Procedure : 2015/2199(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0092/2016

Indgivne tekster :

A8-0092/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.56
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0192

BETÆNKNING     
PDF 358kWORD 81k
7.4.2016
PE 571.618v02-00 A8-0092/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014

(2015/2199(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Marian-Jean Marinescu

 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE


1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014

(2015/2199(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Artemis for perioden fra 1. januar til 26. juni 2014, med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer(4),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(5), særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0092/2016),

1.  udsætter sin afgørelse om decharge til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL for gennemførelsen af fællesforetagendet Artemis' budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014

(2015/2199(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Artemis for perioden fra 1. januar til 26. juni 2014, med fællesforetagendets svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer(11),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(12), særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013(14),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0092/2016),

1.  udsætter afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014

(2015/2199(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0092/2016),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet Artemis ("fællesforetagendet") blev oprettet i december 2007 for en periode på 10 år til fastlæggelse og gennemførelse af en forskningsdagsorden for udvikling af centrale teknologier til indlejrede computersystemer på tværs af forskellige anvendelsesområder med henblik på at styrke Unionens konkurrenceevne og bæredygtighed og skabe mulighed for helt nye markeder og samfundsnyttige anvendelsesformål;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde selvstændigt i oktober 2009;

C.  der henviser til, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendet i løbet af de 10 år er 420 000 000 EUR, som afholdes over bevillingen til det syvende forskningsrammeprogram;

D.  der henviser til, at de finansielle bidrag fra Artemis-medlemsstaterne i alt bør udgøre mindst 1,8 gange EU's finansielle bidrag, og at bidraget i naturalier fra forsknings- og udviklingsorganisationer, der deltager i projekterne i løbet af fællesforetagendets levetid, skal være mindst lig med eller overstige bidraget fra de offentlige myndigheder;

E.  der henviser til, at fællesforetagenderne Artemis og ENIAC blev lagt sammen for at oprette et fælles teknologiinitiativ vedrørende elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (FTI ECSEL), som startede sin virksomhed i juni 2014 og vil fungere i en periode på ti år;

Budgetmæssig og finansiel forvaltning

1.  konstaterer, at fællesforetagendets regnskab for perioden fra 1. januar 2014 til 26. juni 2014 i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 26. juni 2014 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i den afsluttede periode i overensstemmelse med bestemmelserne i dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt.

2.  finder det betænkeligt, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har taget forbehold for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed med den begrundelse, at de administrative aftaler, der er indgået med de nationale finansieringsmyndigheder, for så vidt angår revision af angivne projektomkostninger ikke omfatter praktiske ordninger for efterfølgende revisioner;

3.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at fællesforetagendet ikke foretog en vurdering af kvaliteten af de modtagne revisionsrapporter fra de nationale finansieringsmyndigheder om omkostningerne i forbindelse med de afsluttede projekter; bemærker endvidere, at efter en evaluering af revisionsstrategien fra tre af de nationale finansieringsmyndigheder var det ikke muligt at konkludere, om de efterfølgende revisioner fungerer effektivt, fordi de forskellige metoder, der anvendes af de nationale finansieringsmyndigheder, hverken gør det muligt for fællesforetagendet at beregne en pålidelig vægtet fejlforekomst eller en restfejlforekomst; konstaterer desuden, at FTI ECSEL har bekræftet, at det efter at have foretaget en omfattende vurdering af de nationale kontrolsystemer har konkluderet, at de giver en rimelig beskyttelse af fællesforetagendets medlemmers finansielle interesser;

4.  opfordrer ECSEL til efter en vurdering af de procedurer, der er anvendt af de nationale finansieringsmyndigheder, at tilskynde de nationale finansieringsmyndigheder til at fremlægge beviser for, at gennemførelsen af de nationale procedurer giver rimelig sikkerhed for transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed;

5.  bemærker, at Revisionsrettens beretning indeholder en revisionserklæring med forbehold, som er baseret på mangel på oplysninger, der er nødvendige for at beregne enten en vægtet fejlforekomst eller en restfejlforekomst efter de nationale finansieringsmyndigheders efterfølgende revisioner; opfordrer Revisionsretten til at indsamle de supplerende og nødvendige dokumenter og oplysninger, som fællesforetagendet ikke har beføjelse til at rekvirere, fra de nationale revisionsinstitutioner og/eller de nationale kompetente myndigheder i henhold til artikel 287, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; opfordrer endvidere Revisionsretten til at anvende disse supplerende oplysninger som en alternativ måde til at begrunde sin erklæring og til at rapportere til dechargemyndigheden om sin vurdering af disse yderligere elementer;

