Procedūra : 2015/2192(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0093/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0093/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.25
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0161

ZIŅOJUMS     
PDF 677kWORD 96k
7.4.2016
PE 569.739v02-00 A8-0093/2016

par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2192(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Derek Vaughan

 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2192(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2014. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju,(4) un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0093/2016),

1.  sniedz Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja Pārvaldības komitejai apstiprinājumu par Biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja Pārvaldības komitejai, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2015/2192(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2014. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju,(10) un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0093/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja Pārvaldības komitejai, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2192(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0093/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja (turpmāk „Birojs”) finanšu pārskatiem tā 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 4 162 874, t. i., par 17 % lielāks nekā 2013. gadā; tā kā šī pieauguma galvenais iemesls bija iepriekšējo gadu iekšējo piešķirto ieņēmumu iekļaušana;

B.  tā kā saskaņā ar Biroja finanšu pārskatiem Savienības kopējā iemaksa Biroja 2014. gada budžetā bija EUR 3 617 948, t. i., par 1,74 % lielāka nekā 2013. gadā;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2014. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Biroja 2014. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2013. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pieņem zināšanai, ka Birojs:

–  lai nodrošinātu pienācīgu sava budžeta, kā arī gada darba programmas izpildi, ir ieviesis sīki izstrādātu ikmēneša uzraudzības procedūru, kā rezultātā uzlabojās budžeta izpildes līmenis;

–  lai novērstu trūkumus, kas tika identificēti Komisijas Iekšējās Revīzijas dienesta (IAS) veiktajā iekšējās kontroles standartu (IKS) piemērošanas pēcpārbaudes revīzijā, ir grozījis savu informācijas drošības stratēģiju; ar gandarījumu atzīmē Biroja un Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) pakalpojumu līmeņa līguma sagatavošanu, kuram būtu jāmazina ar Biroja informācijas drošību saistīties riski;

–  ir veicis vairākus pasākumus, lai uzlabotu atlīdzināšanas procedūru par ekspertu pakalpojumiem un mazinātu konstatētos trūkumus attiecībā uz novēlotiem maksājumiem; atzinīgi vērtē galveno darbības rādītāju ieviešanu visos minētās procedūras posmos un it īpaši finanšu aprites dalībnieku papildu apmācību; ar gandarījumu atzīmē, ka daļa no minētās procedūras īstenošanas kā ārpakalpojums tika uzticēta Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību birojam, tādējādi paātrinot vispārējo atlīdzināšanas procedūru;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2014. finanšu gadā īstenotās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 97,91 %, t. i., par 8,36 % augstāks nekā 2013. gadā; turklāt atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 75,66 %, t. i., par 0,92 % zemāks nekā 2013. gadā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

3.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar gandarījumu atzīmē, ka to apropriāciju vispārējais līmenis, par kurām ir uzņemtas saistības, ir palielinājies no 87 % 2013. gadā līdz 98 % 2014. gadā; tomēr atzīmē, ka ir palielinājies to apropriāciju apjoms, par kurām ir uzņemtas saistības un kuras ir pārnestas, — no EUR 500 000 (13 %) 2013. gadā līdz EUR 900 000 (23 %) 2014. gadā, galvenokārt saistībā ar Biroja pamatdarbību, piemēram, ar pašlaik notiekošo izpēti elektronisko komunikāciju jomā;

Pārvietojumi

4.  pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju konstatē — lai apmierinātu papildu vajadzības pēc darbības izdevumiem, 2014. gadā tas ir veicis vairākus apropriāciju pārvietojumus, būtiski mainot sākotnējo budžeta struktūru; īpaši atzīmē, ka šie pārvietojumi galvenokārt bija saistīti ar tīkla neitralitātes pētījumu (Net Neutrality Study), kā arī ar BEREC tīkla (BEREC net) projektiem; atzīmē, ka budžeta sagatavošanas laikā nebija skaidrības par šo projektu īstenošanas pabeigšanu 2014. gadā;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

5.  atzinīgi vērtē to, ka 2014. gadā pirmo reizi kopš Biroja izveides tas organizēja publiskā iepirkuma procedūru tīkla neitralitātes pētījuma vajadzībām (pētījums ir par tīkla neitralitātes nozīmīgumu patērētājiem Savienībā); atzīmē, ka šī pētījuma galīgos rezultātus paredzēts izmantot Biroja darba programmas izstrādē;

