Procedure : 2015/2198(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0094/2016

Indgivne tekster :

A8-0094/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.57
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0193

BETÆNKNING     
PDF 367kWORD 86k
7.4.2016
PE 571.619v02-00 A8-0094/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2014

(2015/2198(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Marian-Jean Marinescu

 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE


1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2014

(2015/2198(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2014 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 71/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky(4),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2(5), særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0094/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2 decharge for gennemførelsen af fællesforetagendet Clean Skys budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2014

(2015/2198(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2014, med fællesforetagendets svar(8),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(9) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(10), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 71/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky(11),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2(12), særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013(14),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0094/2016),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2014;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2014

(2015/2198(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0094/2016),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet Clean Sky (i det følgende benævnt "fællesforetagendet") begyndte at arbejde uafhængigt den 16. november 2009;

B.  der henviser til, at Rådets forordning (EU) nr. 558/2014(15) med henblik på at færdiggøre forskningsaktiviteterne i det syvende rammeprogram (RP7) erstattede fællesforetagendet Clean Sky med fællesforetagendet Clean Sky 2 med virkning fra den 27. juni 2014 og forlængede fællesforetagendets levetid med perioden frem til den 31. december 2024;

C.  der henviser til, at fællesforetagendets stiftende medlemmer er Unionen, repræsenteret ved Kommissionen, og partnere fra sektoren, som f.eks. lederne af de "integrerede teknologidemonstratorer" (ITD'erne) for Clean Sky med deres associerede medlemmer og sammen med lederne og de associerede medlemmer som anført på listen og de centrale partnere, der udvælges i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 558/2014;

D.  der henviser til, at det maksimale bidrag fra Den Europæiske Union til fællesforetagendet Clean Sky er 800 000 000 EUR, som skal afholdes over budgettet for det syvende rammeprogram for forskning, og til fællesforetagendet Clean Sky 2 er det 1 755 000 000 EUR, som skal afholdes over budgettet for Horisont 2020, hvoraf den del, der er øremærket til løbende omkostninger, ikke må overstige 39 000 000 EUR;

E.  der henviser til, at medlemmerne af fællesforetagendet Clean Sky, bortset fra Kommissionen, skal dække 50 % af de løbende omkostninger og skal bidrage til driftsomkostningerne med bidrag i naturalier, der svarer til Unionens finansielle bidrag;

F.  der henviser til, at lederne og de centrale partnere i fællesforetagendet Clean Sky 2 skal bidrage med 2 193 700 000 EUR i løbet af fællesforetagendets levetid, herunder bidrag til supplerende aktiviteter på mindst 965 200 000 EUR i løbet af samme periode, som omfatter bidrag i naturalier og 50 % af de løbende omkostninger i kontanter;

Generelt

1.  bemærker, at Revisionsrettens beretning er baseret på alt for mange generelle bemærkninger i stedet for brugbare og specifikke bemærkninger; kræver derfor en revision med et skarpere fokus på de årlige finansielle resultater, gennemførelsen af flerårige projekter (herunder en klar oversigt over budgetgennemførelsen for det pågældende år og for de foregående år) og på resultaterne og gennemførelsen heraf;

2.  bemærker, at institutionerne og organerne er forpligtet til hvert år at fremlægge en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning, og at de oplysninger, som fællesforetagenderne fremlagde i denne beretning, ikke var harmoniserede og ofte var ufuldstændige; kræver, at Kommissionen udarbejder retningslinjer for beretningens udformning og indhold;

3.  noterer sig, at Revisionsrettens arbejdsprogram for 2016 omfatter en særberetning om forvaltningsrevision af fællesforetagender;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

4.  bemærker, at Revisionsretten anførte, at fællesforetagendets årsregnskab for 2014 i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2014 såvel som resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansielle regler(16);

5.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendet Clean Skys årsregnskab (i det følgende benævnt "Revisionsrettens beretning") har angivet, at årsregnskabets underliggende transaktioner i alt væsentligt var lovlige og formelt rigtige(17);

6.  bemærker manglen på oplysninger om de efterfølgende revisioner, der udføres af fællesforetagendet Clean Sky og fællesforetagendet Clean Sky 2; opfordrer Revisionsretten til i de kommende årsberetninger at medtage oplysninger om antallet af efterfølgende revisioner, det samlede beløb, der er omfattet, og revisionsresultaterne; bemærker, at fællesforetagendets årsberetning indeholder sådanne oplysninger;

