Διαδικασία : 2015/2199(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0092/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0092/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.56
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0192

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 669kWORD 105k
7.4.2016
PE 571.618v02-00 A8-0092/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2199(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2199(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για την περίοδο από 1η Ιανουρίου έως 26 Ιουνίου 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύσταση της «κοινής επιχείρησης ARTEMIS» για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(5), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0092/2016),

1.  αναβάλλει την απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2199(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για την περίοδο από 1η Ιανουρίου έως 26 Ιουνίου 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη σύσταση της «κοινής επιχείρησης ARTEMIS» για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών(11),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(12), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0092/2016),

1.  αναβάλλει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2199(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0092/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση ARTEMIS («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 για χρονικό διάστημα 10 ετών, με σκοπό τον καθορισμό και την εφαρμογή «θεματολογίου έρευνας» για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών για ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών σε διάφορους τομείς εφαρμογής, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και αειφορία της Ένωσης και να καταστεί δυνατή η εμφάνιση νέων αγορών και εφαρμογών στην κοινωνία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση ARTEMIS άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Οκτώβριο του 2009·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση για το χρονικό διάστημα των 10 ετών ανέρχεται σε 420 000 000 EUR, και καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του έβδομου προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη της ARTEMIS θα πρέπει να ανέρχονται σε τουλάχιστον 1,8 φορές τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης, ενώ οι συνεισφορές σε είδος από οργανισμούς έρευνας και ανάπτυξης που συμμετέχουν σε έργα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κοινής επιχείρησης ARTEMIS θα πρέπει να ισούται ή να υπερβαίνει τη συνεισφορά των δημόσιων αρχών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση και η κοινή επιχείρηση ENIAC (ENIAC) συγχωνεύθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία (JTI) «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» (Electronic Components and Systems for European Leadership, ECSEL JTI), η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Ιούνιο του 2014 και θα λειτουργήσει για 10 χρόνια·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 26η Ιουνίου 2014 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 26η Ιουνίου 2014 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  ανησυχεί για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο («το Συνέδριο») στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014 (η έκθεση του Συνεδρίου) διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα και νομιμότητα των υποκειμένων πράξεων επειδή οι διοικητικές συμφωνίες που υπεγράφησαν με τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (ΕAX) όσον αφορά τον έλεγχο των δηλώσεων δαπανών στο πλαίσιο των έργων δεν περιλαμβάνουν πρακτικές ρυθμίσεις για τους εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους·

3.  διαπιστώνει από την έκθεση του Συνεδρίου ότι η κοινή επιχείρηση δεν αξιολόγησε την ποιότητα των εκθέσεων ελέγχου που έλαβε από τις ΕΑΧ αναφορικά με δαπάνες για ολοκληρωθέντα έργα· σημειώνει περαιτέρω ότι, μετά από αξιολόγηση των στρατηγικών ελέγχου τριών ΕΑΧ, δεν ήταν δυνατόν να συναχθεί συμπέρασμα κατά πόσο οι εκ των υστέρων έλεγχοι λειτουργούν αποτελεσματικά λόγω διαφορετικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιούν οι ΕΑΧ, οι οποίες δεν επέτρεψαν στην κοινή επιχείρηση να υπολογίσει ούτε σταθμισμένο ποσοστό σφάλματος ούτε εναπομένον ποσοστό σφάλματος· σημειώνει επίσης ότι η ECSEL JTI επιβεβαιώνει ότι από την εκτενή αξιολόγηση των εθνικών συστημάτων διασφάλισης προέκυψε ότι μπορεί να επιτευχθεί επαρκής προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών της κοινής επιχείρησης·

4.  καλεί την ECSEL JTI, μετά την αξιολόγηση των διαδικασιών που εφάρμοσαν οι ΕΑΧ, να καλέσει τις ΕΑΧ να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η εκτέλεση των εθνικών διαδικασιών παρέχει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων·

5.  σημειώνει ότι η έκθεση του Συνεδρίου περιλαμβάνει γνώμη με επιφυλάξεις η οποία βασίζεται στην έλλειψη των απαραίτητων πληροφοριών για τον υπολογισμό είτε του σταθμισμένου ποσοστού σφάλματος είτε του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος μετά τους εκ των υστέρων ελέγχους των ΕΑΧ· καλεί το Συνέδριο να συγκεντρώσει πρόσθετα και αναγκαία έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία η κοινή επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τα εθνικά ελεγκτικά όργανα ή τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· πέραν αυτού, καλεί το Συνέδριο να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες ως εναλλακτικό τρόπο για να αιτιολογήσει τη γνώμη του, και να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή την αξιολόγηση των εν λόγω πρόσθετων στοιχείων·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου ο τελικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014 περιελάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 2 554 510 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 30 330 178 EUR (επιχειρησιακές)·

