Procedura : 2015/2198(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0094/2016

Teksty złożone :

A8-0094/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.57
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0193

SPRAWOZDANIE     
PDF 675kWORD 111k
7.4.2016
PE 571.619v02-00 A8-0094/2016

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” na rok budżetowy 2014

(2015/2198(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu

 1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” na rok budżetowy 2014

(2015/2198(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo Czyste niebo(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”(5), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7),

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0094/2016),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” za rok budżetowy 2014

(2015/2198(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsięwzięcia(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo Czyste niebo(11),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”(12), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(14),

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0094/2016),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” za rok budżetowy 2014;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” na rok budżetowy 2014

(2015/2198(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0094/2016),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo” (Wspólne Przedsięwzięcie) rozpoczęło autonomiczną działalność w dniu 16 listopada 2009 r.,

B.  mając na uwadze, że z myślą o ukończeniu prac badawczych w ramach siódmego programu ramowego, uchwalono rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014(15), które zastąpiło Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo” Wspólnym Przedsięwzięciem „Czyste Niebo 2” ze skutkiem od dnia 27 czerwca 2014 r. i wydłużyło czas trwania Wspólnego Przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r.;

C.  mając na uwadze, że członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są: Unia Europejska reprezentowana przez Komisję Europejską oraz partnerzy przemysłowi, tacy jak liderzy „zintegrowanych demonstratorów technologii” (ZDT) dla Czystego Nieba i członkowie stowarzyszeni z poszczególnymi ZDT oraz liderzy i wspólnicy wymienieni w rozporządzeniu (UE) nr 558/2014 i partnerzy podstawowi wybrani na mocy tego rozporządzenia;

D.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii Europejskiej na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” wynosi 800 000 000 EUR i kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu siódmego programu ramowego, a maksymalny wkład na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” wynosi 1 755 000 000 EUR i kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu programu „Horyzont 2020”, przy czym część tych kwot przeznaczona na koszty operacyjne nie może przekroczyć 39 000 000 EUR;

E.  mając na uwadze, że członkowie Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” inni niż Komisja muszą pokryć 50% kosztów bieżących i powinni wnieść wkład niepieniężny w pokrycie kosztów operacyjnych, który powinien być równy wkładowi finansowemu Unii;

F.  mając na uwadze, że liderzy i partnerzy podstawowi Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” muszą wnieść wkład w wysokości 2 193 700 000 EUR, który będzie wpłacany przez okres trwania Wspólnego Przedsięwzięcia, w tym wkłady na działania dodatkowe o wartości co najmniej 965 200 000 EUR w tym samym okresie, składające się z wkładu niepieniężnego i 50% kosztów bieżących w gotówce;

Uwagi ogólne

1.  zauważa, że sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego opiera się na zbyt wielu ogólnych uwagach, z pominięciem istotnych, szczegółowych informacji; apeluje zatem o przeprowadzenie kontroli ściślej ukierunkowanej na roczne wyniki finansowe, stan realizacji projektów wieloletnich (w tym przejrzystą prezentację wykonania budżetu na dany rok i lata poprzednie) oraz wyniki i ich wdrożenie;

2.  zauważa, że instytucje i organy mają obowiązek sporządzać co roku sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami oraz że informacje przekazane w tym sprawozdaniu przez Wspólne Przedsięwzięcie były niespójne i często niekompletne; Komisja powinna opracować wytyczne dotyczące charakteru i zawartości sprawozdania;

3.  zauważa, że w programie prac Trybunału Obrachunkowego na 2016 r. uwzględniono przygotowanie sprawozdania specjalnego dotyczącego kontroli wykonania zadań przez wspólne przedsięwzięcia;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia za 2014 r. rzetelnie przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz wyniki jego transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego(16);

5.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu na temat rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, że transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach(17);

6.  zauważa brak informacji o kontrolach ex post przeprowadzonych przez Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo” i Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”; wzywa Trybunał Obrachunkowy do uwzględnienia w sprawozdaniach w przyszłych latach informacji o liczbie kontroli ex post, ogólnej kwocie poddanej kontroli i ustaleniach z tych kontroli; zauważa, że sprawozdanie roczne Wspólnego Przedsięwzięcia zawiera takie informacje;

