Διαδικασία : 2015/2198(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0094/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0094/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.57
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0193

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 674kWORD 116k
7.4.2016
PE 571.619v02-00 A8-0094/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2198(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2198(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Clean Sky(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014 , σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0094/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2198(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 71/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Clean Sky(11),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014 , σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2(12), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0094/2016),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2198(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0094/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση Clean Sky («η κοινή επιχείρηση» άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα στις 16 Νοεμβρίου 2009·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με σκοπό την ολοκλήρωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έβδομου προγράμματος πλαισίου (ΠΠ7), ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 558/2014(15) του Συμβουλίου αντικατέστησε την κοινή επιχείρηση Clean Sky με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 από τις 27 Ιουνίου 2014, και παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας της κοινής επιχείρησης για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και βιομηχανικοί εταίροι όπως οι επικεφαλής των «προγραμμάτων επίδειξης ολοκληρωμένης τεχνολογίας» (ΠΕΟΤ) για Clean Sky από κοινού με τα μέλη-εταίρους των ΠΕΟΤ, καθώς και οι επικεφαλής και οι εταίροι που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο και οι κύριοι συνεργάτες που επιλέγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινή επιχείρηση Clean Sky ανέρχεται σε 800 000 000 EUR που καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του Εβδόμου Προγράμματος-Πλαισίου, ενώ στην κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 ανέρχεται σε 1 755 000 000 EUR που καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του «Ορίζων 2020», ποσά από τα οποία το μέρος που διατίθεται για δαπάνες λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 39 000 000 EUR·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της κοινής επιχείρησης Clean Sky εκτός της Επιτροπής πρέπει να καλύπτουν με τη συνεισφορά τους το 50% των δαπανών λειτουργίας ενώ θα πρέπει να συμβάλλουν στις επιχειρησιακές δαπάνες μέσω εισφορών σε είδος ίσων προς τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επικεφαλής και οι κύριοι συνεργάτες της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 πρέπει να συνεισφέρουν 2 193 700 000 EUR κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κοινής επιχείρησης περιλαμβανομένων συνεισφορών για πρόσθετες δραστηριότητες ύψους τουλάχιστον 965 200 000 EUR κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σε είδος και 50% των δαπανών λειτουργίας σε μετρητά·

Γενικά

1.  επισημαίνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου βασίζεται σε πάρα πολλές γενικές παρατηρήσεις εις βάρος των εφαρμόσιμων και πιο εξειδικευμένων παρατηρήσεων· ζητεί συνεπώς ο λογιστικός έλεγχος να επικεντρώνεται περισσότερο στις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις, στην κατάσταση υλοποίησης των πολυετών σχεδίων (περιλαμβανομένης μιας σαφούς παρουσίασης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το αντίστοιχο έτος και για τα προηγούμενα έτη) και στα αποτελέσματα και την εφαρμογή τους·

2.  σημειώνει ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα οφείλουν να καταρτίζουν ετησίως έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση, και ότι οι πληροφορίες που παρείχε η κοινή επιχείρηση στην εν λόγω έκθεση δεν ήταν εναρμονισμένες και σε πολλές περιπτώσεις εμφάνιζαν ελλείψεις· η Επιτροπή πρέπει να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο της έκθεσης·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι στο πρόγραμμα εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016 περιλαμβάνεται ειδική έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των επιδόσεων των κοινών επιχειρήσεων·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του 2014 της κοινής επιχείρησης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της(16)·

5.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης («έκθεση του Συνεδρίου»), αναφέρει ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές(17)·

6.  επισημαίνει την έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά τους εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους που διενήργησαν η κοινή επιχείρηση Clean Sky και η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να περιλαμβάνει στις εκθέσεις των επόμενων ετών πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων, το σύνολο των ποσών που καλύπτονται και τα ευρήματα· σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση της κοινής επιχείρησης περιλαμβάνει τέτοιες πληροφορίες·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι ο τελικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το 2014 ανήλθε σε 229 241 765 EUR, περιλαμβανομένων 27 640 836 EUR αχρησιμοποίητων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2013· σημειώνει ακόμη ότι η κοινή επιχείρηση εκτέλεσε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 189 316 793 EUR (82,58%) και πιστώσεις πληρωμών ύψους 153 567 377 EUR (90,19%)(18)·

