Procedura : 2015/2189(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0091/2016

Teksty złożone :

A8-0091/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.38
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0174

SPRAWOZDANIE     
PDF 699kWORD 132k
7.4.2016
PE 569.752v02-00 A8-0091/2016

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2014

(2015/2189(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Derek Vaughan

 1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2014

(2015/2189(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE(4), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0091/2016),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych absolutorium z wykonania budżetu Urzędu na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2014

(2015/2189(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Urzędu(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE(10), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(11),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0091/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2014

(2015/2189(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0091/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (dalej zwanego „Urzędem”) na rok budżetowy 2014 wyniósł 21 582 772 EUR, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z 2013 r. i wynika z niedawnego ustanowienia Urzędu; mając na uwadze, że 40% budżetu Urzędu pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdza, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu za rok 2014 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

1.  przypomina, że Parlament Europejski był jednym z głównych motorów działań na rzecz stworzenia nowego, kompleksowego Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) w następstwie kryzysu finansowego, a także walnie przyczynił się do powstania Urzędu w 2011 r. w ramach ESNF;

2.  podkreśla, że rola Urzędu polegająca na wspieraniu wspólnego systemu nadzoru rynku wewnętrznego jest kluczowa dla zapewnienia stabilności finansowej i lepiej zintegrowanego, bardziej przejrzystego, efektywniejszego i bezpieczniejszego rynku finansowego, jak również zadbania o wysoki poziom ochrony konsumentów w Unii;

3.  podkreśla, że zadania wykonywane przez Urząd mają charakter czysto techniczny i że podejmowanie kluczowych decyzji politycznych należy do prerogatyw prawodawcy Unii;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2013

4.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że jedna uwaga poczyniona przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2012 i opatrzona adnotacją „niepodjęte” w sprawozdaniu Trybunału za rok 2013 jest teraz opatrzona w sprawozdaniu Trybunału adnotacją „nie dotyczy”; zwraca ponadto uwagę, że w związku z dwiema uwagami poczynionymi przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2013 podjęto działania naprawcze i przy tych dwóch uwagach widnieje teraz adnotacja „zrealizowane”, a przy jednej „nie dotyczy”;

5.  uznaje, że Urząd wprowadził dodatkowy system zatwierdzania, aby unikać dwuznaczności przy udzielaniu zezwoleń na zaciągnięcie zobowiązań prawnych; zwraca szczególną uwagę na regularny przegląd obiegu środków finansowych Urzędu, wprowadzenie specjalnych szkoleń z zakresu finansów i przetargów dla wszystkich pracowników Urzędu zajmujących się obiegiem środków finansowych, a także na umocnienie procesów finansowych i budżetowych z naciskiem na zgodność z obiegiem środków finansowych;

Zobowiązania i przeniesienia

6.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że ogólny poziom przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, wyniósł 26%, zaś w tytule III – 66%; wskazuje, że te przeniesienia były związane głównie z wieloletnimi inwestycjami informatycznymi mającymi na celu zbudowanie zdolności informacyjnej Urzędu i umożliwiającymi mu właściwe dotrzymanie ambitnych terminów dyrektywy Wypłacalność II(13);

7.  zauważa, że znaczny niedobór środków w budżecie Urzędu na 2015 r. wymagał racjonalizacji budżetu na 2014 r., aby wykorzystać dostępne zasoby skutecznie i efektywnie oraz zminimalizować wpływ na realizowane projekty informatyczne;

8.  na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu zauważą, że większość kwestii związanych z przeniesieniami straci na znaczeniu w 2016 r. w związku z oczekiwanym wówczas wyższym poziomem zaawansowania zdolności informatycznej Urzędu; zauważa zwłaszcza, że większość przeniesień odnosi się do zobowiązań umownych, które Urząd zaciągnął w 2014 r., ale w ramach których usługi były świadczone częściowo w 2015 r.; odnotowuje ponadto, że oprócz projektów informatycznych przeniesienia dotyczyły zwrotu kosztów związanych z udziałem ekspertów w projekcie „Wspólna kultura nadzoru”, a także posiedzeń, misji i tłumaczeń w celach operacyjnych; wzywa Urząd do usprawnienia w przyszłości zarządzania umowami zewnętrznymi i dostosowania go do zrównoważonej i stabilnej polityki budżetowej;

9.  zwraca uwagę Urzędu, aby w przyszłości utrzymywał środki przenoszone na kolejny rok na jak najniższym poziomie;

Przesunięcia

10.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że część przeniesionych zobowiązań była powiązana z przesunięciami budżetowymi dokonanymi w listopadzie i grudniu 2014 r.; odnotowuje, że te przesunięcia odpowiadały zwiększeniu budżetu operacyjnego o 1 100 000 EUR (19%) dzięki przesunięciu kwoty 858 828 EUR z budżetu na personel i kwoty 266 360 EUR z wydatków administracyjnych; uznaje, że te przesunięcia miały na celu zrównoważenie niedoborów powstałych w budżecie Urzędu na 2015 r. w wyniku znacznych cięć budżetowych;

Zarządzanie budżetem i finansami

11.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100%, co świadczy o realizacji planowanego celu Urzędu, a także oznacza wzrost o 3,26% w porównaniu z rokiem 2013; ponadto zauważa, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 74,1%, co oznacza wzrost o 5,21% w porównaniu z rokiem 2013, przy czym nie udało się zrealizować zakładanego celu Urzędu, w odniesieniu do którego różnica wyniosła 6%;

12.  uznaje, że zmieniono procedury budżetowe i przetargowe Urzędu, aby zagwarantować ich pełne zintegrowanie z ogólnymi procesami planowania i koordynowania, co pozwoli lepiej dopasować środki budżetowe dostępne na dany rok;

13.  stwierdza, że system finansowania mieszanego Urzędu, w dużej mierze uzależniony od wkładów właściwych organów krajowych, jest nieodpowiedni, nieelastyczny, uciążliwy i stanowi potencjalne zagrożenie dla jego niezależności, zwłaszcza że 60% jego budżetu finansowane jest przez właściwe krajowe organy nadzoru; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby w białej księdze planowanej na drugi kwartał 2016 r. i we wniosku ustawodawczym, który ma zostać przedstawiony do 2017 r., wprowadziła inny system finansowania oparty na osobnej linii budżetowej w budżecie Unii oraz na całkowitym zastąpieniu składek od organów krajowych opłatami uiszczanymi przez uczestników rynku;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

14.  przyjmuje do wiadomości, że Urząd zrealizował w 100% swój plan zatrudnienia; zauważa, że ogółem zainicjowano 49 postępowań rekrutacyjnych, a do Urzędu dołączyło 27 nowych pracowników, co daje łącznie 129 pracowników reprezentujących 26 różnych narodowości;

15.  odnotowuje, że docelową wartość kluczowego wskaźnika skuteczności działania w odniesieniu do szkolenia personelu ustalono na 100%, choć tylko 80% pracowników mogło wziąć udział w szkoleniu zawodowym; wyraża ubolewanie w związku z tym, że w 2015 r. nie kontynuowano szkolenia personelu zgodnie z uprzednio założoną wartością tego wskaźnika z powodu cięć budżetowych, które ograniczyły środki Urzędu na szkolenia oraz jego zdolność do podjęcia zobowiązań w tym względzie w przyszłości;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

16.  odnotowuje, że Urząd opublikował na swojej stronie internetowej życiorysy, deklaracje dotyczące zamierzeń i deklaracje o braku konfliktów interesów członków Zarządu oraz członków Rady Organów Nadzoru;

17.  wzywa Urząd do poświęcenia szczególnej uwagi ochronie demaskatorów w kontekście dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, która to dyrektywa ma być wkrótce przyjęta;

18.  wzywa Urząd do udoskonalenia procedur i praktyk służących ochronie interesów finansowych Unii oraz do czynnego włączenia się w proces udzielania absolutorium, który jest zorientowany na wyniki;

19.  zachęca Urząd do lepszego informowania swojego personelu na temat polityki dotyczącej konfliktów interesów w ramach prowadzonych działań informacyjnych oraz do uwzględnienia rzetelności i przejrzystości jako elementów, które powinny być obowiązkowo omawiane podczas procedury rekrutacji i rozmów na temat wyników;

20.  z przykrością stwierdza, że Urząd nie informował prawodawcy Unii o wszystkich szczegółach prowadzonych przez niego prac w sposób zadowalający i kompleksowy;

21.  z przykrością stwierdza, że niekiedy dokumenty przekazywane były prawodawcy Unii dopiero po ujawnieniu ich opinii publicznej, i uważa, że jest to nie do przyjęcia;

22.  wzywa Urząd do wzięcia przykładu z Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zakresie większej przejrzystości dzięki ujawnianiu wszystkich posiedzeń z udziałem zainteresowanych stron trzecich;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

23.  zauważa, że Urząd wdrożył wszystkie odnośne zalecenia wydane przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) w wyniku ograniczonego przeglądu wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej Urzędu; zwraca uwagę na postępy poczynione przez Urząd w obszarze kontroli wewnętrznej, zwłaszcza jeśli chodzi o wzmocnione procesy planowania, oceny i sprawozdawczości, dodatkowe środki bezpieczeństwa oraz opracowanie strategii zwalczania nadużyć finansowych na lata 2015–2017; zauważa jednak, że wprowadzenie systemu zarządzania dokumentami wraz z procedurami towarzyszącymi oraz wdrożenie pozostałych elementów zdolności Urzędu do zapewnienia ciągłości działania miało zostać sfinalizowane w 2015 r.; wzywa Urząd do informowania organu udzielającego absolutorium o postępach w realizowaniu tych działań;