7.  σημειώνει ότι ο αρχικός προϋπολογισμός για το 2014 περιελάμβανε μόνον πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για δαπάνες λειτουργίας ύψους 2 200 000 EUR και ότι ο προϋπολογισμός δεν περιελάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για επιχειρησιακές δραστηριότητες· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό χρησιμοποίησης των διοικητικών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ήταν 38%· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, οι εν λόγω πιστώσεις οφείλονται στη συγχώνευση της κοινής επιχείρησης και της ENIAC τον Ιούνιο 2014 και στο γεγονός ότι ο προϋπολογισμός είχε εγκριθεί για όλο το χρόνο·

8.  υπενθυμίζει στην κοινή επιχείρηση την υποχρέωσή της να τηρεί τον λόγο 1 προς 1,8 μεταξύ της συνεισφοράς της ΕΕ και της συνεισφοράς των κρατών μελών· σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι πιστώσεις που δεσμεύτηκαν για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ήταν 198 000 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 48% του συνολικού προϋπολογισμού· παρατηρεί, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί στα κράτη μέλη παρεμπόδισαν την ανάληψη υποχρεώσεων για το εναπομένον μέρος του προϋπολογισμού, που αντιστοιχεί στο 52% του συνολικού προϋπολογισμού·

9.  σημειώνει τις περιορισμένες πληροφορίες όσον αφορά τις εισφορές σε είδος ή σε χρήμα· καλεί το Συνέδριο να περιλαμβάνει στις μελλοντικές εκθέσεις συγκεκριμένα σημεία αναφορικά με τη διαδικασία αποτίμησης και το επίπεδο εισφορών που καταβάλλονται σε είδος ή σε χρήμα·

Νομικό πλαίσιο

10.  είναι ενήμερο για τη συγχώνευση της κοινής επιχείρησης τον Ιούνιο 2014· ωστόσο ανησυχεί για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση δεν τροποποίησε τους δημοσιονομικούς κανόνες της με σκοπό να συμμορφωθεί προς τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό(15) που εφαρμόζεται στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 8 Φεβρουαρίου 2014·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

11.  σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση δεν τροποποίησε τους δημοσιονομικούς κανόνες της ώστε να περιλάβει τη διάταξη της απόφαση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου(16) η οποία αφορά τις εξουσίες του εσωτερικού ελεγκτή της Επιτροπής· αναγνωρίζει ότι αυτό οφείλεται στη συγχώνευση σε ECSEL JTI·

Εσωτερικός έλεγχος

12.  σημειώνει με ανησυχία ότι η κοινή επιχείρηση δεν έλαβε μέτρα αναφορικά με ορισμένα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με την ενημέρωση και την χρηματοοικονομική αναφορά: ιδιαίτερα, αποτίμηση δραστηριοτήτων, αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (IAC)· παρατηρεί ότι αυτό οφειλόταν στην επικείμενη την περίοδο εκείνη συγχώνευση· ζητεί από την ECSEL JTI να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται και την πρόοδο που σημειώνεται στον τομέα αυτό·

13.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι μολονότι η λειτουργία του IAC δεν είχε ακόμη ρυθμιστεί τη στιγμή της συγχώνευσης, τέθηκε ωστόσο σε εφαρμογή αμέσως μετά τη συγχώνευση στις 4 Ιουλίου 2014·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

14.  σημειώνει με ανησυχία από την έκθεση του Συνεδρίου ότι κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου, η κοινή επιχείρηση δεν διέθετε συνολική γραπτή διαδικασία αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων· αναγνωρίζει ότι το διοικητικό συμβούλιο της ECSEL JTI ενέκρινε συνολική πολιτική για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι στο πρόγραμμα εργασίας του Συνεδρίου για το 2016 περιλαμβάνεται ειδική έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των επιδόσεων των κοινών επιχειρήσεων·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský,

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  ΕΕ C 422,17.12.2015, σ. 9.

(2)

  ΕΕ C 422,17.12.2015, σ10

(3)

  ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

  ΕΕ L 30, 4.2.2008, σ. 52.

(5)

  ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 152.

(6)

  ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(7)

  ΕΕ L 38, 7.2.2014, σ. 2.

(8)

  ΕΕ C 422, 17.12.2015, σ. 9

(9)

  ΕΕ C .422, 17.12.2015, σ. 10

(10)

  ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(11)

  ΕΕ L 30, 4.2.2008, σ. 52.

(12)

  ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 152.

(13)

  ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(14)

  ΕΕ L 38, 7.2.2014, σ. 2.

(15)

  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 38, 7.2.2014, σ. 2).

(16)

  Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου