Procedūra : 2015/2198(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0094/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0094/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.57
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0193

ZIŅOJUMS     
PDF 682kWORD 104k
7.4.2016
PE 571.619v02-00 A8-0094/2016

par kopuzņēmuma “Clean Sky” 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2198(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Marian-Jean Marinescu

 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma “Clean Sky” 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2198(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma “Clean Sky” 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma Clean Sky 2014. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 71/2008, ar ko izveido kopuzņēmumu Clean Sky(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 558/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Clean Sky 2(5), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(7),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0094/2016),

1.  sniedz kopuzņēmuma “Clean Sky 2” izpilddirektoram apstiprinājumu par kopuzņēmuma “Clean Sky” 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma “Clean Sky 2” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma “Clean Sky” 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2015/2198(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma “Clean Sky” 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma Clean Sky 2014. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildi(8),

–  ņemot vērā deklarāciju(9) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(10) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 71/2008, ar ko izveido kopuzņēmumu Clean Sky(11),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 558/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Clean Sky 2(12), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(13),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(14),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0094/2016),

1.  apstiprina kopuzņēmuma “Clean Sky” 2014. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma “Clean Sky 2” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma Clean Sky” 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2198(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma “Clean Sky” 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0094/2016),

A.  tā kā kopuzņēmums “Clean Sky” (turpmāk “Kopuzņēmums”) sāka patstāvīgi darboties 2009. gada 16. novembrī;

B.  tā kā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 558/2014(15) kopuzņēmums “Clean Sky” tika aizstāts ar kopuzņēmumu “Clean Sky 2”, sākot no 2014. gada 27. jūnija, un Kopuzņēmuma darbības periods tika pagarināts līdz 2024. gada 31. decembrim, lai pabeigtu Septītās pamatprogrammas pētniecības darbības;

C.  tā kā Kopuzņēmuma dibinātāji ir Eiropas Savienība, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un nozares partneri, proti, integrētu tehnoloģiju demonstrācijas projektu (ITD) vadītāji kopuzņēmumam “Clean Sky” kopā ar asociētajiem locekļiem, kā arī Regulā (ES) Nr. 558/2014 minētie vadītāji un asociētie locekļi un saskaņā ar šo regulu izraudzītie galvenie partneri;

D.  tā kā maksimālais Eiropas Savienības ieguldījums kopuzņēmumā “Clean Sky” ir EUR 800 000 000 un tas jāsedz no Septītās pamatprogrammas budžeta, savukārt kopuzņēmumā “Clean Sky 2” — EUR 1 755 000 000, kas jāsedz no “Apvārsnis 2020” budžeta, un ekspluatācijas izdevumiem paredzētā daļa nedrīkst pārsniegt EUR 39 000 000 no šiem līdzekļiem;

E.  tā kā kopuzņēmuma “Clean Sky” locekļiem, kuri nepārstāv Komisiju, ir jāsedz 50 % no ekspluatācijas izmaksām un būtu jāpiedalās pamatdarbības izdevumu segšanā, veicot ieguldījumus natūrā, kuru apmērs ir līdzvērtīgs Savienības finansiālajam ieguldījumam;

F.  tā kā kopuzņēmuma “Clean Sky 2” vadītājiem un galvenajiem partneriem kopuzņēmuma darbības laikā ir jāiegulda EUR 2 193 700 000, tostarp šajā pašā periodā veicot iemaksas par papildu pasākumiem vismaz EUR 965 200 000 vērtībā, ko veido ieguldījums natūrā un 50 % no ekspluatācijas izdevumiem skaidrā naudā,

Vispārīgi komentāri

1.  norāda, ka Revīzijas palātas ziņojuma pamatā ir pārāk daudz vispārīgu piezīmju un trūkst konstruktīvu, konkrētu piezīmju; tāpēc prasa revīzijā vairāk koncentrēties uz gada finansiālās darbības sniegumu, daudzgadu projektu īstenošanas statusu (ietverot attiecīgā gada un iepriekšējo gadu budžeta izpildes skaidru izklāstu), kā arī rezultātiem un to pielietojumu;

2.  norāda, ka iestādēm un struktūrām ik gadu ir jāsagatavo ziņojums par budžeta un finanšu pārvaldību un ka Kopuzņēmuma šajā ziņojumā sniegtā informācija nebija saskaņota un nereti bija nepilnīga; Komisijai ir jāsniedz norādījumi par to, kādam jābūt šim ziņojumam un kas tajā jāiekļauj;

3.  pieņem zināšanai, ka Revīzijas palātas 2016. gada darba programma ietver īpašu ziņojumu par kopuzņēmumu lietderības revīziju;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.  pieņem zināšanai, ka Revīzijas palāta ir norādījusi, ka Kopuzņēmuma 2014. gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2014. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi(16);

5.  norāda, ka Revīzijas palāta ziņojumā par kopuzņēmuma “Clean Sky” gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi(17);

6.  norāda, ka trūkst informācijas par kopuzņēmuma “Clean Sky” un kopuzņēmuma “Clean Sky 2” veiktajām ex post revīzijām; aicina Revīzijas palātu turpmāko gadu ziņojumos iekļaut informāciju par ex post revīziju skaitu, kopējām pārbaudītajām summām un konstatējumiem; norāda, ka Kopuzņēmuma gada pārskatā ir iekļauta šāda informācija;

7.  pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmuma 2014. gada galīgais budžets bija EUR 229 241 765, no kuriem EUR 27 640 836 veidoja no 2013. gada pārnestās neizlietotās apropriācijas; norāda arī to, ka Kopuzņēmums izlietoja saistību apropriācijas EUR 189 316 793 (82,58 %) apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 153 567 377 (90,19 %) apmērā(18);

8.  norāda, ka vēl arvien turpinās no Septītās pamatprogrammas finansētā kopuzņēmuma “Clean Sky” programma; pieņem zināšanai, ka attiecīgās apropriācijas ir pieejamas līdz 2016. gadam, jo Kopuzņēmuma finanšu noteikumi atļauj atkārtoti iekļaut budžetā saistību un maksājumu apropriācijas līdz pat trim gadiem pēc to atcelšanas Kopuzņēmuma budžetā; mudina Kopuzņēmumu rūpīgi plānot budžetu, pienācīgi ņemot vērā paralēlo procesu;

9.  uzskata, ka, tā kā Revīzijas palātas ziņojumā nav skaidri nodalīta informācija par Septītās pamatprogrammas un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” īstenošanu, minētie rādītāji (apropriācijas un saistības) nenodrošina faktisku snieguma izvērtēšanu; aicina Revīzijas palātu turpmākajos ziņojumos iekļaut nodalītu informāciju par budžeta izpildi saskaņā ar attiecīgi Septīto pamatprogrammu un pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”; norāda, ka Kopuzņēmuma gada pārskatā ir iekļauta šāda informācija;

10.  norāda, ka Septītajai pamatprogrammai piešķirtā budžeta (III sadaļa) izpilde ir 95,2 % saistību apropriācijām (EUR 87 800 000 no EUR 92 200 000) un 92,5 % maksājumu apropriācijām (EUR 112 900 000 no EUR 122 200 000); pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” piešķirtā budžeta (IV sadaļa) izpilde ir 92,5 % saistību apropriācijām (EUR 95 300 000 no EUR 103 000 000) un 81,1 % maksājumu apropriācijām (EUR 20 500 000 no EUR 25 000 000)(19); sagaida, ka Kopuzņēmums sniegs budžeta izpildes apstiprinātājiestādei sīkāku skaidrojumu šajā jautājumā;

11.  pauž nožēlu, ka par ieguldījumiem natūrā / skaidrā naudā Revīzijas palātas ziņojumā ir sniegta ierobežota informācija; aicina Revīzijas palātu turpmākajos ziņojumos iekļaut noteikumus par Septītajai pamatprogrammai un pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” paredzēto ieguldījumu natūrā / skaidrā naudā novērtēšanas procedūru un apmēru, attiecīgo informāciju norādot katrai programmai atsevišķi;

12.  norāda, ka privātie locekļi pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” paredzēto ieguldījumu natūrā var sniegt divos veidos; norāda, ka pēc kopuzņēmuma “Clean Sky 2” programmas darbības sākšanas ieguldījumu natūrā kopējais apmērs bija EUR 87 413 513; pieņem zināšanai arī to, ka validēto ieguldījumu natūrā kopējais apmērs Septītajā pamatprogrammā bija EUR 448 424 340,47(20) (21);

13.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas ziņojumā sniegto informāciju, ka maksājumu termiņi ne vienmēr tika ievēroti, īpaši saistībā ar dotāciju nolīgumiem partneriem, kā rezultātā naudas sodu apmērs 2014. gadā bija EUR 41 000; konstatē, ka Kopuzņēmums ir centies risināt šo jautājumu;

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

14.  pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmums 2014. gada decembrī izsludināja pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus (norādot, ka partneriem piešķirtais budžets būs vismaz 30 % no pieejamā ES finansējuma, kas paredzēts pamatdarbībai, kopā ar uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus)(22);

15.  norāda, ka pamatdarbības pasākumu apmēru raksturo kopumā septiņdesmit četri 2014. gadā parakstīti nolīgumi (64 parakstīti dotāciju nolīgumi partneriem (GAP) un 10 finalizēti dotāciju nolīgumi locekļiem (GAM)) un 302 veikti maksājumi (276 maksājumi partneriem un 26 maksājumi locekļiem, kuri ietver atsevišķus maksājumus 201 līdzekļu saņēmējam)(23);

16.  norāda, ka 2014. gada jūnijā kopuzņēmuma “Clean Sky” darbību pārņēma kopuzņēmums “Clean Sky 2”; norāda, ka Revīzijas palātas ziņojumā nav iekļauta skaidra informācija par situāciju kopuzņēmuma “Clean Sky” projektu īstenošanā (maksājumu apmērs, maksājumi plāni nākamajiem gadiem);

Tiesiskais regulējums

17.  ņem vērā, ka kopuzņēmuma “Clean Sky 2” finanšu noteikumus pieņēma 2014. gada 3. jūlijā, pamatojoties uz finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, iekšējās revīzijas funkciju un Komisijas iekšējās revīzijas dienestu (IAS), kā arī ņemot vērā Regulā (ES) Nr. 558/2014 izvirzītās prasības(24);

Iekšējās kontroles sistēmas

18.  norāda, ka 2014. gadā IAS pabeidza dotāciju pārvaldības finansiālo aspektu revīziju; pamatojoties uz šo revīziju, IAS sniedza divus ļoti svarīgus ieteikumus, uz kuriem Kopuzņēmums reaģēja, īstenojot šim mērķim paredzētu rīcības plānu; norāda, ka ieteikumi bija saistīti ar ex ante validēšanas vadlīnijām un projektu plānoto rezultātu apstiprināšanas procesu; norāda, ka līdz 2014. gada beigām ir īstenoti saistībā ar abiem ieteikumiem apstiprinātie pasākumi(25);

Interešu konflikti

19.  no Revīzijas palātas ziņojuma secina, ka interešu konfliktu jomā paliek spēkā Kopuzņēmuma procedūras, līdz Komisija būs izstrādājusi visiem kopuzņēmumiem paredzētu kopēju veidni(26);

Uzraudzība un ziņošana

20.  no Revīzijas palātas ziņojuma secina, ka pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” tiesiskajā regulējumā ir prasīta īpaša pētniecības rezultātu uzraudzība, kas jābalsta uz kvantitatīviem un — attiecīgā gadījumā — kvalitatīviem faktiem; lai tiktu ievērotas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” prasības, ir jānostiprina Kopuzņēmuma un Komisijas sadarbība ar mērķi uzlabot ziņošanu un pētniecības rezultātu izplatīšanu(27); pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmums ir sācis kopīgus pasākumus ar Komisijas dienestiem attiecībā uz vispārēju stratēģiju, lai īstenotu pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” vadlīnijas un izplatītu pētījumu rezultātus, un mudina Kopuzņēmumu vēl vairāk uzlabot sadarbību ar Komisiju šajā jomā;

21.  atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums ir publicējis ziņojumu par “Clean Sky” darbību sociālekonomisko ietekmi.

22.  atzinīgi vērtē to, ka ar SESAR kopuzņēmumu ir parakstīts sadarbības memorands, lai nostiprinātu saiknes un panāktu lielāku sinerģiju;

23.  atzinīgi vērtē panākumus, kuri jau 2014. gadā ir gūti vairākos svarīgos no Septītās pamatprogrammas finansētās programmas “Clean Sky” demonstrējumu projektos, tādos kā lielo dzinēju demonstrējumu projekts.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS

GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

OV C 422, 17.12.2015., 17. lpp.

(2)

OV C 422, 17.12.2015., 19. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 30, 4.2.2008., 1. lpp.

(5)

OV L 169, 7.6.2014., 77. lpp.

(6)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(7)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(8)

OV C 422, 17.12.2015., 17. lpp.

(9)

OV C 422, 17.12.2015., 19. lpp.

(10)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(11)

OV L 30, 4.2.2008., 1. lpp.

(12)

OV L 169, 7.6.2014., 77. lpp.

(13)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(14)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(15)

  Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 558/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Clean Sky 2 (OV L 169, 7.6.2014., 77. lpp.).

(16)

  Revīzijas palātas ziņojums par 2014. gadu, 7. lpp.

(17)

  Revīzijas palātas ziņojums par 2014. gadu, 7. lpp.

(18)

  Galīgie pārskati un kopuzņēmuma “Clean Sky 2” ziņojums par 2014. gada budžeta izpildi, 56. lpp.

(19)

  2014. gada darbības pārskats, 149. lpp.

(20)

  2014. gada darbības pārskats, 154. lpp.

(21)

  2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana. Ziņojums par kopuzņēmuma “Clean Sky” locekļu, kuri nepārstāv Komisiju, ieguldījumiem “Clean Sky” programmās atbilstoši Septītajai pamatprogrammai un “Apvārsnis 2020”, 4. lpp.

(22)

  2014. gada ziņojums par budžeta un finanšu pārvaldību, 10. lpp.

(23)

  2014. gada darbības pārskats, 7. lpp.

(24)

  Revīzijas palātas ziņojums par 2014. gadu, 8. lpp.

(25)

  2014. gada darbības pārskats, 142. lpp.

(26)

  Revīzijas palātas ziņojums par 2014. gadu, 10. lpp.

(27)

  Revīzijas palātas ziņojums par 2014. gadu, 9. lpp.

Juridisks paziņojums