Menetlus : 2015/2198(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0094/2016

Esitatud tekstid :

A8-0094/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.57
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0193

RAPORT     
PDF 274kWORD 89k
7.4.2016
PE 571.619v02-00 A8-0094/2016

ühisettevõtte Clean Sky 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2198(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Marian-Jean Marinescu

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte Clean Sky 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2198(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 71/2008, millega asutatakse ühisettevõte Clean Sky(4),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta(5), eriti selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(7),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0094/2016),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte Clean Sky 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte Clean Sky 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2198(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(8),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(9) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(10), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 71/2008, millega asutatakse ühisettevõte Clean Sky(11),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta(12), eriti selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(13),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(14),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0094/2016),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Clean Sky 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte Clean Sky 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2198(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte Clean Sky 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0094/2016),

A.  arvestades, et ühisettevõte Clean Sky (edaspidi „ühisettevõte“) alustas iseseisvalt tööd 16. novembril 2009. aastal;

B.  arvestades, et ühisettevõte Clean Sky asendati nõukogu määrusega (EL) nr 558/2014(15) alates 27. juunist 2014 ühisettevõttega Clean Sky 2 ning ühisettevõtte tegutsemisaega pikendati 31. detsembrini 2024 eesmärgiga viia lõpule seitsmenda raamprogrammi teadustegevus;

C.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on Euroopa Liit, keda esindab Euroopa Komisjon, ja Clean Sky integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade juhid kui tööstuspartnerid koos nende toetajaliikmetega, samuti määruses (EL) nr 558/2014 nimetatud juhid ja toetajaliikmed ning määruse kohaselt valitavad tuumikpartnerid;

D.  arvestades, et Euroopa Liidu rahaline toetus ühisettevõttele Clean Sky on kuni 800 000 000 eurot, mis makstakse välja seitsmenda raamprogrammi eelarvest, ja ühisettevõttele Clean Sky 2 kuni 1 755 000 000 eurot, mis makstakse välja raamprogrammi „Horisont 2020“ eelarvest, kusjuures jooksvateks kuludeks eraldatav summa ei tohi ületada 39 000 000 eurot;

E.  arvestades, et ühisettevõtte Clean Sky liikmed peale komisjoni peavad katma 50 % jooksvatest kuludest ning mitterahaline toetus tegevuskuludeks peaks olema võrdne liidu rahalise toetusega;

F.  arvestades, et ühisettevõtte Clean Sky 2 juhid ja tuumikpartnerid peavad ühisettevõtte tegutsemisajal andma 2 193 700 000 eurot toetust ning sealhulgas toetama samal perioodil täiendavaid tegevusi vähemalt 965 200 000 ulatuses, mis koosneb mitterahalisest toetusest ja rahalisest toetusest 50 % jooksvate kulude katteks;

Üldosa

1.  märgib, et kontrollikoja aruanne põhineb liiga arvukatel üldistel tähelepanekutel ja puuduvad otstarbekad ja konkreetsed tähelepanekud; nõuab seetõttu auditit, milles keskendutaks rohkem iga-aastastele majandustulemustele, mitmeaastaste projektide elluviimise seisule (tuues muu hulgas selgelt välja eelarve täitmise asjaomasel aastal ja eelnenud aastatel) ning tulemustele ja nende rakendamisele;

2.  märgib, et asutused ja organid on kohustatud koostama igal aastal eelarve täitmise ja finantsjuhtimise aruande ning selles aruandes ühisettevõtte poolt esitatud teave oli ühtlustamata ning sageli puudulik; komisjon peab seetõttu andma suuniseid aruande laadi ja sisu kohta;

3.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja 2016. aasta tööprogramm sisaldab eriaruannet ühisettevõtete tulemusauditi kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.  märgib, et kontrollikoja hinnangul kajastab ühisettevõtte 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade(16) sätetele;

5.  märgib, et kontrollikoda märkis oma aruandes ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed(17);

6.  märgib, et puudu on ühisettevõtte Clean Sky ja ühisettevõtte Clean Sky 2 teostatud järelauditeid käsitlev teave; kutsub kontrollikoda üles lisama tulevaste aastate aruannetesse teave järelauditite arvu, kõigi auditeeritud summade ja leidude kohta; võtab teadmiseks, et ühisettevõtte aastaaruanne sisaldab seda teavet;

