Процедура : 2015/2198(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0094/2016

Внесени текстове :

A8-0094/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.57
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0193

ДОКЛАД     
PDF 689kWORD 113k
7.4.2016
PE 571.619v02-00 A8-0094/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година

(2015/2198(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Мариан-Жан Маринеску

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година

(2015/2198(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 71/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие „Чисто небе“(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Чисто небе 2“(5), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7),

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0094/2016),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година

(2015/2198(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 71/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие „Чисто небе“(11),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Чисто небе 2“(12), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14),

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0094/2016),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година

(2015/2198(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0094/2016),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие „Чисто небе“ („съвместното предприятие“) започна своята самостоятелна дейност на 16 ноември 2009 г.,

Б.  като има предвид, че с цел да бъдат доведени до край научноизследователските дейности по Седмата рамкова програма („РП7“), с Регламент (ЕС) №558/2014(15) на Съвета съвместното предприятие „Чисто небе“ беше заменено от съвместното предприятие „Чисто небе 2“, считано от 27 юни 2014 година, а продължителността на съвместното предприятие беше удължена за периода до 31 декември 2024 година,

В.  като има предвид, че членовете – учредители на съвместното предприятие, са Европейският съюз, представляван от Комисията, и партньори от сектора, като ръководителите на „Интегрирани технологични демонстрационни системи“ (ИТДС) за „Чисто небе“, заедно техните асоциирани членове, както и изброените ръководители и асоциираните членове и основните партньори, подбрани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №558/2014,

Г.  като има предвид, че максималната вноска от Европейския съюз в съвместното предприятие „Чисто небе“ е в размер на 800 000 000 EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма, а в съвместното предприятие „Чисто небе 2“ — 1 755 000 000 EUR, платима от бюджета на „Хоризонт 2020“, като делът, заделен за текущи разходи, не трябва да надхвърля 39 000 000 EUR,

Д.  като има предвид, че членовете на съвместното предприятие „Чисто небе“, различни от Комисията, трябва да допринасят с 50% от текущите разходи и да участват в покриването на оперативните разходи чрез непарични вноски, равни на финансовото участие на Съюза,

Е.  като има предвид, че ръководителите и основните партньори на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ трябва да участват с 2 193 700 000 EUR за периода на съществуване на съвместното предприятие, включително с вноски за допълнителни дейности в размер от най-малко 965 200 000 EUR за същия период, състоящи се от непарични вноски и 50% от текущите разходи в парични средства,

Общи забележки

1.  отбелязва, че докладът на Сметната палата се основава на прекалено много общи забележки в ущърб на конкретни, специфични такива; следователно призовава за извършването на одит, който да се съсредоточава в по-голяма степен върху годишните финансови резултати, върху статуса на изпълнение на многогодишните проекти (включително ясно представяне на изпълнението на бюджета за съответната година и за предишни години) и върху резултатите и тяхното прилагане;

2.  отбелязва, че от институциите и органите се изисква да представят всяка година доклад за бюджетното и финансовото управление и че информацията, предоставена от съвместното предприятие в този доклад, не е хармонизирана и е често непълна; Комисията следва да предостави насоки относно естеството и съдържанието на този доклад;

3.  приема за сведение, че работната програма на Сметната палата за 2016 година включва специален доклад относно одитите за изпълнението на съвместните предприятия;

Бюджетно и финансово управление

4.  отбелязва, че Сметната палата заявява, че годишните отчети на Съвместното предприятие за 2014 г. дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2014 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовите правила на съвместното предприятие(16);

5.  отбелязва, че в своя доклад („доклада на Палатата“) относно годишните отчети на съвместното предприятие Сметната палата посочва, че операциите, свързани с годишните отчети, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти(17);

6.  отбелязва липсата на информация относно последващите одити, извършени от съвместното предприятие „Чисто небе“ и съвместното предприятие „Чисто небе 2“; призовава Сметната палата да включва в своите бъдещи годишни доклади информация относно броя на последващите одити, общите суми, които са били предмет на одита и съответните констатации; отбелязва, че годишният отчет на съвместното предприятие съдържа такава информация;