6.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2014. gada beigās tika pilnībā nokomplektēts Biroja personāls; turklāt atzīmē, ka 2014. gadā Birojs organizēja 11 darbā pieņemšanas procedūras un pabeidza divas iepriekšējā gadā sāktas darbā pieņemšanas procedūras; pieņem zināšanai, ka līdz 2014. gada beigām bija pilnībā izmantotas norīkojuma iespējas, ko iepriekš bija grūti aizpildīt;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība un pārredzamība

7.  atzīmē — tā kā BEREC nav juridiskas personas statusa, Birojam ir uzdots pārvaldīt visus tās darbības laikā sagatavotos dokumentus un uzturēt dokumentu publisko reģistru; turklāt atzīmē — lai nodrošinātu labāku pārredzamību, Birojs minētajā publiskajā reģistrā izveidoja sadaļu, kas veltīta tā politikai interešu konflikta jomā;

8.  prasa tām Savienības iestādēm un aģentūrām, kas ir ieviesušas rīcības kodeksus, tostarp Eiropas Parlamentam, paātrināti veikt to īstenošanas pasākumus, tādus kā finansiālo interešu deklarāciju pārbaudes;

9.  norāda, ka Biroja gada ziņojumiem varētu būt svarīga loma pārredzamības, pārskatatbildības un integritātes prasības ievērošanā; aicina Biroju gada ziņojumā iekļaut standarta sadaļu par šiem elementiem;

10.  pieņem zināšanai sadarbības instrumenta izveidi, kurš kalpo kā iekšējā platforma informācijas, paraugprakses un specializēto zināšanu apmaiņai un kopīgai izmantošanai, lai efektīvāk vadītu sagatavošanas struktūru darbu;

11.  ar gandarījumu atzīmē, ka Birojs ir īstenojis centienus, lai uzlabotu savu tīmekļa vietni un padarītu to lietotājiem ērtāku; turklāt atzīmē, ka saskaņā ar savu sabiedrības informēšanas plānu Birojs ir izveidojis oficiālu Twitter lietotāja kontu un YouTube kanālu;

Iekšējā kontrole

12.  pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju konstatē, ka tā Pārvaldības komiteja ir pieņēmusi visus attiecīgos IKS; tomēr atzīmē, ka IKS ieviešana joprojām nav pabeigta; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā sasniegto progresu;

13.  atzīmē, ka Birojs ir izstrādājis detalizētu rokasgrāmatu par riska pārvaldību, lai izstrādātu un īstenotu sistemātisku riska pārvaldības procedūru; atzinīgi vērtē to, ka šī rokasgrāmata tika izstrādāta ar ENISA atbalstu;

14.  ar gandarījumu atzīmē, ka Birojs ir veicis savu pirmo riska pašnovērtēšanu saistībā ar Biroja un ENISA pakalpojumu līmeņa līgumu par kopīgu iekšējās kontroles koordinatora palīga funkciju; atzīmē, ka Biroja vadība ir iepazinusies ar šīs pašnovērtēšanas rezultātiem un konstatējusi risku reģistrā iekļaujamos riskus;

Iekšējā revīzija

15.  atzīmē, ka 2014. gadā IAS galveno uzmanību veltīja 2013. gada ierobežotajā pārbaudē konstatēto trūkumu novēršanai, lai izvērtētu IKS ievērošanu; atzīmē, ka IAS, pamatojoties uz dokumentu izpēti, ir slēgusi divus no 18 ieteikumiem; turklāt atzīmē, ka atlikušos 16 ieteikumus IAS pārbaudīja pēcpārbaudē un secināja, ka 14 ieteikumi ir pilnībā izpildīti;

Citi komentāri

16.  pieņem zināšanai, ka 2014. gada budžetā paredzētās Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstu regulatīvo iestāžu, kurām BEREC ir novērotāja statuss, iemaksas netika veiktas, jo nebija nolīgumu ar EBTA valstīm; pieņem zināšanai, ka Biroja 2015. gada budžetā tika izdarītas atbilstošas korekcijas; aicina Biroju saglabāt piesardzību, prognozējot saistītās iemaksas, ko veic EBTA dalībvalstu regulatīvās iestādes;

°

°  °

17.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2016. gada xx. xxxx] rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(13).

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bodil Valero

(1)

OV C 409, 9.12.2015., 27. lpp.

(2)

OV C 409, 9.12.2015., 27. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 409, 9.12.2015., 27. lpp.

(8)

OV C 409, 9.12.2015., 27. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV[(2016)0000].

Juridisks paziņojums