7.  noterer sig, at fællesforetagendets endelige budget for 2014 udgjorde 229 241 765 EUR, inklusive 27 640 836 EUR i uudnyttede bevillinger fremført fra 2013; bemærker endvidere, at fællesforetagendet gennemførte forpligtelsesbevillinger for 189 316 793 EUR (82,58 %) og betalingsbevillinger for 153 567 377 EUR (90,19 %)(18);

8.  bemærker, at programmet for fællesforetagendet Clean Sky, der finansieres under RP7, stadig er i gang; noterer sig, at disse bevillinger fortsat er til rådighed frem til 2016 på grund af fællesforetagendets finansielle regler, som gør det muligt at genopføre forpligtelses- og betalingsbevillinger i op til tre år, efter at de er blevet slettet fra fællesforetagendets budget; tilskynder fællesforetagendet til at gennemføre dets budgetplanlægning nøje under behørig hensyntagen til den parallelle proces;

9.  mener, at disse indikatorer (bevillinger og forpligtelser) ikke sikrer en reel evaluering af resultaterne, da der i Revisionsrettens beretning ikke er en klar adskillelse mellem de gennemførelsesrelaterede oplysninger om RP7 og Horisont 2020; opfordrer Revisionsretten til i de kommende beretninger at medtage oplysninger om gennemførelsen af budgettet under RP7 og, særskilt, under Horisont 2020; bemærker, at fællesforetagendets årsberetning indeholder sådanne oplysninger;

10.  bemærker, at gennemførelsen af budgettet for RP7 (afsnit III) er 95,2 % for så vidt angår forpligtelser (87 800 000 EUR ud af 92 200 000 EUR) og 92,5 % for så vidt angår betalinger (112 900 000 EUR ud af 122 200 000 EUR); gennemførelsen af budgettet for Horisont 2020 (afsnit IV) er 92,5 % for så vidt angår forpligtelser (95 300 000 EUR ud af 103 000 000 EUR) og 81,1 % for så vidt angår betalinger (20 500 000 EUR ud af 25 000 000 EUR)(19); forventer, at fællesforetagendet giver dechargemyndigheden en mere detaljeret redegørelse om dette;

11.  beklager de begrænsede oplysninger i Revisionsrettens beretning om bidrag i naturalier og kontanter; opfordrer Revisionsretten til i sine fremtidige beretninger at medtage bestemmelser om evalueringsproceduren samt om størrelsen af bidrag betalt i naturalier eller kontanter for så vidt angår RP7 og Horisont 2020, som bør angives hver for sig;

12.  bemærker, at private aktører kan yde deres bidrag i naturalier på to måder under Horisont 2020-programmet; bemærker, at de samlede bidrag i naturalier efter iværksættelsen af fællesforetagendet Clean Sky 2's program udgjorde 87 413 513 EUR; noterer sig endvidere, at de validerede bidrag i naturalier under RP7 udgjorde 448 424 340,47 EUR (20), (21);

13.  bemærker i Revisionsrettens beretning, at betalingsfristerne ikke altid blev overholdt, navnlig i forbindelse med tilskudsaftaler for partnere, hvilket medførte sanktioner på 41 000 EUR i 2014; anerkender fællesforetagendets indsats for at tackle dette problem;

Indkaldelser af forslag

14.  noterer sig, at fællesforetagendet iværksatte den første indkaldelse af forslag (hvor budgetbevillingen til partnere er på mindst 30 % af den disponible operationelle EU-finansiering sammen med udbud) i december 2014(22);

15.  bemærker, hvad angår mængden af operationelle aktiviteter, at der i alt blev undertegnet 74 aftaler i 2014 (64 underskrevne tilskudsaftaler for partnere og 10 afsluttede tilskudsaftaler for medlemmer) og gennemført 302 betalinger (276 til partnere og 26 til medlemmer — hvilket omfatter individuelle betalinger til 201 modtagere)(23);

16.  påpeger, at fællesforetagendet Clean Sky 2 i juni 2014 overtog aktiviteten fra fællesforetagendet Clean Sky; bemærker, at Revisionsrettens beretning ikke indeholder klare oplysninger om status med hensyn til gennemførelsen af Clean Sky-projekterne (betalingsniveau, betalingsplan for de kommende år);

Retlige rammer

17.  tager hensyn til, at de finansielle regler for fællesforetagendet Clean Sky 2 blev vedtaget den 3. juli 2014 på grundlag af finansforordningsmodellen for offentlig-private partnerskabsorganer, den interne revisionsfunktion og Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) og under hensyntagen til kravene i Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2(24);

Interne kontrolsystemer

18.  bemærker, at IAS færdiggjorde en revision af de finansielle aspekter af forvaltningen af tilskud i regnskabsåret 2014, og at IAS på grundlag af denne revision fremsatte to meget vigtige anbefalinger, som fællesforetagendet har fulgt op på ved at iværksætte en særlig handlingsplan; bemærker, at anbefalingerne vedrørte retningslinjerne for den forudgående validering og godkendelsesprocessen for projektleverancer; bemærker, at de aftalte foranstaltninger var gennemført for begge anbefalingers vedkommende ved udgangen af 2014(25);

Interessekonflikter

19.  bemærker i Revisionsrettens beretning, at fællesforetagendets procedurer med hensyn til interessekonflikter fortsat er gældende, indtil Kommissionen udvikler en fælles model for alle fællesforetagender(26);

Overvågning og rapportering

20.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at de retlige rammer for Horisont 2020 kræver specifik overvågning af forskningsresultater, der er baseret på kvantitativ og – hvor det er relevant – kvalitative beviser; bemærker, at det for at opfylde kravene i Horisont 2020 er nødvendigt at styrke samarbejdet mellem fællesforetagendet og Kommissionen med henblik på at forbedre rapporteringen og formidlingen af forskningsresultater(27); noterer sig, at fællesforetagendet har iværksat fælles aktiviteter med Kommissionens tjenestegrene vedrørende den generelle tilgang til gennemførelse af Horisont 2020-retningslinjerne og udbredelse af forskningsresultaterne, og tilskynder fællesforetagendet til yderligere at forbedre samarbejdet med Kommissionen i denne henseende;

21.  glæder sig over, at fællesforetagendet har offentliggjort rapporten om de socioøkonomiske konsekvenser af Clean Sky's aktiviteter;

22.  glæder sig over undertegnelsen af et samarbejdsmemorandum med SESAR-fællesforetagendet, der tager sigte på at styrke forbindelserne og styrke synergier;

23.  glæder sig over, at der allerede i 2014 blev opnået resultater med nogle af de vigtige demonstrationsprojekter under Clean Sky-programmet, som er finansieret under RP7, såsom demonstrationsprojektet vedrørende store motorer.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  EUT C 422 af 17.12.2015, s. 17.

(2)

  EUT C 422 af 17.12.2015, s. 19.

(3)

  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

  EUT L 30 af 4.2.2008, s. 1.

(5)

  EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77.

(6)

  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)

  EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(8)

  EUT C 422 af 17.12.2015, s. 17.

(9)

  EUT C 422 af 17.12.2015, s. 19.

(10)

  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(11)

  EUT L 30 af 4.2.2008, s. 1.

(12)

  EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77.

(13)

  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(14)

  EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(15)

Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2

EUT L 169, 7.6.2014, s. 77.

(16)

  Revisionsrettens beretning for 2014, s. 7.

(17)

  Revisionsrettens beretning for 2014, s. 7.

(18)

  Endeligt regnskab & beretning om gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for 2014, s. 56.

(19)

  Årlige aktivitetsrapport for 2014, s. 149.

(20)

  Årlig aktivitetsrapport for 2014, s. 154.

(21)

  Decharge 2014 — Rapport om bidrag fra andre CSJU-medlemmer end Kommissionen til Clean Sky-programmer under RP7 og Horisont 2020, s. 4.

(22)

  Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2014, s. 10.

(23)

  Årlig aktivitetsrapport for 2014, s. 7.

(24)

  Revisionsrettens beretning for 2014, s. 7.

(25)

  Årlig aktivitetsrapport for 2014, s. 142.

(26)

  Revisionsrettens beretning for 2014, s. 10.

(27)

  Revisionsrettens beretning for 2014, s. 9.

Juridisk meddelelse