Menettely : 2015/2192(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0093/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0093/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.25
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0161

MIETINTÖ     
PDF 271kWORD 82k
7.4.2016
PE 569.739v02-00 A8-0093/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2192(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Derek Vaughan

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2192(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteistyöelimen virastolle (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1211/2009(4) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0093/2016),

1.  myöntää Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston johtokunnalle vastuuvapauden yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston johtokunnalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2192(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä yhteistyöelimen vastaukset(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteistyöelimen virastolle (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1211/2009(10) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0093/2016),

1.  toteaa, että Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston johtokunnalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2192(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0093/2016),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston (jäljempänä "virasto") tilinpäätöksen mukaan sen varainhoitovuoden 2014 lopullinen talousarvio oli 4 162 874 euroa, mikä merkitsee 17 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna; ottaa huomioon, että kyseinen lisäys johtui pääasiassa edellisvuosilta peräisin olevien sisäisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen ottamisesta talousarvioon;

B.  toteaa, että viraston tilinpäätöksen mukaan unionin kokonaisrahoitusosuus sen talousarviosta varainhoitovuodeksi 2014 oli 3 617 948 euroa eli 1,74 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit varainhoitovuonna 2014 olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  pitää myönteisenä, että virasto

–  otti talousarvionsa ja vuotuisen työohjelmansa asianmukaisen toteutuksen varmistamiseksi käyttöön yksityiskohtaisen kuukausittaisen seurantamenettelyn, jonka johdosta talousarvion toteutusaste parani

–  muutti tietoturvapolitiikkaansa havaittujen puutteiden korjaamiseksi komission sisäisen tarkastuksen toteuttaman sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanon seurantatarkastuksen johdosta; panee tyytyväisenä merkille, että valmisteilla on viraston ja Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) välinen palvelutasosopimus, jonka avulla voidaan vähentää viraston tietoturvaan liittyviä riskejä

–  on toteuttanut moninaisia toimenpiteitä asiantuntijoiden korvausten maksuprosessin parantamiseksi sekä havaittujen, maksujen viivästymiseen liittyvien puutteiden korjaamiseksi; pitää myönteisenä keskeisten tulosindikaattoreiden käyttöönottoa prosessin kaikissa vaiheissa sekä rahoitusprosessien toimijoiden lisäkoulutusta ja erityisesti panee tyytyväisenä merkille, että osa prosessista on ulkoistettu komission henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimistolle (PMO), mikä nopeutti kokonaiskorvausmenettelyä;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun viraston talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 97,91 prosenttia, mikä merkitsee 8,36 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 75,66 prosenttia, mikä merkitsee 0,92 prosentin vähennystä vuoteen 2013 verrattuna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan sidottujen määrärahojen kokonaistaso parani 98 prosenttiin vuonna 2014, kun se oli ollut 87 prosenttia vuonna 2013; panee kuitenkin merkille, että sidottuja määrärahoja siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle aiempaa enemmän, 900 000 euroa (23 %), verrattuna vuoteen 2013, jolloin niitä siirrettiin 500 000 euroa (13 %); toteaa, että määrärahasiirrot johtuivat erityisesti viraston operatiivisesta toiminnasta ja että ne koskivat esimerkiksi meneillään olevia sähköistä viestintää koskevia tutkimuksia;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

4.  vahvistaa, että virasto ilmoitti tehneensä vuonna 2014 toimintamenoista johtuneiden lisätarpeiden rahoittamiseksi joitakin määrärahasiirtoja, mikä muutti alkuperäisen talousarvion rakennetta huomattavasti; panee erityisesti merkille, että kyseiset siirrot liittyivät pääasiassa verkkoneutraaliustutkimukseen ja BEREC-verkko–hankkeeseen; toteaa, että kyseisten hankkeiden loppuun saattaminen vuoden 2014 aikana oli epävarmaa talousarviota laadittaessa;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

5.  pitää myönteisenä, että virasto järjesti vuonna 2014 ensimmäistä kertaa perustamisensa jälkeen julkisen hankintamenettelyn verkkoneutraaliuden arvoa kuluttajien kannalta unionissa koskenutta verkkoneutraaliustutkimusta varten; panee merkille, että kyseisen tutkimuksen lopullisia suoritteita on määrä hyödyntää viraston työohjelman kehittämiseksi;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että viraston täysi henkilöstömäärä saavutettiin vuoden 2014 lopulla; panee niin ikään merkille, että vuonna 2014 virasto järjesti 11 palvelukseenottomenettelyä ja saattoi päätökseen kaksi edellisenä vuonna käynnistettyä palvelukseenottomenettelyä; toteaa, että kaikki mahdollisuudet tilapäisiin siirtoihin, joita oli ollut vaikea täyttää, täytettiin vuoden 2014 lopulla;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

