Postup : 2015/2198(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0094/2016

Předložené texty :

A8-0094/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.57
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0193

ZPRÁVA     
PDF 598kWORD 102k
7.4.2016
PE 571.619v02-00 A8-0094/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2014

(2015/2198(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2014

(2015/2198(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 71/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku Clean Sky(4),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2(5), a zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0094/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2 absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2014

(2015/2198(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi společného podniku(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 71/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku Clean Sky(11),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2(12), a zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0094/2016),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2014;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2014

(2015/2198(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0094/2016),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik Clean Sky (dále jen „společný podnik“) začal pracovat samostatně dne 16. listopadu 2009;

B.  vzhledem k tomu, že v zájmu dokončení výzkumných činností sedmého rámcového programu (FP7) nahradilo nařízení Rady (EU) č. 558/2014(15) společný podnik Clean Sky společným podnikem Clean Sky 2 s účinností od 27. června 2014 a prodloužilo trvání společného podniku na období do 31. prosince 2024;

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Evropská unie, zastoupená Evropskou komisí, a průmysloví partneři, jako jsou hlavní představitelé „integrovaných technologických demonstračních systémů“ (ITD) pro program Clean Sky spolu s jejich přidruženými členy, a rovněž s uvedenými vedoucími a přidruženými členy a klíčovými partnery vybranými v souladu s nařízením (EU) č. 558/2014;

D.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Evropské unie společnému podniku Clean Sky činí 800 000 000 EUR, hrazených z rozpočtu sedmého rámcového programu, zatímco příspěvek společnému podniku Clean Sky 2 činí 1 755 000 000 EUR, hrazených z programu Horizont 2020, přičemž částka vyčleněná na provozní náklady nesmí překročit 39 000 000 EUR;

E.  vzhledem k tomu, že členové společného podniku Clean Sky s výjimkou Komise by měli na provozní náklady přispívat z 50 %, přičemž na operační náklady by měli poskytovat věcné příspěvky, jejichž výše má být rovna výši finančnímu příspěvku Unie;

F.  vzhledem k tomu, že vedoucí a klíčoví partneři společného podniku Clean Sky 2 mají přispět částkou 2 193 700 000 EUR během doby trvání společného podniku včetně příspěvků na dodatečné činnosti ve výši nejméně 965 200 000 v průběhu stejného období skládajících se z věcného příspěvku a 50 % provozních nákladů v hotovosti,

Obecné připomínky

1.  konstatuje, že zpráva Účetního dvora obsahuje příliš mnoho obecných připomínek na úkor připomínek využitelných a konkrétních; žádá proto, aby byl proveden audit, který by se cíleněji zaměřil na roční finanční výkonnost, stav provádění víceletých projektů (včetně jasné prezentace plnění rozpočtu v příslušném roce a v letech předchozích) a na výsledky provádění těchto projektů;

2.  poukazuje na to, že orgány a instituce mají povinnost vypracovat každý rok zprávu o rozpočtovém a finančním řízení a že informace poskytnuté společným podnikem v této zprávě postrádaly jednotnost a byly často neúplné; Komise by měla vydat pokyny k povaze a obsahu zprávy;

3.  bere na vědomí, že pracovní program Účetního dvora na rok 2016 obsahuje zvláštní zprávu o auditu výkonnosti společných podniků;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  konstatuje, že Účetní dvůr uvedl, že roční účetní závěrka společného podniku za rok 2014 ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2014 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů(16);

5.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce společného podniku (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka, byly ve všech významných ohledech legální a správné(17);

6.  konstatuje nedostatek informací týkajících se auditů ex post provedených společným podnikem Clean Sky a společným podnikem Clean Sky 2; vyzývá Účetní dvůr, aby do budoucích zpráv zařadil informace týkající se počtu auditů ex post, celkových částek, kterých se audity týkají, a zjištěných skutečností; poukazuje na to, že výroční zpráva společného podniku tyto informace obsahuje;

