Procedure : 2015/2198(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0094/2016

Ingediende teksten :

A8-0094/2016

Debatten :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.57
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0193

VERSLAG     
PDF 278kWORD 92k
7.4.2016
PE 571.619v02-00 A8-0094/2016

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2198(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Marian-Jean Marinescu

 1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT


1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2198(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2014, tezamen met de antwoorden van de Gemeenschappelijke Onderneming(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan de Gemeenschappelijke Onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 209,

–  gezien Verordening (EG) nr. 71/2008 van de Raad van 20 december 2007 betreffende de oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky(4),

–  gezien Verordening (EG) nr. 558/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2(5), en met name artikel 1, lid 2, en artikel 12,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(6),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 110/2014 van de Commissie van 30 september 2013 tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen bedoeld in artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(7),

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0094/2016),

1.  verleent de uitvoerende directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2014;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2198(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2014, tezamen met de antwoorden van de gemeenschappelijke onderneming(8),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(9) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan de Gemeenschappelijke Onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(10), en met name artikel 209,

–  gezien Verordening (EG) nr. 71/2008 van de Raad van 20 december 2007 betreffende de oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky(11),

–  gezien Verordening (EG) nr. 558/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2(12), en met name artikel 1, lid 2, en artikel 12,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(13),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 110/2014 van de Commissie van 30 september 2013 tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen bedoeld in artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(14),

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0094/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2014;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2014

(2015/2198(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0094/2016),

A.  overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky ("de Gemeenschappelijke Onderneming") autonoom begon te functioneren op 16 november 2009;

B.  overwegende dat, ter afsluiting van de onderzoeksactiviteiten van het zevende kaderprogramma (KP7), middels Verordening van de Raad (EU) nr. 558/2014(15) de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky op 27 juni 2014 werd vervangen door de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 en de looptijd van de Gemeenschappelijke Onderneming werd verlengd tot 31 december 2024;

C.  overwegende dat de oprichtende leden van de Gemeenschappelijke Onderneming zijn: de Europese Unie, vertegenwoordigd door de Europese Commissie, en industriële partners zoals de leiders van de "demonstratiemodellen van geïntegreerde technologie" (Integrated Technology Demonstrators – ITD's) voor Clean Sky en hun geassocieerde leden, tezamen met de in de verordening opgesomde leiders en geassocieerde leden en de kernpartners die worden aangewezen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 558/2014;

D.  overwegende dat de maximale bijdrage van de Europese Unie aan de GO Clean Sky 800 000 000 EUR bedraagt, te betalen uit de begroting van het zevende kaderprogramma voor onderzoek, en aan de GO Clean Sky 2 1 755 000 000 EUR bedraagt, te betalen uit de begroting van Horizon 2020, waarvan het voor de lopende kosten bestemde gedeelte niet hoger mag zijn dan 39 000 000 EUR;

E.  overwegende dat de leden van de GO Clean Sky behalve de Commissie 50% van de lopende kosten dienen te dragen en dat zij moeten bijdragen aan de operationele kosten met bijdragen in natura die gelijk zijn aan de financiële bijdrage van de Unie;

F.  overwegende dat de leiders en kernpartners van de GO Clean Sky 2 gedurende de looptijd van de Gemeenschappelijke Onderneming 2 193 700 000 EUR dienen bij te dragen, met inbegrip van bijdragen voor aanvullende activiteiten ten belope van ten minste 965 200 000 EUR gedurende dezelfde periode die bestaan uit een bijdrage in natura en 50% van de lopende kosten in geld;

Algemeen

1.  stelt vast dat het verslag van de Rekenkamer uitgaat van al te veel algemene opmerkingen, dit ten koste van werkbare specifieke opmerkingen; dringt daarom aan op een onderzoek met een scherpere focus op de jaarlijkse financiële prestaties, op de stand van de uitvoering van meerjarige projecten (onder meer een duidelijke presentatie van de uitvoering van de begroting voor het jaar in kwestie en voor de vorige jaren), en op de resultaten en de tenuitvoerlegging ervan;

2.  merkt op dat de instellingen en organen verplicht zijn ieder jaar met een verslag over het begrotings- en financieel beheer te komen en dat de informatie die door de Gemeenschappelijke Onderneming in dit verslag is verstrekt, te weinig geharmoniseerd en vaak onvolledig was; wijst erop dat de Commissie richtsnoeren dient te verschaffen met betrekking tot de aard en de inhoud van het verslag;

3.  stelt vast dat in het werkprogramma van de Rekenkamer voor 2016 een speciaal verslag over de doelmatigheidscontrole van de gemeenschappelijke ondernemingen is opgenomen;

Begrotings- en financieel beheer

4.  constateert dat de Rekenkamer heeft vastgesteld dat de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming voor 2014 op alle materiële aspecten een getrouw beeld geeft van haar financiële situatie per 31 december 2014, alsmede van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen in het op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig de bepalingen van haar financiële voorschriften(16);

