Procedură : 2015/2189(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0091/2016

Texte depuse :

A8-0091/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.38
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0174

RAPORT     
PDF 629kWORD 142k
7.4.2016
PE 569.752v02-00 A8-0091/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2189(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Derek Vaughan

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2189(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE(4) a Comisiei, în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0091/2016),

1.  acordă directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2189(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Autorității(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(9) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE(10) a Comisiei, în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0091/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2189(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0091/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale („Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 21 582 772 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 15 % față de bugetul pentru 2013, explicabilă prin faptul că Autoritatea a fost înființată recent; întrucât 40 % din bugetul Autorității provine de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității pentru exercițiul financiar 2014 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

1.  reamintește că Parlamentul European a fost un susținător important al eforturilor de instituire a unui sistem european de supraveghere financiară nou și cuprinzător (ESFS) ca urmare a crizei financiare și de înființare, în 2011, a Autorității, ca parte a acestui sistem;

2.  subliniază că rolul ce îi revine Autorității în promovarea unui regim comun de supraveghere pe toată piață internă este determinant pentru asigurarea stabilității financiare și a unei piețe financiare mai bine integrate, mai transparente, mai eficiente și mai sigure, precum și a unui grad ridicat de protecție a consumatorilor din Uniune;

3.  subliniază că activitatea Autorității are un caracter pur tehnic, deciziile politice cheie fiind prerogativa legiuitorului Uniunii;

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

4.  constată din raportul Curții că, în ceea ce privește o observație formulată în raportul Curții pentru exercițiul 2012 și calificată ca fiind „nedemarată încă” în raportul Curții pentru exercițiul 2013, în raportul actual al Curții apare în dreptul acesteia indicația „nu se aplică”; observă, de asemenea, că, în ceea ce privește două observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2013, au fost întreprinse acțiuni corective; în prezent cele două observații sunt calificate ca fiind „finalizate”, iar că în cazul uneia dintre ele apare indicația „nu se aplică”;

5.  ia act, din informațiile furnizate de Autoritate, de faptul că a stabilit modalități suplimentare de aprobare pentru a evita lipsa de claritate în autorizarea angajamentelor juridice; remarcă în special revizuirea periodică a circuitelor financiare ale Autorității, introducerea unor cursuri de formare specifice privind finanțele și achizițiile publice destinate tuturor membrilor personalului Autorității care sunt implicați în circuitele financiare, precum și consolidarea procedurilor financiare și bugetare, cu accent pe conformitatea cu circuitele financiare;

Angajamente și reportări

6.  constată, din raportul Curții, că nivelul total al creditelor angajate reportate a fost de 26 %, de remarcat fiind că pentru titlul III a fost de 66%; subliniază faptul că aceste reportări au fost legate în principal de investițiile multianuale în IT menite să edifice capacitatea informatică a Autorității și să îi permită să se conformeze calendarului strict prevăzut de Directiva Solvabilitate II(13);

7.  constată că deficitul substanțial al bugetului pe 2015 al Autorității a impus raționalizarea bugetului pentru 2014, pentru a utiliza resursele disponibile în mod eficace și eficient și pentru a reduce la minimum impactul asupra proiectelor informatice în derulare;

8.  ia act, din informațiile furnizate de Autoritate, de faptul că majoritatea problemelor legate de reportări se vor diminua în cursul lui 2016, când se preconizează că Autoritatea va dispune de o capacitate informatică care va ajunge la un nivel avansat de maturitate; constată mai ales faptul că majoritatea reportărilor sunt legate de obligațiile contractuale pe care Autoritatea și le-a asumat în 2014, dar pentru care serviciile au fost furnizate parțial în 2015; constată, în continuare, faptul că, în plus față de proiectele informatice, reportările au inclus rambursarea cheltuielilor experților în cadrul proiectului „O cultură comună în materie de supraveghere”, precum și întâlniri, misiuni și traduceri cu scop operațional; solicită Autorității ca, pe viitor, să îmbunătățească gestiunea contractelor externe, astfel încât să fie în concordanță cu principiile unei gestiuni bugetare sustenabile și stabile.

9.  invită Agenția ca, pe viitor, să mențină un volum cât mai scăzut al creditelor angajate reportate în exercițiul următor.