8.  σημειώνει ότι το πρόγραμμα της κοινής επιχείρησης Clean Sky που χρηματοδοτείται από το ΠΠ7 βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη· λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι εν λόγω πιστώσεις παραμένουν διαθέσιμες μέχρι το 2016 λόγω των δημοσιονομικών κανόνων της κοινής επιχείρησης οι οποίοι της επιτρέπουν να ξαναεγγράφει τις πιστώσεις υποχρεώσεων και πληρωμών μέχρι τρία έτη από τη στιγμή που ακυρώνονται από τον προϋπολογισμό της κοινής επιχείρησης· προτρέπει την κοινή επιχείρηση να διενεργεί προσεκτικά τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού της, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την παράλληλη διεργασία·

9.  θεωρεί ότι οι εν λόγω δείκτες (πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων) δεν εξασφαλίζουν πραγματική αποτίμηση επιδόσεων επειδή η έκθεση του Συνεδρίου δεν παρέχει σαφή διαχωρισμό μεταξύ πληροφοριών σχετιζόμενων με την εκτέλεση του ΠΠ7 και του «Ορίζων 2020»· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να περιλαμβάνει στις προσεχείς εκθέσεις πληροφορίες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΠΠ7, και χωριστά, αντίστοιχες πληροφορίες για το «Ορίζων 2020»· σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση της κοινής επιχείρησης περιέχει τέτοιες πληροφορίες·

10.  σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού που διατίθεται στο ΠΠ7 (Τίτλος III) είναι 95,2% για τις αναλήψεις υποχρεώσεων (87 800 000 EUR από 92 200 000 EUR) και 92,5% για τις πληρωμές (112 900 000 EUR από 122 200 000 EUR)· το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού που διατίθεται στο «Ορίζων 2020» (Τίτλος IV) είναι 92,5% για τις αναλήψεις υποχρεώσεων (95 300 000 EUR από 103 000 000 EUR) και 81,1% για τις πληρωμές (20 500 000 EUR από 25 000 000 EUR)(19)· αναμένει από την κοινή επιχείρηση να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή περαιτέρω διευκρινίσεις για το ζήτημα αυτό·

11.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις περιορισμένες πληροφορίες όσον αφορά τις εισφορές σε είδος ή σε χρήμα που παρέχει η έκθεση του Συνεδρίου· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να περιλαμβάνει, στις προσεχείς εκθέσεις του, σημεία αναφορικά με τη διαδικασία αποτίμησης και το επίπεδο εισφορών που καταβάλλονται σε είδος ή σε χρήμα για το ΠΠ7 και το «Ορίζων 2020», που θα πρέπει να παρουσιάζονται χωριστά·

12.  σημειώνει ότι τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα μπορούν να παρέχουν τη συνεισφορά τους σε είδος με δύο τρόπους όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· σημειώνει ότι μετά την εκκίνηση του προγράμματος της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 το σύνολο των συνεισφορών σε είδος ήταν 87 413 513 EUR· λαμβάνει υπό σημείωση πέραν αυτού ότι η επικυρωμένη σε είδος συνεισφορά στο πλαίσιο του ΠΠ7 ήταν 448 424 340,47 EUR (20), (21)·

13.  σημειώνει έχοντας υπόψη την έκθεση του Συνεδρίου ότι οι προθεσμίες πληρωμών δεν τηρήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις, ειδικά στον τομέα των συμφωνιών επιχορήγησης για εταίρους, πράγμα που οδήγησε σε κυρώσεις ύψους 41 000 EUR το 2014· επισημαίνει τις προσπάθειες της κοινής επιχείρησης για να διευθετήσει το ζήτημα αυτό·

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

14.  σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση δρομολόγησε την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων (στην οποία οι εταίροι θα χρηματοδοτηθούν μέχρι ελάχιστου ποσοστού 30% των διαθέσιμων επιχειρησιακών κονδυλίων από κοινού με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών(22)·

15.  σημειώνει ότι όσον αφορά τον όγκο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, συνολικά έχουν υπογραφεί 64 συμφωνίες το 2014 (υπεγράφησαν 64 συμφωνίες επιχορήγησης για εταίρους (GAP) και ολοκληρώθηκαν 10 συμφωνίες επιχορήγησης με τα μέλη (GAM)) και εκτελέστηκαν 302 πληρωμές (276 για εταίρους και 26 για μέλη - κάλυψη μεμονωμένων πληρωμών σε 201 δικαιούχους)(23)·

16.  επισημαίνει ότι, τον Ιούνιο 2014, η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 ανέλαβε τη δραστηριότητα της κοινής επιχείρησης Clean Sky· σημειώνει ότι η έκθεση του Συνεδρίου δεν περιλαμβάνει σαφείς πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση υλοποίησης των σχεδίων της κοινής επιχείρησης Clean Sky (ύψος πληρωμών, σχέδια πληρωμών για τα επόμενα έτη)·

