Postopek : 2015/2189(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0091/2016

Predložena besedila :

A8-0091/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.38
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0174

POROČILO     
PDF 609kWORD 123k
7.4.2016
PE 569.752v02-00 A8-0091/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2014

(2015/2189(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2014

(2015/2189(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2014 z odgovori organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES(4), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0091/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2014

(2015/2189(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2014 z odgovori organa(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0087/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES(10), zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0091/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2014

(2015/2189(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0091/2016),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljevanju: organ) kažejo, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2014 znašal 21.582.772 EUR, kar je 15 % več kot leta 2013, saj je bil organ ustanovljen šele pred kratkim; ker 40 % proračuna organa izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov organa ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

1.  opozarja, da je bil Parlament ključna gonilna sila pri prizadevanjih za vzpostavitev novega in celovitega Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) takoj po finančni krizi ter – v sklopu teh prizadevanj – pri ustanavljanju organa leta 2011;

2.  poudarja, da je vloga organa pri spodbujanju skupne nadzorne ureditve na notranjem trgu bistvena za zagotavljanje finančne stabilnosti, tesneje povezanega, preglednejšega, učinkovitejšega in varnejšega finančnega trga ter višje stopnje varstva potrošnikov v Uniji;

3.  poudarja, da je delo organa zgolj tehnične narave in da ključne politične odločitve sprejema zakonodajalec Unije;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

4.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je pripomba iz poročila za leto 2012, ki je bila v poročilu za leto 2013 označena kot „neizvedena“, v najnovejšem poročilu označena kot „ni relevantno“; ugotavlja tudi, da sta bila za dve pripombi iz poročila Računskega sodišča za leto 2013 sprejeta popravljalna ukrepa in da sta ti dve pripombi zdaj označeni kot „zaključeni“, ena pa kot „ni relevantno“;

5.  je seznanjen, da je organ uvedel postopek dodatnega preverjanja, da bi preprečil nejasnosti pri odobritvi pravnih obveznosti; je seznanjen zlasti z rednimi pregledi finančnih tokov organa, uvedbo posebnega usposabljanja o financah in javnih naročilih za vse zaposlene, ki so del teh finančnih tokov, pa tudi z izboljšavami finančnih in proračunskih postopkov s poudarkom na skladnosti s finančnimi tokovi;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

6.  iz podatkov v poročilu Računskega sodišča ugotavlja, da je delež vseh prenesenih proračunskih sredstev znašal 26 %, v naslovu III pa kar 66 %; poudarja, da je bil prenos v glavnem posledica večletnih naložb v informacijsko tehnologijo, namenjenih vzpostavitvi informacijskih zmogljivosti organa, da bo lahko ustrezno uresničil zahteven časovni okvir iz direktive o solventnosti II(13);

7.  ugotavlja, da je moral organ zaradi velikega primanjkljaja v proračunu za leto 2015 racionalizirati proračun za leto 2014, da bi učinkovito in uspešno porabil razpoložljiva sredstva in omejil negativne posledice za potekajoče projekte IT;

8.  je seznanjen s pojasnilom organa, da bo večina vzrokov za prenos v naslednje leto odpravljena v letu 2016, ko bodo zmogljivosti IT organa dosegle dovolj visoko raven; ugotavlja zlasti, da je bila večina prenesenih sredstev povezana s pogodbenimi obveznostmi, ki jih je organ prevzel v letu 2014, del storitev pa je bil izveden šele v letu 2015; ugotavlja tudi, da so bila s prenesenimi sredstvi poleg projektov IT krita tudi nadomestila za strokovnjake v projektu skupne nadzorne kulture, pa tudi seje, misije in prevodi z operativnim namenom; poziva organ, naj v prihodnje izboljša upravljanje zunanjih pogodb ter jih uskladi z vzdržnim in stabilnim upravljanjem proračuna;

9.  želi spomniti organ, naj znesek v naslednje leto prenesenih proračunskih sredstev v prihodnje ohranja na najnižji možni ravni;

Prerazporeditve

10.  je seznanjen z informacijo iz poročila Računskega sodišča, da je bil del obveznosti, prenesenih v naslednje leto, povezan s proračunskima prerazporeditvama v novembru in decembru 2014; ugotavlja, da sta bili ti prerazporeditvi potrebni zaradi povečanja operativnega proračuna za 1.100.000 EUR (19 %), in sicer je bilo 858.828 EUR prerazporejenih iz proračuna za zaposlene, 266.360 EUR pa iz proračuna za upravne odhodke; je seznanjen, da naj bi s prerazporejenimi sredstvi pokrili primanjkljaj v proračunu organa za leto 2015, ki je nastal zaradi precejšnjih proračunskih rezov;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