Audyt wewnętrzny

24.  zauważa, że w 2014 r. IAS przeprowadziła audyt procesów planowania i budżetowych Urzędu oraz wydała sześć zaleceń, z których jedno uznano za „bardzo ważne”; przyznaje, że Urząd opracował specjalny plan działania w celu zastosowania się do wszystkich zaleceń wydanych przez IAS;

25.  zauważa z zadowoleniem, że pod koniec 2014 r. nie było żadnych niezrealizowanych krytycznych czy bardzo ważnych działań wynikających z poprzednich audytów przeprowadzonych przez IAS;

Inne uwagi

26.  zauważa, że podejmując swoje działania, Urząd musi zwracać szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i solidności sektora finansowego, zapewnienie zgodności z prawem Unii, poszanowanie zasady proporcjonalności i respektowanie podstawowych zasad rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych; podkreśla, że Urząd musi na tej podstawie dążyć do osiągnięcia jednoznacznych, spójnych, jednolitych i nie nazbyt skomplikowanych rezultatów;

27.  zwraca uwagę, że szczególnie ważne jest to, by przepisy przygotowane przez Urząd były opracowane w taki sposób, aby mogły być jednakowo stosowane przez mniejsze podmioty;

28.  podkreśla, że we wszystkich kwestiach związanych z zasobami Urzędu należy dopilnować, by mandat mógł być konsekwentnie wykonywany oraz by ograniczenia praktyczne w zakresie niezależnego, wiarygodnego i skutecznego nadzoru nie wynikały z ograniczeń budżetowych;

29.  przyjmuje do wiadomości, że etap tworzenia ESNF nadal nie został zakończony, dlatego zauważa, że zadania już powierzone Urzędowi, a także dodatkowe zadania przewidziane w toczących się pracach legislacyjnych wymagają odpowiedniej obsady kadrowej – zarówno jeśli chodzi o liczbę pracowników, jak i o ich kwalifikacje – oraz finansowania, aby zapewnić należyty nadzór; podkreśla, że aby utrzymać jakość działań nadzorczych, bardzo często zdarza się, że rozszerzeniu zadań musi towarzyszyć zwiększenie zasobów; podkreśla jednak, że jakiekolwiek ewentualne zwiększenie środków dla Urzędu powinno być szczegółowo omówione i w miarę możliwości poprzedzone działaniami racjonalizacyjnymi;

30.  podkreśla, że Urząd, dopilnowując pełnej realizacji wszystkich zadań, musi skrupulatnie trzymać się zadań powierzonych mu przez prawodawcę Unii i nie może dążyć do faktycznego rozszerzenia swojego mandatu poza te zadania; podkreśla, że wykonując swoje zadania, a zwłaszcza opracowując standardy techniczne i doradztwo techniczne, Urząd musi terminowo, regularnie i wyczerpująco informować Parlament Europejski o podejmowanych działaniach; ubolewa, że w przeszłości nie zawsze tak było;

31.  podkreśla, że opracowując przepisy wykonawcze, wytyczne, pytania i odpowiedzi lub podobne środki, Urząd musi zawsze przestrzegać mandatu powierzonego mu przez prawodawcę Unii i nie może dążyć do określenia standardów w obszarach, gdzie procedury ustawodawcze nie zostały jeszcze zakończone;

32.  wzywa Urząd do uzupełnienia informacji przekazywanych Parlamentowi na temat projektów zaleceń lub standardów technicznych dotyczących kalibracji formuły ostrożnościowej o pełny opis danych i metodologii używanych w tego typu kalibracjach;

°

°  °

33.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia [xx xxxx 2016 r.](14) [w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.]

25.2.2016

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2014

(2015/2189(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Markus Ferber

WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przypomina, że Parlament Europejski był główną siłą napędową działań na rzecz stworzenia nowego, kompleksowego Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) w następstwie kryzysu finansowego, a także walnie przyczynił się do powstania w 2011 r., w ramach ESNF, Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA);

2.  podkreśla, że rola EIOPA polegająca na wspieraniu wspólnego systemu nadzoru rynku wewnętrznego jest kluczowa dla zapewnienia stabilności finansowej i lepiej zintegrowanego, bardziej przejrzystego, efektywniejszego i bezpieczniejszego rynku finansowego, jak również zadbania o wysoki poziom ochrony konsumentów w Unii;