7.  отбелязва, че окончателният бюджет на съвместното предприятие за 2014 година възлизаше на 229 241 765 EUR, включително 27 640 836 EUR неизползвани бюджетни кредити, пренесени от 2013 година; отбелязва освен това, че съвместното предприятие е изпълнило бюджетни кредити за поети задължения в размер на 189 316 793 (82,58%) и бюджетни кредити за плащания в размер на 153 567 377 (90,19%)(18);

8.  отбелязва, че програмата на съвместното предприятие „Чисто небе“, която се финансира от РП 7, все още продължава; отбелязва, че тези поети задължения остават на разположение до 2016 година поради финансовите правила на съвместното предприятие, които му позволяват да вписва своите бюджетни кредити за поети задължения и за плащания до три години след като те бъдат анулирани от бюджета на съвместното предприятие; насърчава съвместното предприятие да провежда внимателно бюджетното си планиране, като отдава дължимото внимание на паралелния процес;

9.  счита, че тези показатели (поети задължения и плащания) не обезпечават действителна оценка на постиженията, тъй като докладът на Сметната палата не прави ясно разграничение между свързаната с изпълнението информация за РП 7 и за „Хоризонт 2020“; призовава Сметната палата да включи в своите бъдещи доклади информация относно изпълнението на бюджета по РП 7 и отделно по „Хоризонт 2020“; отбелязва, че годишният отчет на съвместното предприятие предоставя такава информация;

10.  отбелязва, че изпълнението на бюджета, предоставен на Седмата рамкова програма (Дял III) се равнява на 95,2% по отношение на поетите задължения (87 800 000 EUR от 92 200 000 EUR) и 92,5% – по отношение на плащанията (112 900 000 EUR от 122 200 000 EUR); изпълнението на бюджета, предоставен на програма „Хоризонт 2020“ (Дял IV) се равнява на 92,5% по отношение на поетите задължения (95 300 000 EUR от 103 000 000 EUR) и 81,1% — по отношение на плащанията (20 500 000 EUR от 25 000 000 EUR)(19); очаква съвместното предприятие да предостави на органа по освобождаване от отговорност допълнителни разяснения по този въпрос;

11.  изразява съжаление относно ограничената информация по отношение на непаричните/парични вноски, предоставена в доклада на Палатата; призовава Сметната палата да включи в бъдещите си доклади разпоредби относно процедурата за оценка и равнището на платените непарични/парични вноски за РП7 и „Хоризонт 2020“, които следва да се представят отделно;

12.  отбелязва, че частните членове могат да предоставят своите непарични вноски по два начина в рамките на програмата „Хоризонт 2020“; отбелязва, че след стартирането на програмата на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ общият размер на непаричните вноски беше 87 413 513 EUR; отбелязва освен това, че валидираната непарична вноска по програмата РП 7 беше 448 424 340,47 EUR(20) (21);

13.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че сроковете за плащане не винаги са били спазени, особено в областта на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства за партньори, което е довело до санкции в размер на 41 000 EUR през 2014 г.; потвърждава усилията на съвместното предприятие да реши въпроса;

Покани за представяне на предложения

14.  отбелязва, че съвместното предприятие е стартирало първата покана за представяне на предложения (където разпределените бюджетни средства за партньорите ще бъдат най-малко 30% от наличното оперативно финансиране на ЕС заедно с поканите за участие в търг) през декември 2014 година(22);

15.  отбелязва, че по отношение на обема на оперативните дейности общо седемдесет и четири споразумения бяха подписани през 2014 г. (64 подписани споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за партньори (GAP) и финализирани 10 споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за членове (GAM)) и извършени 302 плащания (276 за партньори и 26 за членове — което обхваща отделни плащания за 201 бенефициенти)(23);

