Процедура : 2015/2199(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0092/2016

Внесени текстове :

A8-0092/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.56
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0192

ДОКЛАД     
PDF 680kWORD 104k
7.4.2016
PE 571.618v02-00 A8-0092/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година

(2015/2199(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Мариан-Жан Маринеску

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година

(2015/2199(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за периода от 1 януари 2014 г. до 26 юни 2014 г., придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (EО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 година за създаване на съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(5), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7),

–  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0092/2016),

1.  отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година

(2015/2199(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за периода от 1 януари 2014 г. до 26 юни 2014 г., придружен от отговорите на съвместното предприятие(8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(10) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (EО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 година за създаване на съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи(11),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(12), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14),

–  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0092/2016),

1.  отлага приключването на сметките на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година

(2015/2199(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0092/2016),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие ARTEMIS („съвместното предприятие“) е създадено през декември 2007 г. за период от 10 години, за да определи и изпълнява научноизследователска програма за разработване на ключови технологии за вградени компютърни системи в различни области на приложение, с цел повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на Съюза, както и улесняване възникването на нови пазари и обществени приложения,

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност през октомври 2009 г.,

В.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие за периода от 10 години е в размер на 420 000 000 EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма за научноизследователска дейност,

Г.  като има предвид, че общият размер на финансовите вноски на държавите членки, участващи в ARTEMIS, следва да възлиза на най-малко 1,8 пъти финансовата вноска на Съюза, а непаричните вноски на участващите в проектите организации за научни изследвания и развитие за периода на съществуване на съвместното предприятие следва да се равняват или да надвишават вноските на публичните органи,

Д.  като има предвид, че съвместното предприятие и съвместното предприятие ENIAC (ENIAC) бяха слети, за да бъде създадена съвместната технологична инициатива „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (СТИ „ECSEL“), която започна дейността си през юни 2014 г. и ще функционира в продължение на 10 години,

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че отчетите на Съвместно предприятие за периода от 1 януари 2014 г. до 26 юни 2014 г. дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 26 юни 2014 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилия на тази дата финансов период, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на Съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  изразява загриженост, че Сметната палата, в своя доклад за годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2014 година, е изказала становище с резерви относно законосъобразността и редовността на съответните операции поради факта, че административните споразумения, подписани с националните финансиращи органи (НФО) относно одита на декларациите за възстановяване на разходи, не включват практически механизми за последващи одити;

3.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че съвместното предприятие не е извършило оценка на качеството на докладите, получени от НФО относно разходите, свързани с приключили проекти; отбелязва освен това, че след оценка на одитните стратегии на три от националните финансиращи органи (НФО) не беше възможно да се установи дали последващите одити функционират ефективно, поради използваните от НФО различни методологии, което не позволи на съвместното предприятие да изчисли нито претегления процент грешки, нито процента на остатъчни грешки; отбелязва също така, че СТИ ECSEL е потвърдило, че извършената от нея подробна оценка на националните системи за гарантиране е стигнала до заключението, че последните са в състояние да гарантират в разумни граници финансовите интереси на членуващите в съвместното предприятие;

4.  призовава СТИ ECSEL, след оценката на процедурите, прилагани от НФО, да прикани НФО да представят доказателства, че изпълнението на националните процедури предоставя достатъчна увереност относно законосъобразността и редовността на операциите;

5.  отбелязва, че докладът на Палатата включва становище с резерви, което се основава на липсата на информация, необходима за изчисляването както на претегления процент грешки, така и на процента на остатъчни грешки след последващите одити, извършени от НФО; приканва Палатата да събере допълнителните и необходими документи и информация, които съвместното предприятие не е оправомощено да изиска, от националните одитни органи или компетентните национални служби в съответствие с разпоредбите на член 287, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз; освен това приканва Палатата да използва тази допълнителна информация като алтернативен начин да обоснове своето становище и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно оценката си по отношение на посочените допълнителни елементи;

6.  отбелязва, че според доклада на Палатата окончателният бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2014 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 2 554 510 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 30 330 178 EUR (оперативни);

7.  отбелязва, че първоначалният бюджет за 2014 година включваше само бюджетни кредити за поети задължения за текущи разходи в размер на 2 300 000 EUR и че бюджетът не включваше бюджетни кредити за поети задължения за оперативни дейности; отбелязва освен това, че степента на използване на административните бюджетни кредити за поемане на задължения беше 38 %; отбелязва, че според доклада на Палатата посочените бюджетни кредити се дължат на сливането на съвместното предприятие и ENIAC през юни 2014 година и на факта, че бюджетът беше приет за цялата година;

8.  припомня на съвместното предприятие неговото задължение да спазва съотношение от 1 към 1,8 между вноските на Съюза и на държавите членки; отбелязва с неудовлетворение, че размерът на бюджетните кредити, за които са били поети задължения, за поканите на представяне на предложения е бил 198 000 000 EUR, което представлява 48% от общия бюджет; при все това констатира, че според доклада на Палатата, бюджетните ограничения в държавите членки попречиха на поемането на задължения за оставащата част от бюджета, представляваща 52% от общия бюджет;

9.  изразява съжаление относно ограничената информация по отношение на непаричните и паричните вноски; призовава Палатата да включи в бъдещите си доклади конкретни разпоредби относно процедурата за оценка и равнището на платените непарични и парични вноски;

Правна рамка

10.  е информиран относно сливането на съвместното предприятие през юни 2014 г.; при все това изразява загриженост, че съвместното предприятие не е изменило финансовите си правила, за да спази разпоредбите на новия финансов регламент(15), приложим за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, който влезе в сила на 8 февруари 2014 г.;

Вътрешен одит

11.  отбелязва, че съвместното предприятие все още не е изменило финансовите си правила с оглед включването на разпоредбата от решението за Седмата рамкова програма(16) относно правомощията на вътрешния одитор на Комисията; признава, че това се дължи на сливането в СТИ „ECSEL“;

Вътрешен контрол

12.  отбелязва със загриженост, че съвместното предприятие не предприе никакви действия по отношение на някои стандарти за вътрешен контрол, свързани с информацията и финансовата отчетност: по-специално, оценката на дейностите, оценката на системите за вътрешен контрол и структурата за вътрешен одит („IAC“); отбелязва, че това се дължеше на предстоящото сливане; призовава СТИ ECSEL да информира органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки и постигнатия напредък в това отношение;

13.  отбелязва със задоволство, че въпреки че към момента на сливане не беше създадена структура за вътрешен одит, тази функция беше въведена малко след това, на 4 юли 2014 година;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

14.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че съвместното предприятие не е разполагало всеобхватна, писмена процедура по отношение на разглеждането на конфликтите на интереси към момента на извършване на одита; потвърждава, че управителният съвет на СТИ ECSEL е приел всеобхватна политика за предотвратяване на конфликтите на интереси;

15.  приема за сведение, че работната програма на Палатата за 2016 година включва специален доклад относно одитите за изпълнението на съвместните предприятия.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 9.

(2)

  OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 10.

(3)

  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

  ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.

(5)

  ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.

(6)

  OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

  OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(8)

  OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 9.

(9)

  OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 10.

(10)

  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(11)

  ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.

(12)

  ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.

(13)

  OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

  OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(15)

  Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр.2).

(16)

  Решение № 1982/2006/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).

Правна информация