7.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte 2014. aasta lõplik eelarve oli 229 241 765 eurot, mis sisaldas 27 640 836 euro ulatuses 2013. aastast üle kantud kasutamata assigneeringuid; märgib ühtlasi, et ühisettevõte kasutas kulukohustuste assigneeringuid summas 189 316 793 (82,58 %) ja maksete assigneeringuid summas 153 567 377 (90,19 %)(18);

8.  märgib, et seitsmendast raamprogrammist rahastatav ühisettevõtte Clean Sky programm on veel pooleli; võtab teadmiseks, et need assigneeringud jäävad kasutatavateks kuni 2016. aastani ühisettevõtte finantseeskirjadest tulenevalt, mis võimaldavad ühisettevõttel kanda oma kulukohustuste ja maksete assigneeringuid uuesti eelarvesse kuni kolme aasta jooksul pärast nende ühisettevõtte eelarvest kustutamist; ergutab ühisettevõtet eelarvet hoolikalt planeerima, võttes nõuetekohaselt arvesse paralleelset protsessi;

9.  on seisukohal, et kõnealused näitajad (assigneeringud ja kulukohustused) ei taga tegelikku tulemuslikkuse hindamist, kuna kontrollikoja aruandes ei eristata selgelt seitsmenda raamprogrammi ja raamprogrammi „Horisont 2020“ elluviimist käsitlevat teavet; kutsub kontrollikoda üles esitama oma tulevastes aruannetes teavet eelarve täitmise kohta seitsmenda raamprogrammi ja eraldi raamprogrammi „Horisont 2020“ raames; võtab teadmiseks, et ühisettevõtte aastaaruandes on see teave esitatud;

10.  märgib, et seitsmendale raamprogrammile eraldatud eelarvest (III jaotis) täideti kulukohustuste osas 95,2 % (87 800 000 eurot 92 200 000 eurost) ja maksete osas 92,5 % (112 900 000 eurot 122 200 000 eurost); raamprogrammile „Horisont 2020“ eraldatud eelarvest (IV jaotis) täideti kulukohustuste osas 92,5 % (95 300 000 eurot 103 000 000 eurost) ja maksete osas 81,1 % (20 500 000 eurot 25 000 000 eurost)(19); ootab, et ühisettevõte jagaks selle kohta eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile rohkem selgitusi;

11.  kahetseb, et mitterahalise ja rahalise osaluse alane teave on kontrollikoja aruandes piiratud; kutsub kontrollikoda üles lisama oma tulevastesse aruannetesse erisätted hindamismenetluse ning mitterahalise ja rahalise osaluse taseme kohta, mis on esitatud eraldi seitsmenda raamprogrammi ja raamprogrammi „Horisont 2020“ kohta;

12.  märgib, et eraliikmed saavad raamprogrammi „Horisont 2020“ puhul anda mitterahalise osaluse kahel viisil; märgib, et pärast ühisettevõtte Clean Sky 2 programmi käivitamist oli mitterahaliste osaluste kogusumma 87 413 513 eurot; võtab lisaks teadmiseks, et kinnitatud mitterahaline osalus seitsmenda raamprogrammi puhul oli 448 424 340,47 eurot(20), (21);

13.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et maksetähtaegadest ei peetud alati kinni, eriti partnerite toetuslepingute puhul, mis tõi 2014. aastal kaasa karistused 41 000 euro suuruses summas; tunnustab ühisettevõtte pingutusi selle küsimuse lahendamiseks;

Projektikonkursid

14.  võtab teadmiseks, et ühisettevõte korraldas esimese projektikonkursi (mille puhul partneritele eraldatav eelarve on vähemalt 30 % olemasolevast ELi tegevustoetusest koos pakkumismenetlustega) 2014. aasta detsembris(22);

15.  märgib, et põhitegevuse mahu osas sõlmiti 2014. aastal 74 lepingut (64 allkirjastatud partnerite toetuslepingut ja 10 lõpuleviidud liikmete toetuslepingut) ja tehti 302 makset (276 parteritele ja 26 liikmetele, kusjuures see hõlmab üksikmakseid 201 toetusesaajale)(23);

16.  juhib tähelepanu, et ühisettevõte Clean Sky 2 võttis ühisettevõttelt Clean Sky tegevuse üle 2014. aasta juunis; märgib, et kontrollikoja aruandes ei ole piisavalt selget teavet ühisettevõtte Clean Sky projektide elluviimise seisu kohta (maksete määr, maksekava tulevasteks aastateks);