5.  neemt nota van het feit dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky ("het verslag van de Rekenkamer") stelt dat de onderliggende verrichtingen van de jaarrekening op alle materiële punten wettelijk en regelmatig zijn(17);

6.  wijst op het gebrek aan informatie over de controles achteraf die door de GO Clean Sky en de GO Clean Sky 2 zijn verricht; vraagt dat de Rekenkamer in haar toekomstige verslagen informatie opneemt over het aantal controles achteraf, de totale bedragen waarop de controle betrekking heeft en de bevindingen; merkt op dat het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Onderneming wel dergelijke informatie bevat;

7.  constateert dat de definitieve begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het begrotingsjaar 2014 229 241 765 EUR beloopt met inbegrip van 27 640 836 EUR aan niet-bestede kredieten die uit 2013 zijn overgedragen; constateert voorts dat de Gemeenschappelijke Onderneming 189 316 793 EUR aan vastleggingskredieten (82,58%) en 153 567 377 EUR aan betalingskredieten (90,19%) heeft besteed(18);

8.  stelt vast dat het programma van de GO Clean Sky dat uit KP7 gefinancierd werd, nog steeds loopt; constateert dat deze kredieten beschikbaar blijven tot 2016 uit hoofde van de financiële regels van de Gemeenschappelijke Onderneming, op grond waarvan zij haar vastleggings- en betalingskredieten opnieuw kan opvoeren tot drie jaar nadat deze uit de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming geschrapt zijn; spoort de Gemeenschappelijke Onderneming ertoe aan haar begrotingsplanning zorgvuldig op te stellen en daarbij terdege rekening te houden met de parallelle procedure;

9.  is van mening dat deze indicatoren (vastleggings- en betalingskredieten) niet garant staan voor een echte evaluatie van de prestaties, omdat het verslag van de Rekenkamer geen duidelijke scheiding aanbrengt tussen met de uitvoering van KP7 en van Horizon 2020 verband houdende informatie; doet een beroep op de Rekenkamer in haar toekomstige verslagen informatie op te nemen over de uitvoering van de begroting in het kader van KP7 en apart in het kader van Horizon 2020; merkt op dat het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Onderneming wel dergelijke informatie bevat;

10.  stelt vast dat de uitvoering van de begroting voor KP7 (Titel III) 95,2% bedraagt voor de vastleggingskredieten (87 800 000 EUR van 92 200 000 EUR) en 92,5% voor de betalingskredieten (112 900 000 EUR van 122 200 000 EUR); constateert dat de uitvoering van de begroting voor Horizon 2020 (Titel IV) 92,5% bedraagt voor de vastleggingskredieten (95 300 000 EUR van 103 000 000 EUR) en 81,1% voor de betalingskredieten (20 500 000 EUR van 25 000 000 EUR)(19); verwacht dat de Gemeenschappelijke Onderneming over deze kwestie een nadere toelichting geeft aan de kwijtingsautoriteit;

11.  betreurt de beperkte hoeveelheid informatie over de bijdragen in natura/in contanten in het verslag van de Rekenkamer; doet een beroep op de Rekenkamer om in haar toekomstige verslagen bepalingen op te nemen inzake de evaluatieprocedure en de hoogte van de bijdragen in natura/in contanten voor KP7 en Horizon 2020, die afzonderlijk moeten worden opgevoerd;

12.  stelt vast dat private leden in het kader van het Horizon 2020-programma hun bijdrage in natura op twee wijzen kunnen voldoen; stelt vast dat na de lancering van het programma van de GO Clean Sky 2 de totale bijdragen in natura 87 413 513 EUR bedroegen; constateert bovendien dat de gevalideerde bijdrage in natura in het kader van het KP7-programma 448 424 340,47 EUR bedroeg(20), (21);

13.  maakt uit het verslag van de Rekenkamer op dat de betalingstermijnen niet altijd werden gerespecteerd, vooral op het gebied van de subsidieovereenkomsten voor partners hetgeen heeft geleid tot boetes ten belope van EUR 41 000 in 2014; erkent de inspanningen van de Gemeenschappelijke Onderneming om deze kwestie aan te pakken;

Oproepen tot het indienen van voorstellen

14.  stelt vast dat de Gemeenschappelijke Onderneming in december 2014 de eerste oproep tot het indienen van voorstellen heeft gelanceerd (waarbij de aan partners toegewezen begroting ten minste 30% van de beschikbare operationele kredieten van de EU bedraagt samen met aanbestedingen)(22);

15.  constateert dat ten aanzien van de omvang van de operationele activiteiten in 2014 in totaal vierenzeventig overeenkomsten zijn gesloten (64 ondertekende subsidieovereenkomsten voor partners en 10 voltooide subsidieovereenkomsten voor leden) en 302 betalingen zijn verricht (276 voor partners en 26 voor leden - waarbij het ging om afzonderlijke betalingen aan 201 begunstigden)(23);

16.  wijst erop dat in juni 2014 GO Clean Sky 2 de activiteiten van GO Clean Sky heeft overgenomen; stelt vast dat in het verslag van de Rekenkamer geen duidelijke informatie voorhanden is over de stand van de tenuitvoerlegging van de projecten van GO Clean Sky (niveau van betalingen, betalingsplan voor de komende jaren);

Rechtskader

17.  houdt rekening met het feit dat de financiële regeling van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 op 3 juli 2014 werd vastgesteld op basis van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen, de Interne auditfunctie en de dienst Interne audit (IAS) van de Commissie en overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EU) nr. 558/2014(24);

Internecontrolesystemen

18.  constateert dat de IAS in het begrotingsjaar 2014 een controle van de financiële aspecten van het subsidiebeheer heeft verricht; stelt vast dat de IAS op basis van die controle twee zeer belangrijke aanbevelingen heeft gedaan waarop de Gemeenschappelijke Onderneming heeft gereageerd met de uitvoering van een speciaal actieplan; constateert dat de aanbevelingen verband hielden met de richtsnoeren voor validering vooraf en het proces van goedkeuring van projectresultaten; stelt vast dat eind 2014 de overeengekomen acties werden uitgevoerd voor beide aanbevelingen(25);

Belangenconflicten

19.  maakt uit het verslag van de Rekenkamer op dat de procedures van de Gemeenschappelijke Onderneming op het gebied van belangenconflicten van kracht blijven totdat de Commissie een gemeenschappelijk model voor alle gemeenschappelijke ondernemingen heeft ontwikkeld(26);

Toezicht en rapportage

20.  maakt uit het verslag van de Rekenkamer op dat het rechtskader van Horizon 2020 specifiek toezicht op onderzoeksresultaten vereist op basis van kwantitatief en, waar passend, kwalitatief bewijs; wijst erop dat, ten einde te voldoen aan de voorschriften van Horizon 2020, de samenwerking tussen de Gemeenschappelijke Onderneming en de Commissie moet worden opgevoerd om de rapportage en verspreiding van onderzoeksresultaten te verbeteren(27); constateert dat de Gemeenschappelijke Onderneming gezamenlijke activiteiten met de diensten van de Commissie heeft gelanceerd over de algemene aanpak ter uitvoering van de Horizon 2020-richtsnoeren en over de verspreiding van onderzoeksresultaten, en moedigt de Gemeenschappelijke Onderneming aan de samenwerking met de Commissie in dit verband verder te verbeteren;

21.  is verheugd over de publicatie door de Gemeenschappelijke Onderneming van het verslag over de sociale en economische weerslag van de activiteiten van Clean Sky;

22.  is verheugd over de ondertekening van een memorandum van samenwerking met Gemeenschappelijke Onderneming Sesar, bedoeld om de banden te versterken en synergieën te stimuleren;

23.  is verheugd over de reeds in 2014 geboekte resultaten met een aantal belangrijke demonstratiemodellen van het Clean Sky-programma in het kader van financiering uit hoofde van KP7, zoals het demonstratiemodel voor grote motoren.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

4.4.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

17

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

PB C 422 van 17.12.2015, blz. 17.

(2)

PB C 422 van 17.12.2015, blz. 19.

(3)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)

PB L 30 van 4.2.2008, blz. 1.

(5)

PB L 169 van 7.6.2014, blz. 77.

(6)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(7)

PB L 38 van 7.2.2014, blz. 2.

(8)

PB C 422 van 17.12.2015, blz. 17.

(9)

PB C 422 van 17.12.2015, blz. 19.

(10)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(11)

PB L 30 van 4.2.2008, blz. 1.

(12)

PB L 169 van 7.6.2014, blz. 77.

(13)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(14)

PB L 38 van 7.2.2014, blz. 2.

(15)

Verordening (EU) nr. 558/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (PB L 169 van 7.6.2014, blz. 77).

(16)

Verslag van de Rekenkamer 2014, blz. 7.

(17)

Verslag van de Rekenkamer 2014, blz. 7.

(18)

Verslag over de definitieve jaarrekening en de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor 2014, blz. 56.

(19)

Jaarlijks activiteitenverslag 2014, blz. 149.

(20)

Jaarlijks activiteitenverslag 2014, blz. 154.

(21)

Kwijting 2014 - Verslag over de bijdragen door de leden van de GO Clean Sky behalve de Commissie aan de Clean Sky-programma's in het kader van KP7 en Horizon 2020, blz. 4.

(22)

Verslag over het begrotings- en financieel beheer 2014, blz. 10.

(23)

Jaarlijks activiteitenverslag 2014, blz. 7.

(24)

Verslag van de Rekenkamer 2014, blz. 8.

(25)

Jaarlijks activiteitenverslag 2014, blz. 142.

(26)

Verslag van de Rekenkamer 2014, blz. 10.

(27)

Verslag van de Rekenkamer 2014, blz. 9.

Juridische mededeling