieki;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

14.  pieņem zināšanai, ka Iestādes štatu sarakstā paredzētās vietas tika pilnībā aizpildītas; norāda, ka kopumā tika sāktas 49 darbā pieņemšanas kampaņas un Iestādei pievienojās 27 jauni darbinieki, tādējādi kopējo darbinieku skaitu palielinot līdz 129 darbiniekiem no 26 dažādām valstīm;

15.  atzīmē, ka pilnībā tika sasniegts mērķis attiecībā uz galveno darbības rādītāju (GDR) personāla apmācības jomā, lai gan iespēja piedalīties ar darbu saistītajā apmācībā bija tikai 80 % darbinieku; pauž nožēlu par to, ka 2015. gadā netika turpināta darbinieku apmācības GDR izmantošana sakarā ar budžeta samazinājumiem, kas ietekmēja Iestādes mācību budžetu un tās spēju turpmāk uzņemties šādas saistības;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

16.  konstatē, ka Iestādes tīmekļa vietnē ir publicēti valdes un Uzraudzības padomes locekļu dzīves apraksti (CV), nodomu deklarācijas, kā arī deklarācijas par interešu konfliktiem;

17.  aicina Iestādi pievērst īpašu uzmanību trauksmes cēlēju aizsardzībai sakarā ar to, ka drīzumā paredzēts pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu;

18.  aicina Iestādi uzlabot savas procedūras un praksi, kas vērstas uz Savienības finanšu interešu aizsardzību, un aktīvi sekmēt uz rezultātiem orientētu budžeta izpildes apstiprināšanas procesu;

19.  mudina Iestādi līdztekus pašreizējiem izpratnes veicināšanas pasākumiem palielināt darbinieku izpratni par interešu konflikta novēršanas politiku un integritātes un pārredzamības iekļaušanu noteikt par obligātu jautājumu, kas jāapspriež darbā pieņemšanas procedūrās un darbības rezultātu izvērtēšanā;

20.  ar nožēlu atzīst, ka Iestāde nav pietiekami un visaptveroši informējusi Savienības likumdevēju par visiem tobrīd veiktā darba aspektiem;

21.  ar nožēlu atzīst, ka dažos gadījumos dokumenti ir nosūtīti Savienības likumdevējam tikai pēc to noplūdes plašākā sabiedrībā, un norāda, ka tas ir nepieņemami;

22.  aicina Iestādi sekot Eiropas Banku iestādes piemēram un nodrošināt lielāku pārredzamību sanāksmēm ar trešo pušu ieinteresētām personām;

Iekšējā kontrole

23.  konstatē, ka Iestāde ir īstenojusi visus svarīgos ieteikumus, kurus Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) sniedza, veicot ierobežotu pārbaudi par to, kā tiek īstenoti Iestādes iekšējās kontroles standarti; ņem vērā Iestādes sekmes iekšējās kontroles jomā, jo īpaši plānošanas, novērtēšanas un ziņošanas procesu pilnveidošanu, papildu drošības pasākumus un krāpšanas apkarošanas stratēģijas izstrādi 2015.–2017. gadam; tomēr konstatē, ka 2015. gadā bija jāpabeidz dokumentu pārvaldības sistēmas un saistīto procedūru ieviešana, kā arī atlikušo Iestādes darbības nepārtrauktības spējas elementu īstenošana; aicina Iestādi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par minēto darbību īstenošanā panākto progresu;

Iekšējā revīzija

24.  konstatē, ka 2014. gadā IAS veica Iestādes plānošanas un budžeta procesu revīziju un sniedza sešus ieteikumus, no kuriem viens tika novērtēts kā ļoti svarīgs; pieņem zināšanai, ka Iestāde izstrādāja īpašu rīcības plānu visu IAS ieteikumu īstenošanai;

25.  ar gandarījumu konstatē, ka 2014. gada beigās nebija no IAS iepriekšējām revīzijām neizpildītu pasākumu, kas apzīmēti kā ārkārtīgi būtiski vai ļoti svarīgi;

Citi komentāri

26.  norāda, ka Iestādei savu uzdevumu veikšanā īpaša uzmanība būtu jāpievērš finanšu nozares drošības un stabilitātes uzturēšanai, atbilstības nodrošināšanai Savienības tiesību aktiem, kā arī proporcionalitātes principa un finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus pamatprincipu ievērošanai; uzsver, ka, ņemot vērā iepriekš minēto, Iestādei ir jācenšas panākt nepārprotamus, konsekventus, saskaņotus un lieki nesarežģītus rezultātus;

