Διαδικασία : 2015/2192(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0093/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0093/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.25
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0161

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 673kWORD 105k
7.4.2016
PE 569.739v02-00 A8-0093/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2192(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2192(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Φορέα(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία του Φορέα, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας(4), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0093/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2192(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Φορέα(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία του Φορέα, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας(10), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0093/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2192(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0093/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες («η Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2014 ήταν 4 162 874 EUR, αυξημένος κατά 17% σε σύγκριση με το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αυτή προέκυψε κυρίως από την ενσωμάτωση των εσωτερικών εσόδων ειδικού προορισμού από προηγούμενα έτη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, η συνολική συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας για το 2014 ήταν 3 617 948 EUR, αυξημένη κατά 1,74% σε σύγκριση με το 2013·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2014 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή του 2013

1.  διαπιστώνει ότι η Υπηρεσία:

-  έθεσε σε εφαρμογή μια λεπτομερή μηνιαία εποπτική διαδικασία για να εξασφαλίσει την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος εργασίας της, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του βαθμού εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

-  τροποποίησε, σε συνέχεια του ελέγχου παρακολούθησης της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) στον οποίο προέβη η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ), την πολιτική ασφάλειας των πληροφοριών που εφαρμόζει, ώστε να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που επισημάνθηκαν· σημειώνει με ικανοποίηση την προετοιμασία μιας συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών μεταξύ της Υπηρεσίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), η οποία θα μπορούσε να περιορίσει τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών της Υπηρεσίας·

-  προέβη σε σειρά ενεργειών, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της διαδικασίας πληρωμής των εμπειρογνωμόνων και αντιμετώπισης των αδυναμιών που επισημάνθηκαν σε σχέση με τις καθυστερημένες πληρωμές· εκφράζει ικανοποίηση για την εφαρμογή βασικών δεικτών επιδόσεων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, και για την πρόσθετη επιμόρφωση των παραγόντων του χρηματοοικονομικού κυκλώματος· σημειώνει ιδίως με ικανοποίηση την εξωτερική ανάθεση μέρους της διαδικασίας στο Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) της Επιτροπής, γεγονός που επιτάχυνε τη συνολική διαδικασία καταβολής οφειλών·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 97,91%, αυξημένο κατά 8,36% σε σύγκριση με το 2013· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 75,66%, μειωμένο κατά 0,92% σε σύγκριση με το 2013·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

3.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων αυξήθηκε από 87% το 2013 σε 98% το 2014· σημειώνει, ωστόσο, ότι το επίπεδο των ανειλημμένων υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος αυξήθηκε σε 900 000 EUR (23%), σε σύγκριση με τα 500 000 EUR (13%) του 2013, ιδίως εξαιτίας επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας, όπως εν εξελίξει μελέτες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

Μεταφορές πιστώσεων

4.  διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι αυτή προέβη σε μεταφορές κονδυλίων στη διάρκεια του 2014, τροποποιώντας σημαντικά τη δομή του αρχικού προϋπολογισμού, για να χρηματοδοτήσει τις επιπρόσθετες ανάγκες για επιχειρησιακές δαπάνες· σημειώνει ιδίως ότι οι μεταφορές αυτές σχετιζόταν κυρίως με τα έργα «μελέτη για την ουδετερότητα των δικτύων» και «δίκτυο BEREC»· σημειώνει ότι η ολοκλήρωση των έργων αυτών το 2014 ήταν αβέβαιη τη στιγμή της κατάρτισης του προϋπολογισμού·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

5.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το 2014, για πρώτη φορά από την ίδρυσή της, η Υπηρεσία διοργάνωσε δημόσια διαδικασία για σύναψη σύμβασης σε σχέση με τη «μελέτη για την ουδετερότητα των δικτύων» που αφορούσε την αξία της ουδετερότητας των δικτύων για τους καταναλωτές στην Ένωση· σημειώνει ότι τα τελικά παραδοτέα της μελέτης αυτής θα χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία για την κατάρτιση του προγράμματος της Υπηρεσίας·

6.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η πλήρωση όλων των θέσεων προσωπικού επιτεύχθηκε στο τέλος του 2014· σημειώνει ακόμη ότι, το 2014, η Υπηρεσία διοργάνωσε 11 διαδικασίες πρόσληψης και ολοκλήρωσε δύο διαδικασίες πρόσληψης που είχαν ξεκινήσει το προηγούμενο έτος· γνωρίζει ότι οι ευκαιρίες απόσπασης, που ήταν δύσκολο να ικανοποιηθούν, καλύφθηκαν πλήρως στο τέλος του 2014·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

