Förfarande : 2015/2199(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0092/2016

Ingivna texter :

A8-0092/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.56
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0192

BETÄNKANDE     
PDF 270kWORD 86k
7.4.2016
PE 571.618v02-00 A8-0092/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014

(2015/2199(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Marian-Jean Marinescu

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014

(2015/2199(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för perioden 1 januari–26 juni 2014, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem(4),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(5), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0092/2016),

1.  Europaparlamentet uppskjuter beslutet att bevilja verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företaget Artemis budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014

(2015/2199(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för perioden 1 januari–26 juni 2014, med det gemensamma företagets svar(8),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem(11),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(12), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0092/2016),

1.  Europaparlamentet uppskjuter avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014

(2015/2199(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0092/2016), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget Artemis (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades i december 2007 för en tioårsperiod för att fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelteknik för inbyggda datorsystem inom olika tillämpningsområden i syfte att stärka unionens konkurrenskraft och hållbarhet och möjliggöra framväxten av nya marknader och samhälleliga tillämpningar.

B.  Det gemensamma företaget började arbeta självständigt i oktober 2009.

C.  Unionens bidrag till det gemensamma företaget för tioårsperioden får uppgå till högst 420 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för det sjunde ramprogrammet för forskning.

D.  Det ekonomiska bidraget från Artemis medlemsstater bör i sin helhet uppgå till minst 1,8 gånger unionens ekonomiska bidrag och bidrag in natura från forsknings- och utvecklingsorganisationer som deltar i projekt under det gemensamma företagets varaktighet ska vara lika stora eller större än bidraget från offentliga myndigheter.

E.  De gemensamma företagen Artemis och Eniac har slagits samman i syfte att skapa ett gemensamt teknikinitiativ för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (det gemensamma teknikinitiativet Ecsel). Det gemensamma teknikinitiativet Ecsel inledde sin verksamhet i juni 2014 och kommer att löpa i tio år.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets årsredovisning för perioden 1 januari till 26 juni 2014 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 26 juni 2014 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som avslutades detta datum, i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och de redovisningsbestämmelser som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet är oroat över att revisionsrätten i sin rapport om det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2014 har avgett ett yttrande med reservationer om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet på grund av att de administrativa överenskommelser som ingåtts med de nationella finansieringsmyndigheterna om granskning av ersättningsanspråk inte omfattar de praktiska arrangemangen för efterhandsrevisioner.

3.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att det gemensamma företaget inte bedömde kvaliteten på granskningsrapporterna från de nationella finansieringsmyndigheterna avseende kostnaderna för avslutade projekt. Parlamentet noterar dessutom att det efter en bedömning av tre nationella finansieringsmyndigheters revisionsstrategier inte var möjligt – eftersom dessa myndigheter använder olika metoder – att fastställa huruvida efterhandsrevisionerna fungerar effektivt, vilket innebar att det gemensamma företaget inte hade möjlighet att beräkna en tillförlitlig viktad felprocentsats eller en procentsats för kvarstående fel. Parlamentet konstaterar också att det gemensamma teknikinitiativet Ecsel bekräftar att dess omfattande granskning av de nationella kvalitetssäkringssystemen ledde fram till slutsatsen att dessa i rimlig utsträckning skyddar de ekonomiska intressena hos det gemensamma företagets medlemmar.

4.  Europaparlamentet uppmanar det gemensamma teknikinitiativet Ecsel att till följd av den bedömning som gjorts av de nationella finansieringsmyndigheterna uppmana dessa att lägga fram bevis som visar att genomförandet av de nationella förfarandena ger rimlig säkerhet avseende transaktionernas laglighet och korrekthet.

5.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens svar innehöll ett yttrande med reservationer på grund av att nödvändiga uppgifter saknas för beräkningen av antingen en viktad felprocent eller av en procentsats för kvarstående fel efter de nationella finansieringsmyndigheternas efterhandsrevisioner. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att samla in ytterligare handlingar och uppgifter som behövs och som det gemensamma företaget inte har befogenhet att kräva in från de nationella revisionsorganen eller de nationella behöriga myndigheterna, i enlighet med artikel 287.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Parlamentet uppmanar dessutom revisionsrätten att använda dessa ytterligare uppgifter som ett alternativt sätt att motivera sitt yttrande och rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om sin bedömning av dessa ytterligare inslag.