Transferuri

10.  constată, din raportul Curții, că o parte din angajamentele reportate sunt legate de transferurile bugetare efectuate în noiembrie și decembrie 2014; remarcă faptul că transferurile respective sunt legate de o majorare cu 1,1 milioane EUR (19 %) a bugetului operațional prin transferul sumei de 858 828 EUR de la bugetul pentru personal și al sumei de 266 360 EUR din cheltuielile administrative; ia act de faptul că transferurile au fost efectuate cu scopul de a compensa deficitele bugetului pe 2015 al Autorității, produse în urma unor tăieri bugetare substanțiale;

Gestiunea bugetară și financiară

11.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 100 %, fiind astfel realizat obiectivul stabilit al Autorității, ceea ce reprezintă o creștere de 3,26 % față de 2013; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 74,1 %, ceea ce reprezintă o abatere cu 6 % de la obiectivul stabilit și o creștere de 5,21 % în comparație cu 2013;

12.  ia act de faptul că procedurile bugetare și de achiziții publice ale Autorității au fost deja revizuite pentru a garanta integrarea lor completă în procesele generale de planificare și achiziții, ceea ce ar trebui să conducă la o mai bună aliniere a fondurilor bugetare disponibile pentru un anumit exercițiu;

13.  conchide că mecanismul de finanțare mixtă al Autorității, care se bazează în mare parte pe contribuții din partea autorităților competente naționale, este neadecvat, inflexibil, împovărător și reprezintă o posibilă amenințare la adresa independenței acesteia, mai ales având în vedere că 60 % din bugetul său este finanțat de autoritățile de supraveghere competente de la nivel național; prin urmare, solicită Comisiei să inițieze, în cadrul cărții albe prevăzute pentru al doilea trimestru din 2016 și în cadrul unei inițiative legislative care urmează să fie prezentată înainte de 2017, un alt mecanism de finanțare, bazat pe o linie bugetară separată în cadrul bugetului Uniunii și pe înlocuirea integrală a contribuțiilor din partea autorităților naționale cu taxe plătite de participanții la piață;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

14.  ia act de faptul că Autoritatea a reușit să își ocupe în totalitate posturile din schema de personal; constată că, în total, au fost lansate 49 de campanii de recrutare și au fost angajați de către Autoritate 27 de noi membri ai personalului, mărind numărul total la 129 de membri ai personalului care au 26 de naționalități diferite;

15.  constată că obiectivul indicatorului-cheie de performanță referitor la formarea personalului a fost de 100 %, cu toate că numai 80 % din membrii personalului au putut participa la formarea legată de locul de muncă; regretă faptul că indicatorul-cheie de performanță referitor la formarea personalului nu a fost continuat în 2015, ca urmare a reducerilor bugetare care au afectat bugetul pentru formare al Autorității și capacitatea acesteia de a-și asuma un astfel de angajament în viitor;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

16.  constată , din informațiile furnizate de Autoritate, că CV-urile, declarațiile de intenții și declarațiile privind conflictele de interese ale membrilor Consiliului de administrație, precum și cele ale membrilor Consiliului supraveghetorilor au fost publicate pe site-ul internet al Autorității;

17.  solicită Autorității să acorde o atenție deosebită protecției denunțătorilor de nereguli în contextul Directivei ce urmează a fi adoptată în curând a Parlamentului European și a Consiliului protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale;

18.  invită Autoritatea să își perfecționeze procedurile și practicile menite să apere interesele financiare ale Uniunii și să contribuie activ la un proces de descărcare de gestiune orientat spre rezultate;

19.  încurajează Autoritatea să sensibilizeze într-o măsură mai mare personalul propriu cu privire la politica în materie de conflicte de interese, în paralel cu activitățile de sensibilizare aflate în curs și cu includerea integrității și transparenței printre punctele obligatorii de luat în discuție în cadrul procedurilor de recrutare și de evaluare a performanțelor;

20.  constată cu regret că Autoritatea nu a reușit să informeze legislatorul european în mod suficient și cuprinzător cu privire la toate detaliile activității sale în curs;

21.  regretă faptul că în unele cazuri documentele au fost transmise legislatorului european numai după ce au fost divulgate publicului larg și consideră că acest lucru este inacceptabil;

22.  invită Autoritatea să urmeze exemplul Autorității Bancare Europene în ceea ce privește creșterea transparenței prin informarea cu privire la toate reuniunile pe care le are cu părți terțe interesate;

Controale interne

23.  constată că Autoritatea a pus în aplicare toate recomandările relevante formulate de Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) în analiza sa limitată a punerii în aplicare a standardelor de control intern (SCI) ale Autorității; ia act de progresele realizate de Autoritate în domeniul controlului intern, în special în ceea ce privește consolidarea procedurilor de planificare, evaluare și raportare, măsurile de securitate suplimentare și elaborarea unei strategii antifraudă pentru perioada 2015-2017; constată totuși că introducerea unui sistem de gestionare a documentelor și a procedurilor aferente, precum și implementarea ultimelor elemente ale capacității de continuare a activității a Autorității urmau să fie finalizate în 2015; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

Auditul intern

24.  constată că în 2014 IAS a efectuat un audit al procedurii de planificare și al procedurii bugetare a Autorității și a formulat șase recomandări, dintre care una a fost evaluată ca fiind „foarte importantă“; recunoaște faptul că Autoritatea a elaborat un plan de acțiune dedicat, în scopul de a aborda toate recomandările formulate de IAS;

25.  constată cu satisfacție că, la sfârșitul exercițiului 2014, nu exista nicio recomandare critică sau foarte importantă deschisă;

Alte observații

26.  subliniază că, atunci când își desfășoară activitățile, Autoritatea trebuie să acorde o atenție deosebită consolidării siguranței și solidității sectorului financiar și asigurării compatibilității cu legislația Uniunii, respectării principiului proporționalității și respectării principiilor fundamentale ale pieței interne a serviciilor financiare; subliniază că, prin urmare, Autoritatea trebuie să vizeze rezultate lipsite de ambiguitate, consecvente, coerente și lipsite de orice complexitate inutilă;

27.  subliniază că este deosebit de important ca dispozițiile elaborate de Autoritate să fie concepute astfel încât să poată fi aplicate în aceeași măsură și de entitățile mai mici;

28.  subliniază că, în toate aspectele legate de resursele de care dispune Autoritatea, trebuie garantat că mandatul poate fi îndeplinit în mod consecvent și că limitările bugetare nu se traduc prin limitarea în practică a independenței, fiabilității și eficacității activității de supraveghere;

29.  recunoaște că SESF se află încă în faza de constituire și observă că sarcinile deja încredințate Autorității, precum și sarcinile suplimentare prevăzute în proiectele legislative în curs, necesită un nivel adecvat de personal, atât în ceea ce privește numărul, cât și calificările, precum și fonduri pentru a permite desfășurarea unei supravegheri corespunzătoare; subliniază că, pentru a se asigura în continuare calitatea activității de supraveghere, extinderea sarcinilor trebuie cel mai adesea însoțită de majorarea resurselor; subliniază însă că orice eventuală majorare a mijloacelor puse la dispoziția Autorității trebuie justificată temeinic și însoțită de măsuri de raționalizare ori de câte ori este posibil;

30.  subliniază că Autoritatea trebuie să se limiteze conștiincios la sarcinile care i-au fost încredințate de legislatorul european, asigurându-se totodată că le îndeplinește integral, și nu trebuie să încerce să-și extindă de facto mandatul peste aceste sarcini; subliniază că, atunci când își desfășoară activitatea și, în special, atunci când elaborează standarde sau recomandări tehnice, Autoritatea trebuie să informeze Parlamentul European în timp util, cu regularitate și amănunțit cu privire la activitățile sale; regretă că nu s-a întâmplat întotdeauna astfel, în trecut;

31.  subliniază că, atunci când elaborează acte legislative de punere în aplicare, orientări, întrebări și răspunsuri sau măsuri similare, Autoritatea trebuie să respecte întotdeauna mandatul pe care i l-a atribuit legislatorul european și nu trebuie să încerce să stabilească standarde în domenii în care procesele legislative nu au fost încă finalizate;

32.  invită Autoritatea să completeze comunicarea cu Parlamentul privind proiectele de recomandări și de standarde tehnice referitoare la calibrarea formulelor prudențiale, cu o descriere detaliată a datelor și metodologiei utilizate pentru această calibrare;

°

°  °

33.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2016](14) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

25.2.2016

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2189(DEC))

Raportor pentru aviz: Markus Ferber

PA_NonLeg

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  reamintește că Parlamentul European a fost un vector esențial în efortul pentru crearea, în urma crizei financiare, a unui nou Sistem european cuprinzător al supraveghetorilor financiari (SESF), precum și, în 2011, a Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) ca parte a SESF;

2.  subliniază că rolul ce îi revine EIOPA în promovarea unui regim comun de supraveghere în toată piață internă este determinant pentru asigurarea stabilității financiare, a unei piețe financiare mai bine integrate, mai transparente, mai eficiente și mai sigure, precum și a unui grad ridicat de protecție a consumatorilor din Uniune;

3.  subliniază că activitatea EIOPA are un caracter pur tehnic, deciziile politice de fond fiind prerogativa legiuitorului Uniunii;

4.  subliniază că, atunci când își desfășoară activitățile, EIOPA trebuie să acorde o atenție deosebită garantării siguranței și solidității sectorului financiar, asigurării compatibilității cu legislația Uniunii, respectării principiului proporționalității și respectării principiilor fundamentale ale pieței interne a serviciilor financiare; subliniază că, prin urmare, EIOPA trebuie să vizeze rezultate univoce, consecvente, coerente și libere de orice complexitate inutilă;

5.  subliniază că este deosebit de important ca dispozițiile elaborate de EIOPA să fie concepute astfel încât să poată fi aplicate în aceeași măsură și de entitățile mai mici;

6.  ia act de faptul că, în opinia Curții de Conturi Europene, operațiunile EIOPA subiacente conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2014 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative;

7.  subliniază că, în toate aspectele legate de resursele de care dispune EIOPA, trebuie garantat faptul că mandatul poate fi îndeplinit în mod consecvent și că limitările bugetare nu determină limitele practice ale independenței, fiabilității și eficacității activității de supraveghere;

8.  recunoaște că SESF se află încă în faza de constituire și observă că sarcinile deja încredințate EIOPA, precum și sarcinile suplimentare avute în vedere în lucrările legislative în curs necesită un nivel adecvat de personal, atât în ceea ce privește numărul, cât și calificările, precum și fonduri pentru a permite desfășurarea unei supravegheri corespunzătoare; subliniază că, pentru a se asigura în continuare calitatea activității de supraveghere, extinderea sarcinilor trebuie de obicei însoțită de majorarea resurselor; subliniază însă că orice eventuală majorare a mijloacelor puse la dispoziția EIOPA trebuie justificată temeinic și însoțită de măsuri de raționalizare ori de câte ori este posibil;

9.  subliniază că EIOPA trebuie să se limiteze conștiincios la sarcinile care i-au fost încredințate de legislatorul european, asigurându-se totodată că le îndeplinește integral, și nu trebuie să încerce să-și extindă de facto mandatul dincolo de aceste sarcini; subliniază că, atunci când își desfășoară activitatea și, în special, atunci când elaborează standarde tehnice sau recomandări tehnice, EIOPA trebuie să informeze Parlamentul European în timp util și în mod regulat și cuprinzător cu privire la activitățile sale; regretă faptul că, în trecut, acest lucru nu a fost realizat întotdeauna;

10.  subliniază că, atunci când elaborează acte legislative de punere în aplicare, orientări, întrebări și răspunsuri sau măsuri similare, EIOPA trebuie să respecte în toate cazurile mandatul pe care i l-a atribuit legislatorul european și nu trebuie să încerce să stabilească standarde în domenii în care procesele legislative nu au fost încă finalizate;

11.  regretă să constate că EIOPA nu a informat legislatorul european în mod suficient și cuprinzător cu privire la toate detaliile activității în curs;

12.  regretă faptul că în unele cazuri documentele au fost transmise legislatorului european numai după ce au fost divulgate publicului larg și consideră că acest lucru este inacceptabil;

13.  conchide că mecanismul de finanțare mixtă a EIOPA, care se bazează în mare parte pe contribuții din partea autorităților competente naționale, este neadecvat, inflexibil, împovărător și reprezintă o posibilă amenințare la adresa independenței acesteia, mai ales având în vedere faptul că 60 % din bugetul său este finanțat de autoritățile de supraveghere competente de la nivel național; prin urmare, solicită Comisiei să inițieze, în cadrul cărții albe prevăzute pentru al doilea trimestru din 2016 și în cadrul unei inițiative legislative care urmează să fie prezentată înainte de 2017, un alt mecanism de finanțare, bazat pe o linie bugetară separată în cadrul bugetului Uniunii și pe înlocuirea integrală a contribuțiilor din partea autorităților naționale cu taxe plătite de participanții la piață;

14.  invită EIOPA să urmeze exemplul ABE în ceea ce privește creșterea transparenței prin informarea cu privire la toate reuniunile pe care le are cu părți terțe interesate;

15.  invită EIOPA să completeze comunicarea cu PE privind proiectele de recomandări și de standarde tehnice referitoare la calibrarea formulelor prudențiale cu o descriere detaliată a datelor și metodologiei utilizate pentru această calibrare.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

22.2.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

3

10

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Agea

REZULTATUL VOTULUI FINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bodil Valero

(1)

JO C 409, 9.12.2015, p. 175.

(2)

JO C 409, 9.12.2015, p. 175.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 331, 15.12.2010, p. 48.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 409, 9.12.2015, p. 175.

(8)

JO C 409, 9.12.2015, p. 175.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 331, 15.12.2010, p. 48.

(11)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

JO L 153, 22.5.2014, p. 1.

(14)

Texte adoptate la acea dată, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Notă juridică