16.  изтъква, че през юни 2014 година съвместното предприятие „Чисто небе 2“ стана приемник на дейността на съвместното предприятие „Чисто небе“; отбелязва, че докладът на Палатата не съдържа ясна информация относно хода на изпълнение на проектите по „Чисто небе“ (равнище на плащанията, план за плащания през следващите години);

Правна рамка

17.  взема под внимание, че финансовите правила на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ са приети на 3 юли 2014 г. въз основа на модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, структурата за вътрешен одит и Служба за вътрешен одит на Европейската комисия (IAS), и като са взети предвид изискванията на Регламент (ЕС) № 558/2014(24);

Системи за вътрешен контрол

18.  отбелязва, че през финансовата 2014 година Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е завършила одит на финансовите аспекти на управлението на безвъзмездната финансова помощ; въз основа на този одит IAS е изказала две много важни препоръки, на които съвместното предприятие откликна с прилагането на план за действие по въпроса; отбелязва, че препоръките бяха във връзка с насоките за предварително валидиране и процеса на одобряване на крайните резултати от проектите; отбелязва, че до края на 2014 година договорените действия са били изпълнени по отношение и на двете препоръки(25);

Конфликт на интереси

19.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че политиките на съвместното предприятие в областта на конфликтите на интереси остават в сила докато Комисията не разработи общ формат за всички съвместни предприятия(26);

Наблюдение и докладване

20.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че правната рамка на програма „Хоризонт 2020“ изисква да се извършва специфичен мониторинг на резултатите от научните изследвания въз основа на количествени данни и, когато е целесъобразно, на данни за качеството; с цел да се спазят изискванията на програма „Хоризонт 2020“ е необходимо засилване на сътрудничеството между Комисията и съвместното предприятие, за да се подобри докладването и разпространението на резултатите от научните изследвания(27); отбелязва, че съвместното предприятие е започнало съвместни дейности със службите на Комисията във връзка с общия подход за прилагането на насоките на „Хоризонт 2020“ и във връзка с разпространението на резултатите от научните изследвания, и насърчава съвместното предприятие да подобри още повече сътрудничеството си с Комисията в това отношение;

21.  приветства публикуването от съвместното предприятие на доклад относно социално-икономическото въздействие на дейностите на „Чисто небе“;

22.  приветства подписването на меморандум за сътрудничество със съвместното предприятие SESAR, насочен към укрепване на връзките и увеличаване на полезните взаимодействия;

23.  приветства постиженията, още през 2014 г., на някои от важните демонстрационни системи на програмата „Чисто небе“, с финансиране от РП 7, като демонстрационната система за двигатели с голям работен обем.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 17.

(2)

  OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 19.

(3)

  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

  OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 1.

(5)

  OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77.

(6)

  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)

  OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(8)

  OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 17.

(9)

  OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 19.

(10)

  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(11)

  OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 1.

(12)

  OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77.

(13)

  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)

  OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(15)

  Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77).

(16)

  Доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2014 година, стр. 7.

(17)

  Доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2014 година, стр. 7.

(18)

  Доклад за окончателните отчети & изпълнение на бюджета за съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за 2014 година, стр.56.

(19)

  Годишен отчет за дейността за 2014 г., стр. 149.

(20)

  Годишен отчет за дейността за 2014 г., стр. 154.

(21)

  Процедура по освобождаване от отговорност 2014 г. — Доклад относно вноските, предоставени от членовете на СП „Чисто небе“, различни от Комисията, за програми на „Чисто небе“ по РП 7 и „Хоризонт 2020“, стр. 4.

(22)

  Доклад за бюджетното и финансовото управление за 2014 г., стр. 10.

(23)

  Годишен отчет за дейността за 2014 г., стр. 7.

(24)

  Доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2014 година, стр. 8.

(25)

  Годишен отчет за дейността за 2014 г., стр. 142.

(26)

  Доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2014 година, стр. 10.

(27)

  Доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2014 година, стр. 9.

Правна информация