27.  norāda, ka ir īpaši svarīgi, lai Iestādes izstrādātie noteikumi būtu sagatavoti tā, lai tos varētu piemērot arī mazākas juridiskās personas;

28.  uzsver, ka attiecībā uz visiem ar Iestādes resursiem saistītajiem jautājumiem ir jānodrošina tās pilnvaru konsekventa īstenošana un tas, lai budžeta ierobežojumi nenoteiktu praktiskas robežas neatkarīgai, drošai un efektīvai uzraudzībai;

29.  pieņem zināšanai, ka EFUS izveides posms vēl nav pabeigts, un tāpēc atzīmē — lai Iestāde varētu pildīt tai jau uzticētos uzdevumus, kā arī papildu uzdevumus, kurus paredz pašlaik notiekošais likumdošanas darbs, ir nepieciešams skaita un kvalifikācijas ziņā pietiekams personāls, kā arī atbilstošs finansējums, lai varētu veikt pienācīgu uzraudzību; uzsver — lai saglabātu uzraudzības darba kvalitāti, bieži vien uzdevumi ir jāpalielina vienlaikus ar resursiem; tomēr uzsver, ka jebkāds iespējamais Iestādes resursu palielinājums ir pamatīgi jāpaskaidro un pēc iespējas jāpapildina ar racionalizācijas pasākumiem;

30.  uzsver — lai gan Iestādei ir jāraugās, lai visi uzticētie uzdevumi tiktu pilnībā īstenoti, tai ir rūpīgi jāturas pie Savienības likumdevēja uzticētajiem uzdevumiem un tā nedrīkst de facto paplašināt savas pilnvaras, uzņemoties vēl citus uzdevumus; uzsver, ka Iestādei ir regulāri, visaptveroši un laicīgi un jāinformē Parlaments par savu darbu un jo īpaši tehnisku standartu un tehnisku konsultāciju izstrādi; pauž nožēlu, ka iepriekš tas ne vienmēr ir darīts;

31.  uzsver, ka Iestādei, izstrādājot īstenošanas aktus, pamatnostādnes, jautājumus un atbildes un līdzīgus pasākumus, vienmēr ir jāievēro Savienības likumdevēja piešķirtās pilnvaras un tā nedrīkst censties noteikt standartus jomās, kurās likumdošanas process nav pabeigts;

32.  aicina Iestādi komunikāciju ar Parlamentu par atzinumu vai tehnisko standartu projektiem, kas saistīti ar prudenciālo formulu pielāgošanu, papildināt ar šādai pielāgošanai izmantoto datu un metodikas pilnu aprakstu;

°

°  °

33.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2016. gada xx. xxxx] rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli](14).

25.2.2016

Ekonomikas un monetārāS komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2189(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Markus Ferber

IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atgādina, ka Eiropas Parlaments bija galvenais virzītājspēks, pēc finanšu krīzes izstrādājot jaunu un visaptverošu Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu (EFUS) un tostarp arī izveidojot Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EAAPI) 2011. gadā kā daļu no šīs sistēmas;

2.  uzsver, ka EAAPI ir nozīmīga loma attiecībā uz vienotas uzraudzības shēmas veicināšanu iekšējā tirgū, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, labāk integrētu, pārredzamāku, efektīvāku un drošāku finanšu tirgu, kā arī augstu patērētāju aizsardzības līmeni Savienībā;

3.  uzsver, ka EAAPI veic tīri tehnisku darbu un ka svarīgu politisku lēmumu pieņemšana ir Savienības likumdevēja prerogatīva;

4.  norāda, ka EAAPI savā darbībā būtu jāpievērš īpaša uzmanība finanšu nozares drošības un stabilitātes uzturēšanai, atbilstības nodrošināšanai Savienības tiesību aktiem, kā arī proporcionalitātes principa un finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus pamatprincipu ievērošanai; uzsver, ka EAAPI šajā nolūkā ir jācenšas panākt nepārprotamus, saskaņotus un lieki nesarežģītus rezultātus;