7.  konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku na rok 2014 činil 229 241 765 EUR včetně nevyužitých prostředků převedených z roku 2013 ve výši 27 640 836 EUR; konstatuje dále, že společný podnik využil prostředky na závazky ve výši 189 316 793 EUR (82,58 %) a prostředky na platby ve výši 153 567 377 EUR (90,19 %)(18);

8.  konstatuje, že dosud probíhá program společného podniku Clean Sky v rámci 7. rámcového programu; konstatuje, že tyto prostředky jsou i nadále k dispozici do roku 2016, neboť finanční pravidla společného podniku mu umožňují, aby opětovně využil prostředky na závazky a platby, a to v období až tří let od okamžiku, kdy tyto prostředky byly v rozpočtu společného podniku zrušeny; vybízí společný podnik, aby plánoval svůj rozpočet pečlivě a zohledňoval přitom paralelní procesy;

9.  domnívá se, že tyto ukazatele (prostředky a závazky) neumožňují posouzení skutečné výkonnosti, protože ve zprávě Účetního dvora nejsou jasně odděleny informace o provádění týkající se sedmého rámcového programu a programu Horizont 2020; žádá Účetní dvůr, aby ve svých zprávách napříště vymezil odděleně informace o plnění rozpočtu podle 7. RP a podle programu Horizont 2020; poukazuje na to, že výroční zpráva společného podniku tyto informace obsahuje;

10.  konstatuje, že míra plnění rozpočtu vyčleněného na 7. rámcový program (Hlava III) dosahuje 95,2 % v prostředcích na závazky (87 800 000 EUR z 92 200 000 EUR) a 92,5 % v prostředcích na platby (112 900 000 EUR ze 122 200 000 EUR); míra plnění rozpočtu vyčleněného na program Horizont 2020 (hlava IV) dosahuje 92,5 % v prostředcích na závazky (95 300 000 EUR z 103 000 000 EUR) a 81,1 % v prostředcích na platby (20 500 000 EUR z 25 000 000 EUR)(19); očekává, že společný podnik podá v této věci orgánu příslušnému k udělení absolutoria další upřesňující informace;

11.  lituje, že o věcných a peněžitých příspěvcích poskytl Účetní dvůr ve své zprávě jen málo informací; žádá Účetní dvůr, aby ve svých příštích zprávách uváděl údaje o postupu ocenění a míře věcných a peněžitých příspěvků pro 7 RP a program Horizont 2020, které by měly být vymezeny odděleně;

12.  konstatuje, že členové ze soukromého sektoru mohou poskytnout své věcné příspěvky v rámci programu Horizont 2020 dvěma způsoby; konstatuje, že po zahájení programu společného podniku Clean Sky 2 činila výše věcných příspěvků 87 413 513 EUR; bere dále na vědomí, že ověřený věcný příspěvek v rámci 7. rámcového programu činil 448 424 340,47 EUR (20),(21);

13.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že platební lhůty nebyly vždy dodržovány, zejména v případě grantových dohod pro partnery, což v roce 2014 vedlo k pokutám ve výši 41 000 EUR; uznává, že společný podnik vyvíjí úsilí o řešení tohoto problému;

Výzvy k předkládání návrhů

14.  bere na vědomí, že společný podnik v prosinci 2014 vydal první výzvu k předkládání návrhů (kde rozpočtový příděl pro partnery bude alespoň 30 % dostupného provozního financování spolu s výzvami k podání nabídek)(22);

15.  konstatuje, že pokud jde o objem provozních činností, bylo v roce 2014 podepsáno celkem sedmdesát čtyři dohod (64 podepsaných grantových dohod pro partnery (GAP) a deset finalizovaných grantových dohod pro členy (GAM)) a bylo provedeno 302 plateb (276 partnerům a 26 členům, pokrývající individuální platby 201 příjemcům)(23);

16.  poukazuje na to, že v červnu 2014 převzal společný podnik Clean Sky 2 činnost společného podniku Clean Sky; konstatuje, že zpráva Účetního dvora neobsahuje jasné informace o aktuálním stavu provádění projektů společného podniku Clean Sky (úroveň plateb, platby plánované na příští roky);

Právní rámec

17.  bere na vědomí, že dne 3. července 2014 byla přijata finanční pravidla společného podniku Clean Sky 2 na základě vzorového finančního nařízení pro funkci interního auditu u subjektů partnerství veřejného a soukromého sektoru a útvar interního auditu Komise (IAS) a po zohlednění požadavků nařízení (EU) 558/2014(24).

Systémy vnitřní kontroly

18.  konstatuje, že v rozpočtovém roce 2014 útvar IAS dokončil audit finančních stránek grantového řízení; na základě tohoto auditu vydal IAS dvě velmi důležitá doporučení, na něž společný podnik reagoval provedením zvláštního akčního plánu; konstatuje, že tato doporučení byla spojena s pokyny pro validaci ex ante a proces schvalování výstupů projektu; bere na vědomí, že do konce roku 2014 byla schválená opatření provedena pro obě doporučení(25);

Střet zájmů

19.  konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že postupy společného podniku v oblasti střetu zájmů zůstanou v platnosti, dokud Komise nevypracuje společnou šablonu pro všechny společné podniky(26);

Sledování a podávání zpráv

20.  konstatuje, že podle zprávy Rady vyžaduje právní rámec programu Horizont 2020 zvláštní monitorování výsledků výzkumu založené na kvantitativních a případně kvalitativních průkazných údajích; pro splnění požadavků programu Horizont 2020 je třeba posílit spolupráci mezi společným podnikem a Komisí, za účelem lepšího podávání zpráv a šíření výsledků výzkumu(27); bere na vědomí, že společný podnik zahájil s útvary Komise činnosti týkající se obecného přístupu k provádění pokynů v rámci programu Horizont 2020 a šíření výsledků výzkumu, a vybízí společný podnik, aby dále zlepšoval spolupráci s Komisí v tomto ohledu;

21.  vítá, že společný podnik zveřejnil zprávu o socioekonomickém dopadu činností Clean Sky;

22.  vítá podpis memoranda o spolupráci se společným podnikem SESAR, jehož smyslem je posílit vzájemné vazby a prohloubit synergie;

23.  oceňuje výsledky, jichž bylo dosaženo už na začátku roku 2014 u některých významných demonstračních projektů programu Clean Sky financovaných z 7. RP, jako byl například projekt Large Engines Demonstrator.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 17.

(2)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 19.

(3)

Úř. věst. L 298,u 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(8)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 17.

(9)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 19.

(10)

Úř. věst. L 298,u 26.10.2012, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(15)

  Nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77).

(16)

  Zpráva Účetního dvora za rok 2014, s. 7.

(17)

  Zpráva Účetního dvora za rok 2014, s. 7.

(18)

  Účetní závěrka a zpráva o plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rok 2014, s. 56.

(19)

  Výroční zpráva o činnosti za rok 2014, s. 149.

(20)

  Výroční zpráva o činnosti za rok 2014, s. 154.

(21)

  Udělení absolutoria za rok 2014 – zpráva o příspěvcích členů společného podniku Clean Sky jiných než Komise do programů Clean Sky v rámci 7. rámcového programu a programu Horizont 2020, s. 4.

(22)

  Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2014, s.10.

(23)

  Výroční zpráva o činnosti za tok 2014, s. 7.

(24)

  Zpráva Účetního dvora za rok 2014, s. 8.

(25)

  Výroční zpráva o činnosti za rok 2014, s. 142.

(26)

  Zpráva Účetního dvora za rok 2014, s. 10.

(27)

  Zpráva Účetního dvora za rok 2014, s. 9.

Právní upozornění