Νομικό πλαίσιο

17.  λαμβάνει υπόψη ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 εγκρίθηκαν στις 3 Ιουλίου 2014, βάσει του πρότυπου δημοσιονομικού κανονισμού για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) και λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 558/2014(24)·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

18.  σημειώνει ότι, κατά το οικονομικό έτος 2014, η IAS ολοκλήρωσε λογιστικό έλεγχο των δημοσιονομικών πτυχών της διαχείρισης των επιχορηγήσεων· με βάση τον εν λόγω έλεγχο η IAS εξέδωσε δύο πολύ σημαντικές συστάσεις, στις οποίες η κοινή επιχείρηση ανταποκρίθηκε εφαρμόζοντας ένα ειδικό σχέδιο δράσης· σημειώνει ότι οι συστάσεις διατυπώθηκαν σε σχέση με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εκ των προτέρων επικύρωση και σε σχέση με τη διαδικασία έγκρισης των παραδοτέων έργου· σημειώνει ότι, έως το τέλος του 2014, οι δράσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο και των δύο συστάσεων είχαν υλοποιηθεί(25)·

Συγκρούσεις συμφερόντων

19.  διαπιστώνει από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι διαδικασίες κοινής επιχείρησης παραμένουν σε ισχύ στον τομέα της σύγκρουσης συμφερόντων έως ότου η Επιτροπή αναπτύξει κοινό πρότυπο για όλες τις κοινές επιχειρήσεις(26)·

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

20.  διαπιστώνει από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», απαιτείται ειδική παρακολούθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων βάσει ποσοτικών και, κατά περίπτωση, ποιοτικών αποδεικτικών στοιχείων· προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του προγράμματος «Ορίζων 2020» θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της κοινής επιχείρησης και της Επιτροπής με σκοπό τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων και της διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων(27)· σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση δρομολόγησε κοινές δραστηριότητες με τις υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για την εκτέλεση του προγράμματος «Ορίζων 2020» και για την διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και προτρέπει την κοινή επιχείρηση να βελτιώσει τη συνεργασία με την Επιτροπή στο θέμα αυτό·

21.  χαιρετίζει τη δημοσίευση από την κοινή επιχείρηση της έκθεσης για τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της Clean Sky·

22.  επιδοκιμάζει την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την κοινή επιχείρηση SESAR, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεσμών και των συνεργειών·

23.  επιδοκιμάζει τα επιτεύγματα, ήδη από το 2014, μερικών σημαντικών προγραμμάτων επίδειξης του προγράμματος Clean Sky, δυνάμει της χρηματοδότησης από το ΠΠ7, όπως τα προγράμματα επίδειξης μεγάλων κινητήρων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  ΕΕ C 422, 17.12.2015, σ. 17.

(2)

  ΕΕ C 422, 17.12.2015, σ. 19.

(3)

  ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

  ΕΕ L 30, 4.2.2008, σ. 1.

(5)

  ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 77.

(6)

  ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(7)

  ΕΕ L 38, 7.2.2014, σ. 2.

(8)

  ΕΕ C 422, 17.12.2015, σ. 17.

(9)

  ΕΕ C 422, 17.12.2015, σ. 19.

(10)

  ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(11)

  ΕΕ L 30, 4.2.2008, σ. 1.

(12)

  ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 77.

(13)

  ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(14)

  ΕΕ L 38, 7.2.2014, σ. 2.

(15)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2007, για τη σύσταση της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky 2 (ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 77).

(16)

  Έκθεση του Συνεδρίου για το 2014, σ. 7.

(17)

  Έκθεση του Συνεδρίου για το 2014, σ. 7.

(18)

  Έκθεση για τους οριστικούς λογαριασμούς και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2014, σ. 56.

(19)

  Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2014, σ. 149.

(20)

  Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2014, σ. 154.

(21)

  Απαλλαγή 2014 - Έκθεση σχετικά με τις συνεισφορές που παρέχουν τα μέλη της κοινής επιχείρησης Clean Sky εκτός από την Επιτροπή στα προγράμματα της Clean Sky στο πλαίσιο του ΠΠ7 και του «Ορίζων 2020», σ. 4.

(22)

  Έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση 2014, σ. 10.

(23)

  Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2014, σ. 7.

(24)

  Έκθεση του Συνεδρίου για το 2014, σ. 8.

(25)

  Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2014, σ. 142.

(26)

  Έκθεση του Συνεδρίου για το 2014, σ. 10.

(27)

  Έκθεση του Συνεδρίου για το 2014, σ. 9.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου