Процедура : 2015/2192(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0093/2016

Внесени текстове :

A8-0093/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.25
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0161

ДОКЛАД     
PDF 687kWORD 104k
7.4.2016
PE 569.739v02-00 A8-0093/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2014 година

(2015/2192(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик по становище: Дерек Вон

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2014 година

(2015/2192(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Службата(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба(4), и по-специално член 13 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0093/2016),

1.  освобождава от отговорност управителния комитет на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на управителния комитет на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2014 година

(2015/2192(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Службата(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба(10), и по-специално член 13 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0093/2016),

1.  констатира, че окончателните годишни отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  одобрява приключването на сметките на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2014 година;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на управителния комитет на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2014 година

(2015/2192(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0093/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения („Службата“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 4 162 874 EUR, което представлява увеличение от 17 % спрямо 2013 г.; като има предвид, че това увеличение се дължи главно на включването на вътрешните целеви приходи от предходни години,

Б.  като има предвид, че според финансовите отчети на Службата общата вноска на Съюза в бюджета й за 2014 г. възлиза на 3 617 948 EUR, което представлява увеличение от 1,74 % спрямо 2013 г.,

В.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Службата за финансовата 2014 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

1.  отбелязва, че Службата:

-  е въвела подробна месечна процедура за наблюдение, довела до по-голяма степен на изпълнение на бюджета, с цел гарантиране на правилно изпълнение на своя бюджет, както и на своята годишна работна програма;

-  е променила своята политика за информационна сигурност с цел преодоляване на установените проблеми след последващ одит на изпълнението на стандартите за вътрешен контрол, извършен от Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS); отбелязва със задоволство изготвянето на споразумение за нивото на обслужване между Службата и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), което следва да смекчи рисковете, свързани с информационната сигурност на Службата;

-  е предприела множество действия с цел подобряване на процеса за възстановяване на разходите на експертите и смекчаване на откритите проблеми, свързани със забавянето на плащания; приветства въвеждането на ключови показатели за изпълнение на всички етапи от процеса, и по-специално допълнителното обучение на субекти от финансовата верига; отбелязва със задоволство възлагането на част от процеса на Службата за управление и плащане по индивидуални права на Европейската комисия, което ускори цялата процедура по възстановяване на разходите;

Бюджет и финансово управление

2.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година доведоха до степен на изпълнение на бюджета от 97,91 %, което представлява увеличение с 8,36 % в сравнение с 2012 г.; отбелязва също така, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 75,66 %, което представлява намаление с 0,92 % в сравнение с 2013 г.;

Поети задължения и преноси

3.  отбелязва със задоволство, че според доклада на Сметната палата общото ниво на бюджетните кредити за поети задължения се е повишило от 87 % през 2013 г. на 98 % през 2014 г.; все пак отбелязва, че равнището на пренесени бюджетни кредити за поети задължения се е увеличило на 900 000 EUR (23%), в сравнение със сумата от 500 000 EUR (13%) за 2013 г., което се дължи основно на оперативни дейности на Службата, като например текущи проучвания относно електронните съобщения;

Трансфери

4.  отбелязва въз основа на информация от Службата, че през 2014 г. тя е извършила редица бюджетни трансфери, като е изменила съществено структурата на първоначалния бюджет, с цел посрещане на допълнителните нужди от оперативни разходи; отбелязва по-специално, че тези трансфери са свързани основно с проектите „Изследване за мрежова неутралност“ и „Мрежа на ОЕРЕС“; отбелязва, че приключването на тези проекти през 2014 г. не беше сигурно към момента на изготвяне на бюджета;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

5.  приветства факта, че през 2014 г., за първи път от създаването си, Службата организира процедура за възлагане на обществена поръчка във връзка с изследването за мрежова неутралност с цел определяне на значението на мрежовата неутралност за потребителите в Съюза; отбелязва, че окончателните резултати от това изследване ще бъдат използвани като принос към работната програма на Службата;

6.  отбелязва със задоволство, че към края на 2014 г. всички длъжности от щатното разписание бяха запълнени; освен това отбелязва, че през 2014 г. Службата организира 11 процедури за набиране на персонал и приключи две процедури за набиране на персонал, започнати през предходната година; отбелязва, че местата за командировани служители, чието попълване беше трудно, бяха напълно заети към края на 2014 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

7.  отбелязва, че Службата е натоварена с управлението на всички документи, изготвяни в хода на дейностите на ОЕРЕС, както и с поддържането на публичния регистър на документите, поради факта, че ОЕРЕС няма юридическа правосубектност; освен това отбелязва, че с цел гарантиране на по-голяма прозрачност Службата е създала подраздел на публичния регистър, посветен на нейната политика относно конфликтите на интереси;

8.  призовава институциите и агенциите на Съюза, които са въвели кодекси на поведение, включително и Европейския парламент, да засилят мерките си за изпълнение, като например проверките на декларациите за финансови интереси;

9.  заявява, че годишните доклади на Службата биха могли да изпълняват важна роля с оглед на спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава Службата да включи стандартна глава относно тези компоненти в годишния си доклад;

10.  отбелязва създаването на инструмент за сътрудничество, който служи като вътрешна платформа за обмен и споделяне на информация, най-добри практики и опит, с цел по-ефективно управление на работата на подготвителните органи;

11.  отбелязва със задоволство, че Службата работи за подобряване на своята интернет страница, с цел да я направи по-лесна за ползване; също така отбелязва, че в съответствие с нейния комуникационен план Службата отвори официален акаунт в Twitter и YouTube;

Вътрешен контрол

12.  отбелязва, че управителният комитет на Службата е приел всички съответни стандарти за вътрешен контрол; отбелязва обаче, че въвеждането на стандартите за вътрешен контрол все още не е приключило; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност за постигнатия в това отношение напредък;

13.  отбелязва, че Службата е разработила подробен наръчник относно управлението на рисковете, с цел създаване и прилагане на процес за управление на системния риск; приветства факта, че този наръчник е разработен с подкрепата на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA);

14.  отбелязва със задоволство, че Службата е извършила първата си самооценка на рисковете в рамките на споразумението за нивото на обслужване между Службата и ENISA, с цел ползване на общ сътрудник на координатора по вътрешния контрол; отбелязва, че ръководството на Службата е разгледало резултатите от прегледа и е идентифицирало рисковете, които следва да бъдат включени в регистъра на рисковете;

Вътрешен одит

15.  отбелязва, че през 2014 г. одитът на IAS беше насочен към проследяване на ограничения преглед от 2013 г. с цел оценка на степента на прилагане на стандартите за вътрешен контрол; отбелязва, че IAS е маркирала като приключени две от 18-те препоръки въз основа на анализ на документите; отбелязва освен това, че при прегледа IAS е разгледала оставащите 16 неизпълнени препоръки и е заключила, че 14 препоръки са изцяло изпълнени;

Други коментари

16.  отбелязва, че бюджетните разпоредби за 2014 г. относно вноските на националните регулаторни органи на държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) със статут на наблюдатели в ОЕРЕС не бяха изпълнени поради липсата на споразумения с държавите от ЕАСТ; отбелязва, че бюджетът на Службата за 2015 г. беше съответно коригиран; приканва Службата да прояви предпазливост при прогнозата за съответните вноски на националните регулаторни органи на държавите — членки на ЕАСТ;

°

°  °

17.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2016 г.](13) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Bodil Valero

(1)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 27.

(2)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 27.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 337, 18.12.2009 г., p. 1.

(5)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 27.

(8)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 27.

(9)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

OВ L 337, 18.12.2009 г., p. 1.

(11)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(12)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Правна информация