6.  Europaparlamentet konstaterar att enligt revisionsrättens rapport innehöll det gemensamma företagets slutliga budget för budgetåret 2014 åtagandebemyndiganden på 2 554 510 EUR och betalningsbemyndiganden på 30 330 178 EUR (operativ verksamhet).

7.  Europaparlamentet konstaterar att den ursprungliga budgeten för 2014 endast omfattade åtagadebemyndiganden för löpande utgifter för ett belopp på 2 200 000 EUR, och att budgeten inte inkluderade åtagandebemyndiganden för den operativa verksamheten. Parlamentet noterar dessutom att utnyttjandegraden för administrativa åtagandebemyndiganden var 38 %. Parlamentet noterar att dessa anslag, enligt revisionsrättens rapport, är en följd av det gemensamma företagets sammanslagning med Eniac i juni 2014 och det faktum att budgeten antogs för hela året.

8.  Europaparlamentet påminner det gemensamma företaget om dess skyldighet att respektera ett förhållande på 1 till 1,8 mellan unionens och medlemsstaternas bidrag. Parlamentet noter med otillfredsställelse att det anslagbelopp för vilket åtaganden gjorts för inbjudningar att lämna förslag uppgick till 198 000 000 EUR, vilket utgjorde 48 % av den totala budgeten. Parlamentet noterar emellertid att enligt revisionsrättens rapport innebar budgetbegränsningar i medlemsstaterna att det inte gick att ingå åtaganden för den kvarstående delen av budgeten, vilken utgjorde 52 % av den totala budgeten.

9.  Europaparlamentet uppmärksammar den begränsade informationen om bidrag in natura och i form av kontanta medel. Revisionsrätten uppmanas att i framtida rapporter inkludera konkreta hänvisningar till bedömningsförfarandet och nivån på bidragen in natura och i form av kontanta medel.

Rättslig ram

10.  Europaparlamentet är medvetet om det gemensamma företagets sammanslagning i juni 2014. Parlamentet är emellertid oroat över att det gemensamma företaget inte ändrade sina finansiella bestämmelser för att efterleva den nya budgetförordning(15) som är tillämplig på offentlig-privata partnerskap och som trädde i kraft den 8 februari 2014.

Internrevision

11.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget inte har ändrat sina finansiella bestämmelser så att de skulle innefatta den bestämmelse i beslutet om det sjunde ramprogrammet(16) som hänvisar till kommissionens internrevisors befogenheter. Parlamentet inser att detta berodde på sammanslagningen i teknikinitiativet Ecsel.

Internrevision

12.  Europaparlamentet noterar med oro att det gemensamma företaget inte vidtog några åtgärder avseende vissa interna kontrollstandarder relaterade till information och finansiell rapportering, i synnerhet utvärdering av verksamheter samt bedömning av de interna kontrollsystemen och internrevisionsfunktionen. Parlamentet konstaterar att detta berodde på den nära förestående sammanslagningen. Parlamentet uppmanar det gemensamma teknikinitiativet Ecsel att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som vidtagits och vilka framsteg som gjorts i detta hänseende.

13.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att även om internrevisionsfunktionen inte hade inrättats vid tidpunkten för sammanslagningen inrättades den kort därefter, den 4 juli 2014.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

14.  Europaparlamentet noterar med oro på basis av revisionsrättens rapport att det gemensamma företaget vid tidpunkten för revisionen inte hade något samlat skriftligt förfarande för att hantera intressekonflikter. Parlamentet konstaterar att styrelsen för det gemensamma teknikinitiativet Ecsel har antagit en heltäckande policy för att förebygga intressekonflikter.

15.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens arbetsprogram för 2016 inkluderar en särskild rapport om effektivitetsrevision i gemensamma företag.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  EUT C 422, 17.12.2015, s. 9.

(2)

  EUT C 422, 17.12.2015, s. 10.

(3)

  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

  EUT L 30, 4.2.2008, s. 52.

(5)

  EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.

(6)

  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

  EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(8)

  EUT C 422, 17.12.2015, s. 9.

(9)

  EUT C 422, 17.12.2015, s. 10.

(10)

  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

  EUT L 30, 4.2.2008, s. 52.

(12)

  EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.

(13)

  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

  EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(15)

  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.)

(16)

  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

Rättsligt meddelande