11.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 100 %, kar je skladno z načrtovanim ciljem organa in je 3,26 % več kot leta 2013; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 74,1 %, kar je 6 % manj, kot je bilo načrtovano, in 5,21 % več kot v letu 2013;

12.  je seznanjen, da je organ pregledal svoje proračunske postopke in postopke javnega naročanja, da bi bili tesneje povezani s splošnimi procesi načrtovanja in usklajevanja, saj bodo tako bolje usklajena tudi proračunska sredstva, ki so na voljo v posameznem proračunskem letu;

13.  zaključuje, da je mešana shema financiranja organa, ki se močno opira na prispevke pristojnih nacionalnih organov, nezadostna, neprilagodljiva, predstavlja veliko breme in morebiti ogroža neodvisnost organa, zlasti ker 60 % njegovega proračuna zagotovijo pristojni nacionalni nadzorni organi; zato poziva Komisijo, naj v beli knjigi, predvideni za drugo četrtletje 2016, in v zakonodajnem predlogu, ki ga bo predstavila do leta 2017, uvede novo finančno ureditev, temelječo na ločeni proračunski vrstici v proračunu Unije in na popolni nadomestitvi prispevkov nacionalnih organov s pristojbinami, ki jih plačujejo tržni udeleženci;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

14.  je seznanjen, da je organ stoodstotno zapolnil kadrovski načrt; ugotavlja, da je izvedel 49 postopkov zaposlovanja in da se mu je pridružilo 27 novih uslužbencev, tako da zdaj zaposluje 129 ljudi iz 26 držav;

15.  ugotavlja, da je bil cilj za ključni kazalnik uspešnosti na področju izobraževanja ta, da bi se z delom povezanega usposabljanja udeležilo 100 % zaposlenih, vendar je to uspelo samo 80 % uslužbencev; obžaluje, da organ v letu 2015 tega kazalnika ni mogel ohraniti zaradi zmanjšanja proračuna, namenjenega usposabljanju, prav tako pa se ni mogel zavezati, da ga bo znova uporabil v prihodnosti;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

16.  je seznanjen, da je organ na svojem spletnem mestu objavil življenjepise in izjave o interesih članov upravnega odbora in odbora nadzornikov;

17.  poziva organ, naj posebno pozornost nameni zaščiti prijaviteljev nepravilnosti, saj naj bi bila kmalu sprejeta direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o varovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem;

18.  poziva organ, naj izboljša postopke in prakse za zaščito finančnih interesov Unije ter naj dejavno prispeva k ciljno usmerjenemu postopku razrešnice;

19.  spodbuja organ k boljšemu ozaveščanju zaposlenih o politiki navzkrižja interesov, poleg obstoječih dejavnosti ozaveščanja ter vključevanja integritete in preglednosti kot obveznih točk razprave v postopke zaposlovanja in preglede uspešnosti;

20.  obžaluje, da organu ni uspelo dovolj pogosto in razumljivo seznanjati zakonodajalca Unije z vsemi podrobnostmi o delu, ki ga opravlja;

21.  obžaluje, da so bili v nekaterih primerih dokumenti posredovani zakonodajalcu Unije šele po tem, ko so pricurljali v javnost, in meni, da je to nesprejemljivo;

22.  poziva organ, naj po zgledu Evropskega bančnega organa poveča preglednost in razkrije vsa svoja srečanja s tretjimi deležniki;

Notranje kontrole

23.  ugotavlja, da je organ upošteval vsa bistvena priporočila, ki jih je služba Komisije za notranjo revizijo dala po omejenem pregledu izvajanja standardov notranje kontrole s strani organa; je seznanjen z napredkom organa na področju notranje kontrole, zlasti z izboljšanim načrtovanjem, ocenjevanjem in poročanjem, dodatnimi varnostnimi ukrepi in pripravo strategije za boj proti goljufijam za obdobje 2015–2017; vseeno ugotavlja, da naj bi bili sistem za upravljanje dokumentacije s povezanimi postopki in preostali elementi zmogljivosti za neprekinjeno poslovanje organa dokončno uvedeni v letu 2015; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku pri izvedbi teh ukrepov;