7.  przyjmuje do wiadomości, że ostateczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia na rok budżetowy 2014 wynosił 229 241 765 EUR i obejmował niewykorzystane środki przeniesione z roku 2013 w kwocie 27 640 836 EUR; zauważa ponadto, że Wspólne Przedsięwzięcie zrealizowało środki na zobowiązania w wysokości 189 316 793 EUR (82,58%) i środki na płatności w wysokości 153 567 377 EUR (90,19%)(18);

8.  odnotowuje, że program realizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” finansowany ze środków 7PR jest nadal w toku; zauważa, że środki te pozostają dostępne do 2016 r., ponieważ regulamin finansowy Wspólnego Przedsięwzięcia zezwala na ponowne zapisanie w budżecie środków na zobowiązania i płatności do trzech lat po ich anulowaniu z budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia; zachęca Wspólne Przedsięwzięcie do ostrożnego planowania budżetu, z należytym uwzględnieniem procesu równoległego;

9.  uważa, że wskaźniki te (środki i zobowiązania) nie gwarantują faktycznej oceny wyników, ponieważ w sprawozdaniu Trybunału nie rozdzielono w wyraźny sposób informacji o wykonaniu budżetów 7PR i programu „Horyzont 2020”; wzywa Trybunał Obrachunkowy do uwzględnienia w swoich sprawozdaniach odrębnie informacji o wykonaniu budżetu 7PR i budżetu programu „Horyzont 2020”; zauważa, że sprawozdanie roczne Wspólnego Przedsięwzięcia zawiera takie informacje;

10.  zauważa, że budżet 7PR (tytuł III) wykonano w 95,2% w odniesieniu do środków na zobowiązania (87 800 000 EUR z 92 200 000 EUR) i 92,5% w odniesieniu do środków na płatności (112 900 000 EUR ze 122 200 000 EUR); zauważa, że budżet programu „Horyzont 2020” (tytuł IV) wykonano w 92,5% w odniesieniu do środków na zobowiązania (95 300 000 EUR ze 103 000 000 EUR) i 81,1% w odniesieniu do środków na płatności (20 500 000 EUR z 25 000 000 EUR)(19); oczekuje, że Wspólne Przedsięwzięcie przekaże organowi udzielającemu absolutorium dalsze wyjaśnienia w tej kwestii;

11.  ubolewa nad skąpymi informacjami na temat wkładów niepieniężnych i pieniężnych zawartymi w sprawozdaniu Trybunału; wzywa Trybunał Obrachunkowy do uwzględnienia w przyszłych sprawozdaniach zapisów dotyczących procedury oceny i poziomu wniesionych wkładów niepieniężnych i pieniężnych osobno dla 7PR i programu „Horyzont 2020”;

12.  zauważa, że w ramach programu „Horyzont 2020” członkowie prywatni mogą wnosić wkład niepieniężny na dwa sposoby; zauważa, że po uruchomieniu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” wniesiono wkłady niepieniężne o łącznej wartości 87 413 513 EUR; zauważa ponadto, że wartość zatwierdzonych wkładów niepieniężnych w ramach 7PR wyniosła 448 424 340,47 EUR(20), (21);

13.  na podstawie sprawozdania Trybunału odnotowuje, że nie zawsze przestrzegano terminów płatności, zwłaszcza jeśli chodzi o umowy o udzielenie dotacji w przypadku partnerów, co doprowadziło do kar w wysokości 41 000 EUR w 2014 r.; przyjmuje do wiadomości starania Wspólnego Przedsięwzięcia mające na celu naprawę tej sytuacji;

Zaproszenia do składania wniosków

14.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie opublikowało pierwsze zaproszenie do składania wniosków (na warunkach którego środki budżetowe przydzielane partnerom wyniosą co najmniej 30% dostępnego finansowania operacyjnego UE wraz z zaproszeniami do składania ofert) w grudniu 2014 r.(22);

15.  w odniesieniu do zakresu działań operacyjnych zauważa, że w 2014 r. podpisano łącznie 74 umowy (64 podpisane umowy o udzielenie dotacji w przypadku partnerów i 10 sfinalizowanych umów o udzielenie dotacji w przypadku członków) oraz dokonano 302 płatności (276 w przypadku partnerów i 26 w przypadku członków – obejmujące indywidualne płatności na rzecz 201 beneficjentów)(23);

16.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” przejęło działalność Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” w czerwcu 2014 r.; zauważa, że w sprawozdaniu Trybunału nie ma jasnych informacji dotyczących stanu realizacji projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” (poziom płatności, plan płatności na kolejne lata);

Ramy prawne

17.  bierze pod uwagę, że regulamin finansowy Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” przyjęto w dniu 3 lipca 2014 r. na podstawie modelowego regulaminu finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, funkcji audytu wewnętrznego oraz Służby Audytu Wewnętrznego Komisji, przy uwzględnieniu wymogów rozporządzenia (UE) nr 558/2014(24);

Systemy kontroli wewnętrznej

18.  zauważa, że w roku budżetowym 2014 Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła audyt aspektów finansowych zarządzania dotacjami; na podstawie tego audytu wydała ona dwa bardzo ważne zalecenia, na które Wspólne Przedsięwzięcie odpowiedziało, wdrażając specjalny plan działania; zauważa, że zalecenia te dotyczyły wytycznych w zakresie zatwierdzania ex ante oraz procesu zatwierdzania wyników projektów; zauważa, że do końca 2014 r. zrealizowano uzgodnione działania w odniesieniu do obu zaleceń(25);

Konflikty interesów

19.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że procedury Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie konfliktu interesów pozostają w mocy do czasu opracowania przez Komisję wspólnego modelu dla wszystkich wspólnych przedsięwzięć(26);

Monitorowanie i sprawozdawczość

20.  na podstawie sprawozdania Trybunału stwierdza, że przepisy programu „Horyzont 2020” obejmują wymóg szczegółowego monitorowania wyników badań, opartego na dowodach ilościowych i, w stosownych przypadkach, jakościowych; w celu spełnienia wymogów programu „Horyzont 2020” należy zacieśnić współpracę między Wspólnym Przedsięwzięciem i Komisją, aby poprawić sprawozdawczość w zakresie wyników badań i rozpowszechnianie ich(27); zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie uruchomiło wspólne działania ze służbami Komisji w sprawie ogólnego podejścia do wdrażania wytycznych dotyczących programu „Horyzont 2020” oraz rozpowszechniania wyników badań i zachęca Wspólne Przedsięwzięcie do dalszego udoskonalania współpracy z Komisją w tym zakresie;

21.  z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie sprawozdania Wspólnego Przedsięwzięcia w sprawie społeczno-gospodarczych skutków działalności w ramach inicjatywy „Czyste niebo”;

22.  z zadowoleniem przyjmuje podpisanie porozumienia o współpracy ze Wspólnym Przedsięwzięciem SESAR w celu wzmocnienia powiązań i synergii;

23.  z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcia – datujące się już od 2014 r. – niektórych ważnych projektów demonstracyjnych w obrębie programu „Czyste Niebo” w ramach finansowania z PR7, np. dotyczących dużych silników.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 17.

(2)

  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 19.

(3)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

  Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 1.

(5)

  Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 77.

(6)

  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(7)

  Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(8)

  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 17.

(9)

  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 19.

(10)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(11)

  Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 1.

(12)

  Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 77.

(13)

  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(14)

  Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(15)

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 77).

(16)

  Sprawozdanie Trybunału za 2014 r., s. 7.

(17)

  Sprawozdanie Trybunału za 2014 r., s. 7.

(18)

  Ostateczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” i sprawozdanie z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014, str. 56.

(19)

  Roczne sprawozdanie z działalności za 2014 r., s. 149.

(20)

  Roczne sprawozdanie z działalności za 2014 r., s. 154.

(21)

  Absolutorium za 2014 r. – sprawozdanie z wkładów wniesionych przez członków Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” innych niż Komisja w ramach 7PR i programu „Horyzont 2020”, str. 4.

(22)

  Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za 2014 r., s. 10.

(23)

  Roczne sprawozdanie z działalności za 2014 r., s. 7.

(24)

  Sprawozdanie Trybunału za 2014 r., s. 8.

(25)

  Roczne sprawozdanie z działalności za 2014 r., s. 142.

(26)

  Sprawozdanie Trybunału za 2014 r., str. 10.

(27)

  Sprawozdanie Trybunału za 2014 r., str. 9.

Informacja prawna