Õigusraamistik

17.  võtab arvesse, et ühisettevõtte Clean Sky 2 finantseeskirjad võeti vastu 3. juulil 2014, tuginedes avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmäärusele, ühisettevõtte siseauditi üksusele ja komisjoni siseauditi talitusele, ning neis võetakse arvesse nõudmisi, mis tulenevad nõukogu määrusest (EL) nr 558/2014(24);

Sisekontrollisüsteemid

18.  märgib, et 2014. aastal viis siseauditi talitus lõpule toetuste haldamise finantsaspektide auditi; märgib, et selle auditi põhjal esitas siseauditi talitus kaks väga olulist soovitust, millele ühisettevõte vastas sihipärase tegevuskava rakendamisega; märgib, et soovitused puudutasid eelvalideerimise suuniseid ja projektitulemuste heakskiitmise menetlust; märgib, et 2014. aasta lõpuks viidi mõlema soovituse puhul kokkulepitud meetmed ellu(25);

Huvide konfliktid

19.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ühisettevõtte menetlused huvide konfliktide valdkonnas kehtivad, kuni komisjon koostab ühisettevõtete ühtse vormi(26);

Järelevalve ja aruandlus

20.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et raamprogrammi „Horisont 2020“ õigusraamistikus nõutakse teadustöö tulemuste konkreetset järelevalvet, mis tugineb kvantitatiivsetele ja (võimaluse korral) kvalitatiivsetele tõenditele; märgib, et raamprogrammi „Horisont 2020” nõuetest kinni pidamiseks tuleb parandada ühisettevõtte ja komisjoni vahelist koostööd, et tõhustada aruandlust ja teadustöö tulemuste levitamist(27); võtab teadmiseks, et ühisettevõte on koos komisjoni talitustega alustanud ühist tegevust programmi „Horisont 2020“ elluviimiste üldpõhimõtete ja teadusuuringute tulemuste levitamise osas, ning julgustab ühisettevõtet parandama veelgi sellesisulist koostööd komisjoniga;

21.  tunneb heameelt selle üle, et ühisettevõte avaldas aruande ühisettevõte Clean Sky tegevuse sotsiaal-majandusliku mõju kohta;

22.  tunneb heameelt koostöömemorandumi alla kirjutamise üle ühisettevõttega SESAR, et tugevdada sidemeid ja koostoimet;

23.  väljendab heameelt, et juba 2014. aasta alguses jõuti seitsmendast raamprogrammist rahastatavate oluliste Clean Sky programmi katseeksemplarideni, nagu suurte mootorite katseeksemplar (Large Engines Demonstrator).

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

17

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  ELT C 422, 17.12.2015, lk 17.

(2)

  ELT C 422, 17.12.2015, lk 19.

(3)

  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

  ELT L 30, 4.2.2008, lk 1.

(5)

  ELT L 169, 7.6.2014, lk 77.

(6)

  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)

  ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(8)

  ELT C 422, 17.12.2015, lk 17.

(9)

  ELT C 422, 17.12.2015, lk 19.

(10)

  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(11)

  ELT L 30, 4.2.2008, lk 1.

(12)

  ELT L 169, 7.6.2014, lk 77.

(13)

  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(14)

  ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(15)

  Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 77).

(16)

  Kontrollikoja aruanne 2014. aasta kohta, lk 7.

(17)

  Kontrollikoja aruanne 2014. aasta kohta, lk 7.

(18)

  Ühisettevõtte Clean Sky 2 2014. aasta lõplik raamatupidamise aastaaruanne ja eelarve täitmise aruanne, lk 56.

(19)

  2014. aasta tegevusaruanne, lk 149.

(20)

  2014. aasta tegevusaruanne, lk 154.

(21)

  2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Aruanne ühisettevõtte Clean Sky liikmete, v.a komisjon, toetuse kohta Clean Sky programmidele seitsmenda raamprogrammi ja raamprogrammi „Horisont 2020“ raames, lk 4.

(22)

  2014. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne, lk 10.

(23)

  2014. aasta tegevusaruanne, lk 7.

(24)

  Kontrollikoja aruanne 2014. aasta kohta, lk 8.

(25)

  2014. aasta tegevusaruanne, lk 142.

(26)

  Kontrollikoja aruanne 2014. aasta kohta, lk 10.

(27)

  Kontrollikoja aruanne 2014. aasta kohta, lk 9.

Õigusalane teave