Notranja revizija

24.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo v letu 2014 revidirala procese načrtovanja in proračunske procese, ki jih uporablja organ, ter izdala tri priporočila, od tega eno z oznako „zelo pomembno“; je seznanjen, da je organ sestavil poseben akcijski načrt, da bi upošteval vsa priporočila te službe;

25.  z zadovoljstvom ugotavlja, da konec leta 2014 ni ostal nedokončan niti eden od kritičnih ali zelo pomembnih ukrepov, ki jih je pri preteklih revizijah priporočila ta služba;

Druge pripombe

26.  opozarja, da mora organ pri opravljanju svojih dejavnosti posebno pozornost nameniti varnosti in preudarnosti v finančnem sektorju, zagotavljanju skladnosti z zakonodajo Unije, spoštovanju načela sorazmernosti ter upoštevanju temeljnih načel notranjega trga finančnih storitev; poudarja, da si mora na podlagi tega prizadevati za nedvoumne, skladne, jasne in dovolj preproste rezultate;

27.  poudarja, da je zelo pomembno, da organ določbe oblikuje tako, da jih bodo lahko v enaki meri uporabljali tudi manjši subjekti;

28.  poudarja, da je treba pri vseh vprašanjih, povezanih s sredstvi organa, zagotoviti, da bo mogoče vselej izpolnjevati mandat in da proračunske omejitve ne bodo določale dejanskih omejitev glede neodvisnega, zanesljivega in učinkovitega nadzora;

29.  ugotavlja, da faza vzpostavljanja ESFS še vedno ni končana, in poudarja, da naloge, ki so že bile zaupane organu, pa tudi dodatne naloge, predvidene v potekajočem zakonodajnem delu, zahtevajo primerno raven kadrovskih virov, tako v smislu števila kot kvalifikacij, in sredstev, da se omogoči zadovoljiv nadzor; poudarja, da mora razširitev nalog pogosto pospremiti ustrezno povečanje sredstev, če želimo ohraniti kakovost nadzornega dela; vendar poudarja, da mora biti vsakršno morebitno povečanje sredstev organa podrobno pojasnjeno in po možnosti pospremljeno z ukrepi za racionalizacijo;

30.  poudarja, da mora organ sicer v celoti izvajati vse zadolžitve, vendar se mora natančno držati nalog, ki mu jih je naložil zakonodajalec Unije, in ne sme de facto širiti svojega mandata; poudarja, da mora organ pri opravljanju svojega dela in še zlasti pri pripravi tehničnih standardov in nasvetov o svojih dejavnostih pravočasno, redno in izčrpno obveščati Evropski parlament; obžaluje, da tega v preteklosti ni vedno počel;

31.  poudarja, da mora organ pri pripravi izvedbene zakonodaje, smernic, vprašanj in odgovorov ali podobnih ukrepov vedno spoštovati mandat, ki mu ga je podelil zakonodajalec Unije, in ne sme poskušati določati standardov na področjih, za katera zakonodajni postopki še potekajo;

32.  poziva organ, naj komunikacijo s Parlamentom o osnutkih nasvetov ali tehničnih standardov v zvezi s kalibracijo bonitetnih formul dopolni s popolnim opisom podatkov in metodologije, uporabljene pri kalibraciji;

°

°  °

33.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2016](14) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].).

25.2.2016

MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2014

(2015/2189(DEC))

Pripravljavec mnenja: Markus Ferber

POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  opozarja, da je bil Evropski parlament ključna gonilna sila pri prizadevanjih za vzpostavitev novega in celovitega evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) takoj po finančni krizi ter pri ustanavljanju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (organ EIOPA), ki je del tega sistema, v letu 2011;

2.  poudarja, da je vloga organa EIOPA pri spodbujanju skupne nadzorne ureditve na notranjem trgu bistvena za zagotavljanje finančne stabilnosti, tesneje povezanega, preglednejšega, učinkovitejšega in varnejšega finančnega trga ter višje stopnje varstva potrošnikov v Uniji;

3.  poudarja, da je delo organa EIOPA zgolj tehnične narave in da ključne politične odločitve sprejema zakonodajalec Unije;