7.  σημειώνει ότι ανατέθηκε στην Υπηρεσία η διαχείριση όλων των εγγράφων καταρτίζονται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του BEREC, καθώς και η τήρηση του δημόσιου μητρώου εγγράφων, λόγω του ότι ο BEREC δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα· σημειώνει ακόμη ότι, για την εξασφάλιση βελτιωμένης διαφάνειας, η Υπηρεσία δημιούργησε ένα υποτμήμα στο δημόσιο μητρώο, το οποίο ασχολείται με την πολιτική της όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων·

8.  καλεί τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν καθιερώσει κώδικες δεοντολογίας, περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να επιταχύνουν τα μέτρα εφαρμογής, όπως είναι οι έλεγχοι δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων·

9.  δηλώνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις της Υπηρεσίας θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα· καλεί την Υπηρεσία να περιλάβει ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τα θέματα αυτά στην ετήσια έκθεσή του·

10.  γνωρίζει τη δημιουργία ενός εργαλείου συνεργασίας που χρησιμεύει ως εσωτερική πλατφόρμα για την ανταλλαγή και κοινοποίηση πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης, με σκοπό την αποδοτικότερη διαχείριση του έργου των προπαρασκευαστικών οργάνων·

11.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία επιχειρεί τη βελτίωση της ιστοθέσης της, ώστε αυτή να γίνει πιο φιλική προς τους χρήστες· σημειώνει ακόμη ότι, σύμφωνα με το σχέδιο επικοινωνίας της, η Υπηρεσία έχει ανοίξει επίσημο λογαριασμό στο Twitter και δικό της κανάλι στο YouTube·

Εσωτερικές δικλίδες ελέγχου

12.  γνωρίζει ότι η επιτροπή διαχείρισης έχει εγκρίνει όλα τα σχετικά ΠΕΕ· σημειώνει, ωστόσο, ότι η εφαρμογή των ΠΕΕ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, όσον αφορά την πρόοδο στο ζήτημα αυτό·

13.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία έχει καταρτίσει έναν λεπτομερή οδηγό για τη διαχείριση κινδύνων, ώστε να διαμορφώσει και να εφαρμόσει μια συστηματική διαδικασία διαχείρισης κινδύνων· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι ο οδηγός αυτός εκπονήθηκε με τη βοήθεια του ENISA·

14.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία διεξήγαγε την πρώτη αυτοαξιολόγηση κινδύνων της, στο πλαίσιο της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών μεταξύ της Υπηρεσίας και του ENISA για την από κοινού χρήση της θέσης βοηθού συντονιστή εσωτερικού ελέγχου· σημειώνει ότι η διοίκηση της Υπηρεσίας εξέτασε τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης και εντόπισε τους κινδύνους που πρέπει να περιληφθούν στο μητρώο κινδύνων·

Εσωτερικός έλεγχος

15.  σημειώνει ότι το 2014 ο έλεγχος της ΥΕΛΕ επικεντρώθηκε στην παρακολούθηση της περιορισμένης επισκόπησης του 2013 με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης προς τα ΠΕΕ· σημειώνει ότι η ΥΕΛΕ έκλεισε δύο από τις 18 συστάσεις, μετά από έρευνα βάσει εγγράφων· σημειώνει ακόμη ότι, στη διάρκεια της παρακολούθησης, η ΥΕΛΕ εξέτασε τις υπόλοιπες 16 συστάσεις και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 14 από αυτές είχαν εφαρμοστεί πλήρως·

Λοιπά σχόλια

16.  σημειώνει ότι οι προβλέψεις του προϋπολογισμού του 2014 σχετικά με τις εισφορές από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που μετέχουν ως παρατηρητές στον BEREC δεν υλοποιήθηκαν, λόγω απουσίας συμφωνιών με τις χώρες της ΕΖΕΣ· γνωρίζει ότι ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το 2015 έχει τροποποιηθεί αντίστοιχα· καλεί την Υπηρεσία να εξακολουθήσει να επιδεικνύει σύνεση κατά την πρόβλεψη των σχετικών συνεισφορών από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών της ΕΖΕΣ·

°

°  °

17.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του, της [xx xxxx 2016](13), σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 27.

(2)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 27.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2003, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 409 της 12.2015, σ. 27.

(8)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 27.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2003, σ. 42.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου