Postupak : 2015/2198(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0094/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0094/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.57
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0193

IZVJEŠĆE     
PDF 525kWORD 106k
7.4.2016
PE 571.619v02-00 A8-0094/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2014.

(2015/2198(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2014.

(2015/2198(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 71/2008 od 20. prosinca 2007. o uspostavljanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky”(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 558/2014. od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”(5), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0094/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoja zapažanja u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2014.

(2015/2198(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Zajedničkog poduzeća(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(10), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 71/2008 od 20. prosinca 2007. o uspostavljanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky”(11),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 558/2014. od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”(12), a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(13),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0094/2016),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2014.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

sa zapažanjima koja su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2014.

(2015/2198(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0094/2016),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće „”Clean Sky” (dalje u tekstu: Zajedničko poduzeće) započelo samostalno djelovati 16. studenog 2009.,

B.  budući da je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 558/2014(15) Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” 27. lipnja 2014. zamijenilo Zajedničko poduzeće „Clean Sky” kako bi se dovršile istraživačke aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), čime se produljilo trajanje Zajedničkog poduzeća do 31. prosinca 2024.;

C.  budući da su članovi osnivači Zajedničkog poduzeća Europska unija, koju predstavlja Europska komisija, i industrijski partneri, voditelji „integriranih tehnoloških demonstratora” (ITD) za „Clean Sky”, zajedno sa svojim pridruženim članovima, navedeni voditelji i pridruženi članovi te glavni partneri izabrani u skladu s Uredbom (EU) 558/2014;

D.  budući da maksimalan doprinos Europske unije Zajedničkom poduzeću „Clean Sky” iznosi 800 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna Sedmog okvirnog programa, a Zajedničkom poduzeću „Clean Sky 2” on iznosi 1 755 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna programa Obzor 2020., od čega udio izdvojen za tekuće troškove ne smije premašiti 39 000 000 EUR;

E.  budući da članovi Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” osim Komisije moraju doprinijeti 50 % tekućih troškova te bi trebali doprinijeti operativnim troškovima preko doprinosa u naravi koji su jednaki financijskom doprinosu Unije;

F.  budući da voditelji i glavni partneri Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” moraju doprinijeti 2 193 700 000 EUR tijekom razdoblja Zajedničkog poduzeća, uključujući doprinose za zajedničke aktivnosti od najmanje 965 200 000 EUR za to isto razdoblje koji se sastoje od doprinosa u naravi i 50 % tekućih troškova u gotovini;

Općenito

1.  primjećuje da se izvješće Revizorskog suda temelji na previše općenitih primjedbi umjesto na utemeljenim i konkretnim primjedbama; stoga zahtijeva reviziju u kojoj će poseban naglasak biti na godišnjim financijskim rezultatima, provedbenom statusu višegodišnjih projekata (uključujući jasno predstavljanje izvršenja proračuna za tu godinu i za prethodne godine) te rezultatima i njihovoj provedbi;

2.  napominje da su institucije i tijela obvezni svake godine izraditi izvješće o upravljanju proračunom i financijama i da su informacije koje je Zajedničko poduzeće navelo u tim izvješćima bile nedovoljno usklađene i često nepotpune; Komisija bi trebala dati smjernice u pogledu obilježja i sadržaja tih izvješća.

3.  prima na znanje da program rada Revizorskog suda za 2016. uključuje i tematsko izvješće o reviziji uspješnosti zajedničkih poduzeća;

Upravljanje proračunom i financijama

4.  primjećuje da je Revizorski sud izjavio da godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za 2014. u svim značajnim aspektima predstavlja njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2014. te da su rezultati njegovih operacija i novčanih tokova za okončanu godinu u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila(16);

5.  napominje da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” („izvješće Suda”) naveo da su prikazane osnovne transakcije bile zakonite i pravilne u svim značajnim aspektima(17);

6.  primjećuje nedostatak informacija o ex post revizijama koje su izvršili Zajedničko poduzeće „Clean Sky” i Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”; poziva Revizorski sud da u buduća godišnja izvješća uključi informacije o broju ex post revizija, ukupne obuhvaćene iznose i zaključke; napominje da godišnje izvješće zajedničkog poduzeća sadrži te informacije;

7.  prima na znanje da je konačni proračun Zajedničkog poduzeća za 2014. iznosio 229 241 765 EUR, uključujući 27 640 836 EUR neiskorištenih sredstava prenesenih iz 2013.; primjećuje, nadalje, da je Zajedničko poduzeće iskoristilo odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 189 316 793 EUR (82,58 %) i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 153 567 377 EUR (90,19 %)(18);

8.  primjećuje da su programi Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” koji se financiraju u okviru Sedmog okvirnog programa i dalje u tijeku; prima na znanje da ta odobrena sredstva ostaju na raspolaganju do 2016. zbog financijskih pravila Zajedničkog poduzeća kojima se Zajedničkom poduzeću dopušta da se njegova odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje vrate u proračun do tri godine nakon što su ukinuta; potiče Zajedničko poduzeće da pozorno planira svoj proračun uzimajući u obzir usporednost postupka;

9.  smatra da se, s obzirom na to da u izvješću Revizorskog suda podaci o provedbi Sedmog okvirnog programa i programa Obzor 2020. nisu jasno razdvojeni, tim pokazateljima (preuzete obveze i plaćanja) ne jamči stvarna ocjena uspješnosti; poziva Revizorski sud da u budućim izvješćima navede informacije o izvršenju proračuna u okviru Sedmog okvirnog programa i, odvojeno, u okviru programa Obzor 2020.; napominje da se u godišnjem izvješću Zajedničkog poduzeća pružaju te informacije;

10.  primjećuje da izvršenje proračuna dodijeljenog Sedmom okvirnom programu (glava III.) iznosi 95,2 % za obveze (87 800 000 EUR od 92 200 000 EUR), a za plaćanja 92,5 % (112 900 000 EUR od 122 200 000 EUR); izvršenje proračuna dodijeljenog programu Obzor 2020. (glava IV.) iznosi 92,5 % za obveze (95 300 000 EUR od 103 000 000 EUR), a za plaćanja 81,1 % (20 500 000 EUR od 25 000 000 EUR)(19); očekuje od Zajedničkog poduzeća da tijelu nadležnom za davanje razrješnice pruži daljnja pojašnjenja;

11.  izražava žaljenje zbog ograničene količine informacija o doprinosima u naravi/gotovini u izvješću Revizorskog suda; poziva Revizorski sud da u buduća izvješća uključi odredbe o postupku ocjenjivanja i iznosu doprinosa u naravi/gotovini za Sedmi okvirni program i program Obzor 2020. te da ih izloži odvojeno;

12.  napominje da privatni članovi mogu na dva načina dati svoj doprinos u naravi u okviru programa Obzor 2020.; napominje da je nakon pokretanja programa Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” ukupan iznos doprinosa u naravi bio 87 413 513 EUR; nadalje, prima na znanje da je potvrđeni doprinos u naravi u okviru Sedmog okvirnog programa bio 448 424 340,47 EUR (20) (21);

13.  na temelju izvješća Revizorskog suda primjećuje da se rokovi za plaćanja nisu uvijek poštovali, posebno u području ugovora o bespovratnim sredstvima s partnerima, zbog čega su 2014. plaćene financijske kazne u iznosu od 41 000 EUR; prima na znanje napore koje je Zajedničko poduzeće uložilo u tom pogledu;

Pozivi na podnošenje prijedloga

14.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće objavilo prvi poziv na podnošenje prijedloga (u kojima će se partneri financirati maksimalno do 30 % dostupnih operativnih sredstava zajedno s pozivima na podnošenje ponuda) u prosincu 2014.(22);

15.  napominje da su 2014. godine u pogledu opsega operativnih aktivnosti potpisana ukupno 74 sporazuma (64 sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za partnere i 10 sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za članove) i izvršena 302 plaćanja (276 za partnere i 26 za članove, pokrivajući individualna plaćanja 201 korisniku)(23);

16.  ističe da je u lipnju 2014. Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” preuzelo aktivnosti Zajedničkog poduzeća „Clean Sky”; primjećuje da izvješće Revizorskog suda ne sadrži jasne informacije o statusu provedbe projekata Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” (razina plaćanja ili plan plaćanja za sljedeće godine);

Pravni okvir

17.  uzima u obzir da su financijska pravila Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” usvojena 3. srpnja 2014. na temelju ogledne financijske uredbe za tijela javno-privatnog partnerstva – Odjel za unutarnju reviziju i Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) – te uzimajući u obzir zahtjeve Uredbe Vijeća (EU) 558/2014(24);

Sustavi unutarnjeg nadzora

18.  napominje da je u financijskoj godini 2014. Služba za unutarnju reviziju završila reviziju financijskih aspekata upravljanja bespovratnim sredstvima; na temelju te revizije Služba za unutarnju reviziju izdala je dvije vrlo važne preporuke na koje je Zajedničko poduzeće odgovorilo provedbom posebnoga akcijskog plana; napominje da su preporuke bile povezane s ex ante smjernicama vrednovanja i postupkom odobravanja rezultata projekta; napominje da su do kraja 2014. dogovorene mjere provedene za obje preporuke(25);

Sukob interesa

19.  na temelju izvješća Suda primjećuje da postupci Zajedničkog poduzeća u području sukoba interesa ostaju na snazi dok Komisija ne razvije zajednički obrazac za sva zajednička poduzeća(26);

Praćenje i izvješćivanje

20.  na temelju izvješća Suda primjećuje da pravni okvir programa Obzor 2020. iziskuje posebno praćenje rezultata istraživanja temeljeno na kvantitativnim i, po potrebi, kvalitativnim dokazima; kako bi se ispunili zahtjevi programa Obzor 2020., suradnja između Zajedničkog poduzeća i Komisije mora se ojačati u cilju boljeg izvještavanja i širenja rezultata istraživanja(27); prima na znanje da je Zajedničko poduzeće poduzelo, u suradnji sa službama Komisije, korake kako bi se provele smjernice iz programa Obzor 2020. i kako bi se rezultati istraživanja učinili dostupnima te potiče Zajedničko poduzeće da, u tom smislu, dodatno poboljša suradnju s Komisijom;

21.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće objavilo izvješće o društvenom i gospodarskom učinku djelovanja Zajedničkog poduzeća „Clean Sky”

22.  pozdravlja potpisivanje, u cilju jačanja veza i sinergijskog učinka, Memoranduma o suradnji sa Zajedničkim poduzećem SESAR;

23.  pozdravlja činjenicu da su već 2014. godine razvijeni neki demonstratori financirani iz programa FP7, poput demonstratora velikih motora.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  SL C 422, 17.12.2015., str. 17.

(2)

  SL C 422, 17.12.2015., str. 19.

(3)

  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

  SL L 30, 4.2.2008., str. 1.

(5)

  SL L 169, 7.6.2014., str. 77.

(6)

  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)

  SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(8)

  SL C 422, 17.12.2015., str. 17.

(9)

  SL C 422, 17.12.2015., str. 19.

(10)

  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(11)

  SL L 30, 4.2.2008., str. 1.

(12)

  SL L 169, 7.6.2014., str. 77.

(13)

  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(14)

  SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(15)

  Uredba Vijeća (EU) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” (SL L 169, 7.6.2014., str. 77.).

(16)

  Izvješće Revizorskog suda za 2014., str. 7.

(17)

  Izvješće Revizorskog suda za 2014., str. 7.

(18)

  Završno financijsko izvješće o izvršavanju proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za 2014. godinu, str. 56.

(19)

  Godišnje izvješće o radu za 2014., str. 149.

(20)

  Godišnje izvješće o radu za 2014., str. 154.

(21)

  Razrješnica za 2014. – Izvješće o doprinosima članova Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” osim Komisije programima „Clean Sky” u okviru Sedmog okvirnog programa i Programa Obzor 2020., str. 4.

(22)

  Izvješće o upravljanju proračunom i financijama za 2014., str. 10.

(23)

  Godišnje izvješće o radu za 2014., str. 7.

(24)

  Izvješće Revizorskog suda za 2014., str. 8.

(25)

  Godišnje izvješće o radu za 2014., str. 142.

(26)

  Izvješće Revizorskog suda za 2014., str. 10.

(27)

  Izvješće Revizorskog suda za 2014., str. 9.

Pravna napomena