Postup : 2015/2199(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0092/2016

Předložené texty :

A8-0092/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.56
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0192

ZPRÁVA     
PDF 592kWORD 99k
7.4.2016
PE 571.618v02-00 A8-0092/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014

(2015/2199(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014

(2015/2199(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ARTEMIS za období od 1. ledna do 26. června 2014 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení „společného podniku ARTEMIS“ pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy(4),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(5), a zejména na čl. 1 odst. 2 a na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0092/2016),

1.  odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria výkonnému řediteli společného podniku ECSEL za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014

(2015/2199(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ARTEMIS za období od 1. ledna do 26. června 2014 spolu s odpověďmi společného podniku(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení „společného podniku ARTEMIS“ pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy(11),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(12), a zejména na čl. 1 odst. 2 a na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0092/2016),

1.  odkládá uzavření účtů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014

(2015/2199(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0092/2016),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik ARTEMIS (dále jen „společný podnik“) byl založen v prosinci 2007 na období 10 let s cílem vymezit a provádět program výzkumu pro rozvoj klíčových technologií v oblasti vestavěných počítačových systémů v různých oblastech využití, a posílit tak konkurenceschopnost a udržitelnost Unie a umožnit vznik nových trhů a společenských aplikací,

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně v říjnu 2009,

C.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie do společného podniku na období 10 let činí 420 000 000 EUR, které se vyplácí z rozpočtu sedmého rámcového programu pro výzkum,

D.  vzhledem k tomu, že finanční příspěvky poskytované členskými státy společného podniku ARTEMIS by měly celkem představovat nejméně 1,8 násobku finančního příspěvku Unie, a věcný příspěvek ze strany výzkumných a vývojových organizací účastnících se na projektech poskytnutý během trvání společného podniku má být stejný jako příspěvek ze strany veřejných orgánů nebo vyšší než tento příspěvek,

E.  vzhledem k tomu, že společné podniky ARTEMIS a ENIAC (ENIAC) se sloučily a vytvořily společnou technologickou iniciativu pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společná technologická iniciativa ECSEL), která zahájila činnost v červnu 2014 a bude působit po dobu deseti let,

Rozpočtové a finanční řízení

1.  poznamenává, že roční účetní závěrka společného podniku za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 26. červnu 2014 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

2.  je znepokojen tím, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky společného podniku za rozpočtový rok 2014(„zpráva Účetního dvora“) vydal výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací z toho důvodu, že ve správních dohodách podepsaných s vnitrostátními financujícími orgány, které se týkají auditu výkazů projektových nákladů, nejsou uvedena praktická ujednání o provádění auditů ex post;

3.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že společný podnik neposoudil kvalitu zpráv o auditu, které obdržel od vnitrostátních financujících orgánů a jež se týkají nákladů na dokončené projekty; dále konstatuje, že po posouzení auditních strategií tří vnitrostátních financujících orgánů nebylo možné dojít k závěru, zda audity ex post fungují účinně, neboť vnitrostátní financující orgány používají rozličné metodiky, jež společnému podniku neumožnily vypočítat spolehlivou míru chyb ani míru zbytkových chyb; poznamenává rovněž, že společná technologická iniciativa ECSEL potvrdila, že na základě svých rozsáhlých hodnocení vnitrostátních systémů zajištění věrohodnosti dospěla k závěru, že tyto systémy mohou poskytovat přiměřenou ochranu finančních zájmů členů společného podniku;

4.  vyzývá společnou technologickou iniciativu ECSEL, aby v návaznosti na posouzení postupů uplatňovaných vnitrostátními financujícími orgány tyto orgány vyzval k předložení důkazů dosvědčujících, že vnitrostátní postupy poskytují přiměřenou jistotu týkající se legality a správnosti operací;

5.  bere na vědomí, že zpráva Účetního dvora obsahuje výrok s výhradou vyplývající z nedostatku informací, kterých je zapotřebí buď k výpočtu spolehlivé míry chyb, nebo míry zbytkových chyb v návaznosti na audity prováděné vnitrostátními financujícími orgány ex post; vyzývá Účetní dvůr, aby v souladu s čl. 287 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie získal od vnitrostátních orgánů kontroly anebo příslušných vnitrostátních úřadů další nezbytné dokumenty a informace, o něž společný podnik nemůže na základě svých pravomocí žádat; dále vyzývá Účetní dvůr, aby tyto další informace využil k alternativnímu způsobu zdůvodnění svého výroku a aby o svém posouzení těchto dalších prvků informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

6.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora konečný rozpočet společného podniku na rok 2014 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 2 554 510 EUR a prostředky na platby ve výši 30 330 178 EUR (provozní prostředky);

7.  poznamenává, že původní rozpočet společného podniku na rok 2014 zahrnoval pouze prostředky na závazky na provozní náklady ve výši 2 200 000 EUR a že rozpočet nezahrnoval prostředky na závazky na operační činnosti; dále poznamenává, že míra čerpání u prostředků na závazky v oblasti správy činila 38 %; konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora je příčinou uvedených skutečností sloučení společného podniku s podnikem ENIAC v červnu 2014 a fakt, že rozpočet byl přijat na celý rok;

8.  připomíná společnému podniku jeho povinnost respektovat poměr mezi příspěvkem Unie a příspěvky členských států ve výši 1 ku 1,8; vyjadřuje nespokojenost nad tím, že výše prostředků vyčleněných na výzvy k předkládání návrhů představuje 198 000 000 EUR, tedy 48 % celkového rozpočtu; všímá si nicméně toho, že podle zprávy Účetního dvora prostředky zbývající části rozpočtu, které představují 52 % celkového rozpočtu, nebylo možné kvůli rozpočtovým omezením v členských státech přidělit na závazky;

9.  poukazuje na omezené množství informací o věcných a peněžitých příspěvcích; žádá Účetní dvůr, aby do svých budoucích zpráv zahrnul konkrétní ustanovení o postupu ocenění a míře věcných a peněžitých příspěvků;

Právní rámec

10.  je si vědom sloučení společného podniku s jiným společným podnikem, které proběhlo v červnu 2014; je nicméně znepokojen skutečností, že společný podnik neupravil své finanční předpisy tak, aby byly v souladu s novým finančním nařízením(15), které platí pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru a vstoupilo v platnost dne 8. února 2014;

Interní audit

11.  konstatuje, že společný podnik neupravil své finanční předpisy tak, aby zahrnovaly ustanovení rozhodnutí o sedmém rámcovém programu(16) odkazující na pravomoci interního auditora Komise; uznává, že to nebylo provedeno v důsledku sloučení a vytvoření společné technologické iniciativy ECSEL;

Interní audit

12.  s obavami konstatuje, že společný podnik neučinil žádné kroky, pokud jde o některé standardy vnitřní kontroly týkající se informací a účetního výkaznictví: zejména hodnocení činností, posouzení systémů vnitřní kontroly a oddělení interního auditu (IAC); poznamenává, že důvodem k této skutečnosti bylo chystané sloučení; žádá společnou technologickou iniciativu ECSEL, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o přijatých opatřeních a o pokroku dosaženém v tomto ohledu;

13.  s uspokojením konstatuje, že ačkoliv funkce oddělení interního auditu nebyla v době sloučení zavedena, byla tato funkce zřízena krátce poté, a to dne 4. července 2014;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

14.  na základě zprávy Účetního dvora s obavami konstatuje, že v době auditu nebyla ve společném podniku zavedena podrobná písemná pravidla pro řešení případů střetu zájmů; bere na vědomí informace společné technologické iniciativy ECSEL o tom, že její správní rada přijala podrobnou politiku pro zabránění střetům zájmů;

15.  bere na vědomí, že součástí pracovního programu Účetního dvora na rok 2016 je zvláštní zpráva o auditu výkonnosti společných podniků.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 9.

(2)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 10.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52.

(5)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(8)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 9.

(9)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 10.

(10)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52.

(12)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(15)

  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 38. 7.12. 2014, s. 2).

(16)

  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1)

Právní upozornění