5.  norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai EAAPI izstrādātie noteikumi būtu sagatavoti tā, lai tos varētu piemērot arī mazākas struktūras;

6.  pieņem zināšanai — Eiropas Revīzijas palāta uzskata, ka EAAPI 2014. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

7.  uzsver, ka visos jautājumos attiecībā uz EAAPI resursiem ir jānodrošina, lai tās pilnvaras varētu konsekventi īstenot un lai budžeta ierobežojumi nenoteiktu neatkarīgas, uzticamas un efektīvas uzraudzības praktiskās robežas;

8.  pieņem zināšanai, ka EFUS joprojām atrodas izveides posmā, un uzsver, ka EAAPI, lai tā varētu pildīt jau uzticētos uzdevumus, kā arī papildu uzdevumus, kurus paredz patlaban notiekošais likumdošanas darbs, ir nepieciešams pietiekami liels un kvalificēts personāls un finansējums, kas varētu nodrošināt pienācīgu uzraudzību; uzsver, ka, lai saglabātu uzraudzības darba kvalitāti, bieži vien uzdevumi ir jāpalielina vienlaikus ar resursiem; tomēr uzsver, ka jebkāds iespējams EAAPI resursu palielinājums ir sīki jāizskaidro un pēc iespējas jāpapildina ar racionalizācijas pasākumiem;

9.  uzsver, ka EAAPI ir jāraugās, lai visi uzdevumi tiktu pilnībā īstenoti, tomēr tai ir uzmanīgi jāievēro Savienības likumdevēja uzticētie uzdevumi un tā nedrīkst faktiski paplašināt savas pilnvaras, uzņemoties vēl citus uzdevumus; uzsver, ka EAAPI ir savlaicīgi, regulāri un visaptveroši jāinformē Eiropas Parlaments par savu darbu un jo īpaši tehnisku standartu un tehnisku konsultāciju izstrādi; pauž nožēlu, ka iepriekš tas ne vienmēr ir darīts;

10.  uzsver, ka EAAPI, izstrādājot īstenošanas aktus, pamatnostādnes, jautājumus un atbildes un līdzīgus pasākumus, ir vienmēr jāievēro Savienības likumdevēja piešķirtās pilnvaras un tai nevajadzētu censties noteikt standartus jomās, kurās notiek likumdošanas izstrādes procesi;

11.  ar nožēlu atzīst, ka EAAPI nav pienācīgi un visaptveroši informējusi Savienības likumdevēju par visām pašreizējās darbības detaļām;

12.  ar nožēlu atzīst, ka dažos gadījumos dokumenti ir nosūtīti Savienības likumdevējam tikai pēc to noplūdes plašākā sabiedrībā, un norāda, ka tas ir nepieņemami;

13.  secina, ka EAAPI jauktā finansēšanas kārtība, kas ievērojami balstās uz valstu kompetento iestāžu iemaksām, ir nepamatota, neelastīga, apgrūtinoša un var apdraudēt šīs iestādes neatkarību, jo īpaši tāpēc, ka 60 % tās budžeta finansē kompetentās valstu uzraudzības iestādes; tādēļ aicina Komisiju 2016. gada 2. ceturksnī plānotajā Baltajā grāmatā un līdz 2017. gadam iesniedzamajā likumdošanas priekšlikumā ierosināt citu finansēšanas kārtību, lai ES budžetā izveidotu atsevišķu budžeta pozīciju un pilnībā aizstātu valstu iestāžu iemaksu ar maksām, kas jāsedz tirgus dalībniekiem;

14.  aicina EAAPI sekot EBI piemēram un nodrošināt lielāku pārredzamību sanāksmēm ar trešo pušu ieinteresētām personām;

15.  aicina EAAPI informēt EP arī par konsultāciju vai tehnisko standartu projektiem saistībā ar uzraudzības formulu pielāgošanu, sniedzot šādās pielāgošanās izmantoto datu un metodikas pilnu aprakstu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

22.2.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

44

3

10

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bodil Valero

(1)

OV C 409, 9.12.2015., 175. lpp.

(2)

OV C 409, 9.12.2015., 175. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 409, 9.12.2015., 175. lpp.

(8)

OV C 409, 9.12.2015., 175. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV L 153, 22.05.2014., 1. lpp.

(14)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA-(PROV)(2016)0000].

Juridisks paziņojums