Procedura : 2015/2192(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0093/2016

Teksty złożone :

A8-0093/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.25
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0161

SPRAWOZDANIE     
PDF 670kWORD 100k
7.4.2016
PE 569.739v02-00 A8-0093/2016

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2014

(2015/2192(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Derek Vaughan

 1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2014

(2015/2192(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie(2) wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd(4), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(6) (UE, Euratom) nr 966/2012, w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0093/2016),

1.  udziela komitetowi zarządzającemu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej absolutorium z wykonania budżetu Urzędu na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, komitetowi zarządzającemu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2014

(2015/2192(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Urzędu(7),

–  uwzględniając poświadczenie(8) wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd(10), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(11),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(12) (UE, Euratom) nr 966/2012, w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0093/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji komitetowi zarządzającemu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2014

(2015/2192(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0093/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2014 zamknął się kwotą 4 162 874 EUR, co stanowi wzrost o 17% w porównaniu z 2013 r.; mając na uwadze, że ten wzrost spowodowany był przede wszystkim uwzględnieniem wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel pozostałych z lat poprzednich,

B.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ogólny wkład Unii do budżetu Urzędu na rok 2014 wyniósł 3 617 948 EUR, co stanowi wzrost o 1,74% w stosunku do roku 2013,

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu za rok 2014 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2013

1.  stwierdza, że Urząd:

-  wprowadził szczegółową miesięczną procedurę monitoringu, co doprowadziło do wzrostu wskaźnika wykonania budżetu w celu zapewnienia prawidłowego wykonania budżetu, jak i rocznego programu prac;

-  dokonał zmiany swojej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa informacji w celu zajęcia się stwierdzonymi nieprawidłowościami w następstwie przeprowadzonego przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji audytu uzupełniającego dotyczącego standardów kontroli wewnętrznej; z zadowoleniem odnotowuje przygotowanie umowy o gwarantowanym poziomie usług pomiędzy Urzędem a Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), która powinna ograniczyć zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji w Urzędzie;

-  podjął wiele działań w celu poprawy procesu zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów oraz zaradzenia stwierdzonym nieprawidłowościom związanym z opóźnieniami w płatnościach; z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie kluczowych wskaźników skuteczności działania na wszystkich etapach procesu, a w szczególności przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla podmiotów uczestniczących w obiegu finansowym; z zadowoleniem odnotowuje zlecenie części procesu Urzędowi Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych Komisji, co przyspieszyło ogólną procedurę zwrotu kosztów;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 97,91%, co oznacza wzrost o 8,36% w porównaniu z rokiem 2012; ponadto zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 75,66%, co oznacza spadek o 0,92% w porównaniu z rokiem 2013;

Zobowiązania i przeniesienia

3.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa z zadowoleniem, że poziom zaciągniętych zobowiązań poprawił się z 87% w 2013 r. do 98% w 2014 r.; odnotowuje jednak, że poziom przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, wzrósł do 900 000 EUR (23%), w porównaniu z 500 000 EUR (13%) w 2013 r., głównie z powodu zadań operacyjnych Urzędu takich jak trwające badania nad komunikacją elektroniczną;

Przesunięcia

4.  na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że Urząd dokonał szeregu przesunięć środków budżetowych w roku 2014, znacząco zmieniając strukturę pierwotnego budżetu, w celu pokrycia dodatkowych wydatków operacyjnych; zauważa w szczególności, że przesunięcia te związane były przede wszystkim z badaniem na temat neutralności sieci oraz z projektami dotyczącymi sieci BEREC; zauważa, że w chwili przygotowywania budżetu nie było pewności co do zakończenia tych projektów w 2014 r.;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2014 r. po raz pierwszy od powołania Urzędu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w związku z badaniem na temat neutralności sieci poświęconym wartości neutralności sieci dla konsumentów w Unii; zauważa, że ostateczne wyniki badania mają zostać wykorzystane w programie prac Urzędu;

6.  z zadowoleniem zauważa, że pod koniec roku 2014 osiągnięto pełen stan zatrudnienia; stwierdza ponadto, że w 2014 r. w Urzędzie zorganizowano 11 procedur naboru i zakończono dwie procedury naboru rozpoczęte w roku poprzednim; odnotowuje, że stanowiska w ramach oddelegowania, które były trudne do obsadzenia, zostały w pełni obsadzone pod koniec 2014 r.;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

7.  zauważa, że Urzędowi powierzono zadanie zarządzania wszystkimi dokumentami stworzonymi w ramach działalności BEREC wraz z prowadzeniem publicznego rejestru dokumentów, z uwagi na brak osobowości prawnej BEREC; stwierdza ponadto, że w celu zapewnienia lepszej przejrzystości w rejestrze publicznym Urzędu ustanowiono podsekcję poświęconą polityce Urzędu w zakresie konfliktu interesów;

8.  wzywa te instytucje oraz agencje Unii, które wprowadziły kodeksy postępowania, w tym Parlament Europejski, do nasilenia działań służących ich wdrażaniu, np. kontroli oświadczeń majątkowych;

9.  twierdzi, że sprawozdania roczne Urzędu mogłyby odgrywać ważną rolę w przestrzeganiu zasad przejrzystości, rozliczalności i rzetelności; wzywa Urząd do zamieszczania w sprawozdaniach rocznych standardowego rozdziału poświęconego tym kwestiom;

10.  odnotowuje stworzenie narzędzia współpracy, które służy jako wewnętrzna platforma wymiany informacji, najlepszych praktyk i wiedzy eksperckiej i dzielenia się nimi oraz ma na celu zarządzanie działaniami organów przygotowawczych w skuteczniejszy sposób;

11.  odnotowuje z zadowoleniem, że Urząd zobowiązał się do poprawy swojej strony internetowej i uczynienia jej bardziej przyjazną dla użytkownika; zauważa ponadto, że zgodnie ze swoim planem komunikacji Urząd otworzył oficjalne konto na Twitterze i kanale YouTube;

Kontrola wewnętrzna

12.  odnotowuje, że komitet zarządzający Urzędu przyjął wszystkie standardy kontroli wewnętrznej; zauważa jednak, że ich wdrożenie jeszcze się nie zakończyło; wzywa Urząd do poinformowania władzy budżetowej o postępach dokonanych w tym zakresie;

13.  stwierdza, że Urząd opracował szczegółowy przewodnik dotyczący zarządzania ryzykiem celem ustanowienia i wdrożenia systematycznej procedury zarządzania ryzykiem; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przewodnik został opracowany przy wsparciu ENISA;

14.  odnotowuje z zadowoleniem, że Urząd przeprowadził pierwszą samoocenę ryzyka w ramach umowy o gwarantowanym poziomie usług pomiędzy Urzędem i ENISA dotyczącej wspólnego wykonywania działań wewnętrznego zastępcy koordynatora ds. kontroli; zauważa, że zarząd Urzędu zapoznał się z wynikami oceny i określił zagrożenia, które mają zostać zapisane w rejestrze ryzyka;

Audyt wewnętrzny

15.  zauważa, że w 2014 r. audyt przeprowadzony przez Służbę Audytu Wewnętrznego skupiał się na działaniach podjętych w następstwie częściowego przeglądu zrealizowanego w 2013 r. w celu oceny stanu zgodności ze standardami kontroli wewnętrznej; stwierdza, że Służba Audytu Wewnętrznego zatwierdziła wdrożenie 2 z 18 zaleceń w oparciu o źródła wtórne; odnotowuje ponadto, że Służba Audytu Wewnętrznego przeanalizowała 16 jeszcze niewdrożonych zaleceń podczas kolejnej kontroli i stwierdziła, że 14 z nich zostało w pełni zrealizowanych;

Inne uwagi

16.  odnotowuje, że przewidywania budżetowe na 2014 r. dotyczące składek pochodzących od krajowych organów regulacyjnych państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), mających w strukturze BEREC status obserwatora, nie zrealizowały się z powodu braku umów z państwami EFTA; odnotowuje, że budżet Urzędu na 2015 r. został odpowiednio zmieniony; wzywa Urząd, by zachował ostrożność przy prognozowaniu odnośnych składek wnoszonych przez krajowe organy regulacyjne państw członkowskich EFTA;

°

°  °

17.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia [xx xxxx 2016 r.](13) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marian-Jean Marinescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Bodil Valero

(1)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 27.

(2)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 27.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.

(5)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 27.

(8)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 27.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.

(11)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Teksty przyjęte w tym dniu, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Informacja prawna