7.  panee merkille, että virastolle on annettu tehtäväksi kaikkien BEREC:n toiminnan yhteydessä luotavien asiakirjojen hallinnointi sekä julkisen asiakirjarekisterin ylläpito siksi, ettei BEREC ole oikeushenkilö; panee merkille myös, että virasto on paremman avoimuuden varmistamiseksi perustanut julkiseen rekisteriin alihakemiston, jossa kerrotaan sen eturistiriitoja koskevista toimintaperiaatteista;

8.  kehottaa menettelysäännöt käyttöön ottaneita unionin toimielimiä ja erillisvirastoja, Euroopan parlamentti mukaan luettuna, tehostamaan täytäntöönpanotoimiaan, kuten taloudellisista sidonnaisuuksista annettujen ilmoitusten tarkastamista;

9.  katsoo, että viraston vuosikertomuksilla voisi olla tärkeä merkitys avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden noudattamisessa; kehottaa virastoa sisällyttämään vuosikertomukseensa näitä asioita koskevan luvun;

10.  panee merkille, että on luotu yhteistyöviestintäväline, joka toimii sisäisenä foorumina, jolla on mahdollista vaihtaa ja jakaa tietoja, hyviä käytäntöjä ja asiantuntemusta, jotta valmistelevien elinten työtä voidaan hallinnoida tehokkaammin;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on sitoutunut parantamaan internetsivustoaan ja tekemään siitä käyttäjäystävällisemmän; panee lisäksi merkille, että viraston viestintäsuunnitelman mukaan se on luonut virallisen Twitter-tilin ja YouTube-kanavan;

Sisäinen valvonta

12.  panee merkille, että viraston hallintoneuvosto on hyväksynyt kaikki asiaankuuluvat sisäisen valvonnan standardit; panee kuitenkin merkille, ettei sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanoa ole vielä saatettu päätökseen; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavuttamastaan edistyksestä;

13.  panee merkille, että virasto on laatinut yksityiskohtaiset riskien hallintaa koskevat ohjeet järjestelmällisen riskinhallintaprosessin luomiseksi ja täytäntöönpanemiseksi; pitää myönteisenä, että ohjeet laadittiin ENISA:n tuella;

14.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto suoritti ensimmäisen riskejä koskevan itsearviointinsa viraston ja ENISA:n välisen, sisäisen valvonnan koordinaattorin avustajan tehtävän jakamista koskevan palvelutasosopimuksen puitteissa; panee merkille, että viraston hallinto tarkasteli itsearvioinnin tuloksia ja määritteli riskirekisteriin sisällytettävät riskit;

Sisäinen tarkastus

15.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus toteutti vuonna 2014 tarkastuksen, jossa keskityttiin vuoden 2013 rajoitetun tarkastuksen seurantaan sen selvittämiseksi, missä määrin sisäisen valvonnan standardeja on noudatettu; panee merkille, että komission sisäinen tarkastus saattoi päätökseen kaksi 18 suosituksesta asiakirjojen tutkimisen perusteella; panee lisäksi merkille, että komission sisäinen tarkastus käsitteli seurannan aikana vielä avoimina olleet 16 suositusta ja totesi, että 14 suositusta oli pantu täysimääräisesti täytäntöön;

Muita huomautuksia

16.  panee merkille, että vuoden 2014 talousarvioon tehty määrärahavaraus Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) kansallisten sääntelyviranomaisten maksuosuuksia varten ei EFTA-maiden kanssa tehtyjen sopimusten puuttuessa konkretisoitunut (kansalliset sääntelyviranomaiset olivat yhteistyöelimessä tarkkailijoina); panee merkille, että viraston vuoden 2015 talousarviota tarkistettiin vastaavasti; kehottaa virastoa edelleen varovaisuuteen sen ennustaessa EFTA-jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten maksuosuuksia;

°

°  °

17.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta [xx xxxx 2016] antamaansa päätöslauselmaan(13).

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bodil Valero

(1)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 27.

(2)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 27.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 27.

(8)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 27.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Hyväksytyt tekstit, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Oikeudellinen huomautus