3.  podkreśla, że zadania wykonywane przez EIOPA mają charakter czysto techniczny i że podejmowanie kluczowych decyzji politycznych należy do prerogatyw prawodawcy Unii;

4.  zauważa, że podejmując swoje działania, EIOPA musi zwrócić baczną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i solidności sektora finansowego, zapewnienie zgodności z prawem Unii, na poszanowanie zasady proporcjonalności i na zachowanie zgodności z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych; podkreśla, że EIOPA, na tej podstawie, musi dążyć do osiągnięcia jednoznacznych, spójnych, jednolitych i nie nazbyt skomplikowanych rezultatów;

5.  zwraca uwagę, że szczególnie ważne jest to, by przepisy przygotowane przez EIOPA były opracowane w taki sposób, aby mogły być jednakowo stosowane przez mniejsze podmioty;

6.  przyjmuje do wiadomości, że w opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego EIOPA za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r. są zgodne z prawem i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

7.  podkreśla, że we wszystkich kwestiach związanych z zasobami EIOPA należy dopilnować, by mandat mógł być konsekwentnie wykonywany oraz by ograniczenia praktyczne w zakresie niezależnego, wiarygodnego i skutecznego nadzoru nie wynikały z ograniczeń budżetowych;

8.  przyjmuje do wiadomości, że etap tworzenia ESNF nadal nie został zakończony, natomiast zauważa, że zadania już powierzone EIOPA, a także dodatkowe zadania przewidziane w toczących się pracach legislacyjnych, wymagają odpowiedniego poziomu zatrudnienia – zarówno jeśli chodzi o liczbę, jak i o kwalifikacje – oraz środków, aby umożliwić należyty nadzór; podkreśla, że aby utrzymać jakość działań nadzorczych, bardzo często zdarza się, że rozszerzeniu zadań musi towarzyszyć zwiększenie zasobów; podkreśla jednak, że jakiekolwiek ewentualne zwiększenie środków dla EIOPA powinno być szczegółowo omówione i w miarę możliwości poprzedzone działaniami racjonalizacyjnymi;

9.  podkreśla, że EIOPA, dopilnowując pełnej realizacji wszystkich zadań, musi skrupulatnie trzymać się zadań powierzonych mu przez prawodawcę Unii i nie może dążyć do faktycznego rozszerzenia swojego mandatu poza te zadania; podkreśla, że wykonując swoją działalność, a zwłaszcza opracowując standardy techniczne i doradztwo techniczne, EIOPA musi terminowo, regularnie i wyczerpująco informować Parlament Europejski o podjętych działaniach; ubolewa, że w przeszłości nie zawsze miało to miejsce;

10.  podkreśla, że opracowując przepisy wykonawcze, wytyczne, pytania i odpowiedzi lub podobne środki, EIOPA musi zawsze przestrzegać mandatu powierzonego mu przez prawodawcę Unii i nie może dążyć do określenia standardów w obszarach, gdzie procedury ustawodawcze nie zostały jeszcze zakończone;

11.  z przykrością stwierdza, że EIOPA nie informował prawodawcy Unii o wszystkich szczegółach prowadzonych przez niego prac w sposób zadowalający i kompleksowy;

12.  z przykrością stwierdza, że niekiedy dokumenty przekazywane były prawodawcy Unii dopiero po ujawnieniu ich opinii publicznej, i uważa, że jest to nie do przyjęcia;

13.  stwierdza, że system finansowania mieszanego EIOPA, w dużej mierze uzależniony od wkładów właściwych organów krajowych, jest nieodpowiedni, nieelastyczny, uciążliwy i stanowi potencjalne zagrożenie dla jego niezależności, zwłaszcza że 60% jego budżetu finansowane jest przez właściwe krajowe organy nadzoru; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby w białej księdze planowanej na drugi kwartał 2016 r. i we wniosku ustawodawczym, który ma zostać przedstawiony do 2017 r., wprowadziła inny system finansowania oparty na osobnej linii budżetowej w budżecie UE oraz na całkowitym zastąpieniu składek od organów krajowych opłatami uiszczanymi przez uczestników rynku;

14.  wzywa EIOPA do wzięcia przykładu z EUNB w zakresie większej przejrzystości dzięki ujawnianiu wszystkich posiedzeń z udziałem zainteresowanych stron trzecich;

15.  wzywa EIOPA do przekazywania PE, oprócz informacji na temat projektów opinii czy standardów technicznych dotyczących kalibracji formuł ostrożnościowych, także pełnego opisu danych i metodologii wykorzystywanych do takich kalibracji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

22.2.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

3

10

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marian-Jean Marinescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Bodil Valero

(1)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 175.

(2)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 175.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.

(5)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 175.

(8)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 175.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.

(11)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 1.

(14)

Teksty przyjęte w tym dniu, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Informacja prawna