6.  noterer sig, at der ifølge Revisionsrettens beretning på fællesforetagendets endelige budget for regnskabsåret 2014 var opført 2 554 510 EUR i forpligtelsesbevillinger og 30 330 178 EUR i betalingsbevillinger (operationelle);

7.  bemærker, at det oprindelige budget for 2014 kun omfattede forpligtelsesbevillinger til løbende omkostninger på 2 200 000 EUR, men ingen forpligtelsesbevillinger til operationelle aktiviteter; bemærker desuden, at udnyttelsesgraden af forpligtelsesbevillingerne til administration var på 38 %; bemærker, at dette ifølge Revisionsrettens beretning skyldes sammenlægningen af fællesforetagendet og ENIAC i juni 2014, og at budgettet blev vedtaget for hele året;

8.  minder fællesforetagendet om dets forpligtelse til at respektere reglen om, at medlemsstaternes bidrag skal udgøre mindst 1,8 gange Unions bidrag; konstaterer med beklagelse, at de bevillinger, der var forpligtet til indkaldelser af forslag, udgjorde 198 000 000 EUR, svarende til 48 % af det samlede budget; konstaterer samtidig, at de budgetmæssige begrænsninger i medlemsstaterne imidlertid ifølge Revisionsrettens beretning betød, at det ikke var muligt at indgå forpligtelser for den resterende del af budgettet (52 %);

9.  konstaterer, at der er begrænsede oplysninger om bidrag i naturalier og kontanter; opfordrer Revisionsretten til i sine kommende beretninger at medtage konkrete bestemmelser om vurderingsproceduren for og omfanget af bidrag i naturalier og kontanter;

Retlige rammer

10.  er bekendt med fællesforetagendets fusion i juni 2014; finder det ikke desto mindre betænkeligt, at fællesforetagendet ikke har ændret sine finansielle regler for at overholde den nye finansforordning for offentlig-private partnerskabsorganer(15) , der trådte i kraft den 8. februar 2014;

Intern revision

11.  konstaterer, at fællesforetagendets finansielle regler ikke er blevet ændret, så de omfatter den bestemmelse i afgørelsen om det syvende rammeprogram(16) , som omhandler Kommissionens interne revisors beføjelser; erkender, at dette var på grund af fællesforetagendets inkorporering i FTI ECSEL;

Intern kontrol

12.  konstaterer med bekymring, at fællesforetagendet ikke traf foranstaltninger vedrørende nogle interne kontrolstandarder relateret til information og regnskabsaflæggelse, herunder navnlig evaluering af aktiviteter, vurdering af de interne kontrolsystemer og intern revisionskapacitet; bemærker, at dette skyldtes den forestående sammenlægning; anmoder FTI ECSEL om at underrette dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet, og de fremskridt, der er opnået i denne henseende;

13.  konstaterer med tilfredshed, at selv om der ikke fandtes en intern revisionskapacitet på tidspunktet for fusionen, blev denne funktion oprettet kort tid derefter den 4. juli 2014;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

14.  konstaterer med bekymring, at fællesforetagendet ifølge Revisionsrettens beretning på revisionstidspunktet ikke havde en samlet nedskrevet procedure for håndtering af interessekonflikter; anerkender, at FTI ECSEL's bestyrelse har vedtaget en omfattende politik for forebyggelse af interessekonflikter;

15.  noterer sig, at Revisionsrettens arbejdsprogram for 2016 omfatter en særberetning om forvaltningsrevision af fællesforetagender.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

EUT C 422 af 17.12.2015, s. 9.

(2)

EUT C 422 af 17.12.2015, s. 10.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 30 af 4.2 2008, s. 52.

(5)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.

(6)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(8)

EUT C 422 af 17.12.2015, s. 9.

(9)

EUT C 422 af 17.12.2015, s. 10.

(10)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(11)

EUT L 30 af 4.2 2008, s. 52.

(12)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.

(13)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(15)

  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2).

(16)

  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Juridisk meddelelse