4.  opozarja, da mora organ EIOPA pri opravljanju svojih dejavnosti posebno pozornost nameniti ohranjanju varnosti in preudarnosti v finančnem sektorju, zagotavljanju skladnosti z zakonodajo Unije, spoštovanju načela sorazmernosti ter upoštevanju temeljnih načel notranjega trga finančnih storitev; poudarja, da si mora organ EIOPA na podlagi tega prizadevati za nedvoumne, skladne, jasne in dovolj preproste rezultate;

5.  poudarja, da je zelo pomembno določbe, ki jih pripravi organ EIOPA, oblikovati tako, da jih bodo lahko v enaki meri uporabljali tudi manjši subjekti;

6.  ugotavlja, da so po mnenju Evropskega računskega sodišča transakcije organa EIOPA, povezane z letnimi računovodskimi izkazi za leto, ki se je končalo 31. decembra 2014, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

7.  poudarja, da je treba pri vseh vprašanjih, povezanih s sredstvi organa EIOPA, zagotoviti, da bo mogoče vselej izpolnjevati mandat in da proračunske omejitve ne bodo določale dejanskih omejitev glede neodvisnega, zanesljivega in učinkovitega nadzora;

8.  priznava, da faza vzpostavljanja ESFS še vedno ni končana, in zato ugotavlja, da naloge, ki so že bile zaupane organu EIOPA, pa tudi dodatne naloge, predvidene v potekajočem zakonodajnem delu, zahtevajo primerno raven kadrovskih virov, tako v smislu števila kot kvalifikacij, in sredstev, da se omogoči zadovoljiv nadzor; poudarja, da mora razširitev nalog pogosto pospremiti ustrezno povečanje sredstev, če želimo ohraniti kakovost nadzornega dela; vendar poudarja, da mora biti vsakršno morebitno povečanje sredstev organa EIOPA podrobno pojasnjeno in po možnosti pospremljeno z ukrepi za racionalizacijo;

9.  poudarja, da mora organ EIOPA sicer v celoti izvajati vse zadolžitve, vendar se mora natančno držati nalog, ki mu jih je naložil zakonodajalec Unije, in ne sme de facto širiti svojega mandata; poudarja, da mora organ EIOPA pri opravljanju dela in še zlasti pri pripravi tehničnih standardov in nasvetov o svojih dejavnostih pravočasno, redno in izčrpno obveščati Evropski parlament; obžaluje, da tega v preteklosti ni vedno počel;

10.  poudarja, da mora organ EIOPA pri pripravi izvedbene zakonodaje, smernic, vprašanj in odgovorov ali podobnih ukrepih zmeraj spoštovati mandat, ki mu ga je podelil zakonodajalec Unije, in ne sme poskušati določati standardov na področjih, za katera zakonodajni postopki še potekajo;

11.  obžaluje, da organ EIOPA ni uspel dovolj pogosto in razumljivo seznanjati zakonodajalca Unije z vsemi podrobnostmi o delu, ki ga opravlja;

12.  obžaluje, da so bili v nekaterih primerih dokumenti posredovani zakonodajalcu Unije šele potem, ko so pricurljali v javnost, in meni, da je to nesprejemljivo;

13.  zaključuje, da je mešana shema financiranja organa EIOPA, ki se močno opira na prispevke pristojnih nacionalnih organov, nezadostna, neprilagodljiva, predstavlja veliko breme in morebiti ogroža neodvisnost organa, zlasti ker 60 % njegovega proračuna zagotovijo pristojni nacionalni nadzorni organi; zato poziva Komisijo, naj v beli knjigi, predvideni za drugo četrtletje 2016, in v zakonodajnem predlogu, ki ga bo predstavila do leta 2017, uvede novo finančno ureditev, temelječo na ločeni proračunski vrstici v proračunu Unije in na popolni nadomestitvi prispevkov nacionalnih organov s pristojbinami, ki jih plačujejo tržni udeleženci;

14.  poziva organ EIOPA, naj po zgledu Evropskega bančnega organa poveča preglednost in razkrije vsa svoja srečanja s tretjimi deležniki;

15.  poziva organ EIOPA, naj komunikacijo s Parlamentom o osnutkih nasvetov ali tehničnih standardih v zvezi s kalibracijo bonitetnih formul dopolni s popolnim opisom podatkov in metodologije, uporabljene pri tovrstnih kalibracijah.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

22.2.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

3

10

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 175.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 175.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 331, 15.12.2010, str. 48.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 175.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 175.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 331, 15.12.2010, str. 48.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

UL L 153, 22.5.2014, str. 1.

(14)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravno obvestilo