Procedură : 2015/2198(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0094/2016

Texte depuse :

A8-0094/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.57
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0193

RAPORT     
PDF 593kWORD 115k
7.4.2016
PE 571.619v01-00 A8-0094/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2198(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Marian-Jean Marinescu

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2198(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 71/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2(5), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0094/2016),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2 descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2198(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(8),

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 71/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky(11),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2(12), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0094/2016),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune Clean Sky pentru exercițiul financiar 2014;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2198(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0094/2016),

A.  întrucât întreprinderea comună Clean Sky („întreprinderea comună”) a început să funcționeze autonom la data de 16 noiembrie 2009;

B.  întrucât, cu scopul de a finaliza activitățile de cercetare din cel de-Al șaptelea Program-cadru (PC7), Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului(15) a înlocuit întreprinderea comună Clean Sky cu întreprinderea comună Clean Sky 2, cu începere de la 27 iunie 2014, și a prelungit durata de existență a întreprinderii comune până la data de 31 decembrie 2024;

C.  întrucât membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, și partenerii din sectorul industrial, cum ar fi responsabilii „demonstratorilor tehnologici integrați” (DTI) pentru Clean Sky, precum și membrii asociați ai acestora, împreună cu responsabilii și asociații enumerați în regulament, precum și partenerii de bază selectați în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 558/2014;

D.  întrucât contribuția maximă a Uniunii Europene la întreprinderea comună Clean Sky este de 800 000 000 EUR, sumă care se plătește din bugetul celui de-Al șaptelea Program-cadru, iar contribuția la întreprinderea comună Clean Sky 2 este de 1 755 000 000 EUR, sumă care se plătește din bugetul programului Orizont 2020, din care suma alocată cheltuielilor de funcționare nu trebuie să depășească 39 000 000 EUR,

E.  întrucât ceilalți membri ai întreprinderii comune Clean Sky în afara Comisiei trebuie să contribuie în proporție de 50 % la costurile de funcționare și ar trebui să contribuie la costurile operaționale prin contribuții în natură egale cu contribuția financiară a Uniunii;

F.  întrucât responsabilii și partenerii de bază ai întreprinderii comune Clean Sky 2 trebuie să contribuie cu suma de 2 193 700 000 EUR pe perioada de existență a întreprinderii comune, inclusiv prin contribuții la activitățile suplimentare în valoare de cel puțin 965 200 000 EUR în aceeași perioadă, constând din contribuții în natură și din 50% din costurile de funcționare în numerar,

Aspecte generale

1.  remarcă faptul că raportul Curții de Conturi are la bază prea multe observații generale, în detrimentul unor observații viabile și specifice; prin urmare, solicită realizarea unui audit care să se axeze mai mult pe performanța financiară anuală, pe situația implementării proiectelor multianuale (inclusiv o prezentare clară a executării bugetului aferent exercițiului financiar respectiv și exercițiilor anterioare), pe rezultate, precum și pe punerea lor în aplicare;

2.  observă că instituțiile și organismele au obligația să elaboreze în fiecare an un raport privind gestiunea bugetară și financiară, iar informațiile incluse de întreprinderea comună în acest raport nu erau armonizate și erau în multe cazuri incomplete; relevă faptul că Comisia trebuie să furnizeze orientări cu privire la natura și conținutul acestui raport;

3.  ia act de faptul că programul de lucru pentru 2016 al Curții de Conturi include un raport special referitor la auditul performanței întreprinderilor comune;

Gestiunea bugetară și financiară

4.  ia act de declarația Curții de Conturi, potrivit căreia conturile anuale ale întreprinderii comune pentru 2014 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2014, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la acea dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar(16);

5.  ia act de faptul că, în raportul său privind conturile anuale ale întreprinderii comune („raportul Curții”), Curtea a precizat că operațiunile subiacente conturilor anuale sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare(17);

6.  remarcă lipsa de informații referitoare la auditurile ex-post efectuate de întreprinderea comună Clean Sky și de întreprinderea comună Clean Sky 2; solicită Curții de Conturi să includă în rapoartele din anii viitori informații privind numărul de audituri ex-post, sumele totale acoperite și constatările acestor audituri; constată că raportul anual al întreprinderii comune conține aceste informații;

7.  ia act de faptul că bugetul final al întreprinderii comune pentru 2014 s-a ridicat la 229 241 765 EUR, din care 27 640 836 EUR credite neutilizate reportate din 2013; în plus, ia act de faptul că întreprinderea comună a executat credite de angajament în valoare de 189 316 793 EUR (82,58 %) și credite de plată în valoare de 153 567 377 EUR (90,19 %)(18);

8.  ia act de faptul că programul întreprinderii comune Clean Sky finanțat din PC7 se află încă în curs de desfășurare; ia act de faptul că respectivele credite rămân disponibile până în 2016, deoarece, potrivit regulamentului financiar al întreprinderii comune, este posibilă reînscrierea creditelor de angajament și de plată ale întreprinderii timp de maximum trei exerciții după ce au fost anulate din bugetul întreprinderii comune; încurajează întreprinderea comună să își realizeze cu atenție planificarea bugetară, luând în considerare în mod adecvat procesul paralel;

9.  consideră că acești indicatori (credite și angajamente) nu garantează o evaluare reală a performanțelor, deoarece raportul Curții nu prevede o separare clară a informațiilor legate de implementarea PC7 și Orizont 2020; invită Curtea de Conturi să includă în rapoartele viitoare informații privind execuția bugetului aferent PC7 și, separat, a bugetului aferent programului Orizont 2020; constată că raportul anual al întreprinderii comune prezintă aceste informații;

10.  ia act de faptul că rata de execuție a bugetului alocat PC7 (titlul III) este de 95,2 % pentru angajamente (87 800 000 EUR din 92 200 000 EUR) și de 92,5 % pentru plăți (112 900 000 EUR din 122 200 000 EUR); pe de altă parte, rata de execuție a bugetului alocat programului Orizont 2020 (titlul IV) este de 92,5 % pentru angajamente (95 300 000 EUR din 103 000 000 EUR) și de 81,1 % pentru plăți (20 500 000 EUR din 25 000 000 EUR)(19); solicită întreprinderii comune să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune precizări suplimentare cu privire la această chestiune;

11.  regretă cantitatea limitată de informații privind contribuțiile în natură / în numerar incluse în raportul Curții; invită Curtea de Conturi să includă în rapoartele viitoare dispoziții privind procedura de evaluare și nivelul contribuțiilor în natură/în numerar plătite pentru PC7 și Orizont 2020, care ar trebui prezentate separat;

12.  ia act de faptul că membrii privați pot furniza contribuții în natură în două moduri în cadrul programului Orizont 2020; ia act de faptul că, după lansarea programului întreprinderii comune Clean Sky 2, contribuția totală în natură a fost de 87 413 513 EUR; în plus, ia act de contribuția în natură validată în cadrul PC7, care a fost de 448 424 340,47 EUR (20), (21);

13.  ia act, pe baza informațiilor din raportul Curții de Conturi, de faptul că termenele de plată nu au fost întotdeauna respectate, în special în ceea ce privește acordurile de grant pentru parteneri, fapt ce a dus în 2014 la penalizări în valoare de 41 000 EUR; este conștient de eforturile depuse de întreprinderea comună pentru a soluționa această problemă;

Cererile de propuneri

14.  ia act de faptul că, în decembrie 2014, întreprinderea comună a lansat prima cerere de propuneri (în care bugetul alocat partenerilor urma să fie de cel puțin 30% din fondurile operaționale ale UE disponibile împreună cu procedurile de ofertare)(22);

15.  ia act de faptul că, în ceea ce privește volumul activităților operaționale, în 2014 a fost semnat un număr total de 74 de acorduri [64 de acorduri de grant cu parteneri (GAP) semnate și 10 acorduri de grant cu membri (GAM) finalizate] și au fost executate 302 plăți (276 pentru parteneri și 26 pentru membri - care au acoperit plăți individuale către 201 beneficiari)(23);

16.  subliniază că, în iunie 2014, întreprinderea comună Clean Sky 2 a preluat activitatea întreprinderii comune Clean Sky; ia act de faptul că în raportul Curții nu au fost incluse informații clare privind stadiul implementării proiectelor întreprinderii comune Clean Sky (nivelul plăților, planul de plăți pentru anii viitori);

Cadrul juridic

17.  ia în considerare faptul că regulamentul financiar al întreprinderii comune Clean Sky 2 a fost adoptat la 3 iulie 2014, pe baza regulamentului financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat [dispozițiile stabilite de funcția de audit intern și de Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS)] și ținându-se seama de cerințele Regulamentului (UE) nr. 558/2014(24);

Sistemele de control intern

18.  ia act de faptul că, în exercițiul financiar 2014, IAS a finalizat un audit al aspectelor financiare ale gestiunii granturilor; pe baza respectivului audit, IAS a emis două recomandări foarte importante, la care întreprinderea comună a răspuns prin implementarea unui plan de acțiune specific; ia act de faptul că recomandările au fost în legătură cu orientările de validare ex-ante și cu procesul de aprobare a rezultatelor proiectelor; ia act de faptul că, până la sfârșitul lui 2014, au fost implementate acțiunile convenite pentru ambele recomandări(25);

Conflictele de interese

19.  ia act, din raportul Curții, de faptul că procedurile întreprinderii comune referitoare la conflictele de interese rămân în vigoare până când Comisia va elabora un model comun pentru toate întreprinderile comune(26).

Monitorizarea și raportarea

20.  ia act, din raportul Curții, de faptul că dispozițiile cadrului juridic al programului Orizont 2020 prevăd monitorizarea specifică a rezultatelor activităților de cercetare, bazată pe probe cantitative și, după caz, calitative; în vederea îndeplinirii cerințelor prevăzute de programul Orizont 2020, cooperarea dintre întreprinderea comună și Comisie ar trebui să fie consolidată, pentru a îmbunătăți raportarea și diseminarea rezultatelor activităților de cercetare(27); ia act de faptul că întreprinderea comună a lansat activități comune cu serviciile Comisiei în legătură cu abordarea generală pentru punerea în practică a orientărilor programului Orizont 2020 și cu difuzarea rezultatelor cercetărilor și încurajează întreprinderea comună să îmbunătățească și mai mult cooperarea cu Comisia în această privință;

21.  salută publicarea de către întreprinderea comună a raportului privind impactul socioeconomic al activităților Clean Sky;

22.  salută semnarea unui memorandum de cooperare cu întreprinderea comună SESAR, al cărui scop este întărirea legăturilor și consolidarea sinergiilor;

23.  salută rezultatele obținute, încă din 2014, de anumiți demonstratori importanți ai programului Clean Sky, cum ar fi demonstratorul pentru motoare mari, cu finanțare din partea PC7.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 17.

(2)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 19.

(3)

  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

  JO L 30, 4.2.2008, p. 1.

(5)

  JO L 169, 7.6.2014, p. 77.

(6)

  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

  JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(8)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 17.

(9)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 19.

(10)

  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(11)

  JO L 30, 4.2.2008, p. 1.

(12)

  JO L 169, 7.6.2014, p. 77.

(13)

  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

  JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(15)

  Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2 (JO L 169, 7.6.2014, p. 77).

(16)

  Raportul pe 2014 al Curții, p. 7.

(17)

  Raportul pe 2014 al Curții, p. 7.

(18)

  Raport privind creditele finale & execuția bugetară în cadrul întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul 2014, p. 56.

(19)

  Raportul anual de activitate pe 2014, p. 149.

(20)

  Raportul anual de activitate pe 2014, p. 154.

(21)

  Descărcarea de gestiune 2014 - Raport privind contribuțiile membrilor întreprinderii comune Clean Sky, alții decât Comisia, la programele Clean Sky în cadrul PC7 și Orizont 2020, p. 4.

(22)

  Raportul privind gestiunea bugetară și financiară 2014, p. 10.

(23)

  Raportul anual de activitate pe 2014, p. 7.

(24)

  Raportul pe 2014 al Curții, p. 8.

(25)

  Raportul anual de activitate pe 2014, p. 142.

(26)

  Raportul pe 2014 al Curții, p. 10.

(27)

  Raportul pe 2014 al Curții, p. 9.

Notă juridică